Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Công tác quyết toán Hợp đồng, quyết toán dự án hoàn thành được Ban QLDA thực hiện đúng theo các quy định của pháp luật về quyết toán. Tình hình quyết toán của Ban được thể hiện trong bảng sau

Công tác quyết toán Hợp đồng, quyết toán dự án hoàn thành được Ban QLDA thực hiện đúng theo các quy định của pháp luật về quyết toán. Tình hình quyết toán của Ban được thể hiện trong bảng sau

Tải bản đầy đủ - 0trang

68năng của thành phố

678STT910

11

121314

15Xây dựng phòng học bộ

mơn và chức năng trường

THCS Tràng Đà, TPTQ

Đường tránh lũ từ trung

tâm hành chính thành phố

đến đường Lê Đại Hành

thành phố Tuyên Quang

Đường giao thơng trung

tâm hành chính thành phố

Tun Quang (đoạn từ

Quốc lộ 2 cũ đến Quốc lộ 2

tránh thành phố Tuyên

Quang), xã An Tường,

TPTQ.

Tên cơng trình

Cải tạo nâng cấp vỉa hè, tơ

toa, hệ thống thốt nước

khu dân cư tổ 16, 17, 18

phường Minh Xuân

Nâng cấp, cải tạo khuôn

viên hồ Tân Quang, thành

phố Tuyên Quang

Xây dựng đài phun nước

hồ Tân Quang

Cải tạo vỉa hè trước cổng

Sở Tài nguyên và Môi

trường

Bồi thường, cải tao, nâng

cấp đường Trung tâm xã

An Khang, thành phố

Tuyên Quang.

Bổ sung thiết bị Nhà văn

hóa trung tâm thành phố

(Hội trường đa năng trung

tâm chính trị thành phố)

Xây dựng cống thốt nước

khu cột đèn và khu sau kho

thuộc đội 2, 3 (tổ 10, 11,

13) phường Nông Tiến,3.923.214.0003.912.341.000-10.873.0009.050.196.0009.035.436.000-14.760.0005.926.000.0005.926.000.0000Tổng mức đầu tưGiá trị phê

duyệt quyết

toánQuyết toán

tăng (giảm)

so với TMĐT1.720.000.0001.723.100.0003.100.0004.955.869.0004.933.412.000-22.457.0004.909.219.0004.763.529.000-145.690.000499.856.000453.547.600-46.308.4006.144.000.0006.212.354.00068.354.000883.241.000823.456.000-59.785.0002.265.204.0002.125.442.000-139.762.00069TPTQ.161718STT19

20Xây dựng cơ sở hạ tầng

khu dân cư trục đường

Quốc lộ 2, từ đường vào

Viên Châu đến giáp ngã ba

đi Đồng Thắm thuộc xã An

Tường, TPTQ (giai đoạn 3)

Hạ tầng khu dân cư Lý

Thái Tổ, phường Phan

Thiết, thành phố Tuyên

Quang

Đền bù và xây dựng đường

tránh lũ từ trung tâm hành

chính thành phố đến đường

Lê Đại Hành

Tên cơng trình

Đầu tư xây dựng nút giao

thơng đường 17/8 và phố

Tơn Thất Tùng

Chợ Long Bình An, xã Đội

Cấn, thành phố Tuyên

Quang34.290.852.00034.213.432.000-77.420.00034.344.335.00032.564.634.000 - 1.779.701.0004.078.000.0004.132.521.00054.521.000Tổng mức đầu tưGiá trị phê

duyệt quyết

toánQuyết tốn

tăng (giảm)

so với TMĐT4.422.914.0004.323.543.000-99.371.0003.898.996.0003.852.332.000-46.664.000Qua thực tế nêu trên, cơng tác quyết toán các dự án đầu tư xây dựng của

Ban QLDA đầu tư XDKV thành phố Tuyên Quang được thực hiện nghiêm túc,

tất cả các dự án khi quyết toán đều được tính tốn lại định mức, kiểm tra lại khối

lượng thi cơng nên số tiền quyết tốn ít hơn so với tổng mức đầu tư. Tuy nhiên,

vẫn tồn tại một số lượng nhỏ dự án phát sinh tăng vượt tổng mức đầu tư. Những

dự án này chỉ là sai sót trong khâu khảo sát đã khơng dự đốn được hết những

trường hợp xấu xảy ra, dẫn đến việc phát sinh khối lượng làm tăng tổng mức đầu

tư khi quyết tốn.

2.1.7.2. Thực trạng cơng tác bảo hành cơng trìnhCơng tác bảo hành cơng trình được Ban QLDA thực hiện như sau:

- Trong thời gian bảo hành cơng trình xây dựng, khi phát hiện hư70hỏng, khiếm khuyết của cơng trình thì chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử

dụng cơng trình thông báo cho Ban QLDA để Ban QLDA yêu cầu nhà thầu

thi cơng xây dựng cơng trình, nhà thầu cung ứng thiết bị thực hiện bảo hành.

- Nhà thầu thi công xây dựng, nhà thầu cung ứng thiết bị thực hiện

bảo hành phân cơng việc do mình thực hiện sau khi nhận được thông báo yêu

cầu bảo hành của Ban QLDA, chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng cơng

trình đối với các hư hỏng phát sinh trong thời gian bảo hành và phải chịu mọi

chi phí liên quan đến thực hiện bảo hành.

- Nhà thầu thi công xây dựng cơng trình, nhà thầu cung ứng thiết bị có

quyền từ chối bảo hành trong các trường hợp hư hỏng, khiếm khuyết phát

sinh không phải do lỗi của nhà thầu gây ra hoặc do nguyên nhân bất khả

kháng; Trường hợp hư hỏng, khiếm khuyết phát sinh do lỗi của nhà thầu mà

nhà thầu khơng thực hiện bảo hành thì chủ đầu tư có quyền sử dụng tiền bảo

hành để thuê tổ chức, cá nhân khác thực hiện bảo hành. Ban QLDA hoặc

người quản lý, sử dụng cơng trình có trách nhiệm thực hiện theo đúng quy

định về vận hành, bảo trì cơng trình xây dựng trong q trình khai thác, sử

dụng cơng trình.

- Ban QLDA có trách nhiệm kiểm tra, nghiệm thu việc thực hiện bảo

hành của nhà thầu thi cơng xây dựng cơng trình, nhà thầu cung ứng thiết bị.

- Xác nhận hồn thành việc bảo hành cơng trình xây dựng:

+ Khi kết thúc thời gian bảo hành, nhà thầu thi cơng xây dựng cơng

trình và nhà thầu cung ứng thiết bị lập báo cáo hồn thành cơng tác bảo hành

gửi Ban QLDA. Ban QLDA có tránh nhiệm xác nhận hồn thành bảo hành

cơng trình xây dựng cho nhà thầu bằng văn bản;

+ Chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng cơng trình có trách nhiệm

tham gia xác nhận hồn thành bảo hành cơng trình xây dựng cho nhà thầu thi

cơng xây dựng cơng trình và nhà thầu cung ứng thiết bị71+ Nhà thầu khảo sát xây dựng, nhà thầu thiết kế xây dựng cơng trình,

nhà thầu thi cơng xây dựng cơng trình, nhà thầu cung ứng thiết bị cơng trình

và các nhà thầu khác có liên quan chịu trách nhiệm về chất lượng đối với

phần công việc do mình thực hiện kể cả sau thời gian bảo hành.

6.Đánh giá tổng hợp thực trạng công tác Quản lý dự án đầu tư xâydựng tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực thành phố Tuyên

Quang giai đoạn từ năm 2013-2018

2.1.8. Kết quả đạt được

Nhìn chung, công tác thực hiện và quản lý dự án tại Ban QLDA đầu tư

XDKV thành phố Tuyên Quang trong thời gian qua đã diễn ra theo đúng quy

trình chuẩn bị, thực hiện và quản lý dự án đề ra, đảm bảo được chất lượng và

tiến độ của từng công việc trong từng giai đoạn dự án. Có thể khái quát một

số mặt làm được trong công tác quản lý dự án tại Ban như sau:

Thứ nhất, Ban đã tham mưu cho UBND thành phố Tuyên Quang trong

công tác quy hoạch, xây dựng, tạo tiền đề kêu gọi đầu tư xây dựng ngày càng

tốt hơn, đảm bảo chất lượng và phục vụ sự phát triển của thành phố.

Thứ hai, với những dự án trọng điểm như: Xây dựng đường giao thông

trung tâm hành chính thành phố Tuyên Quang, Xây dựng 02 tuyến đường dọc

sông Lô đấu nối với các tuyến Quốc lộ 37, Quốc lộ 2C, đường Hồ Chí Minh

liên kết với đường cao tốc nối thành phố Tuyên Quang với cao tốc Nội Bài –

Lào Cai, xây dựng hội trường đa năng trung tâm chính trị thành phố Tuyên

Quang,… các dự án đảm bảo mục tiêu phát triển kinh tế của thành phố, đều

được quản lý đảm bảo đúng tiến độ, đưa cơng trình vào sử dụng phát huy hiệu

quả .

Thứ ba, đối với các quy định chế độ chính sách của Nhà nước về chế

độ quản lý vốn đầu tư xây dựng thường xuyên được cập nhật và thực hiện một

cách nghiêm túc.72Thứ tư, giữa các phòng ban chức năng đã có sự liên hệ chặt chẽ, sự

phân cơng, phân nhiệm rõ ràng, rành mạch tạo điều kiện quản lý dự án được

tốt hơn .

* Tiến độ thực hiện dự án

Công tác chuẩn bị đầu tư: Công tác chuẩn bị đầu tư của Ban đã từng bước

nắm bắt được định hướng kế hoạch dài hạn của UBND tỉnh, UBND thành phố,

đề xuất kế hoạch chuẩn bị dự án, chủ động liên hệ, phối hợp với điạ phương và

các cơ quan, đơn vị có liên quan trong cơng việc cụ thể của từng dự án trong

việc khảo sát địa hình, địa chất, các bước thiết kế dự án, tổng dự tốn…

Trong cơng tác quản lý thi cơng, giám sát quản lý dự án: Đã hướng dẫn,

kiểm tra đôn đốc và chỉ đạo thi công công tác thực hiện bản vẽ thi công, tổ

chức thực hiện công tác quản lý thi công đảm bảo phù hợp với mục tiêu, chất

lượng kỹ thuật; kiểm tra hồ sơ trình duyệt thiết kế điều chỉnh, bổ sung và xử

lý các phát sinh trong quá trình xây dựng.

Các bước triển khai một dự án cơ bản đúng tiến độ, đúng quy trình, Các

khâu đúng trình tự. Đối với các công việc nối tiếp, đảm bảo công việc này

xong, công việc khác mới thực hiện tiếp, giai đoạn sau thực hiện theo giai

đoạn trước, còn đối với các công việc thực hiện song song cần phải đảm bảo

hoàn thành đúng thời gian, tiến độ.

* Chất lượng thực hiện dự án

- Chất lượng công tác quản lý dự án được đảm bảo ngay từ khâu chuẩn

bị đầu tư. Tuy nhiên còn có một số ít dự án có sai sót trong thiết kế, làm dự

tốn phải thay đổi do tư vấn không lường hết được các yếu tố địa chất, thời

tiết...

- Chất lượng quản lý dự án ở giai đoạn thi cơng xây dựng cơng trình

phải đúng, đủ về khối lượng theo thiết kế; nghiệm thu đúng thực tế thi công.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Công tác quyết toán Hợp đồng, quyết toán dự án hoàn thành được Ban QLDA thực hiện đúng theo các quy định của pháp luật về quyết toán. Tình hình quyết toán của Ban được thể hiện trong bảng sau

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×