Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Đánh giá tổng hợp thực trạng công tác Quản lý dự án đầu tư xây dựng tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực thành phố Tuyên Quang giai đoạn từ năm 2013-2018

Đánh giá tổng hợp thực trạng công tác Quản lý dự án đầu tư xây dựng tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực thành phố Tuyên Quang giai đoạn từ năm 2013-2018

Tải bản đầy đủ - 0trang

72Thứ tư, giữa các phòng ban chức năng đã có sự liên hệ chặt chẽ, sự

phân công, phân nhiệm rõ ràng, rành mạch tạo điều kiện quản lý dự án được

tốt hơn .

* Tiến độ thực hiện dự án

Công tác chuẩn bị đầu tư: Công tác chuẩn bị đầu tư của Ban đã từng bước

nắm bắt được định hướng kế hoạch dài hạn của UBND tỉnh, UBND thành phố,

đề xuất kế hoạch chuẩn bị dự án, chủ động liên hệ, phối hợp với điạ phương và

các cơ quan, đơn vị có liên quan trong cơng việc cụ thể của từng dự án trong

việc khảo sát địa hình, địa chất, các bước thiết kế dự án, tổng dự tốn…

Trong cơng tác quản lý thi công, giám sát quản lý dự án: Đã hướng dẫn,

kiểm tra đôn đốc và chỉ đạo thi công công tác thực hiện bản vẽ thi công, tổ

chức thực hiện công tác quản lý thi công đảm bảo phù hợp với mục tiêu, chất

lượng kỹ thuật; kiểm tra hồ sơ trình duyệt thiết kế điều chỉnh, bổ sung và xử

lý các phát sinh trong quá trình xây dựng.

Các bước triển khai một dự án cơ bản đúng tiến độ, đúng quy trình, Các

khâu đúng trình tự. Đối với các công việc nối tiếp, đảm bảo công việc này

xong, công việc khác mới thực hiện tiếp, giai đoạn sau thực hiện theo giai

đoạn trước, còn đối với các cơng việc thực hiện song song cần phải đảm bảo

hoàn thành đúng thời gian, tiến độ.

* Chất lượng thực hiện dự án

- Chất lượng công tác quản lý dự án được đảm bảo ngay từ khâu chuẩn

bị đầu tư. Tuy nhiên còn có một số ít dự án có sai sót trong thiết kế, làm dự

toán phải thay đổi do tư vấn không lường hết được các yếu tố địa chất, thời

tiết...

- Chất lượng quản lý dự án ở giai đoạn thi cơng xây dựng cơng trình

phải đúng, đủ về khối lượng theo thiết kế; nghiệm thu đúng thực tế thi công.73- Chất lượng dự án ở giai đoạn vận hành: khơng xẩy ra sự cố gì, quy

trình bảo trì, bảo hành dự án được thực hiện nghiêm ngặt.

- Quản lý Chất lượng dự án thực hiện đúng quy định, quy trình quản lý

chất lượng ISO 9001-2000, đảm bảo theo đúng tiêu chuẩn chất lượng của Việt

Nam, của ngành xây dựng và yêu cầu chất lượng dự án được duyệt.

*Chi phí thực hiện dự án

- Các chi phí tập hợp cho dự án đúng, đủ và hợp lý, các nội dung chi

phí tuân theo đúng quy định, đúng hạng mục (chi phí tư vấn, chi phí xây

dựng, chi phí thiết bị, chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng, chi phí quản lý

dự án, chi phí khác và chi phí dự phòng), các khoản chi phí tập hợp đúng dự

án, đúng nguồn vốn.

- Kiểm sốt được chi phí thực hiện dự án, xác định được sự chênh lệch

của thực tế so với được duyệt để kịp thời ngăn chặn những thay đổi khơng

đúng, quản lý có hiệu quả chi phí dự án.

- Các khoản chi phí ít bị loại ra khỏi giá trị quyết toán khi được kiểm

tra, kiểm toán.

- Trong quá trình quản lý dự án, việc lựa chọn được nhà thầu theo đúng

trình tự và quy định, lựa chọn được nhà thầu có tiêu chuẩn tốt thực hiện các

cơng việc liên quan của dự án và quản lý quá trình thực hiện theo đúng các

yêu cầu về thời gian, tiến độ, chất lượng, chi phí một cách tốt nhất.

Như vậy qua việc tổng kết đánh giá công tác quản lý dự án xây dựng tại

Ban QLDA thông qua các tiêu chí thấy rằng cơng tác quản lý dự án tại Ban cơ

bản tốt và hầu như đáp ứng được các tiêu chí. Tuy nhiên vấn đề về đảm bảo

tiến độ chung của dự án còn rất cần thiết và để khắc phục khơng phải là vấn

đề đơn giản vì nó khơng chỉ do các ngun nhân chủ quan mà cả do các

nguyên nhân khách quan như thời tiết, địa hình và những khó khăn chung của

việc phát triển kinh tế xã hội hiện nay là vấn đề về vốn đầu tư.742.3.2. Những hạn chế tồn tại

Công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng của Ban quản lý dự án đầu tư

xây dựng thành phố Tuyên Quang bên cạnh những cơng việc đã đạt được

cũng còn nhiều cơng việc chưa hồn thành, còn gặp nhiều khó khăn, vướng

mắc trong q trình thực hiện. Những vướng mắc khó khăn này làm ảnh

hưởng đến việc quản lí dự án về mặt thời gian, gây khó khăn trong quản lý

chất lượng dự án và quản lý chi phí... Cụ thể là:

Thứ nhất, những hạn chế liên quan đến cơ chế tổ chức quản lý:

Bộ máy quản lý của Ban QLDA hiện tại không đảm bảo đáp ứng được

số lượng dự án quá lớn, số dự án tập trung ở phòng kế hoạch và kỹ thuật

nhiều, khơng có phòng dự án riêng, gây áp lực lớn đối với từng phòng và cán

bộ dự án. Mỗi cán bộ, mỗi phòng được phân cơng quá nhiều dự án và trách

nhiệm cá nhân trưởng nhóm dự án là q lớn, gây nên tình trạng khơng thể

quán xuyến nổi số dự án quản lý.

Thứ hai, hạn chế liên quan đến việc quản lý dự án các giai đoạn

đầu tư

+ Công tác lập kế hoạch, quy hoạch còn nhiều bất cập, chưa thể hiện

được tầm nhìn xa, nhiều dự án còn phải điều chỉnh quy mơ, tổng mức, kéo dài

tiến độ, có dự án phải xem xét lại phương án kỹ thuật. Trong khi đó nguồn

vốn bố trí cho các dự án còn gặp nhiều khó khăn, nguồn vốn ngân sách thì

hạn hẹp, khơng huy động được các nguồn vốn khác.

+ Trong công tác lập dự án đầu tư và thẩm định dự án đầu tư còn nhiều

tồn tại điển hình như một số cán bộ tư vấn còn kém, cơng tác kháo sát thiết kế

bị kéo dài cộng thêm thời gian trình duyệt lên cơ quan chức năng phải chờ đợi

lâu làm cho dự án được triển khai chậm.75+ Tình trạng khảo sát khơng đầy đủ, dùng phương pháp nội suy để có

các số liệu về địa chất dẫn đến không sát với thực tế. Bên cạnh đó các đơn vị

Tư vấn do khảo sát khơng kỹ phải thay đổi phương án thiết kế.

+ Chất lượng hồ sơ thiết kế chưa cao, hồ sơ không đầy đủ, nhiều dự án

trình duyệt để lấy ngày dẫn tới việc phát sinh nhiều trong khi thi công.

+ Công tác thẩm định còn nhiều khiếm khuyết dẫn đến nhiều dự án đầu

tư phải điều chỉnh lại tổng dự toán, tổng mức đầu tư nhiều lần trong quá trình

thực hiện dự án do số lượng dự án nhiều, thời gian thẩm định ngắn và hạn chế

về số lượng cán bộ thẩm định

+ Cơng tác quyết tốn còn chậm, cán bộ phải quản lý nhiều dự án nên

việc soát xét hồ sơ hồn cơng, kiểm tra các chứng chỉ nghiệm thu thanh quyết

tốn chưa kịp thời, đồng thời cơng tác quyết tốn tại các cơ quan cấp trên

thường chậm so với quy định điều này gây nhiều khó khăn cho đơn vị thi

công và công tác bàn giao tài sản, duy tu bảo dưỡng cơng trình sau này.

+ Cơng tác giám sát thi cơng còn rất hạn chế, mang tính hình thức, tác

dụng khơng đáng kể. Tình trạng dễ dãi với các nhà thầu của tư vấn giám sát là

một trong những nguyên nhân gây nên chất lượng kém và tạo điều kiện thất

thốt vốn đầu tư.

+ Ngồi ra, các nhà thầu cũng như tư vấn giám sát chưa tuân thủ

nghiêm ngặt đúng quy trình, quy phạm và thiết kế kỹ thuật nên cơng trình

khơng đảm bảo chất lượng.

Thứ ba, hạn chế qua từng nội dung quản lý dự án:

* Đối với công tác quản lý thời gian và tiến độ dự án

+ Ban Quản lý dự án đã lập tiến độ chung cho cả dự án, nhưng chưa

theo dõi cập nhật những thông tin, vướng mắc khách quan để điều chỉnh kịp

thời tiến độ thi công .76+ Hầu hết các dự án thi công đều chậm tiến độ do dự án đề ra, trong đó có cả

việc giải quyết những nguyên nhân khách quan và chủ quan có thể loại bỏ được.

* Đối với công tác quản lý chất lượng

+ Công tác thiết kế tổ chức thi công, quản lý chất lượng cơng trình còn

có những điểm thiếu hợp lý. Một số cơng trình trong q trình thi cơng tư vấn

giám sát không phát hiện yếu về khâu chất lượng, đến khi Ban QLDA kiểm

tra phát hiện sai, yếu, làm lại... làm ảnh hưởng đến tiến độ và thiệt hại đến chi

phí của đơn vị thi cơng, và tiến độ thi cơng tồn dự án bị ảnh hưởng, biện

pháp tổ chức thi công chưa hợp lý làm cho hiệu quả sử dụng máy móc thiết bị

giảm.

+ Có những dự án do yêu cầu về tiến độ quá gấp làm ảnh hưởng đến

chất lượng, chi phí của dự án, đặc biệt là những dự án hồn thành nhằm mục

đích chính trị như kỷ niệm các ngày lễ lớn, các ngày kỷ niệm của ngành, các

ngày trọng đại trong năm.

+ Vai trò quản lý chất lượng của tổ chức tư vấn có lúc chưa đảm bảo,

đặc biệt việc quản lý những hạng mục cơng trình ẩn dấu, có lúc Ban Quản lý

dự án đã phải làm văn bản yêu cầu sửa chữa, từ chối nghiệm thu đến giai đoạn

cuối của quá trình thi công

*Đối với công tác quản lý đấu thầu

+ Công tác đấu thầu hiện nay còn thiếu lành mạnh, còn phổ biến hình

thức “quân xanh - quân đỏ” trong đấu thầu dẫn đến hiệu quả đầu tư thấp, gây

lãng phí, thất thoát vốn đầu tư. Một số nhà thầu bỏ giá rất thấp so với giá

được duyệt để được trúng thầu, cách làm này rất phổ biến làm rối loạn các

khâu tiếp theo sau khi thực thi dự án dẫn đến tăng vốn đầu tư hoặc là chất

lượng cơng trình khơng đảm bảo về chất lượng và tiến độ.

+ Chưa tạo được hiệu quả thực sự trong công tác đấu thầu, lựa chọn

nhà thầu, có những dự án đấu thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi, nhưng77trên thực tế danh sách nhà thầu tham gia dự thầu chỉ là 4 hoặc 5 nhà thầu,

không thể nắm bắt được liệu các nhà thầu có thơng thầu hay khơng.

+ Thời gian chấm thầu, trình thẩm định kết quả đấu thầu chậm, làm ảnh

huởng đến tiến độ thi công (nhiều dự án xây dựng hạ tầng giao thông chịu ảnh

hưởng nhiều của vấn đề thời tiết, đấu thầu chậm sẽ gặp phải mùa mưa bão,

không thể thi công được phải kéo dài thời gian).

*Đối với cơng tác quản lý chi phí

+ Tổng mức đầu tư, tổng dự tốn còn phải điều chỉnh nhiều lần do thay

đổi, phát sinh khối lượng, điều chỉnh giá do giá cả biến động và nhà nước

thay đổi chế độ chính sách. Đây là tình trạng phổ biến ở các dự án do Ban

Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Tuyên Quang quản lý.

+ Có những dự án trong q trình thi cơng phải điều chỉnh thiết kế,

hướng tuyến, do công tác lập, khảo sát thiết kế kém chất lượng gây nên tình

trạng điều chỉnh thay đổi, bổ sung.

+ Việc QLDA chưa thật hiệu quả do tồn tại tình trạng chậm tiến độ,

điều này làm ảnh hưởng tới việc phát huy tác dụng của dự án vào thực tiễn

đồng thời làm ảnh hưởng tới chi phí dự án. Do kéo dài tiến độ làm chi phí

phát sinh tăng lên. Tuy Ban QLDA đã rất chú trọng đến công tác này, đã mở

các hội nghị hội thảo, chuyên đề bàn về vấn đề tiến độ dự án, nhưng trên thực

tế do nhiều nguyên nhân như: GPMB, xây dựng kế hoạch tiến độ không đảm

bảo, thiếu khoa học, thiếu thực tiễn, tạo ra những kế hoạch, tiến độ phi thực

tế, khơng đảm bảo hồn thành đúng tiến độ... Ngồi ra việc bố trí dàn trải, nợ

xây dựng cơ bản kéo dài, chưa có giải pháp mạnh để khắc phục cũng là

nguyên nhân dẫn đến tốc độ thực hiện dự án chậm do thiếu vốn, đầu tư thiếu

tập trung gây lãng phí và đầu tư kém hiệu quả do chậm đưa dự án vào vận

hành khai thác. Điều này là một yếu kém trong vấn đề QLDA đang được khắc

phục dần từng bước. Tuy nhiên vẫn còn là tình trạng phổ biến.782.3.3. Nguyên nhân tồn tại hạn chế

* Nguyên nhân khách quan:

+ Chính sách, chế độ của nhà nước về xây dựng cơ bản ban hành chậm,

thiếu đồng bộ, thường xuyên thay đổi… là hạn chế việc thực hiện ở các cấp

các ngành.

+ Trình tự thủ tục về trình duyệt, thẩm định còn nhiều rườm rà, phức tạp

phải qua nhiều khâu, nhiều đơn vị tổ chức, nhiều ban ngành làm cho dự án từ khi

có ý tưởng cho đến khi dự án được phê duyệt phải trải một thời gian dài.

+ Công tác GPMB trên thực tế gặp rất nhiều khó khăn, giá cả bồi

thường GPMB do địa phương ban hành có khi còn có nhiều điểm bất cập.

+ Năng lực của các nhà thầu tư vấn, nhà thầu xây dựng tại Tuyên

Quang cơ bản còn chưa đáp ứng được yêu cầu cả về lượng và chất.

*Nguyên nhân chủ quan:

+ Sự quá tải trong công việc tại Ban, mỗi nhân viên của Ban phải thực

hiện nhiều dự án cùng một lúc điều này dẫn đến việc chậm trễ trong cơng việc

và q tải trong việc kiểm tra kiểm sốt và giám sát tiến độ, chất lượng cũng

như giá thành cơng trình. Đồng thời một bộ phận khơng nhỏ cán bộ của Ban

Quản lý dự án chưa đảm bảo tiêu chuẩn nghiệp vụ làm công tác tại các khâu

quản lý dự án.

+ Nguyên nhân xuất phát từ đơn vị thi cơng, Ban có thể khắc phục

được hạn chế này nếu quá trình đấu thầu diễn ra chặt chẽ hơn; lựa chọn được

nhà thầu hợp lý và có kinh nghiệm hơn.

+ Công tác chuẩn bị và thực hiện dự án xây dựng được quan tâm nhiều

hơn công tác giám sát đầu tư (trong đó bao gồm cả việc theo dõi, đánh gía

hiệu quả dự án) còn bị xem nhẹ.79+ Việc ước lượng thời gian thực hiện các công việc thường căn cứ vào

kinh nghiệm và căn cứ vào các đơn vị tư vấn, thiếu căn cứ khoa học nên thời

gian ước tính chưa chính xác.

+ Việc áp dụng khoa học cơng nghệ tại Ban QLDA chưa được nhiều,

chưa có phần mền quản lý dự án, các thông tin về thời tiết, địa chất, địa hình

bản đồ quy hoạch,. . . chưa được cập nhật một cách có hệ thống.

+ Thời gian giải ngân vốn nhà thầu có lúc còn chậm, do còn nhiều khâu

kiểm tra kiểm sốt.80CHƯƠNG 3 : GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN LÝ DỰ ÁN

ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CỦA BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

KHU VỰC THÀNH PHỐ TUYÊN QUANG GIAI ĐOẠN 2019-2024.

7.Phương hướng hoạt động của Ban quản lý dự án

đầu tư xây dựng khu vực thành phố Tuyên Quang

trong giai đoạn 2019-2024Xác định công tác quy hoạch là tiền đề để thực hiện các chương trình

xây dựng và phát triển của thành phố Tuyên Quang, mới đây UBND tỉnh đã

ban hành Quyết định số 919/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh quy hoạch

chung thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang đến năm 2020, định hướng

phát triển đến năm 2030.

Theo đó, tổng diện tích lập điều chỉnh quy hoạch khoảng

14.907 ha. Trong đó, 11.921 ha diện tích đất thành phố hiện

tại, có điều chỉnh mở rộng sang một số xã lân cận thuộc

huyện Yên Sơn tiếp giáp với thành phố. Theo tính tốn, đến

năm 2020, thành phố sẽ có 120 nghìn người và đến năm 2030

là 180 nghìn người, trong đó dân số đơ thị từ 80 nghìn người

đến 150 nghìn người. Diện tích đất xây dựng đô thị vào81khoảng 5.000 đến 6.000 ha, trong đó đất dân dụng từ 900

đến 1.200 ha vào năm 2020 và 1.500 đến 2.000 ha năm

2030.Vùng phát triển đô thị nằm theo hướng Tây Bắc, Đông Nam dọc theo

tuyến đường tránh Quốc lộ 2 và dòng sơng Lơ. Phía Bắc là vùng đô thị lịch sử

hiện hữu, bảo tồn và phát triển có bản sắc gắn liền với đơ thị giáo dục đào tạo

đại học. Phía Nam thành phố phát triển vùng đô thị năng động theo định

hướng đô thị mới hiện đại, gắn kết với các tuyến giao thơng đối ngoại: Trục

đối ngoại Đơng Tây, đường Hồ Chí Minh, đường cao tốc Tuyên Quang - Phú

Thọ, đường sắt. Phía Tây thành phố là vùng đệm đơ thị, sản xuất nông nghiệp

và du lịch sinh thái hỗ trợ cho sự phát triển của thành phố. Phía Đơng thành

phố là vùng núi bảo vệ thành phố kết hợp du lịch văn hóa tâm linh, sinh thái.

Tồn bộ đơ thị được phân làm 4 khu vực phát triển chính và chia thành 10

phân khu đô thị.

Căn cứ theo quy hoạch tỉnh đã phê duyệt, hiện nay UBND thành phố

chỉ đạo các phòng nghiệp vụ tập trung rà sốt lại tất cả các quy hoạch để điều

chỉnh cho phù hợp. Thành phố cũng tổ chức đấu thầu rộng rãi trong nước các

gói thầu xây lắp, tư vấn giám sát, kiểm toán, bảo hiểm xây dựng cơng trình

xây dựng 2 tuyến đường dọc sông Lô đấu nối với các tuyến Quốc lộ 37, Quốc

lộ 2C, đường Hồ Chí Minh liên kết với đường cao tốc nối thành phố Tuyên

Quang với cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Đồng thời, hoàn thiện các hạng mục thi

cơng xây dựng các cơng trình trọng điểm: Đường Trung tâm hành chính thành

phố giai đoạn 2; cải tạo nâng cấp Hồ Trung Việt, xã An Tường; xây dựng hạ

tầng cho khu tái định cư phường Tân Hà; xây dựng hạ tầng khu ẩm thực tại

phường Minh Xuân; hạ tầng khu dân cư Lý Thái Tổ, phường Phan Thiết...Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Đánh giá tổng hợp thực trạng công tác Quản lý dự án đầu tư xây dựng tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực thành phố Tuyên Quang giai đoạn từ năm 2013-2018

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×