Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Đề xuất giải pháp hoàn thiện công tác quản lý dự án của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực thành phố Tuyên Quang

Đề xuất giải pháp hoàn thiện công tác quản lý dự án của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực thành phố Tuyên Quang

Tải bản đầy đủ - 0trang

84điều hành của lãnh đạo trong mọi hoạt động của Ban, tăng cường phối hợp giữa

các phòng Ban trong việc giải quyết công việc chung.

Để rút kinh nhiệm cho những nhiệm vụ quản lý các dự án sắp tới ban

quản lý cần lựa chọn mơ hình cơ cấu tổ chức nhân sự hợp lý hơn. Đảm bảo sự

thông suốt trong công tác quản lý, để giảm bớt khối lượng công việc cho các

thành viên trong Ban. Tác giả xin đề xuất phương án tổ chức Ban như sau:Hình 3.2. Đề xuất phương án cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Ban

Về cơ bản phương án tổ chức của Ban QLDA theo mơ hình trước đây vì

trên thực tế thấy mơ hình tổ chức của Ban QLDA là phù hợp, tuy nhiên để giảm

tình trạng quá tải cho các phòng ban, tác giả xin đề xuất Ban QLDA bổ nhiệm

thêm 01 phó giám đốc, thành lập thêm phòng dự án, thành lập Văn phòng.

Dự án Ban đang quản lý là rất nhiều, việc thành lập thêm 1 phòng dự án

và bổ nhiệm Phó giám đốc phụ trách, giảm tải cho các phòng kế hoạch và kỹ

thuật, gắn trách nhiệm công tác quản lý dự án cụ thể cho các cá nhân và trưởng

phòng. Việc thành lập Văn phòng Ban để chuyển các công tác nội nghiệp hiện

đang gắn ghép vào các phòng Kế hoạch, Tài chính kế tốn sang cho Văn phòng85như : Cơng tác chi phí thường xun của Ban, công tác văn thư, lưu trữ, công

tác sửa chữa tài sản phục vụ công tác củaBan, công tác điều và quản lý xe máy,

… để các phòng chức năng chuyên sâu phục vụ công tác quản lý dự án để nâng

cao hiệu quả, chất lượng công tác quản lý dự án tại Ban QLDA.

b. Phát triển nguồn nhân lực của Ban

Trong lúc chưa thể bố trí thêm đủ cán bộ, năng lực theo yêu cầu hoạt

động, Ban QLDA cần tiến hành rà soát lại và đào tạo lại các cán bộ hiện có

đảm bảo phục vụ cơng tác tại chỗ.

+ Đào tạo nâng cao trình độ cán bộ của ban

- Cử cán bộ tham gia các lớp học về quản lý dự án, quản lý đấu thầu,

chứng chỉ giám sát, quản lý tài chính dự án.

- Đội ngũ cán bộ lãnh đạo của Ban phải thường xuyên hơn nữa trong

công tác quản lý giám sát và đào tạo cán bộ của mình.

- Cử cán bộ đi học tập kinh nghiệm về quản lý dự án cũng như tiếp thu

kỹ thuật mới từ các nước bạn, các tỉnh ban, các Ban QLDA khác.

- Ban cần phải có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng trình độ chun mơn,

nghiệp vụ của cán bộ quản lý dự án thông qua các lớp chuyên ngành. Nếu có

điều kiện, Ban cũng nên gửi cán bộ quản lý sang các doanh nghiệp nước

ngoài để học hỏi kinh nghiệm quản lý dự án của họ, nâng cao trình độ cho cán

bộ ban quản lý. Ngồi ra, Ban phải nâng cao khả năng ngoại ngữ, đáp ứng yêu

cầu liên doanh liên kết với các đối tác nước ngồi và quản lý những dự án có

sử dụng vốn nước ngồi. Vì ngoại ngữ khơng chỉ giúp cho các cán bộ giao

tiếp làm việc với các chuyên gia và cơng ty nước ngồi mà nó còn là cơng cụ

giúp các cán bộ tự nghiên cứu tài liệu của các nước để tăng thêm kiến thức

phục vụ cho công tác đầu tư và quản lý dự án.86Bảng 3.2. Dự kiến quy mô đào tạo theo ngành nghề nguồn nhân lực của BanNgành nghề đào tạoQuản lý đấu thầu

Giám sát công trình

Kiến trúc

Kế Tốn

Quản lý KSKT lập dự án

Quản lý cơng tác GPMB

Xây dựng công nghiệp

Xử lý chất thảiSố người

đào tạo

15

5

3

8

6

5

5

3ĐVT: Người

Trong đó

Cán bộ

Cán bộ chun mơn

quản lý

và nhân

viên

2

13

5

3

2

6

6

1

4

5

3+ Chế độ tuyển dụng, đãi ngộ

- Ban cần có chính sách thích hợp về tiền lương, đãi ngộ cũng như tạo

điều kiện thăng tiến trong công việc để thu hút các sinh viên có chất lượng

học tập tốt thuộc các trường đại học kỹ thuật và kinh tế tài chính. Ngồi ra,

Ban cũng cần phải tuyển dụng các cán bộ đã có kinh nghiệm trong lĩnh vực

quản lý dự án để đảm bảo tiến độ và hiệu quả của công tác quản lý.

- Để khuyến khích sự phát huy tính sáng tạo của cán bộ cần có chính

sách khen thưởng rõ ràng và chế độ đãi ngộ phù hợp với năng lực trình độ và

hiêu quả cơng việc của cán bộ. Hiện tại, mức thu nhập cho cán bộ viên chức

của Ban so với các tổ chức khác trong tỉnh còn thấp, chưa thực sự động viên,

thu hút cán bộ có trình độ cao trong cơng tác, tránh tình trạng chảy máu chất

xám sang các doanh nghiệp xây dựng, các Ban QLDA khác, các cơ quan

doanh nghiệp khác, hiện tượng này hiện nay vẫn đang xảy ra.

- Bên cạnh việc nâng cao kiến thức trình độ cán bộ, Ban cũng phải

thường xuyên xem xét và lựa chọn, sắp xếp cán bộ có phẩm chất và tư cách

đạo đức tốt làm công tác quản lý dự án. Việc sắp xếp, bố trí các cán bộ đúng87chuyên môn thực hiện các công tác trong quy trình quản lý dự án, đồng thời

cần phải thường xun rà sốt lại việc phân cơng nhiệm vụ kịp thời điều

chỉnh những bất hợp lý trong công tác quản lý dự án, nhằm góp phần nâng

cao hiệu quả cơng tác quản lý dự án đầu tư.

- Lãnh đạo Ban QLDA cần chú trọng hơn nữa đến nhu cầu của

CBCNV, từ đó có cơ chế động viên khuyến khích cán bộ của mình nỗ lực hết

mình cho cơng tác, phải biết họ cần gì, muốn gì, đây là nội dung quan trọng

nhất trong việc quản lý con người. Thấu hiểu nhu cầu của nhân viên và tác

động vào đó sẽ nâng cao chất lượng hiệu quả lao động, có tác động tốt đến

công tác quản lý dự án. Tạo môi trường giao lưu giữa các thành viên trong

Ban quản lý để xây dựng tình đồng nghiệp và tơn trọng lẫn nhau, khi đó

người lao động có cơ hội thi đua làm việc, học tập và tự rèn luyện bản thân,

cùng nhau xây dựng Ban quản lý ngày một phát triển.

c. Đầu tư công nghệ, trang thiết bị cho công tác quản lý của Ban

Để thực hiện tốt việc quản lý dự án đảm bảo nhiệm vụ mà Chủ đầu tư

giao Ban QLDA cần phải đổi mới và trang bị hệ thống thiết bị, phương tiện

kỹ thuật cho độ ngũ cán bộ Ban:

- Trang bị hệ thống thiết bị văn phòng đầy đủ như: Máy tính, phần mềm

xử lý, phần mềm quản lý dự án, phần mềm kiểm tra công tác lập tổng mức

đầu tư, dự toán của dự án, phần mềm kế toán, đăng ký các trang luật, ...

thường xuyên cập nhật các văn bản mới cho công tác Quản lý dự án và liên

kết quản lý với các đơn vị cơ quan trong tỉnh. Dự kiến tăng cường 05 máy

tính bàn, 01 phần mềm quản lý dự án tích hợp, 08 máy tính xách tay; 01 phần

mềm kế tốn

- Trang thiết bị cho vấn đề kiểm tra chất lượng hiện trường đảm bảo

kiểm tra được chất lượng cầu đường khi nhà thầu đã thi cơng để có cơ sở

khoa học khi kết luận chất lượng cơng trình. Đồng thời phối hợp tốt với các88đơn vị tư vấn chuyên ngành trong q trình phân tích các mẫu thí nghiệm. Dự

kiến bổ sung 01 máy đo cao độ, 05 bộ đồ bảo hộ khi đi công trường.

- Thường xuyên cập nhật các văn bản pháp luật của nhà nước liên quan

đến quản lý đầu tư xây dựng đến tận từng CBNV của Ban.

- Cần chú trọng đào tạo sử dụng thành thạo các phần mềm quản lý dự án.

- Sử dụng hệ thống phần mềm cần phải có khả năng thích ứng những

yêu cầu nhằm đảm bảo tính hệ thống và đem lại kết quả khai thác thông tin

hiệu quả. Mục đích phần mềm nhằm cung cấp cho người dùng các tính năng

phục vụ sau:

- Cho phép các phòng ban chức năng tham gia khai thác và trao đổi

thông tin về dự án.

- Mỗi phòng ban chức năng có nhiệm vụ cụ thể trong từng giai đoạn

của mỗi dự án tuỳ theo quy mô của dự án.

- Cập nhật nguồn danh mục vật tư, thiết bị, chuyên viên theo dõi …

- Lập kế hoạch và thực hiện đăng ký kế hoạch xây dựng trong năm.

- Quản lý chi tiết từng dự án, thiết kế dự toán, hồ sơ thầu, các hợp đồng

kinh tế và các quyết định.

- Theo dõi tiến độ thi công, thông báo vốn của chủ đầu tư, các quyết

định đầu tư.

- Quản lý nhật ký thi công, quá trình thực hiện, giám sát dự án...

Có thể tham khảo thêm về phần mềm quản lý dự án tích hợp nhiều

chức năng như tác giả đề cập tại Phụ lục 3: Phần mềm quản lý dự án có thể áp

dụng tại Ban QLDA.

Bảng 3.3. Dự kiến số lượng máy tính, phần mềm quản lý và trang thiết bị cần bổ sung

Hạng mục

Máy tính bàn

Phần mềm quản lý dự án

Máy tính xách taySố lượng

5

1

8ĐVT: Đồng

Chi phí

45.000.000

38.000.000

108.000.00089Phần mềm kế tốn

Thiết kế website của Ban

Bộ đồ bảo hộ

Máy đo cao độ

TỔNG CỘNG1

1

5

115.000.000

10.000.000

40.000.000

26.000.000

282.000.000d. Hoàn thiện công tác thu thập và xử lý thông tin

Công tác thu thập và xử lý thông tin phục vụ công tác quản lý dự án

đầu tư là hết sức cần thiết. Tính cập nhật và đầy đủ của thơng tin, định tính

cũng như định lượng ảnh hưởng khơng nhỏ tới công tác quản lý dự án. Mọi

thông tin được sử dụng phải có cơ sở tin cậy, chỉ rõ được nguồn cung cấp và

có phương pháp xử lý hợp lý.

Tuy nhiên, việc thu thập thông tin không chỉ dừng lại trong việc thu

thập các thông tin từ sách báo, mạng Internet mà nhiều khi các cán bộ quản lý

dự án còn phải biết thực hiện nhiều biện pháp khác nhau để thu thập các

thơng tin hữu ích phục vụ cho cơng việc của mình từ nhiều nguồn khác nhau

để từ đó có thể so sánh, tìm hiểu ngun nhân và hiệu chỉnh dự án theo hướng

có lợi hơn. Việc sử dụng hữu ích các nguồn thơng tin này sẽ đảm bảo cho cán

bộ Ban quản lý dự án đề ra các phương án sử dụng nguồn lực có lợi nhất,

đồng thời quản lý được rủi ro của dự án một cách hiệu quả nhất.

Việc có được thơng tin rất kịp thời và thuận lợi như vậy cũng đặt những

cán bộ quản lý dự án trước những khó khăn trong việc xử lý thơng tin do việc

thơng tin có thể bị nhiễu hoặc nguồn thông tin không đáng tin cậy. Do vậy cần

phải phân loại thông tin để lựa chọn những thơng tin cần thiết và kiểm tra độ

chính xác của thơng tin.

Việc hồn thiện cơng tác thu thập và xử lý thông tin phải được thực hiện

bằng việc loại bỏ các trang thiết bị lỗi thời gây mất thời gian trong q trình sử

dụng. Ngồi ra, việc hồn thiện công tác thu thập và xử lý thông tin không chỉ

chú trọng vào việc đầu tư trang thiết bị mà còn phải chú ý tới con người, tức là90những người sử dụng những thiết bị đó cũng phải có trình độ sử dụng tương

thích để có thể khai thác được hết các tính năng của các thiết bị này.

3.1.2. Nhóm giải pháp theo nội dung quản lý dự án

a. Hoàn thiện công tác quản lý tiến độ dự án

Để rút kinh nghiệm cho những vấn đề còn tồn tại trong thời gian qua

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực thành phố Tuyên Quang cần phải

thực hiện chấn chỉnh công tác quản lý dự án nhằm đẩy nhanh tiến độ các dự

án do Ban quản lý bằng các biện pháp sau:

- Bổ sung cán bộ tham gia quản lý dự án và phân công công việc rõ

ràng cho từng thành viên nhằm theo sát, đôn đốc các bộ phận chức năng theo

sát dự án, đẩy nhanh tiến độ dự án.

- Lập chi tiết tiến độ dự án gồm: Tiến độ thi công, tiến độ giải ngân rút

vốn, theo dõi và cập nhật thông tin thực tế thực hiện nhiều dự án vào bảng tiến

độ đó, từ đó rút ra được những yếu tố, những nguyên nhân chung làm kéo dài,

thời gian tiến độ dự án sau đó có thể rút kinh nghiệm đối với những dự án khác.

- Lựa chọn nhà thầu tư vấn có đủ năng lực để nâng cao chất lượng tư

vấn cũng như thời gian thực hiện các sản phẩm tư vấn. Đặc biệt chú trọng đến

các hồ sơ do tư vấn lập, tránh tính trạng hồ sơ thiết kế bị sai khác với thực tế

hiện trường. Các dự án xây dựng hạ tầng cơ sở và hạ tầng giao thông nằm rải

rác trên địa bàn rộng nên việc sai khác giữa hồ sơ thiết kế và thực tế là rất dễ

xẩy ra nếu như phòng kế hoạch và phòng kỹ thuật của Ban Quản lý dự án,

đơn vị giám sát sản phẩm tư vấn khơng thực hiện đúng các quy trình đề ra.

Chính vì vậy, Ban Quản lý cần có cơ chế thưởng phạt rất công minh trong vấn

đề quản lý sản phẩm tư vấn, gắn trách nhiệm kinh tế đối với việc lập hồ sơ

không đảm bảo chất lượng..

- Yêu cầu đơn vị thi cơng các cơng trình, các hạng mục lập tiến độ, lập

kế hoạch điều phối nguồn nhân lực. Yêu cầu nhà thầu xây dựng bản đăng ký91kế hoạch thực hiện thi công và cam kết thực hiện đúng chi tiết từng hạng muc,

kịp thời chấn chỉnh ngay khi có hiện tượng kéo dài thời hạn thi công từng

hạng mục chi tiết.

- Tăng cường giám sát đơn vị thi công và tư vấn giám sát về vấn đề tiến

độ của dự án. Bằng công tác giám sát, các cán bộ giám sát do đơn vị tư vấn cử

đến hiện trường phải có đủ năng lực để giám sát tiến độ dự án.

- Tổ chức họp hàng tháng với các bên gồm: Ban quản lý dự án, Tư vấn

thiết kế, Tư vấn giám sát, Đơn vị thi công để kịp thời chấn chỉnh tiến độ dự

án. Ban QLDA duyệt cụ thể tiến độ thi cơng do nhà thầu đệ trình, lập tiến độ

kế hoạch giải ngân vốn, theo dõi, cập nhật thông tin tiến độ vào bảng theo dõi.

Theo dõi đối với nhiều dự án để biết quy luật biến động chung hoặc những

nguyên nhân có thể gây kéo dài dự án sau đó rút kinh nghiệm và đề ra giải

pháp cho những dự án sau.

- Tổ chức nghiệm thu công trình ngay khi cơng trình hồn thành. Khi

tiến độ thực hiện dự án đảm bảo, nhà thầu có khối lượng nghiệm thu phải kịp

thời giải ngân thanh toán để nhà thầu có đủ nguồn lực để thực hiện các cơng

việc tiếp theo của dự án.

- Bàn giao cơng trình cho đơn vị quản lý ngay sau khi đã tiến hành

nghiệm thu cơng trình hồn thành đưa vào sử dụng.

- Ban QLDA phải đưa điều khoản thưởng phạt rõ ràng khi rút ngắn

hoặc kéo dài thời gian thi cơng cơng trình tránh tình trạng nhà thầu khơng đủ

năng lực nhưng vẫn tham gia nhiều dự án, dàn trải nhân lực và nguồn lực làm

kéo dài thời hạn thi cơng cơng trình.

b. Hồn thiện cơng tác quản lý chất lượng

Nâng cao hiệu quả quản lý CLCTXD của chủ đầu tư

Xây dựng hệ thống bộ máy quản lý chất lượng ngay từ giai đoạn chuẩn

bị đầu tư: Như đã nói ở trên, CLCTXD được hình thành từ khâu khảo sát,92thiết kế, thế nhưng hầu hết các dự án, việc thành lập Ban QLDA hoặc thuê tư

vấn QLDA chỉ tiến hành ở cuối giai đoạn chuẩn bị đầu tư hoặc đầu giai đoạn

thực hiện đầu tư nên Chủ đầu tư khơng kiểm sốt được

chất lượng khảo sát, thiết kế.

Chủ đầu tư thành lập bộ phận tổng hợp có nhiệm vụ kiểm tra hoạt

động của tư vấn QLDA và tư vấn giám sát (trường hợp Chủ đầu tư khơng có

năng lực): Điều này rất cần thiết vì tư vấn QLDA và tư vấn giám sát được chủ

đầu tư thuê để kiểm tra các nhà thầu khác. Vậy ai kiểm tra họ? Để làm được

chức năng này, bộ phận tổng hợp cần được đào tạo nhanh (ngắn ngày) về

nghiệp vụ nhằm nắm được trách nhiệm và trình tự, nội dung nhiệm

vụ mà các nhà thầu phải thực hiện.

Có kế hoạch và biện pháp lựa chọn nhà thầu đủ điều kiện, năng lực:

Chủ đầu tư phải kiểm tra thực tế chứ không chỉ kiểm tra trên hồ sơ, đồng thời

kết hợp nhiều kênh thông tin để xác định chính xác điều kiện, năng lực của

nhà thầu trước, trong khi đấu thầu và trong quá trình thực hiện hợp đồng.

Quản lý bằng phương pháp hành chính và hợp đồng kinh tế: Phương

pháp hành chính là truyền đạt các yêu cầu của chủ đầu tư thông qua các

“phiếu yêu cầu” hoặc “phiếu kiểm tra”, báo cáo thường xuyên bằng “phiếu”

thay vì nói miệng theo kiểu gia đình. Cần quản lý chất lượng bằng hợp đồng

kinh tế. Theo đó, các yêu cầu về chất lượng cần được thể hiện chi tiết trong

hợp đồng (hoặc phụ lục hợp đồng). Đây là yêu cầu pháp lý bắt buộc.

Lâu nay tình trạng hợp đồng kinh tế chỉ là thủ tục, nhất là không được quan

tâm sử dụng để quản lý chất lượng, dẫn đến các tranh chấp về chất lượng

không giải quyết được.

Nâng cao hiệu quả quản lý CLCTXD của chủ sử dụng cơng trình

Đòi hỏi chủ sử dụng và các chủ thể khác phải nhận thức đầy đủ về cơng

tác bảo trì. Theo đó, chủ sử dụng khơng nhận bàn giao khi khơng có hồ sơ bảo93trì cơng trình; cử cán bộ phụ trách cơng tác bảo trì (nếu là cơng trình lớn cần

có người hoặc bộ phận chuyên trách có chuyên môn, nghiệp vụ); tổ chức tập

huấn, tuyên truyền, giáo dục để mọi cán bộ công nhân viên trong cơ quan có

những kiến thức phổ thơng về bảo trì, nhờ đó họ có thể thường xun tham

gia cơng tác duy tu, bảo dưỡng.

Tăng cường giám sát cộng đồng về CLCTXD

Thực hiện giải pháp này theo quyết định số 80/2005/QĐ -TTg ngày

18/4/2005 của Thủ tướng Chính phủ ban hành qui chế giám sát đầu tư của

cộng đồng. Nội dung chính của giải pháp là cần phối hợp tốt với Ban giám sát

cộng đồng, cung cấp hồ sơ và giải đáp những thắc mắc của Ban.

c. Hồn thiện cơng tác quản lý đấu thầu

Quản lý đấu thầu là một nội dung được quan tâm chú ý trong công tác

quản lý dự án của Ban Quản lý dự án nhằm thực hiện chức năng quản lý nhà

nước về lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản của ngành mà Ban Quản lý dự án

đầu tư xây dựng thành phố Tuyên Quang là đại diện chủ đầu tư theo hình thức

Chủ nhiệm điều hành dự án. Để công tác quản lý đầu thầu được tốt, tạo điều

kiện lựa chọn được nhà thầu tốt nhất, đảm bảo điều kiện tốt nhất cho thành

công của công tác quản lý dự án cần tiến hành đồng thời nhiều nội dung:

+ Việc phân chia dự án thành các gói thầu phải được xác định khi thiết kế

được phê duyệt để vừa đảm bảo phân chia phù hợp yêu cầu, quy trình thi cơng

phù hợp khả năng cấp vốn đồng thời đảm bảo việc thực hiện gói thầu có tính khả

thi. Tránh tình trạng phân chia nhỏ gói thầu theo kế hoạch phân bổ vốn để được

chỉ định thầu gây rất nhiều tiêu cực và ảnh hưởng xấu đến hiệu quả quản lý.

+ Nâng cao công tác chỉ đạo điều hành trong q trình đấu thầu. Cơng tác

chỉ đạo điều hành trong đấu thầu, giữ vai trò quyết định đến mục tiêu của việc

đấu thầu, tiến độ tuyển chọn trong mỗi giai đoạn cũng như trong tồn bộ q

trình tuyển chọn. Lãnh đạo Ban Quản lý dự án phải chỉ đạo sát sao các phòng94chun mơn liên quan đến q trình đấu thầu, từ giai đoạn chuẩn bị đấu thầu,

đấu thầu đánh giá hồ sơ dự thầu cho đến khi hợp đồng được ký với nhà thầu.

+ Ban Quản lý dự án phải có kế hoạch đào tạo và đào tạo lại, đào tạo

chuyên sâu cán bộ làm công tác đấu thầu, tổ chuyên gia đấu thầu cả về trình

độ và đạo đức nghềnghiệp nhằm có một đội ngũ cán bộ làm cơng tác đấu thầu

có đủ tài, đức trong công tác, giúp công tác đấu thầu được thực hiện đúng quy

định và minh bạch nhất.

+ Có kế hoạch triển khai thông tin quảng cáo các nội dung liên quan

đến dự án trên các phương tiện thông tin đại chúng để nhiều nhà thầu nắm bắt

được dự án sẽ triển khai để tham gia đấu thầu dự án. Thông thường dự án có

mục chi quảng cáo, nhưng nội dung chi phí này chưa được thực hiện. Việc

thơng tin quảng cáo về dự án góp phần tạo cơ hội cho các nhà thầu có thơng

tin đầy đủ về dự án, đến tham gia đấu thầu, Ban QLDA sẽ có nhiều cơ hội hơn

để lựa chọn được nhà thầu tốt nhất cho dự án.

+ Việc lựa chọn được nhà thầu có năng lực tốt sẽ tạo điều kiện cho các

nội dung tiêu chí khác của cơng tác quản lý dự án đạt u cầu như cơng tác

tiến độ, chất lượng... điều đó sẽ dẫn đến kết quả tốt cho công tác quản lý dự

án, chính vì vậy trong q trình chấm thầu, lựa chọn nhà thầu, Ban Quản lý

dự án cần có kế hoạch thẩm định các tiêu chí nhà thầu đưa ra trong hồ sơ mời

thầu, đặc biệt những tiêu chí về khả năng tài chính, máy móc thiết bị...

+ Cơng tác chấm thầu cần phải thuê các tổ chức có tư cách pháp nhân,

có năng lực, có kinh nghiệm tham gia thực hiện công việc, tổ chức tư vấn làm

việc độc lập và chịu trách nhiệm đến cùng đối với sản phẩm tư vấn của mình.

Muốn vậy, trước hết cần phải thực hiện nghiêm cơ chế lựa chọn nhà thầu tư

vấn, đồng thời có các chế tài thưởng, phạt rõ ràng và phải thật nặng đối với

các tổ chức tư vấn để vừa nâng cao trách nhiệm vừa có tác dụng răn đe, buộcTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Đề xuất giải pháp hoàn thiện công tác quản lý dự án của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực thành phố Tuyên Quang

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×