Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
2 Lưu đồ chương trình con

2 Lưu đồ chương trình con

Tải bản đầy đủ - 0trang

Hình4.3: Giải thuật chương trình menu

66Hình 4.4:Giải thuật tăng và giảm chương trình hiển thị.67Hình 4.5: Giải thuật chương trình ngắt.684.3 Lưu đồ chương trình hiển thịHình 4.6KẾ

: Giải

thuậtMỀM

chương

hiểnDIỆN

thị TRÊN PC

CHƯƠNG 5: THIẾT

PHẦN

VÀtrình

GIAO

695.1 Giới thiệu ngơn ngữ lập trình C#

5.1.1 Giới thiệu

C# là một ngơn ngữ lập trình hướng đối tượng được phát triển bởi Microsoft, là

phần khởi đầu cho kế hoạch .NET của họ. Tên của ngôn ngữ bao gồm kí tự thăng

theo Microsoft nhưng theo ECMAM là C#, chi bao gồm dấu số thường. Microsoft

phát triển C# dựa trên C++, Visual Basic, Delphi, Java và thêm vào những đặc tính mới

để làm cho ngơn ngữ này dễ sử dụng hơn. C # được thiết kế chủ yếu bởi Anders

Hejlsberg kiến trúc sư phần mềm nổi tiếng với các sản phẩm Turbo Pascal, Delphi, J+

+, WFC.

Ngôn ngữ C# khá đơn giản, chỉ khoảng hơn 80 từ khóa và hơn mười kiểu dữ liệu

được dựng sẵn. Tuy nhiên, ngôn ngữ C# có ý nghĩa to lớn khi nó thực thi những khái

niệm lập trình hiện đại. C# bao gồm tất cả những hỗ trợ cho cấu trúc, thành phần

component, lập trình hướng đối tượng. Những tính chất đó hiện diện trong một ngơn

ngữ lập trình hiện đại.

5.1.2 Đặc điểm của ngơn ngữ lập trình C#

Ngơn ngữ C# là một ngơn ngữ được dẫn xuất từ C và C++, nhưng nó được tạo từ

nền tảng phát triển hơn. Microsoft bắt đầu với công việc trong C và C++ và thêm vào

những đặc tính mới để làm cho ngơn ngữ này dễ sử dụng hơn. Nhiều trong số những

đặc tính này khá giống với những đặc tính có trong ngơn ngữ Java. Khơng dừng lại ở

đó, Microsoft đưa ra một số mục đích khi xây dựng ngơn ngữ này. Những mục đích

này được được tóm tắt như sau:

C# là ngơn ngữ đơn giản.

C# là ngôn ngữ hiện đại.

C# là ngôn ngữ hướng đối tượng.

C# là ngôn ngữ mạnh mẽ và mềm dẻo.

C# là ngơn ngữ có ít từ khóa.70Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

2 Lưu đồ chương trình con

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×