Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
3 Thiết kế & chức năng giao diện

3 Thiết kế & chức năng giao diện

Tải bản đầy đủ - 0trang

5.3.2 Chức năng giao diện

5.3.2.1 Cấu hình cổng COM

Bao gồm các chức năng cài đặt các thông sô cho cổng COM để kết nối như: tên cổng ,

tốc độ baurd, databit, Parity, Stop bit.Hình 5.3: Module COM PORT.5.3.2.2 Module kết nối.Hình 5.4: Moudle kết nối.

Khi ta nhấp Button Connect giao diện sẽ kết nối với board mạch,

sẵn sằng cho quá trình truyền dữ liệu từ giao diện xuống board

mạch. Button Disconect ngắt kết nối giữa giao diện và board mạch.

Button Exit thốt chương trình. Button Clear xóa dữ liệu trên giao74diện. Giao tiếp giữa giao diện PC và hệ thống được truyền không dây

bằng RF qua chuẩn giao tiếp UART.

5.3.2.3 Module truyền dữ liệu hình ảnh.Hình 5.5: Moudle truyền dữ liệu hình ảnh.

Button LOAD DATA dùng để lấy dữ liệu của hình ảnh được lưu sẵn

trong file dạng txt. Dữ liệu này được giải mã từ ảnh màu sang ảnh

xám và được mã hóa thành mã thập lục phân.Img Group để chọn

nhóm ảnh muốn ghi vào, mỗi nhóm ảnh ta ghi được 5 hình khác

nhau. Button Write Image bắt đầu quá trinh truyền dữ liệu xuống hệ

thống.755.3.2.4 Module truyền dữ liệu ký tự.Hình 5.6: Module truyền dữ liệu ký tự.

Ký tự được gõ vào khung text, ở đây ký tự đã được mã hóa trong

giao diện PC nên ta khơng cần mã hóa nữa. Ta chỉ cần nhập dòng ký

tự cần nạp sau đó nhấp Button Write dữ liệu sẽ truyền xuống hệ

thống. Ở đây ta nạp được 4 dòng ký tự cho hệ thống.

5.4 Phần mềm giải mã hình ảnh

Gamo LED Font là phần mềm dùng để biên tập mã font và hình ảnh cho LED Ma

trận, LED Xoay và GLCD. Đây là phần mềm do thành viên Gamowaxaky của trang

web hocavr.com viết. Ở đây hình ảnh được mã hóa thành mã thập lục phân chứa trong

mảng 240 hàng và 4 cột. Sau khi được mã hóa ta copy bảng mã và lưu vào notepad++

với định dạng txt. Như thế có thể nạp được bằng phần mềm giao diện PC xuống hệ

thống.76Hình 5.7: Giao diện phần mềm giải mã hình ảnh.77Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

3 Thiết kế & chức năng giao diện

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×