Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
4 Phần mềm giải mã hình ảnh

4 Phần mềm giải mã hình ảnh

Tải bản đầy đủ - 0trang

Hình 5.7: Giao diện phần mềm giải mã hình ảnh.77Hình 5.8: Giao diện phần mềm lấy dữ liệu giải mã hình ảnh.78CHƯƠNG 6: KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

6.1 Kết quả đạt được

Sản phẩm hồn thành có thể hiển thị được thời gian thực, logo , hình ảnh, dòng text,

cách hiển thị khác nhau ở các chế độ khác nhau.Hình 6.1: Hiển thị đồng hồ kimHình 6.2: Hiển thị đồng

79 hồ số và ngày tháng.Hình 6.3: Hiển thị ký tựHình 6.4: Hiển thị logo, hình ảnh80Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

4 Phần mềm giải mã hình ảnh

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×