Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG: DUNG DỊCH ĐIỆN LY

CHƯƠNG: DUNG DỊCH ĐIỆN LY

Tải bản đầy đủ - 0trang

Tính sớ mol CH3COOH cần thêm vào 1 lít dung dịch CH3COOH có pH=4 để thu

được dung dịch có pH =3. Biết pKa(CH3COOH)=4,76.

Bài 9:

Thêm 0,5 gam axit fomic vào một lít dung dịch axit fomic có pH=4 được dung

dịch X. Tính pH của dung dịch X? Biết hằng sớ điện ly của axit fomic bằng 10-3,75.

Bài 10:

Một dung dịch chứa 8,49 gam NaNO 3 trong 100 gam nước ở 20oC, ở nhiệt độ này

áp suất hơi của nước nguyên chất là 17,54 mmHg

a) Tính đợ điện ly của dung dịch và hệ số Vanhoff biết áp suất hơi của dung dịch bằng

17,02 mmHg.

b) Tính áp suất hơi bão hồ của dung dịch biết độ điện là là 67,74%

Bài 11:

Một dung dịch chứa 10,7 gam KIO3 trong 1 lít dung dịch ở 17,5oC có đợ điện li

biểu kiến của KIO3 là 83%.

a) Xác định hệ số Vanhoff.

b) Xác định nhiệt độ sôi, nhiệt độ đông đặc của dung dịch biết KS = 0,52 và Kđ = 1,86.

c) Tính áp suất hơi bão hoà của dung dịch biết áp suất hơi bão hồ của nước bằng 760

mm Hg.

Bài 12:

Xác định nhiệt đợ sôi của dung dịch chứa 34 gam BaCl 2 trong 400 gam nước.

Biết độ điện ly của BaCl 2 trong dung dịch là 74,5%. Hằng số nghiệm sôi của nước là

0,512.

Bài 13:

Mợt dung dịch có chứa 0,408 mol Ca(NO3)2 trong 1000 gam nước có áp suất hơi

bão hồ bằng 746,9 mmHg. Biết áp suất hơi bão hòa của nước là 760mmHg? Hỏi

dung dịch sôi ở nhiệt độ nào? Cho ks=0,5.

Bài 14:

Dung dịch chứa 80,6 gam NaCl trong 500 gam nước ở 100 0C có đợ điện ly bằng

92%

a.Xác định áp suất hơi của dung dịch ở 1000C. Biết P0=760mmHg?

b.Xác định nhiệt độ đông đặc của dung dịch. Biết hằng số nghiệm đông của nước là

1,86.

Bài 15:

Xác định độ điện ly của Na 2SO4 trong dung dịch chứa 1,42 gam Na2SO4 trong

200 gam nước. Biết dung dịch này đông đặc ở - 0,250C. Biết kđ(H2O)=1,86.

Bài 16:

a.Tính đợ tan của AgCl trong nước ngun chất?

b.Tính đợ tan của AgCl trong dung dịch NaCl 0,01M.

Biết độ điện ly của NaCl là 0,8 và tích sớ tan của AgCl là 10-10.

Bài 17:

Trợn 4 lít dung dịch AgNO3 10-2M với 5 lít dung dịch NaCl 10-3M có thu được kết

tủa khơng? Biết tích sớ tan của AgCl là 10-10.

Bài 18:

ở 250C cho tích sớ tan của PbI2 là 8,7.10-9.

a.Tính đợ tan của PbI2 trong nước?

9b.Trợn 200 ml dung dịch Pb(NO3)210-3M với 300 ml dung dịch KI 10 -3M thì có kết tủa

xuất hiện hay khơng?

Bài 19:

Biết tích sớ tan của CaC2O4 là: 4.10-9

a) Tính đợ tan của CaC2O4 trong nước?

b) Tính đợ tan của CaC2O4 trong dung dịch (NH4)2C2O4 0,05M nếu độ điện li biểu kiến

của (NH4)2C2O4 bằng 80%.

CHƯƠNG : ĐIỆN HOÁ

Bài 1:

Viết các quá trình xảy ra trên các điện cực khi tiến hành điện phân dung dịch gồm:

Fe(NO3)3; Cu(NO3)2; AgNO3?

Bài 2:

Cho các cặp OXH/Khử:

MnO4− 0

: ϕ =1,51V

Mn 2+

Cl2/Cl- ϕ0 = 1,36V

1.Tính sức điện động của pin tạo bởi 2 cặp OXH khử trên ở điều kiện chuẩn? Viết

phản ứng xảy ra trong pin?

2.Hỏi phản ứng trong pin xảy ra như thế nào tại pH=1 và pH=4? Biết nồng độ các

chất và ion khác là 1M

Bài 3:

Cho pin tạo bởi 2 điện cực: Zn | Zn 2+ 0,1M và Cu | Cu2+ 0,001M tại 250C. Tính

sức điện đợng của pin tại 250C. Viết phản ứng xảy ra trên các điện cực và phản ứng

xảy ra trong pin.

0

0

= 0,34V

Cho ϕ Zn Zn = −0, 76V ; ϕ

2+Pb 2+PbBài 4:

Cho các cặp OXH/Khử:

Cr2O72− 0

: ϕ =1,33V

2Cr 3+

Cl2/Cl- ϕ0 = 1,36V

1.Tính sức điện đợng của pin tạo bởi 2 cặp OXH/kh trên ở điều kiện chuẩn? Viết phản

ứng xảy ra trong pin?

2.Hỏi phản ứng trong pin xảy ra như thế nào tại pH=1 và pH= 5? Biết nồng độ các

chất và ion khác là 1M.

Bài 5:

Cho các cặp OXH khử sau :

MnO4−

Fe3+

0

0

ϕ

=

1,51(

V

)

:: ϕ = 0,77(V )

2+

2+

Mn

Fe

Xét chiều của phản ứng sau tại pH =2 và pH = 7?

MnO4- + H+ + Fe2+ 

→ Fe3+ + Mn2+ + H2O.

Biết nồng độ các chất và ion khác là 1M

Bài 6:

10Cho các cặp OXH khử sau :

Cr2O72− 0

Fe3+

0

: ϕ =1,33V và

: ϕ = 0,77(V )

3+

2+

2Cr

Fe

Xét chiều của phản ứng sau tại pH =2 và pH = 8?

Cr2O72- + H+ + Fe2+ 

→ Fe3+ + Cr3+ + H2O.

Biết nồng độ các chất và ion khác là 1M

Bài 7:

Cho phản ứng oxi hoá khử sau: KIO3 + FeSO4 + H2SO4 → KI + Fe2(SO4)3 + H2O

Hãy cân bằng và xét chiều phản ứng ở pH = 2 và pH = 8. Cho C ion khác = 1mol/l và ϕ0

Fe3+/Fe2+ = 0,77V;

ϕ0 IO3-/I- = 1,055V.11Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG: DUNG DỊCH ĐIỆN LY

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×