Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG II. GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC

CHƯƠNG II. GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC

Tải bản đầy đủ - 0trang

Báo cáo kết quả quan trắc môi trường đợt 1 thực hiện nhiệm vụ

“Quan trắc hiện trạng môi trường tỉnh năm 2018”(COD), Nhu cầu oxy sinh hóa (BOD 5), Amoni (NH+4 - tính theo Nitơ), Nitrit (NO 2- - tính

theo Nitơ), Chì (Pb), Asen (As), Cadimi (Cd), Thủy ngân (Hg), Đồng (Cu), Photphat

(PO43-), Chất hoạt động bề mặt, Tổng dầu mỡ, Tổng Coliform.

- Nước dưới đất: Tập trung quan trắc chủ yếu ở khu vực đô thị, các làng nghề

truyền thống và các khu dân cư tập trung trên địa bàn tỉnh.

Thông số quan trắc: Quan trắc 15 thông số ô nhiễm, bao gồm: Độ pH, Chất rắn

tổng số (TS), Độ cứng (tính theo CaCO 3), Amoni (NH+4 - tính theo Nitơ), Nitrit (NO2- tính theo Nitơ), Nitrat (NO3- - tính theo Nitơ), Chì (Pb), Mangan (Mn), Asen (As), Cadimi

(Cd), Thủy ngân (Hg), Kẽm (Zn),Sắt (Fe), Sunfat (SO42-), Coliform, E-Coli.

2.1.2. Mơi trường khơng khí xung quanh

Quan trắc tại các khu vực đô thị, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, các làng

nghề truyền thống, khu dân cư, khu vực các nút giao thông trọng điểm và du lịch dịch

vụ,...

Thông số quan trắc:

- Các làng nghề truyền thống quan trắc 05 thông số gồm: Tiếng ồn, bụi PM10, Bụi

lơ lửng.

- Những khu vực khác: Quan trắc 06 thông số gồm: Tiếng ồn, bụi PM10, Bụi lơ

lửng, CO, NO2, SO2.

2.1.3. Môi trường đất

Quan trắc tập trung ở các vùng canh tác trồng lúa, rau màu trên địa bàn tồn tỉnh.

Thơng số quan trắc: Tiến hành quan trắc 08 thông số, gồm: Độ ẩm, pH, Tổng

Nitơ, Tổng P, tổng K2O, Asen (As), Chì (Pb), Phân tích dư lượng thuốc BVTV họ Clo

hữu cơ trong đất canh tác.

2.1.4. Quan trắc trầm tích sơng, hồ, đầm.

Quan trắc tập trung tại các thủy vực lớn như: sông Phan, sơng Cà Lồ, sơng Bến

Tre, sơng Phó Đáy, hồ Đại Lải, Đầm Rưng, Đầm Vạc, Đầm Diệu.

+ Thông số quan trắc: Quan trắc 06 thông số, bao gồm Hg, Sn, As, Pb, Cd, Zn.

2.2. Danh mục các thông số quan trắc theo đợt

Bảng 1: Danh mục thành phần, thông số quan trắc

TTNhóm thơng sốThơng sốIThành phần mơi trường khơng khí xung quanh1Thơng số đo nhanh2Nhóm thơng số phân tích Phòng

thí nghiệmTiếng ồn

Bụi PM10, bụi lơ lửng, CO, NO2, SO2II. Khơng khí làng nghề

Trung tâm Quan trắc Tài ngun và Môi trường tỉnh Vĩnh PhúcTrang 12Báo cáo kết quả quan trắc môi trường đợt 1 thực hiện nhiệm vụ

“Quan trắc hiện trạng mơi trường tỉnh năm 2018”1Nhóm thơng số khí hữu cơHC, Toluen2Thơng số đo nhanhTiếng ồn3Nhóm thơng số phân tích Phòng

thí nghiệmIIThành phần mơi trường nước1Nhóm thơng số đo nhanhBụi PM10, bụi lơ lửngpH, nhiệt độ, độ đục, DO

Pb, Cd, As, Zn, Hg, Mn, Cu2Nhóm thơng phân tích Phòng thíTSS, COD, BOD5, NH4+, PO43-, NO3-, NO2-,nghiệmchất hoạt động bề mặt, tổng dầu mỡ

Tổng coliform, E-ColiIIIThành phần mơi trường đất1Nhóm thơng số hữu cơpH, độ ẩm, tổng N, tổng P.2Nhóm thơng số kim loạiTổng K2O, As, PbNhóm thơng số dư lượng thuốcAldrin, Dielrin, Endrin, DDT, Endosunlfan,BVTV họ clo hữu cơHeptaclor, Lindan,3

IV

1Thành phần mơi trường trầm tích

Nhóm các thơng số kim loạiHg, As, Pb, Cd, Zn, Cu.2.3. Danh mục thiết bị quan trắc và thiết bị phòng thí nghiệm

Bảng 2: Thơng tin về thiết bị quan trắc và phòng thí nghiệm

ST

TTên thiết bịModel thiết bịHãng sản

xuấtTần xuất hiệu chuẩn/

Thời gian hiệu chuẩnI.Thiết bị quan trắc1Thiết bị đo nước đa chỉ

tiêuU52Nhật Bản1 lần/1năm

(24.11.2017)2Thiết bị lấy mẫu bụi

HV-500FHV-500FNhật bản1 lần/1năm

(24.11.2017)3Thiết bị lấy mẫu bụi

LV-30 SibataLV-30 SibataNhật Bản1 lần/1năm

(24.11.2017)4Thiết bị đo độ ồn Testo

815Testo 815Đức1 lần/1năm

(24.11.2017)5StaplexTSP-2Mỹ1 lần/1năm

(24.11.2017)6Máy đo độ rung Rion

VM/82Rion VM/82Mỹ1 lần/1năm

(24.11.2017)Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh PhúcTrang 13Báo cáo kết quả quan trắc môi trường đợt 1 thực hiện nhiệm vụ

“Quan trắc hiện trạng môi trường tỉnh năm 2018”GPS 72Nhật1 lần/1năm

(24.11.2017)Máy định vị GPS

Garmin (GPSMAP64)GPS Garmin

(GPSMAP64)Mỹ1 lần/1năm

(24.11.2017)9Bộ đo vi khí hậu

Kestrel 4500Kestrel 4500Mỹ1 lần/1năm

(24.11.2017)10Bộ lấy mẫu

EijkelkampEijkelkampHà Lan1 lần/1năm

(24.11.2017)11Thiết bị lấy mẫu khí

HV – 500F ShibataHV – 500F

ShibataNhật1 lần/1năm

(24.11.2017)pH 100Đức1 lần/1năm

(24.11.2017)7Máy định vị GPS 728đấtI

1Máy đo pH 1002Tủ bảo quản hóa chất

vi sinhET 636-6Australia1 lần/1năm

(24.11.2017)3Tủ sấy đa năngUNE-400Đức1 lần/1năm

(24.11.2017)4Máy quang phổ hấp

thụ phân tử UV-VISUV-VIS Cary 60Mỹ1 lần/1năm

(24.11.2017)5Máy quang phổ hấp

thụ nguyên tửAAS AA240Varian –

Mỹ1 lần/1năm

(24.11.2017)6Cân phân tíchAUW 220Shimadzu

– Nhật1 lần/1năm

(24.11.2017)7Nồi hấp thanh trùngKT – 30LNhật1 lần/1năm

(24.11.2017)8Tủ bảo quản mẫuET 750-EXĐức1 lần/1năm

(24.11.2017)9Tủ bảo quản mẫuAL668EXIĐức1 lần/1năm

(24.11.2017)10Tủ bảo quản mẫuAL668EXIĐức1 lần/1năm

(24.11.2017)11Tủ ấm BODAL655Đức1 lần/1năm

(24.11.2017)12Tủ cấy vô trùngShellabMỹ1 lần/1năm

(24.11.2017)13Tủ ấm ShellabShellabMỹ1 lần/1nămTrung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh PhúcTrang 14Báo cáo kết quả quan trắc môi trường đợt 1 thực hiện nhiệm vụ

“Quan trắc hiện trạng môi trường tỉnh năm 2018”(24.11.2017)

2.4. Phương pháp lấy mẫu, bảo quản và vận chuyển mẫu

Bảng 3: Phương pháp lấy mẫu hiện trường

STTThông sốPhương pháp lấy mẫuIMẫu nước mặtTCVN 6663-1:2011, TCVN 66636:2008, TCVN 5994:1995, TCVN

6663-3:2008IIMẫu nước dưới đấtTCVN 6663-1:2011, TCVN 666311:2011, TCVN 6663-3:2008IIIThành phần mơi trường khơng khí3.1Phương pháp lấy mẫu xác định SO2TCVN 5971:19953.2Phương pháp lấy mẫu xác định NO2TCVN 6137:20093.3Phương pháp lấy mẫu xác định tổng

bụi lơ lửng (TSP)TCVN 5067:1995IVThành phần mơi trường đấtQTPT/HDLM-10(HT)VThành phần mơi trường trầm tíchQTPT/HDLM-11(HT)2.5. Danh mục phương pháp đo tại hiện trường và phân tích phòng thí nghiệm

Giới thiệu phương pháp đo tại hiện trường và phân tích trong phòng thí nghiệm

Bảng 4: Phương pháp đo tại hiện trường

ST

TTên thông sốPhương pháp đoGiới hạn

phát hiệnDải đoĐơn vị1pHTCVN 6492:201122÷12-2Nhiệt độSMEWWW

2550B:201200 ÷ 503Độ đụcSMEWWW

2130B:201200 ÷ 800NTU4Độ ồnTCVN 7878-2:20103030 ÷ 130dBA5Hàm lượng

oxy hòa tan

(DO)TCVN 7325:200400 ÷ 16mg/l0CBảng 5: Phương pháp phân tích phòng thí nghiệm

ST

TTên thơng sốPhương pháp

phân tíchIMơi trường khơng khí1COSOP-K01-PTGiới hạn

phát hiệnGiới hạn

báo cáoĐơn vị3.0003.000µg/m3Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh PhúcTrang 15Báo cáo kết quả quan trắc môi trường đợt 1 thực hiện nhiệm vụ

“Quan trắc hiện trạng môi trường tỉnh năm 2018”2NO2TCVN 6137:20090,50,5µg/m33SO2TCVN 5971:199544µg/m34Bụi lơ lửngTCVN 5067:19951111µg/m3IIMơi trường nước dưới đất1Độ cứngTCVN 6224:19961,251,25mg/l2Chất rắn tổng số

(TS)TCVN 4560:19881414mg/l3Nitrat (NO3-)TCVN 6180:19960,0320,032mg/l4Nitrit (NO2-)TCVN 6178:19960,0030,003mg/l5Clorua (Cl-)TCVN 6194:199822mg/l6Chì (Pb)TCVN

6193B:19960,0030,003mg/l7Asen (As)TCVN 6626:20000,0010,001mg/l8Cadimi (Cd)TCVN

6193B:19960,0010,0019Thủy ngân (Hg)SMEWW

3112:20120,00030,0003mg/l10Mangan (Mn)SMEWW

3111B:201210-310-3mg/l11Đồng (Cu)TCVN 6193:19960,0100,010mg/l12Sắt (Fe)SMEWW

3111B:20120,0120,01213Sulfat (SO42-)TCVN 6200:19961010mg/l14E-ColiTCVN 61872:1996KPHKPHMPN/100m

l15Tổng coliformTCVN 61872:1996KPHKPHMPN/100m

lIIIMôi trường nước mặt1Nhu cầu oxy sinh

hóa (BOD5)TCVN 60011:20081,01,02Nhu cầu oxy hóa

học (COD)SMEWW

5520C:20122,02,03Tổng chất rắn lơ

lửng (TSS)TCVN 6625:20004,04,04Nitrit (NO2-)TCVN 6178:19960,0030,0035Amoni (NH4+)US EPA Method

350.20,0360,036Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Phúcmg/lmg/lmg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/lTrang 16Báo cáo kết quả quan trắc môi trường đợt 1 thực hiện nhiệm vụ

“Quan trắc hiện trạng môi trường tỉnh năm 2018”6Photphat (PO43-)7Chì (Pb)8Asen (As)9TCVN 6202:20080,0050,005mg/lTCVN

6193B:19960,0030,003TCVN 6626:20000,0010,001Cadimi (Cd)TCVN

6193B:19960,0010,00110Thủy ngân (Hg)SMEWW

3112B:20120,00030,0003mg/l11Đồng (Cu)TCVN 6193:19960,0100,010mg/l12Tổng dầu mỡTCVN 5070:19950,30,3mg/l13Tổng coliformTCVN 61872:1996<3<3MPN/100m

lIVMôi trường đấtmg/l

mg/l

mg/l1pHTCVN 5979:20072 ÷ 122 ÷ 12-2Tổng NTCVN 6498:199921,021,0mg/kg3Tổng PTCVN 8940:201112,012,0mg/kg2.6. Mô tả điểm quan trắcTrung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh PhúcTrang 17Báo cáo kết quả quan trắc môi trường đợt 1 thực hiện nhiệm vụ

“Quan trắc hiện trạng môi trường tỉnh năm 2018”Bảng 6: Danh mục điểm quan trắc

STTTên điểm quan trắcIThành phần môi trường nước mặt

Gốc Duối - xã Ngọc Thanh - thị xã Phúc Yên

(gần Hồ Đại Lải)1Ký hiệu

điểm

quan

trắc

NM12Trại Hiến - xã Bá Hiến - huyện Bình XuyênNM23Thị trấn Hương Canh - huyện Bình XunNM3Vị trí lấy mẫu

Kiểu/ loại

quan trắcQuan trắc mơi

trường tác động

Quan trắc môi

trường tác độngXY57235523578865707602354965567530235149957263323517235754352350029576091234820057100523492727Đạm Xuyên - xã Đạo Đức - huyện Bình

XunNM7Quan trắc mơi

trường tác động

Quan trắc mơi

trường tác động

Quan trắc môi

trường tác động

Quan trắc môi

trường tác động

Quan trắc môi

trường tác động8Nhân Vực - xã Đạo Đức - huyện Bình XunNM8Quan trắc mơi

trường tác động5703962348217NM9Quan trắc mơi

trường tác động56736223487394

5

69Thơn An Lão - xã Sơn Lơi - huyện Bình

Xun

Đại Phùng - phường Phúc Thắng - thị xã

Phúc Yên

Xuân Mai - phường Phúc Thắng - thị xã

Phúc YênBảo Đức - xã Đạo Đức - huyện Bình XuyênNM4

NM5

NM6Trung tâm Quan trắc tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh PhúcTrang 18Mô tả điểm quan trăcGần hồ Đại Lải (Phía

dưới đập nước)

Lấy tại cầu Bá Hạnh

(Cách KCN Bá Hiến

khoảng 1500m)

Lấy mẫu tại cầu Lò

Cang

Lấy mẫu tại An Lão

Giữa cánh đồng thôn

Đại Phùng

Lấy mẫu tại cầu Xn

Phương

Lấy mẫu tại vị trí gần

nghĩa trang thơn Đạm

Xun

Lấy mẫu tại cầu (cách

bệnh viện giao thông

vận tải 200 m)

Gần nhà văn hóa thơn

Trong, điểm lấy mẫu có

nhiều bèoBáo cáo kết quả quan trắc môi trường đợt 1 thực hiện nhiệm vụ

“Quan trắc hiện trạng môi trường tỉnh năm 2018”10Can Bi - xã Phú Xuân - huyện Bình XuyênNM1011Rừng Bội - xã Thiện Kế - huyện Bình XuyênNM1112Quảng Khai - xã Thiện Kế - huyện Bình

XuyênNM1213Hàm Rồng - xã Tam Hợp - huyện Bình

XuyênNM1314Đồng Sậu - thị trấn Hương Canh - huyện

Bình XunNM1415

16Xóm Rừng - xã Quất Lưu - huyện Bình

Xuyên

Tân Nguyên - xã Trung Nguyên - huyện Yên

LạcNM15

NM1617Xuân Lại - xã Vũ Di - huyện Vĩnh TườngNM1718Sơn Tăng - xã Vĩnh Sơn - huyện Vĩnh TườngNM1819Lũng Ngoài - xã Lũng Hòa - huyện Vĩnh

TườngNM1920Phủ Yên - xã Yên Lập - huyện Vĩnh TườngNM2021Xóm Vàng - xã Hồng Đan - huyện Tam

DươngNM2122Kiên Ngọ - xã Tam Quan - huyện Tam ĐảoNM22Quan trắc môi

trường tác động

Quan trắc môi

trường tác động

Quan trắc môi

trường tác động

Quan trắc môi

trường tác động

Quan trắc môi

trường tác động

Quan trắc môi

trường tác động

Quan trắc môi

trường tác động

Quan trắc môi

trường tác động

Quan trắc môi

trường tác động

Quan trắc môi

trường tác động

Quan trắc môi

trường tác động

Quan trắc môi

trường tác động

Quan trắc môi

trường tác độngTrung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Phúc5664722346294Lấy mẫu tại vị trí gần

trạm bơm nước5672392360631Lấy mẫu tại cầu suối H56708923575795687862354749567996235289056256423533545582442352350554249234765755183423496105490042351380549946235450055245923591815600592367504

Trang 19Tại cầu Quảng Khai,

gần đường cao tốc Nội

Bài - Lào Cai

Lấy mẫu tại chân cầu

Hàm Rồng

Cách cơng ty

Jafacomfeed (cách 20m

về phía trên)

Lấy mẫu tại Cầu Mùi

Lấy mẫu vị trí gần đền

Chanh

Lấy mẫu tại Cầu Xuân

Lại

Lấy mẫu tại vị trí gần

kênh Vĩnh Sơn

Lấy mẫu vị trí gần bãi

rác

Lấy mẫu vị trí gần

trường THCS Yên Lập

Lấy mẫu tại vị trí dưới

cầu Vàng, gần cơng ty

giày Tam Dương

Lấy mẫu tại vị trí chân

Cầu TrắngBáo cáo kết quả quan trắc môi trường đợt 1 thực hiện nhiệm vụ

“Quan trắc hiện trạng môi trường tỉnh năm 2018”23Tiên Lộng - xã Hồng Hoa - huyện Tam

Dương24Xóm Hảo - xã Hướng Đạo - huyện Tam

DươngNM2425Long Trì - xã Đạo Tú - huyện Tam DươngNM2526Long Sơn - xã Đạo Tú - huyện Tam DươngNM2627Xóm Guột - xã Đạo Tú - huyện Tam DươngNM2728Thôn Khâu - phường Định Trung - thành phố

Vĩnh YênNM2829Quảng Cư - xã Quang Sơn - huyện Lập

ThạchNM2930Hữu Bằng - xã Bắc Bình - huyện Lập ThạchNM3031Tích Thổ - thị trấn Hoa Sơn - huyện Lập

ThạchNM3132Đồng Man - xã Đồng Ích - huyện Lập ThạchNM3233Đại Lữ - xã Đồng Ích - huyện Lập ThạchNM33NM23Quan trắc môi

trường tác động

Quan trắc môi

trường tác động

Quan trắc môi

trường tác động

Quan trắc môi

trường tác động

Quan trắc môi

trường tác động

Quan trắc môi

trường tác động

Quan trắc môi

trường tác động

Quan trắc môi

trường tác động

Quan trắc môi

trường tác động

Quan trắc môi

trường tác động

Quan trắc môi

trường tác độngTrung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Phúc55843823666315568722365339556345236398255558223624145580122361047559631235745855120123806925532502375978554157236912155268623633075523052360830

Trang 20Lấy mẫu tại vị trí gần

đường quốc lộ (xung

quanh điểm lấy mẫu có

nhiều xác động vật

chết)

Vị trí lấy mẫu tại cầu

dân sinh Xóm Hảo, gần

khu dân cư xóm Hảo

Vị trí lấy mẫu giữa

cánh đồng Long Trì

Vị trí lấy mẫu gần cầu

Long Sơn

Vị trí lấy mẫu gần trạm

bơm nước

Vị trí lấy mẫu gần Cầu

Lĩnh (Cách cơng ty Dệt

Hiểu Huy 500m về phía

trên)

Vị trí lấy mẫu gần trạm

thủy văn xã Quang Sơn

Vị trí lấy mẫu gần khu

vực họp chợ, bãi rác tự

phát.

Gần cánh đồng

Vị trí lấy mẫu gần trạm

bơm tưới tiêu

Vị trí lấy mẫu gần

chân Cầu gạoBáo cáo kết quả quan trắc môi trường đợt 1 thực hiện nhiệm vụ

“Quan trắc hiện trạng môi trường tỉnh năm 2018”34Hạnh Phúc - xã Triệu Đề - huyện Lập ThạchNM3435Việt An - xã Việt Xuân - huyện Lập ThạchNM3536Xã Bạch Lựu - Huyện Sông LôNM3637Xã Sơn Đông - huyện Lập ThạchNM3738Phà Then - xã Yên Thạch - huyện Sông LôNM3839Phà Đức Bác - xã Đức Bác - huyện Sông LôNM3940Cầu khu công nghiệp Bá Thiện INM4041Đập tràn xã Đại Đình - huyện Tam ĐảoNM4142Hồ Bò Lạc - xã Đồng Quế - huyện Sông LôNM4243

44

45

46Đập Vân Trục - xã Xuân Phong - huyện Lập

Thạch

Hồ Đại Lải - xã Ngọc Thanh - thị xã Phúc

Yên

Đầm Vạc - trạm bơm Đê Cụt - thành phố

Vĩnh Yên

Đầm Rưng – xã Tứ Trưng – huyện Vĩnh

TườngNM43

NM44

NM45

NM4647Hồ Xạ Hương – Tam ĐảoNM4748Đầm Diệu – Thị xã Phúc YênNM48Quan trắc môi

trường tác động

Quan trắc môi

trường tác động

Quan trắc môi

trường tác động

Quan trắc môi

trường tác động

Quan trắc môi

trường tác động

Quan trắc môi

trường tác động

Quan trắc môi

trường tác động

Quan trắc môi

trường tác động

Quan trắc môi

trường tác động

Quan trắc môi

trường tác động

Quan trắc môi

trường tác động

Quan trắc môi

trường tác động

Quan trắc môi

trường tác động

Quan trắc môi

trường tác động

Quan trắc môiTrung tâm Quan trắc Tài nguyên và Mơi trường tỉnh Vĩnh Phúc550258235906054738923552665335842379168547275235622154103223670885422422361505569748235853155958123726355432342372917545688237129157274623585065610712356047554138234544856590423679405725482349152

Trang 21Vị trí lấy mẫu gần trạm

bơm xã Hạnh Phúc

Vị trí lấy mẫu gần bãi

đóng tàu xã Việt Xuân

Vị trí lấy mẫu tại bến

phà Bạch Lưu

Vị trí lấy mẫu tại bến

phà Sơn Đơng

Vị trí lấy mẫu tại bến

phà Then

Vị trí lấy mẫu tại bến

phà Đức Bác

Cầu KCN Bá Thiện I

Tại đập tràn xã Đại

Đình

Vị trí lấy mẫu tại Hồ

Bò Lạc

Tại Đập Vân Trục

Vị trí lấy mẫu tại hồ

Đại Lải (Ngọc Thanh)

Vị trí lấy mẫu tại trạm

bơm đê cụt

Vị trí lấy mẫu tại Đầm

Rưng (gần chợ Rưng)

Vị trí lấy mẫu tại Hồ

Xạ Hương

Vị trí lấy mẫu tại ĐầmBáo cáo kết quả quan trắc môi trường đợt 1 thực hiện nhiệm vụ

“Quan trắc hiện trạng môi trường tỉnh năm 2018”49Hồ Làng Hà – Tam ĐảoNM4950Vực Xanh – Vĩnh TườngNM5051Hồ Thanh LanhNM5152Đầm Vạc – hồ Khai QuangNM5253Hồ Đại Lải – Đảo NgọcNM53IIMôi trường nước dưới đất1Đồng Dạ - xã Quang Yên - huyện Sông LôNN12Thôn Trung - xã Đôn Nhân - huyện Sông LôNN 23Quế Nham - xã Tân Lập - huyện Sông LôNN 34Bằng Phú - xã Đồng Thịnh - huyện Sơng LơNN 45Xóm Thượng - xã Liễn Sơn - huyện Lập

ThạchNN 56Đại Lữ - xã Đồng Ích - huyện Lập ThạchNN 67Đồng Ơn - xã Yên Dương - huyện Tam ĐảoNN 78Xã Đạo trù - huyện Tam ĐảoNN 89Nhân Lý - xã Tam Quan - huyện Tam ĐảoNN 9trường tác động

Quan trắc môi

trường tác động

Quan trắc môi

trường tác động

Quan trắc môi

trường tác động

Quan trắc môi

trường tác động

Quan trắc môi

trường tác động

Quan trắc môi

trường tác động

Quan trắc môi

trường tác động

Quan trắc môi

trường tác động

Quan trắc môi

trường tác động

Quan trắc môi

trường tác động

Quan trắc môi

trường tác động

Quan trắc môi

trường tác động

Quan trắc môi

trường tác động

Quan trắc môiTrung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Phúc56376823698435529082347256571642236496956337023571585734242358143536449237863653644923704735444792370607544479236244355257523706745525752362527552509237863656067223786365606722370590

Trang 22Diệu

Vị trí lấy mẫu tại hồ

Làng Hà

Vị trí lấy mẫu gần

khách sạn Đơng Phong

Vị trí lấy mẫu tại hồ

Thanh Lanh

Vị trí lấy mẫu tại hồ

Khai Quang

Vị trí lấy mẫu tại hồ

Đại Lải (Đảo Ngọc)

Giếng đào hộ gia đình

Nguyễn Văn Quyết

Giếng khoan hộ gia

đình thơn Trung

Giếng khoan hộ gia

đình Phạm Thị Thu Hà

Giếng đào hộ gia đình

Phạm Văn Quý

Nước giếng khoan hộ

gia đình ơng Nguyễn

Ngọc Long

Giếng đào hộ gia đình

Phan Thị Bình

Giếng đào hộ gia đình

Trần Văn Quang

Giếng đào hộ gia đình

NguyễnHuy Anh

Giếng đào hộ gia đìnhTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG II. GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×