Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG III. NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ

CHƯƠNG III. NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ

Tải bản đầy đủ - 0trang

Báo cáo kết quả quan trắc môi trường đợt 1 thực hiện nhiệm vụ

“Quan trắc hiện trạng môi trường tỉnh năm 2018”Bảng 8: Những điểm có nồng độ TSS vượt QCVN 08-MT:2015/BTNMT(Cột B1)

TTKí hiệu mẫuKết quả (mg/l)1NM2562NM4613NM675,5QCVN 08-MT:2015/BTNMT

Cột B1 (mg/l)50Object 3Hình 1: Giá trị TSS tại các điểm quan trắc nước mặt sông Cà Lồ HTMT đợt 1Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh PhúcTrang 43Báo cáo kết quả quan trắc môi trường đợt 1 thực hiện nhiệm vụ

“Quan trắc hiện trạng môi trường tỉnh năm 2018”Bảng 9: Những điểm có hàm lượng PO43-vượt QCVN 08-MT:2015/BTNMT (Cột B1)

TTKí hiệu mẫuKết quả (mg/l)1NM40,3522NM110,4153NM130,352QCVN 08-MT:2015/BTNMT

Cột B1 (mg/l)

0,3Object 5Hình 2: Giá trị PO43-tại các điểm quan trắc nước mặt sông Cà Lồ HTMT đợt 1Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh PhúcTrang 44Báo cáo kết quả quan trắc môi trường đợt 1 thực hiện nhiệm vụ

“Quan trắc hiện trạng môi trường tỉnh năm 2018”Bảng 10: Những điểm có hàm lượng nitrit vượt QCVN 08-MT:2015/BTNMT (Cột B1)

TTKí hiệu mẫuKết quả (mg/l)1NM30,132NM50,1643NM60,1454NM70,1225NM80,0556NM90,1487NM110,1698NM120,2899NM130,22110NM140,435QCVN 08-MT:2015/BTNMT

Cột B1 (mg/l)0,05Object 7Hình 3: Giá trị Nitrit tại các điểm quan trắc nước mặt sông Cà Lồ HTMT đợt 1Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh PhúcTrang 45Báo cáo kết quả quan trắc môi trường đợt 1 thực hiện nhiệm vụ

“Quan trắc hiện trạng mơi trường tỉnh năm 2018”Bảng 11: Những điểm có hàm lượng NH4+ vượt QCVN 08-MT:2015/BTNMT (Cột B1)

TTKí hiệu mẫuKết quả (mg/l)1NM31,772NM61,813NM71,154NM112,575NM131,66NM141,85QCVN 08-MT:2015/BTNMT

Cột B1 (mg/l)0,9Object 9Hình 4: Giá trị NH4+ tại các điểm quan trắc nước mặt sông Cà Lồ HTMT đợt 1Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh PhúcTrang 46Báo cáo kết quả quan trắc môi trường đợt 1 thực hiện nhiệm vụ

“Quan trắc hiện trạng mơi trường tỉnh năm 2018”Bảng 12: Những điểm có hàm lượng Tổng dầu mỡ vượt

QCVN 08-MT:2015/BTNMT (Cột B1)

TTKí hiệu mẫuKết quả (mg/l)1NM41,12NM61,13NM111,44NM141,3QCVN 08-MT:2015/BTNMT

Cột B1 (mg/l)1,0Object 11Hình5: Giá trị Tổng dầu mỡ tại các điểm quan trắc nước mặt sông Cà Lồ

HTMT đợt 1Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh PhúcTrang 47Báo cáo kết quả quan trắc môi trường đợt 1 thực hiện nhiệm vụ

“Quan trắc hiện trạng mơi trường tỉnh năm 2018”Bảng 13: Những điểm có tổng coliform vượt chuẩnQCVN 08-MT:2015/BTNMT (Cột B1)

TTKí hiệu mẫuKết quả

(MPN/100ml)1NM107.9002NM119.4003NM129.2004NM1412.500QCVN 08-MT:2015/BTNMT

Cột B1(MPN/100ml)7.500Object 13Hình 6: Giá trị tổng coliform tại các điểm quan trắc nước mặt sông Cà Lồ

HTMT đợt 1Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh PhúcTrang 48Báo cáo kết quả quan trắc môi trường đợt 1 thực hiện nhiệm vụ

“Quan trắc hiện trạng môi trường tỉnh năm 2018”* Nhận xét chỉ số WQI

Bảng 14: Kết quả chỉ số WQI sông Cà Lồ

STTTên điểm quan trắcKý hiệu

điểm quan

trắcGiá trị

WQI1Gốc Duối - xã Ngọc Thanh - thị xã Phúc Yên

(gần Hồ Đại Lải)NM1872Trại Hiến - xã Bá Hiến - huyện Bình XunNM2623Thị trấn Hương Canh - huyện Bình XunNM373NM463NM570NM663NM7644

5

6

7Thơn An Lão - xã Sơn Lơi - huyện Bình

Xun

Đại Phùng - phường Phúc Thắng - thị xã

Phúc Yên

Xuân Mai - phường Phúc Thắng - thị xã

Phúc Yên

Đạm Xuyên - xã Đạo Đức - huyện Bình

Xuyên8Nhân Vực - xã Đạo Đức - huyện Bình XuyênNM8809Bảo Đức - xã Đạo Đức - huyện Bình XuyênNM95910Can Bi - xã Phú Xuân - huyện Bình XuyênNM106911Rừng Bội - xã Thiện Kế - huyện Bình XuyênNM1152Mức đánh giá chất lượng nướcMàuSử dụng cho mục đích tưới tiêu và các mục

đích tương đương khác

Sử dụng cho mục đích tưới tiêu và các mục

đích tương đương khác

Sử dụng cho mục đích tưới tiêu và các mục

đích tương đương khác

Sử dụng cho mục đích tưới tiêu và các mục

đích tương đương khác

Sử dụng cho mục đích tưới tiêu và các mục

đích tương đương khác

Sử dụng cho mục đích tưới tiêu và các mục

đích tương đương khác

Sử dụng cho mục đích tưới tiêu và các mục

đích tương đương khác

Sử dụng cho mục đích tưới tiêu và các mục

đích tương đương khác

Sử dụng cho mục đích tưới tiêu và các mục

đích tương đương khác

Sử dụng cho mục đích tưới tiêu và các mục

đích tương đương khác

Sử dụng cho mục đích tưới tiêu và các mụcXanh lá

câyTrung tâm Quan trắc tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh PhúcTrang 49Vàng

Vàng

Vàng

Vàng

Vàng

Vàng

Xanh lá

cây

Vàng

Vàng

VàngBáo cáo kết quả quan trắc môi trường đợt 1 thực hiện nhiệm vụ

“Quan trắc hiện trạng môi trường tỉnh năm 2018”12

13

14Quảng Khai - xã Thiện Kế - huyện Bình

Xuyên

Hàm Rồng - xã Tam Hợp - huyện Bình

Xuyên

Đồng Sậu - thị trấn Hương Canh - huyện

Bình XunNM1251NM1380NM1416đích tương đương khác

Sử dụng cho mục đích tưới tiêu và các mục

đích tương đương khác

Sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt

nhưng cần các biện pháp sử lý phù hợp

Nước ô nhiễm nặng, cần các biện pháp xử

lý trong tương laiVàng

Xanh lá

cây

ĐỏQua kết quả giá trị WQI trên lưu vực sông Cà Lồ ta nhận thấy:

+ Có 03 điểm có chất lượng nướcsử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng cần các biện pháp sử lý phù hợp (Có cùng số

điểm so với kết quả đợt 1 năm 2017);

+ Có 10 điểmcó chất lượng nước sử dụng cho mục đích tưới tiêu và các mục đích tương đương khác (tăng 01 điểm so với kết quả

đợt 1 năm 2017);

+ Có 01 điểm có chất lượng nước ơ nhiễm nặng, cần các biện pháp xử lý trong tương lai (Có cùng số điểm so với kết quả đợt 1 năm

2017).Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh PhúcTrang 50Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG III. NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×