Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG IV: NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ QA/QC ĐỢT 1

CHƯƠNG IV: NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ QA/QC ĐỢT 1

Tải bản đầy đủ - 0trang

Báo cáo kết quả quan trắc môi trường đợt 1 thực hiện nhiệm vụ

“Quan trắc hiện trạng môi trường tỉnh năm 2018”13Tổng coliform14Chất hoạt động bề mặtMPN/100ml<3<3<3<3<3<33mg/l<0,019<0,019<0,019<0,019<0,019<0,019<0,019Các kết quả ghi nhận được đều nhỏ hơn giá trị giới hạn phương pháp của mỗi chỉ tiêu phân tích. Như vậy, quá trình lấy mẫu khơng

bị ảnh hưởng bởi sự nhiễm bẩn từ hiện trường, từ nơi chuẩn bị mẫu bởi các cất dễ bay hơi có trong mơi trường khơng khí liên quan hoặc

khí quyển hay ơ nhiễm từ dụng cụ chứa mẫu.

4.1.1.2. Kết quả mẫu trắng vận chuyển

Bảng 47: Kết quả mẫu trắng hiện trường

Kết quả

TTChỉ tiêu phân tíchĐơn vịNM4NM12NM20NM26NM33NM47Giá trị giới

hạn phương

pháp1Nhu cầu oxy sinh hóa

(BOD5)*mg/l<1,0<1,0<1,0<1,0<1,0<1,01,02Nhu cầu oxy hóa học

(COD)*mg/l<2,0<2,0<2,0<2,0<2,0<2,02,03Tổng chất rắn lơ lửng

(TSS)*mg/l<4<4<4<4<4<444Phơtphat (PO43-)mg/l<0,005<0,005<0,005<0,005<0,005<0,0050,0055Nitrit (NO2-)*mg/l<0,003<0,003<0,003<0,003<0,003<0,0030,0036Amoni (NH4+)*mg/l<0,011<0,011<0,011<0,011<0,011<0,0110,0117Chì (Pb)*mg/l<0,003<0,003<0,003<0,003<0,003<0,0030,0038Asen (As)*mg/l<0,001<0,001<0,001<0,001<0,001<0,0010,0019Cadimi (Cd)*mg/l<0,001<0,001<0,001<0,001<0,001<0,0010,001Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh PhúcTrang 90Báo cáo kết quả quan trắc môi trường đợt 1 thực hiện nhiệm vụ

“Quan trắc hiện trạng môi trường tỉnh năm 2018”10Đồng (Cu)*mg/l<0,01<0,01<0,01<0,01<0,01<0,010,0111Thủy ngânmg/l<3.10-4<3.10-4<3.10-4<3.10-4<3.10-4<3.10-43.10-412Tổng dầu mỡmg/l<0,3<0,3<0,3<0,3<0,3<0,30,313Tổng coliformMPN/100ml<3<3<3<3<3<3314Chất hoạt động bề mặtmg/l<0,019<0,019<0,019<0,019<0,019<0,019<0,019Các kết quả ghi nhận được đều nhỏ hơn giá trị giới hạn phương pháp của mỗi chỉ tiêu phân tích . Như vậy, chất lượng mẫu phân tích

khơng bị nhiễm bẩn từ dụng cụ chứa mẫu, hóa chất bảo quản, điều kiện vận chuyển và lưu giữ mẫu.

4.1.1.3. Kết quả mẫu lặp hiện trườngTrung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh PhúcTrang 91Bảng 48: Kết quả mẫu lặp hiện trường NM4

Kết quả

TTChỉ tiêu phân tíchNM4Đơn vị

Kết quả

lần 1Kết quả

lần 2Kết quả

trung bìnhRPD (%)1Nhu cầu oxy sinh hóa

(BOD5)*mg/l6,846,586,713,872Nhu cầu oxy hóa học

(COD)*mg/l15,915,315,63,83Tổng chất rắn lơ lửng

(TSS)*mg/l6062613,274Phơtphat (PO43-)mg/l0,3460,3570,3523,135Nitrit (NO2-)*mg/l0,0130,0140,0147,146Amoni (NH4+)*mg/l0,630,530,5817,27Chì (Pb)*mg/l<0,001<0,001<0,001+8Asen (As)*mg/l<0,001<0,001<0,001+9Cadimi (Cd)*mg/l<0,001<0,001<0,001+10Đồng (Cu)*mg/l0,0550,0560,0561,811Thủy ngânmg/l<3.10-4<3.10-4<3.10-4+12Tổng dầu mỡmg/l1,21,01,118,1813Tổng coliform1.7001.4001.55019,414Tổng chất hoạt động

bề mặtmg/l0,020,0230,021513,1915pH-7,147,137,140,1416Nhiệt đột026,926,8726,90,1117Độ đụcmg/l57,250,253,713,03MPN/

100mlBáo cáo kết quả quan trắc môi trường đợt 1 thực hiện nhiệm vụ

“Quan trắc hiện trạng môi trường tỉnh năm 2018”18DOmg/l6,126,15Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Phúc6,15Trang 930,49Báo cáo kết quả quan trắc môi trường đợt 1 thực hiện nhiệm vụ

“Quan trắc hiện trạng môi trường tỉnh năm 2018”Bảng 49: Kết quả mẫu lặp hiện trường NM12

Kết quả

TTChỉ tiêu phân tíchNM12Đơn vị

Kết quả

lần 1Kết quả

lần 2Kết quả

trung bìnhRPD (%)1Nhu cầu oxy sinh hóa

(BOD5)*mg/l9,489,969,724,942Nhu cầu oxy hóa học

(COD)*mg/l20,722,521,68,33Tổng chất rắn lơ lửng

(TSS)*mg/l2927287,144Phơtphat (PO43-)mg/l0,2210,2260,2242,235Nitrit (NO2-)*mg/l0,2860,2910,2891,736Amoni (NH4+)*mg/l0,880,90,892,257Chì (Pb)*mg/l<0,001<0,001<0,001+8Asen (As)*mg/l<0,001<0,001<0,001+9Cadimi (Cd)*mg/l<0,001<0,001<0,001+10Đồng (Cu)*mg/l<0,01<0,01<0,01+11Thủy ngânmg/l<3.10-4<3.10-4<3.10-4+12Tổng dầu mỡmg/l0,60,50,5518,1813Tổng coliform9.0009.4009.2004,314Tổng chất hoạt động

bề mặtmg/l0,0390,0420,417,415pH-7,057,087,070,4216Nhiệt đột023,123,023,10,4317Độ đụcmg/l42,041,741,90,72MPN/

100mlTrung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh PhúcTrang 94Báo cáo kết quả quan trắc môi trường đợt 1 thực hiện nhiệm vụ

“Quan trắc hiện trạng môi trường tỉnh năm 2018”18DOmg/l4,94,95Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Phúc4,93Trang 951,01Báo cáo kết quả quan trắc môi trường đợt 1 thực hiện nhiệm vụ

“Quan trắc hiện trạng môi trường tỉnh năm 2018”Bảng 50: Kết quả mẫu lặp hiện trường NM20

Kết quả

TTChỉ tiêu phân tíchNM20Đơn vị

Kết quả

lần 1Kết quả

lần 2Kết quả

trung bìnhRPD (%)1Nhu cầu oxy sinh hóa

(BOD5)*mg/l9,268,889,074,192Nhu cầu oxy hóa học

(COD)*mg/l19,120,519,87,03Tổng chất rắn lơ lửng

(TSS)*mg/l3432336,064Phơtphat (PO43-)mg/l0,1630,1650,1641,215Nitrit (NO2-)*mg/l0,1160,1150,1161,216Amoni (NH4+)*mg/l1,21,51,37,77Chì (Pb)*mg/l<0,001<0,001<0,001+8Asen (As)*mg/l<0,001<0,001<0,001+9Cadimi (Cd)*mg/l<0,001<0,001<0,001+10Đồng (Cu)*mg/l<0,01<0,01<0,01+11Thủy ngânmg/l<3.10-4<3.10-4<3.10-4+12Tổng dầu mỡmg/l0,50,50,5013Tổng coliform14.00017.00015.50019,414Tổng chất hoạt động

bề mặtmg/l0,0210,0190,0210,015pH-6,546,526,531,0116Nhiệt đột021,321,221,30,3117Độ đụcmg/l49,349,149,20,47MPN/

100mlTrung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh PhúcTrang 96Báo cáo kết quả quan trắc môi trường đợt 1 thực hiện nhiệm vụ

“Quan trắc hiện trạng môi trường tỉnh năm 2018”18DOmg/l6,086,06Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Phúc6,07Trang 970,41Báo cáo kết quả quan trắc môi trường đợt 1 thực hiện nhiệm vụ

“Quan trắc hiện trạng môi trường tỉnh năm 2018”Bảng 51: Kết quả mẫu lặp hiện trường NM26

Kết quả

TTChỉ tiêu phân tíchNM26Đơn vị

Kết quả

lần 1Kết quả

lần 2Kết quả

trung bìnhRPD (%)1Nhu cầu oxy sinh hóa

(BOD5)*mg/l5,946,246,094,932Nhu cầu oxy hóa học

(COD)*mg/l15,216,415,87,63Tổng chất rắn lơ lửng

(TSS)*mg/l303331,59,54Phơtphat (PO43-)mg/l0,1220,1310,1277,15Nitrit (NO2-)*mg/l0,1730,180,1773,956Amoni (NH4+)*mg/l1,81,91,855,27Chì (Pb)*mg/l<0,001<0,001<0,001+8Asen (As)*mg/l<0,001<0,001<0,001+9Cadimi (Cd)*mg/l<0,001<0,001<0,001+10Đồng (Cu)*mg/l<0,01<0,01<0,01+11Thủy ngânmg/l<3.10-4<3.10-4<3.10-4+12Tổng dầu mỡmg/l0,50,60,5518,1813Tổng coliform2.2002.1002.1504,714Tổng chất hoạt động

bề mặtmg/l0,0440,040,0429,5215pH-7,117,087,10,4216Nhiệt đột022,622,822,70,8817Độ đụcmg/l38,941,240,055,74MPN/

100mlTrung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh PhúcTrang 98Báo cáo kết quả quan trắc môi trường đợt 1 thực hiện nhiệm vụ

“Quan trắc hiện trạng môi trường tỉnh năm 2018”18DOmg/l4,885,13Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Phúc5,0Trang 995,0Báo cáo kết quả quan trắc môi trường đợt 1 thực hiện nhiệm vụ

“Quan trắc hiện trạng môi trường tỉnh năm 2018”Bảng 52: Kết quả mẫu lặp hiện trường NM33

Kết quả

TTChỉ tiêu phân tíchNM33Đơn vị

Kết quả

lần 1Kết quả

lần 2Kết quả

trung bìnhRPD (%)1Nhu cầu oxy sinh hóa

(BOD5)*mg/l7,488,07,746,722Nhu cầu oxy hóa học

(COD)*mg/l17,716,517,13,53Tổng chất rắn lơ lửng

(TSS)*mg/l101110,59,54Phơtphat (PO43-)mg/l0,140,1420,1411,45Nitrit (NO2-)*mg/l0,0350,0340,0358,86Amoni (NH4+)*mg/l0,820,830,831,27Chì (Pb)*mg/l<0,001<0,001<0,001+8Asen (As)*mg/l<0,001<0,001<0,001+9Cadimi (Cd)*mg/l<0,001<0,001<0,001+10Đồng (Cu)*mg/l<0,01<0,01<0,01+11Thủy ngânmg/l<3.10-4<3.10-4<3.10-4+12Tổng dầu mỡmg/l0,90,80,8511,7613Tổng coliform3.1003.3003.2006,314Tổng chất hoạt động

bề mặtmg/l0,0740,080,0777,7915pH-7,247,237,240,1416Nhiệt đột026,526,426,50,3817Độ đụcmg/l26,626,926,81,12MPN/

100mlTrung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh PhúcTrang 100Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG IV: NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ QA/QC ĐỢT 1

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×