Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
I. Môi trường nước sông

I. Môi trường nước sông

Tải bản đầy đủ - 0trang

Báo cáo kết quả quan trắc môi trường đợt 1 thực hiện nhiệm vụ

“Quan trắc hiện trạng môi trường tỉnh năm 2018”Bảng 81: Bảng tổng hợp kết quả quan trắc sông Cà Lồ (tiếp)

TTChỉ tiêu quan trắc1

2

3pH*

Nhiệt độ

Độ đục4Hàm lượng oxy hòa tan (DO)6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17Nhu cầu oxy sinh hóa

(BOD5)*

Nhu cầu oxy hóa học (COD)*

Tổng chất rắn lơ lửng (TSS)*

Phơtphat (PO43-)

Nitrit (NO2-)*

Amoni (NH4+)*

Chì (Pb)*

Asen (As)*

Cadimi (Cd)*

Đồng (Cu)*

Thủy ngân

Chất hoạt động bề mặt

Tổng dầu mỡ18Tổng coliform*5Đơn vị

tính

0

C

NTUNM8NM9NM10NM11NM12NM13NM146,36

21,6

29,16,3

26,6

46,86,15

26,6

34,36,17

23,0

23,47,07

23,1

41,96,16

26,7

19,36,04

21,7

36,0Giới hạn cho

phép (Cột B1)

5,5 - 9

-mg/l7,446,357,677,054,936,855,57≥4mg/l6,948,989,269,249,727,7610,3715mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

MPN/

100ml15,8

21

0,028

0,055

0,84

<0,003

<0,001

<0,001

<0,01

<3.10-4

0,09

0,618,4

38

0,111

0,148

0,78

<0,003

<0,001

<0,001

<0,01

<3.10-4

0,076

0,420,8

22

0,047

0,05

0,4

<0,003

<0,001

<0,001

<0,01

<3.10-4

0,022

0,818,2

14

0,415

0,169

2,57

<0,003

<0,001

<0,001

<0,01

<3.10-4

0,028

1,421,6

28

0,224

0,289

0,89

<0,003

<0,001

<0,001

<0,01

<3.10-4

0,041

0,5518,2

13

0,352

0,221

1,6

<0,003

<0,001

<0,001

<0,01

<3.10-4

0,191

0,426,8

21

0,155

0,435

1,85

<0,003

<0,001

<0,001

<0,01

<3.10-4

0,025

1,330

50

0,3

0,05

0,9

0,05

0,05

0,01

0,5

0,001

0,4

12.7007.0007.9009.4009.2002.20012.5007.500Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh PhúcTrang 1342. Sông Phan

Bảng 82: Bảng tổng hợp kết quả phân tích Sơng Phan

TTChỉ tiêu quan trắc1

2

3pH*

Nhiệt độ

Độ đục4Hàm lượng oxy hòa tan (DO)6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17Nhu cầu oxy sinh hóa

(BOD5)*

Nhu cầu oxy hóa học (COD)*

Tổng chất rắn lơ lửng (TSS)*

Phơtphat (PO43-)

Nitrit (NO2-)*

Amoni (NH4+)*

Chì (Pb)*

Asen (As)*

Cadimi (Cd)*

Đồng (Cu)*

Thủy ngân

Chất hoạt động bề mặt

Tổng dầu mỡ18Tổng coliform*5Đơn vị

tính

0

C

NTUNM15NM16NM17NM18NM19NM20NM217,09

27,1

51,27,1

24,8

48,07,5

23,1

76,07,15

22,1

24,76,8

23,1

27,16,53

21,3

49,27,3

22,6

6,3Giới hạn cho

phép (Cột B1)

5,5 - 9

-mg/l6,175,06,266,45,426,0766,8≥4mg/l6,488,577,297,608,939,079,5215mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

MPN/

100ml15,2

15

0,054

0,159

0,23

<0,003

<0,001

<0,001

<0,01

<3.10-4

0,041

1,014,4

41

0,3

0,159

0,4

<0,003

<0,001

<0,001

<0,01

<3.10-4

0,496

0,9519,6

47

0,277

0,158

0,75

<0,003

<0,001

<0,001

<0,01

<3.10-4

0,056

1,018,8

34

0,445

0,156

0,9

<0,003

<0,001

<0,001

<0,01

<3.10-4

0,084

0,419,4

17

0,61

0,149

0,53

<0,003

<0,001

<0,001

<0,01

<3.10-4

0,103

1,019,8

33

0,164

0,115

1,3

<0,003

<0,001

<0,001

<0,01

<3.10-4

0,02

0,517,3

31

0,252

0,161

0,73

<0,003

<0,001

<0,001

<0,01

<3.10-4

0,045

0,830

50

0,3

0,05

0,9

0,05

0,05

0,01

0,5

0,001

0,4

12.2004.4504.6003.40011.00015.50011.0007.5003. Sông Bến Tre

Bảng 83: Bảng tổng hợp kết quả quan trắc sông Bến Tre

TTChỉ tiêu quan trắc1

2

3pH*

Nhiệt độ

Độ đục4Hàm lượng oxy hòa tan (DO)6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17Nhu cầu oxy sinh hóa

(BOD5)*

Nhu cầu oxy hóa học (COD)*

Tổng chất rắn lơ lửng (TSS)*

Phơtphat (PO43-)

Nitrit (NO2-)*

Amoni (NH4+)*

Chì (Pb)*

Asen (As)*

Cadimi (Cd)*

Đồng (Cu)*

Thủy ngân

Chất hoạt động bề mặt

Tổng dầu mỡ18Tổng coliform*5Đơn vị

tính

0

C

NTUNM22NM23NM24NM25NM26NM27NM287,47

25,5

53,66,91

22,05

15,366,73

24,7

47,37,4

25,6

53,27,1

22,7

40,056,9

21,0

35,16,74

26,7

36,2Giới hạn cho

phép (Cột B1)

5,5 - 9

-mg/l4,926,045,674,865,05,346,37≥4mg/l10,2812,977,387,226,096,466,9615mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

MPN/

100ml21,7

31

0,472

0,113

0,4

<0,003

<0,001

<0,001

<0,01

<3.10-4

0,036

0,423,4

23

1,498

0,07

0,9

<0,003

<0,001

<0,001

0,031

<3.10-4

0,217

0,5520,1

15

0,185

0,07

1,8

<0,003

<0,001

<0,001

<0,01

<3.10-4

0,074

0,618,0

16

0,098

0,144

0,9

<0,003

<0,001

<0,001

<0,01

<3.10-4

0,024

0,815,8

31,5

0,127

0,177

1,9

<0,003

<0,001

<0,001

<0,01

<3.10-4

0,042

0,5514,2

26

0,347

0,112

0,56

<0,003

<0,001

<0,001

<0,01

<3.10-4

0,051

0,815,7

24

0,006

0,184

0,92

<0,003

<0,001

<0,001

<0,01

<3.10-4

0,085

1,030

50

0,3

0,05

0,9

0,05

0,05

0,01

0,5

0,001

0,4

14.3004.7506.3002.7002.1504.6007.0007.5004. Sơng Phó Đáy

Bảng 84: Bảng tổng hợp kết quả quan trắc sơng Phó Đáy

TTChỉ tiêu quan trắc1

2

3pH*

Nhiệt độ

Độ đục4Hàm lượng oxy hòa tan (DO)6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17Nhu cầu oxy sinh hóa

(BOD5)*

Nhu cầu oxy hóa học (COD)*

Tổng chất rắn lơ lửng (TSS)*

Phơtphat (PO43-)

Nitrit (NO2-)*

Amoni (NH4+)*

Chì (Pb)*

Asen (As)*

Cadimi (Cd)*

Đồng (Cu)*

Thủy ngân

Chất hoạt động bề mặt

Tổng dầu mỡ18Tổng coliform*5Đơn vị

tính

0

C

NTUNM29NM30NM31NM32NM33NM34NM357,11

25,7

24,77,17

23,5

47,07,2

23,2

38,56,9

23,1

28,87,24

26,5

26,87,3

22,6

47,27,18

21,3

28,4Giới hạn cho

phép (Cột B1)

5,5 - 9

-mg/l6,745,15,25,825,485,45,48≥4mg/l7,048,568,439,047,747,69,2215mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

MPN/

100ml14,9

12

0,05

0,014

0,95

<0,003

<0,001

<0,001

<0,01

<3.10-4

0,047

1,215,3

11

0,163

0,026

0,32

<0,003

<0,001

<0,001

<0,01

<3.10-4

0,055

0,816,8

6

0,273

0,051

0,65

<0,003

<0,001

<0,001

<0,01

<3.10-4

0,024

0,6516,5

10

0,053

0,026

1,9

<0,003

<0,001

<0,001

<0,01

<3.10-4

0,031

1,417,1

10,5

0,141

0,035

0,83

<0,003

<0,001

<0,001

0,012

<3.10-4

0,077

0,8517,8

18

0,087

0,037

0,2

<0,003

<0,001

<0,001

<0,01

<3.10-4

0,022

1,018,6

44

0,695

0,142

0,4

<0,003

<0,001

<0,001

<0,01

<3.10-4

0,027

1,030

50

0,3

0,05

0,9

0,05

0,05

0,01

0,5

0,001

0,4

17.9006.3007.4503.4003.2004.6006.3007.5005. Sông Lô, sông Mây, Suối Tam Đảo

Bảng 85: Bảng tổng hợp kết quả quan trắc sông Lô, suối Mây, suối Tam Đảo

TTChỉ tiêu quan trắc1

2

3pH*

Nhiệt độ

Độ đục4Hàm lượng oxy hòa tan (DO)6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17Nhu cầu oxy sinh hóa

(BOD5)*

Nhu cầu oxy hóa học (COD)*

Tổng chất rắn lơ lửng (TSS)*

Phơtphat (PO43-)

Nitrit (NO2-)*

Amoni (NH4+)*

Chì (Pb)*

Asen (As)*

Cadimi (Cd)*

Đồng (Cu)*

Thủy ngân

Chất hoạt động bề mặt

Tổng dầu mỡ18Tổng coliform*5Đơn vị

tính

0

C

NTUNM36NM37NM38NM39NM40NM417,02

20,7

53,87,76

21,5

44,27,8

20,9

49,77,9

21,0

51,96,83

22,0

48,56,8

22,1

33,1Giới hạn cho

phép (Cột B1)

5,5 - 9

-mg/l5,334,975,916,024,95,32≥4mg/l6,37,168,366,47,5710,1815mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

MPN/

100ml14,2

11

0,063

0,012

0,7

<0,003

<0,001

<0,001

<0,01

<3.10-4

0,069

0,614,9

26

0,005

0,011

0,8

<0,003

<0,001

<0,001

<0,01

<3.10-4

0,052

0,415,4

15

<0,005

0,008

1,3

<0,003

<0,001

<0,001

<0,01

<3.10-4

0,0315

0,7515,1

31

0,009

0,02

0,9

<0,003

<0,001

<0,001

<0,01

<3.10-4

0,081

1,018,7

28,5

0,035

0,172

0,54

<0,003

<0,001

<0,001

<0,01

<3.10-4

0,112

1,023,2

15

1,06

0,097

0,62

<0,003

<0,001

<0,001

<0,01

<3.10-4

0,12

1,630

50

0,3

0,05

0,9

0,05

0,05

0,01

0,5

0,001

0,4

14.9001.7004.4502.2004.4504.3007.5006. Các hồ, đầm

Bảng 86: Bảng tổng hợp kết quả quan trắc các hồ, đầmTTChỉ tiêu quan trắc1

2

3pH*

Nhiệt độ

Độ đục4Hàm lượng oxy hòa tan (DO)6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17Nhu cầu oxy sinh hóa

(BOD5)*

Nhu cầu oxy hóa học (COD)*

Tổng chất rắn lơ lửng (TSS)*

Phơtphat (PO43-)

Nitrit (NO2-)*

Amoni (NH4+)*

Chì (Pb)*

Asen (As)*

Cadimi (Cd)*

Đồng (Cu)*

Thủy ngân

Chất hoạt động bề mặt

Tổng dầu mỡ18Tổng coliform*5Đơn vị

tính

0

C

NTUNM42NM43NM44NM45NM46NM477,35

21,7

40,56,9

22,0

28,17,43

20,5

49,67,08

20,4

40,56,82

23,1

50,26,81

22,25

32,55Giới hạn cho

phép (Cột B1)

5,5 - 9

-mg/l5,075,345,275,644,885,23≥4mg/l7,5410,378,8410,249,38,7415mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

MPN/

100ml13,5

8

0,008

0,007

0,3

<0,003

<0,001

<0,001

<0,01

<3.10-4

0,075

0,423,1

13

0,058

0,025

0,89

<0,003

<0,001

<0,001

<0,01

<3.10-4

0,037

1,219,3

9

0,04

0,006

0,52

<0,003

<0,001

<0,001

<0,01

<3.10-4

0,078

1,225,7

81

0,007

0,02

0,7

<0,003

<0,001

<0,001

<0,01

<3.10-4

0,021

0,620,7

51

0,63

0,03

1,2

<0,003

<0,001

<0,001

<0,01

<3.10-4

0,043

0,617,9

10,5

0,008

0,021

0,89

<0,003

<0,001

<0,001

<0,01

<3.10-4

0,171

0,5530

50

0,3

0,05

0,9

0,05

0,05

0,01

0,5

0,001

0,4

17003.4001.4007.9003.4002.1507.500Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

I. Môi trường nước sông

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×