Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Hình 3.2 – Biểu đồ phân rã chức năng

Hình 3.2 – Biểu đồ phân rã chức năng

Tải bản đầy đủ - 0trang

(2.3.1) Cập nhật giá trị cơng trình SCL đủ điều kiện ghi nhận TSCĐ vào thẻ và

sổ TSCĐ.

(3.1) Khi kế toán TSCĐ nhận được Biên bản bàn giao TSCĐ, cần kiểm tra

biên bản bàn giao .

(3.1.1) Kế toán TSCĐ cập nhật thẻ TSCĐ sau khi nhận được Biên bản bàn

giao.

(3.2) Khi Kế toán TSCĐ nhận được phiếu điều chuyển TSCĐ, cần kiểm tra

phiếu điều chuyển.

(3.2.1) Kế toán TSCĐ cập nhật vào thẻ và sổ TSCĐ sau khi nhận được phiếu

điều chuyển TSCĐ .

(3.3) Khi Kế toán TSCĐ nhận được biên bản thanh lí TSCĐ, kế tốn sẽ tiến

hành lập biên bán xuất bán TSCĐ giao cho kế toán thanh toán và ban quản trị thiết

bị. Sau khi ban quản trị thực hiện thanh lí TSCĐ, sẽ lập biên bản thanh lí gửi cho kế

tốn TSCĐ, kế tốn TSCĐ kiểm tra biên bản thanh lý xem có đúng thực tế phát

sinh,tiến hành lưu giữ chứng từ này khi cần kiểm tra sai sót.

(3.3.1) Sau khi nhận được biên bản thanh lí TSCĐ, khách hàng đồng ý mua lại

TSCĐ, kế toán lập hóa đơn bán hàng để lưu trữ và giao cho khách hàng.

(3.3.2) Sau khi Khách hàng đồng ý thanh toán, kế toán lập phiếu xuất kho gửi

cho thủ kho để giao TSCĐ cho khách hàng.

(4.1) Khi Kế toán TSCĐ nhận được biên bản kiểm kê TSCĐ, cần kiểm tra

biên bản kiểm kê và lưu giữ biên bản này để báo cáo và kiểm tra sai sót. Cập nhật

Sổ TSCĐ khi phát hiện thừa thiếu.

(4.2) Khi Kế toán TSCĐ nhận được biên bản đánh giá lại TSCĐ, cần kiểm tra

biên bản đánh giá lại và lưu giữ biên bản này để báo cáo và kiểm tra sai sót khi cần

thiết.

(4.2.1) Cập nhật giá trị đánh giá lại vào thẻ và sổ TSCĐ

(5.1) Kế toán TSCĐ lập sổ TSCĐ để theo dõi TSCĐ

(5.2) Định kỳ lập báo cáo kiểm kê TSCĐ dựa trên các biên bản kiểm kê và

các số liệu kế tốn ghi sổ.(5.3) Cuối kì lập báo cáo tăng giảm TSCĐ dựa trên các nghiệp vụ phát sinh

tăng giảm TSCĐ trong kì.

(5.4) Định kỳ tiến hành tính khấu hao và lập bảng phân bổ khấu hao cho từng

đơn vị sử dụng.

3.1.3.3 Ma trận thực thể chức năng

Hồ sơ dữ liệu sử dụng

Chứng từ sử dụng

- Biên bản giao nhận.

- Biên bản sửa chữa.

- Biên bản thanh lý.

- Biên bản kiểm kê.

- Biên bản đánh giá lại.

- Phiếu điều chuyển TSCĐ.

Các sổ và báo cáo đưa ra

- Thẻ TSCĐ.

- Báo cáo tăng, giảm TSCĐ.

- Bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ.

- Báo cáo kiểm kê

- Sổ TSCĐI. CÁC HỒ SƠ

a. Biên bản bàn giao TSCĐ

b. Biên bản giao nhận

TSCĐ

c. Biên bản sửa chữa lớn

TSCĐ

d. Biên bản kiểm kê TSCĐ

e. Biên bản ĐGL TSCĐ

f. Biên bản thanh lí TSCĐ

g. Phiếu điều chuyển TSCĐ

h. Thẻ TSCĐ

i. Báo cáo tăng giảm TSCĐ

j. Báo cáo kiểm kê

k. Bảng tính và phân bổ

khấu hao

l. Sổ TSCĐ

m. Hóa đơn bán hàng

n. Phiếu xuất kho

II. CÁC CHỨC NĂNGabcdefgijkC1.0 Xác định các giá trị ban

đầu

R2.0 Xử lý nghiệp vụ tăng

TSCĐ

R

3.0 Theo dõi sử dụng

TSCĐ

4.0. Kiểm kê, đánh giá lại

TSCĐ5.0 Lập báo cáohRC,

U

CRCCCRRRCURRmnC,

U

CCUUC,

U

RlUC,UC,

UC,

UCCHình 3.3 – Ma trận thực thể chức năng3.1.4 Phân tích mơ hình khái niệm logic

3.1.4.1 Biểu đồ luồng dữ liệu mức 0Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Hình 3.2 – Biểu đồ phân rã chức năng

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×