Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HUYỆN VĨNH LỘC TỈNH THANH HÓA

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HUYỆN VĨNH LỘC TỈNH THANH HÓA

Tải bản đầy đủ - 0trang

Địa chỉ: Khu phố 3, Thị trấn Vĩnh Lộc, Huyện Vĩnh Lộc, Tỉnh Thanh

Hoá, Việt Nam

Ngày thành lập: Ngày 21/01/1960

Mã số Thuế: 0100686174-5272.1.2 Sơ đồ tổ chức công ty:Giám đốcP.Giám đốcPhòng

kế

tốn –

ngân

quỹ54Phòng

hành

chính

nhân sựPhòn

g

giao

dịch54Phòng

kế

hoạchkinh

doanh

Bộ

phận

thẩm

địnhNhiệm vụ cơng việc của từng bộ phận

-Giám đốc: +Là người đứng đầu bộ máy quản lý, điều hành và chịu trách

nhiệm về kết quả kinh doanh của chi nhánh.

+Hướng dẫn giám sát việc thực hiện đúng các chức năng nhiệm vụ trong

phạm vi hoạt động mà Ngân hàng cấp trên giao. Giám đốc có thể ủy quyền

cho phó giám đốc thực hiện những cơng việc trong phạm vi quyền hạn của

họ, đồng thời trực tiếp chỉ đạo các phòng ban trực thuộc ngân hàng.

+Thực hiện ký duyệt các hợp đồng tín dụng.

-P.Giám đốc: + Một phó giám đốc phục trách phần kế hoạch kinh doanh.

+Một phó giám đốc phụ trách phòng kế tốn ngân quỹ

+Các phó giám đốc được thay mặt giám đốc điều hành một số công việc

khi giám đốc Ngân hàng đi vắng (Theo ủy thác của giám đốc) và báo cáo lại

công việc khi giám đốc có mặt tại đơn vị.

+Giúp giám đốc điều hành chỉ đạo một số nhiệm vụ do giám đốc phân

công phụ trách và chịu trách nhiệm trước giám đốc về quyết định của mình.

+ Bàn bạc tham gia ý kiến với giám đốc trong việc thực hiện nghiệp vụ

của ngân hàng theo nguyên tắc tập trung dân chủ và chế độ thủ trưởng.

-Phòng kế tốn-Ngân quỹ: Trực tiếp hạch toán kế toán, hạch toán thống

kê và thanh toán theo quy định của Ngân hàng nhà nước, NHNo & PTNT Việt

Nam.

+Xây dựng chỉ tiêu kế hoạch tài chính, quyết tốn kế hoạch thu, chi tài

chính , quỹ tiền lương với chi nhánh.

+Quản lý và sự dụng các quỹ chuyên dùng theo quy định của NHNo &

PTNT trên địa bàn

5555+Tổng hợp lưu trữ hồ sơ tài liệu về hạch toán, kế toán, quyết toán và báo

cáo theo quy định.

+ Thực hiện các khoản nộp ngân sách Nhà nước theo luật định

+Thực hiện các c nghiệp vụ thanh tốn trong và ngồi nước.

+Chấp hành quỹ định về an toàn kho quỹ và định mức tồn quỹ theo quy

định.

+Quản lý, sử dụng thiế bị thơng tin, điện tốn phục vụ nghiệp vụ kinh

doanh theo quy định của NHNo & PTNT Việt Nam.

+ Chấp hành chế độ báo cáo và kiểm tra chuyên đề.

+Thực hiện các nhiệm vụ khác cho giám đốc chi nhánh giao.

-Phòng kế hoạch kinh doanh: Là phòng trực tiếp giao dịch với khách

hàng có các nhiệm vụ sau:

+Nghiên cứu xây dựng chiến lược khách hàng tín dụng, phân loại khách

hàng và đề xuất chính sách ưu đãi đối với từng loại khách hàng nhm mở rộng

theo hướng tín dụng khép kín: sản xuất, chế biến, tiêu thụ, xuất khẩu và gắn

tín dụng sản xuất, lưu thơng và tiêu dùng.

+Phân tích kinh tế theo ngành, nghề kỹ thuật, danh mục khách hàng lựa

chọn biện pháp cho vay an toàn và đạt hiệu quả cao

+Thẩm định và đề xuất cho vay các dự án tín dụng theo phân cấp ủy

quyền

+Thẩm định các dự án, hồn thiện hồ sơ trình ngân hàng cấp trên theo

phân cấp ủy quyền

+Tiếp nhận và thực hiện các chương trình dự án thuộc nguồn vốn trong

và ngồi nước. Trực tiếp làm nhiệm vụ ủy thác nguồn vốn thuộc Chính phủ,

bộ, ngành khác và các tổ chức kinh tế trong và ngoài nước, đồng thời theo

dõi, đánh giá sơ kết, tổng kết đề xuất tổng giám đốc cho phép nhân rộng.

+Xây dựng và thực hiện các mơ hình tín dụng thí điểm trên địa bàn.

5656+Thường xuyên phân loại dự nợ, phân tích nợ q hạn, tìm ngun nhân

và đề xuất hướng khắc phục.

+ Tổng hợp, báo cáo chuyên đề theo quy định

+Thực hiện các nhiệm vụ khác do giám đốc chi nhánh giao

Phòng hành chính nhân sự :Phòng này có chức năng và nhiệm vụ sau :

+Đảm nhận các nhiệm vụ hành chính và các nhiệm vụ tổ chức tuyển mộ,

đào tạo cán bộ công nhân viên cho chi nhánh đáp ứng các nhu cầu về nhân

lực.

+Các nhiệm vụ hành chính bao gồm: Xây dựng cơng tác tháng, q,

năm, lưu trữ các văn bản pháp luật, văn bản dịch chế liên quan đến ngân hàng,

trực tiếp quản lý các con dấu, thực hiện các cơng tác hành chính, văn thư, lễ

tân,… chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho cán bộ công nhân viên, nhiệm

vụ tổ chức, đào tạo, xây dựng chiến lược tuyển dụng nhân viên…

+Tư vấn pháp chế trong việc thực thi các nhiệm vụ cụ thể về giao kết

hợp đồng, hoạt động tố tụng, tranh chấp dân sự, hình sự, kinh tế, lao động,

hành chính, liên quan đến cán bộ, nhân viên và tài sản của chi nhánh ngân

hàng.

+ Thực thi pháp luật có liên quan đến an ninh trât tự, phòng chống cháy

nổ tại cơ quan.

+Thực hiện công tác xây dựng cơ bản, sửa chữa tài sản cố định, mua sắm

công cụ lao động, quản lý nhà tập thể, nhà khách, nhà nghỉ của cơ quan.

+Thực hiện các báo cáo chuyên đề định kỳ

+Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc chi nhánh ngân hàng giao

cho

-Phòng giao dịch

+Thực hiện quản lý ,mở tài khoản cho khách hàng ,thanh toán giao dịch

của khách hàng

5757+Xác nhận kết quả gaio dịch cho khách hàng

+Tư vấn khách hàng về tài khoản mở giao dịch

+Quản lý hồ sơ lưu trữ theo quy định

+Chăm sóc quản lý mạng lưới khách hàng

+Thực hiện thah toán,theo dõi phân bổ lãi tiền gửi cho các khách hàng

trên tài khoản

+Lập báo cáo giao dịch ,báo cao lưu ký theo năm quý tháng…

- Bộ phận thẩm định :Chức năng nhiệm vụ:

+Thực hiện tiếp nhận các hồ sơ vay từ phòng tín dụng chuyển sang,

nghiên cứu, phân tích các yếu tố liên quan đến tài chính, rủi ro,… và đưa ra

các kết luận có cho vay hay khơng cho vay. Từ đó phòng tín dụng có cơ sở

đưa ra kết luận về quyết định cho vay, hạn mức cho vay, mức cho vay, thời

hạn và lãi suất cho khoản vay.

+Thẩm định dự án cho vay khơng có tài sản đàm bảo hoặc có tài sản

đảm bảo một phần. Giúp giám đốc sử lý thông tin báo cáo tài chính, rủi ro

trong và ngồi chi nhánh.

+Thực hiện các báo cáo chuyên đề cũng như các báo cáo thường kỳ.

+Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc chi nhánh ngân hàng giao

cho

Trên đây là chức năng nhiệm vụ riêng của các phòng ban, bộ phận trong

chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyệnVĩnh LộcThanh Hóa. Nhưng xét chung ngân hàng có chức năng nhiệm vụ là là phục vụ

cho vay hộ gia đình sản xuất kinh doanh ( đồ gỗ mỹ nghệ, kinh doanh tóc phế

liệu,...), chăn ni ( thức ăn chăn nuôi, con giống,..), kinh doanh buôn bán lẻ,

cho vay tiêu dùng và cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ trong địa bàn Huyện

chủ yếu bằng Việt Nam đồng, kinh doanh ngoại tệ chủ yếu là Đô la Mỹ.

58582.1.3 Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán của ngân hàng.

Tổ chức bộ máy kế toán gọn nhẹ để thực hiện tốt cơng việc hạch tốn,

quản lý tốt tài sản, cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin cho quản lý với chi phí

thấp nhất ln là mong muốn của người lãnh đạo . Chính vì vậy, bộ máy kế

tốn của NH lựa chọn hình thức tổ chức kế tốn tập trung.5959Kế tốn trưởngKế

tốn

nghiệp

vụ

ngân

quỹKế

tốn

huy

động

vốnKế

tốn

cho

vayKT các

khoản

chi

phí,thu

nhập của

NHKế

tốn

tài

sảnKế

tốn

thanh

tốnBộ

phận

kho

quỹ2.2 THỰC TRẠNG CƠNG TÁC KẾ TỐN

2.2.1 Hình thức kế tốn sử dụng

Hiện tại cơng ty đang hạch tốn theo hình thức Nhật kí chung.

Bao gồm các loại sổ:

 Sổ nhật kí chung: Ghi chép NVKT theo trình tự thời gian và quan hệ đối ứng

của các NV đó, làm cơ sở để ghi vào sổ cái.

 Sổ cái: là sổ kế toán tổng hợp dùng để tập hợp và hệ thống hóa các nghiệp vụ

phát sinh của từng tài khoản tổng hợp. Số liệu sổ cái cuối tháng được dùng

để ghi vào BCĐ số phát sinh --->ghi vào BCĐKT.

 Sổ nhật kí đặc biệt (còn gọi là số nhật kí chuyên dùng) và các loại sổ kế tốn

chi tiết (sổ phụ)

 Sổ nhật kí chun dùng: trong trường hợp NV phát sinh nhiều, ghi chép riêng

cho từng nghiệp vụ chủ yếu.6060

Chứng từ gốcSổ quỹSổ chi tiếtSổ nhật kí đặc biệt Sổ nhật kí chungBảng tổng hợp chi tiếtSổ cáiBảng cân đối tài khoảnBáo cáo kế toánGhi hằng ngày (định kì)

Ghi vào cuối tháng (hoặc định kì)

Đối chiếu, kiểm tra

* Trình tự ghi chép: Sau hàng ngày căn cứ vào các chứng từ gốc ghi NV

phát sinh vào sổ Nhật kí chung --->Số cái. Trường hợp dùng Số nhật kí đặc

biệt thì hàng ngày căn cứ vào chứng từ gốc ghi NV phát sinh vào Sổ nhật kí

đặc biệt có liên quan, định kì hoặc cuối tháng tổng hợp và ghi một lần vào sổ

cái. Cuối tháng tổng hợp SL Số cái --->Bảng Cân đối tài khoản.

Đối với các sổ chi tiết : Căn cứ vào chứng từ gốc --->Số chi tiết. Cuối

tháng tổng hợp để đối chiếu với BCĐTK.

Cuối tháng, cuối quý, cuối năm cộng số liệu trên Sổ Cái, lập Bảng cân

đối số phát sinh. Sau khi kiểm tra đối chiếu khớp đúng, số liệu ghi trên Sổ cái6161và Bảng tổng hợp chi tiết ( được lập từ các sổ, thẻ kế toán chi tiết ) được

dùng để lập Báo cáo tài chính.

Về nguyên tắc, tổng số phát sinh nợ và tổng phát sinh có trên Bảng cân

đối số phát sinh phải bằng tổng số phát sinh nợ và số phát sinh có trên Sổ

nhật kí chung( hoặc Sổ nhật kí chung và các Sổ nhật kí đặc biệt sau khi đã

loại trừ số trùng lặp trên các Sổ nhật kí đặc biệt ) cùng kì.

2.2.2 Tài khoản kế tốn sử dụng

Hệ thống tài khoản kế tốn các tổ chức tín dụng(theo thơng tư

tư10/2014/TT_NHNN)

2.2.3 Thực trạng hệ thống lương và thuế thu nhập cá nhân tại Ngân

hàng:

Các hồ sơ dữ liệu sử dụng tại NH:

Bảng chấm cơng:Hình 2.3: Bảng chấm cơng6262Bảng lương chi tiếtHình 2.4: Bảng lương tháng.2.5Bảng tổng hợp danh sách tính thuế thu nhập cá nhân

Các tham số tính lương tại NH:

* Lương thời gian :

- Lương cơ bản (LG): Mỗi nhân viên làm việc tại các phòng ban sẽ có một

mức lương tối thiểu

+Mức lương tối thiểu vùng năm 2016 được thực hiện theo nghị định

122/2015/NĐ-CP ban ngày 14/11/2015 có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2016

VùngMức lương cơ bảnVùng I3.500.000đ/thángVùng II3.100.000đ/tháng6363Vùng III2.700.000đ/thángVùng IV2.400.000đ/thángĐối với ngân hàng này nằm trong diện thuộc vùng IV

- Tổng số ngày làm việc (NG): Theo quy định hiện tại của công ty là

26 ngày

- Hệ số lương (H): được áp dụng theo thang bảng lương của công ty.

- Số ngày làm việc và nghỉ phép 100% lương (N):

=>Lương chính (LGCH)

N

LGCH =*H*LG

NG* Phụ cấp chức vụ (PCCV): Tùy theo chức vụ hiện hành mà cán bộ sẽ

được hưởng thêm số tiền phụ cấp trách nhiệm tính theo:

PCCV= LG*H*HSPCCV

Trong đó HSPCCV là hệ số phụ cấp chức vụ

* Phụ cấp khác (PCK): bao gồm các trợ cấp ốm đau, trợ cấp thai sản,

thưởng sáng kiến, thưởng tiết kiệm,phụ cấp ăn trưa,phụ cấp độc hại…

* Khấu trừ khác (KHAUTRU): các khoản khấu trừ hàng tháng của

nhân viên như: tiền phạt, tiền bồi thường…

Cuối tháng phòng ban nộp bảng phụ cấp, khấu trừ khác để tính lương

nhân viên

*Lương ngồi giờ : được tính theo cơng thức:

6464Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HUYỆN VĨNH LỘC TỈNH THANH HÓA

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×