Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
- Mức giảm trừ phụ thuộc

- Mức giảm trừ phụ thuộc

Tải bản đầy đủ - 0trang

3.4.4.3Xác định mối quan hệ và thuộc tính

MỐI

QUANTRẢ LỜI

CÂU HỎIThuộctính

ThựcthểHỆ

Ai chấmcơng?Phòng banChấmcơngchoai?NhânviênChấmcơngkhinào?-Tháng

- Sốngàylàmviệc

-ChấmcơngSốngàylàmthêmngàythườnChấmcơngnhưthếnàog?Sốngàylàmthêmngàynghỉ,

lễ, tếtThuộcAi thuộc?

Thuộccáigì?NhânViên

Phòng banCó 1Ai có?

Cócáigì?Nhânviên

ChứcvụAi có?Nhânviên

ThơngCó 2Cócáigì?

Ai có?Có 385Cócáigì?tintínhlương

Nhânviên

Tănggiảmlươn

g853.4.4.4. Xác định mối quan hệ phụ thuộc giữa các thực thể

 Mơ hình E-R

CHỨC VỤ

hscv

Mã cvTên cvCĨ 1

ngvaolamNg sinhgtính

Mã cvHọ tênHS NHÂN VIÊNhslPHỊNG BANTHUỘCMã pb

Tên pbTrđộ

Mã nvMã nvngcơngMã pb

mapbCHẤM CƠNG

CHẤM CƠNGCĨ 2

Tỷ lệ KPCDPc ansohthuong

PhatXloạiTháng nămTỷ lệ BHTNTHƠNG TIN LƯƠNGgiockhlttsohle

Mã nvTỷ lệ BHYT

Tỷ lệ BHXHThuong

hsgioth86Thangnam

ngckh86ngnghi

Mã nv3.5. THIẾT KẾ MƠ HÌNH QUAN HỆ

Chuyển mơ hình khái niệm E-R sang mơ hình quan hệ

 Biểu diễn các thực thể thành các quan hệ

<1> HS NHÂN VIÊN( mã nv, mã pb, mã cv, họ tên, ngsinh, qq,

gtính, hsl, ngphth, trđộ).

<2> PHỊNG BAN ( mã pb, tên pb).

<3> CHỨC VỤ( mã cv, tên cv).

<4> NGƯỜI CHẤM CÔNG( mã nv).

<5> THÔNG TIN LƯƠNG (mã nv, tháng năm, ltt, hsgioth, hsgiole,

ngckh, giockh, thưởng, phạt, pc ăn, tyle BHXH, tyle BHYT, tyle BHTN,

tyleKPCD)

 Biểu diễn các mối quan hệ

<6> Chấm cơng => BẢNG CHẤM CƠNG( thang nam, manv,

ngcong, ngnghi, nglamth, xloại).

<7> Thuộc => PHÒNG BAN( mapb, tenpb).

<8> Có 1 => CHỨC VỤ(mã cv, hscv).

<9> Có 2 => (mã nv, tháng năm, ltt, hsl, thưởng, pc ăn ca, tyle

BHXH, tyle BHYT, tyle BHTN, tyleKPCD, trừ khác)

Tất cả đều là chuẩn 3 nên khơng phải chuẩn hố dữ liệu

 Tích hợp các quan hệ

Quan hệ NGƯỜI CHẤM CƠNG thực chất cũng là quan hệ NHÂN

VIÊN vì vậy ta bỏ qua quan hệ NGƯỜI CHẤM CÔNG .

Trong quan hệ THƠNG TIN LƯƠNG có những thuộc tính chung

cho mọi nhân viên như tỷ lệ BHXH, tỷ lệ BHYT, pc ăn ... và có những

thuộc tính làm thay đổi lương nhân viên mỗi tháng như thưởng, phạt

8787...Vì vậy để tiện cho việc cập nhật, quản lý và tính tốn ta tách quan hệ

THÔNG TIN LƯƠNG thành 2 quan hệ sau:

- Quan hệ THAM SỐ TÍNH LƯƠNG(thangnam, ngckh, giockh,

hsgioth, hsgiole, ltt, pc ăn, tyleBHXH, tyleBHYT, tyleBHTN, tyleKPCD).

- Quan hệ TĂNG GIẢM LƯƠNG( mã nv, thangnam, sotien, lydo).

Sau khi tích hợp ta có các quan hệ sau:

NHÂN VIÊN( mã nv, mã pb, mã cv, họ tên, ngsinh, qq, gtính, hsl,

trđộ, ngvaolam).

PHỊNG BAN( mã pb, tên pb).

CHỨC VỤ( mã cv, tên cv).

BẢNG CHẤM CƠNG( tháng năm, manv, ngcơng, ngnghi,

shthuong, shle, xloại).

THAM SỐ TÍNH LƯƠNG( ngckh, giockh, hsgioth, hsgiole, ltt, pc ăn,

tyleBHXH, tyleBHYT, tyleBHTN, tyleKPCD, thangnam).

TĂNG GIẢM LƯƠNG( mã nv, thangnam, sotien, diengiai).

 Mô hình quan hệ88883.6. THIẾT KẾ CƠ SỞ VẬT LÝ( THIẾT KẾ CÁC BẢNG).

 Bảng “ Hồ sơ nhân viên”:

Tên trườngKiểu dữ liệuKích cỡ dữ liệuĐịnh dạngRàng buộcManvC10HotenC30NgsinhD8GtinhC3QqC40DiachihtC40MapbC10Khóa ngoạiMacvuC10Khóa ngoạiHslN5(2)NgphuthN2(0)TrdoC15NgayvaolamD8dd/mm/yyKiểu dữ liệuKích cỡ dữ liệuĐịnh dạngMapbC10TenpbC30Kiểu dữ liệuKích cỡ dữ liệuMacvuC10TencvuC30HscvN5(2)Khóa chính

dd/mm/yy Bảng “Phòng ban”:

Tên trườngRàng buộc

Khố chính Bảng “Chức vụ”:

Tên trườngĐịnh dạngRàng buộc

Khóa chính Bảng “ Bảng chấm cơng”

Tên trường

89Kiểu dữ liệuKích cỡ dữ liệu Định dạng

89Ràng buộcthangnamC10ManvC10SocongN2(0)songayngh

iN2(0)sohthuongN3(0)SohleN3(0)tháng năm +

manv: khóa

chính Bảng “Tham số tính lương”

Tên

trườngKiểu dữ liệuthangnamC6LttN10(0)NgckhN3(0)GiockhN3(0)HsgiothN5(2)HsgioleN5(2)PcanN10(0)tyleKPCDN5(2)tyleBHXHN5(2)tyleBHYTN5(2)tyleBHTNN5(2)90Kích cỡ dữ liệu Định dạng90Ràng buộc

Khóa chính Bảng “ Tăng giảm lương”:

Tên trườngKiểu dữ liệuKích cỡ dữ liệu Định dạngManvC10thangnamC6SotienN10(0)LidoC50Ràng buộc Bảng “Biểu thuế thu nhập cá nhân ”:

Tên trườngKiểu dữ liệuKích cỡ dữ liệuBacN2(0)TuN10(0)DenN10(0)ThuesuatN5(2)Định dạngRàng buộc

Khóa chính Bảng “Người dùng”

Tên trườngKiểu dữ liệuKích cỡ dữ kiệuHotenC30TenndC30MkC30QuyensdC309191Định dạngRàng buộc

Khóa chínhTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

- Mức giảm trừ phụ thuộc

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×