Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Sơ đồ1.13: Trình tự kế toán xác định kế quả kinh doanh

Sơ đồ1.13: Trình tự kế toán xác định kế quả kinh doanh

Tải bản đầy đủ - 0trang

Học viện Tài chính32Luận văn tốt nghiệp1.3.3.Hệ thống sổ kế tốn, báo cáo kế tốn

Tuỳ thuộc từng hình thức kế toán áp dụng ở doanh nghiệp mà hệ thống sổ

kế tốn được mở để ghi chép, theo dõi, tính tốn xử lý và tổng hợp số liệu lên

các báo cáo kế toán. Dưới đây là các loại sổ sách được tổ chức theo 4 hình thức

kế tốn.

* Hình thức sổ kế toán Nhật ký chung:

Kế toán sử dụng các loại sổ chủ yếu sau:

- Sổ Nhật Ký Chung: Sổ ghi phản ánh tồn bộ các nghiệp vụ kinh tế tài

chính phát sinh theo trật tự thời gian phát sinh của chúng.

Sổ nhật ký bán hàng, sổ nhật ký thu tiền, nhật ký tiền gửi ngân hàng …

- Sổ cái: TK511, TK632, TK641, TK642, TK911…

- Sổ chi tiết: TK511, TK632, TK641, TK642…

* Hình thức sổ kế tốn Chứng từ ghi sổ:

Kế toán sử dụng các loại sổ chủ yếu sau:

-Số đăng ký chứng từ ghi sổ: ghi theo trật tự thời gian các nghiệp vụ

kinh tế tài chính phát sinh đã lập chứng từ nghi sổ.

-Sổ cái: TK511, TK632, TK641, TK642, TK911…

-Sổ kế tốn chi tiết: TK511, TK632, TK641,TK642…

* Hình thức sổ kế toán Nhật ký sổ cái:

Kế toán sử dụng các loại sổ chủ yếu sau:

-Nhật ký – sổ cái: sổ này phản ánh tất cả các nghiệp vụ kinh tế tài chính

phát sinh theo trật tự thời gian.

* Hình thức sổ kế toán Nhật ký chứng từ:GVHD:PGS/TS NGUYỄN VŨ VIỆTSV: Bùi Đức PhúcHọc viện Tài chính33Luận văn tốt nghiệpKế tốn phản ánh tình hình tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả bán

hàng trên các sổ sau:

-Bảng kê số 5: Tập hợp CPBH và CPQLDN

-Bảng kê số 6: Bảng kê chí phí trả trước và chí phí phải trả

-Bảng kê số 10: Hàng gửi bán

-Bảng kê số 11: Phải thu của khách hàng

-Nhật ký chứng từ số 8, Nhật ký chứng từ số 10.

-Các sổ chi tiết liên quan TK641, TK642, TK511, TK911 và các sổ cái liên

quan…

Để cung cấp các thơng tin kinh tế tài chính tổng hợp phục vụ yều cầu quản

trị doanh nghiệp và cho các đối tượng có liên quan doanh nghiệp phải lập các

báo cáo kế toán theo quy định của nhà nước. Các báo cáo sử dụng trong kế toán

bán hàng và kết quả bán hàng là:

 Báo cáo kết quả kinh doanh

 Báo cáo theo chỉ tiêu: doanh thu, chi phí

 Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch

 Báo cáo kế toán quản trị…

1.3.4. Đặc điểm tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh

trong điều kiện kế toán máy

Lịch sử phát triển của việc thiết lập hệ thống thơng tin và kiểm tra kiểm

sốt về tài sản và sự vận động của tài sản, toàn bộ các mối quan hệ kinh tế pháp

lý cùng với sự phát triển của công nghệ thông tin đã chứng minh sự ứng dụng

phần mềm kế toán vào doanh nghiệp là tất yếu.

Bất kỳ một doanh nghiệp nào trước khi đưa một phần mềm vào sử dụng thì

trước hết doanh nghiệp đó phải tiến hành tổ chức mã hố các đối tượng quản lý,GVHD:PGS/TS NGUYỄN VŨ VIỆTSV: Bùi Đức PhúcHọc viện Tài chính34Luận văn tốt nghiệptổ chức hệ thống chứng từ kế toán phù hợp với điều kiện thực hiện kế toán trên

máy, tổ chức hệ thống tài khoản kế tốn, lựa chọn và vận dụng hình thức kế

tốn…

+ Tổ chức mã hoá các đối tượng quản lý:

Mã hoá là cách thức thể hiện việc phân loại quy định ký hiệu, xếp lớp các

đối tượng cần quản lý. Mã hoá các đối tượng quản lý giúp cho việc nhận diện

thông tin khơng nhầm lẫn trong q trình xử lý các nghiệp vụ kinh tế phát sinh,

cho phép sử dụng những ký hiệu ngắn gọn để mô tả thông tin, làm tăng tốc độ

nhập số liệu và xử lý thông tin.

+ Tổ chức hệ thống chứng từ kế toán phù hợp với điệu kiện thực hiện kế

toán trên máy:

Xác định và xây dựng hệ thống danh mục chứng từ trên máy: danh mục

chứng từ dùng để quản lý các loại chứng từ, mỗi loại chứng từ mang một mã

hiệu xác định.

+ Tổ chức hệ thống tài khoản kế toán:

Căn cứ vào hệ thống tài khoản kế toán thống nhất do Bộ Tài Chính ban

hành lựa chọn những tài khoản cần sử dụng. Quy định danh mục tài khoản trên

máy chi tiết hoá các tài khoản cấp 1 thành tài khoản cấp 2, 3, 4 theo các đối

tượng quản lý đã được mã hố chi tiết.

+ Lựa chọn và vận dụng hình thức kế tốn:

Mỗi hình thức kế tốn có hệ thống sổ sách kế tốn và trình tự hệ thống hố

thơng tin kế toán khác nhau, tuy nhiên dù sử dụng hình thức kế tốn nào thì

thơng thường q trình xử lý, hệ thống hố thơng tin trong hệ thống kế tốn tự

động được thực hiện theo quy trình như sau:GVHD:PGS/TS NGUYỄN VŨ VIỆTSV: Bùi Đức PhúcHọc viện Tài chính35Luận văn tốt nghiệpChứng từ

gốchoá

Nhập chứng từ

vào máyChứng từ trên

máyXử lý củaphần

mềm kế tốn trên

máy vi tính

Xem in

Sổ kế tốn TH

Sổ cái tài khoản

Sổ chi tiết

Báo cáo tài chính

Báo cáo khác.Tổ chức kế toán bán hàng và kết quả kinh doanh trong điều kiện kế tốn

máy thì hầu hết ở các phần mềm kế toán sẽ được lập và cài đặt sẵn cơng thức

tính trị giá vốn của hàng đã bán, bút tốn thuế, xây dựng tiêu thức phân bổ chi

phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp hợp lý để xác định đúng đắn kết quả

bán hàng.

Căn cứ vào yều cầu của doanh nghiệp, người sử dụng khai báo những yêu

cầu cần thiết với máy để in ra những báo cáo cho các nhà quản trị.GVHD:PGS/TS NGUYỄN VŨ VIỆTSV: Bùi Đức PhúcHọc viện Tài chínhLuận văn tốt nghiệp36CHƯƠNG 2

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ

KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH AN PHÚ

2.1. ĐẶC ĐIỂM CHUNG VỀ CƠNG TY TNHH AN PHÚ

2.1.1. Khái qt chung về cơng ty

- Tên công ty : Công ty TNHH AN PHÚ

- Địa chỉ trụ sở chính : : Lơ C, Khu cơng nghiệp Lễ Mơn, Thành phố

Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam.

- Điện thoại: 037.3969.777

- Vốn điều lệ: 4.500.000.000( Bốn tỷ năm trăm triệu đồng)

Danh sách thành viên góp vốn

STTTên thành viênGiá trị vốn góp(VND)Tỷ lệ( %)1Nguyễn Thị Thơ3.315.600.00073,682Nguyễn Hữu Hà1.184.400.00026,32- Loại hình doanh nghiệp: Cơng ty TNHH hai thành viên trở lên.

- Ngành, nghề kinh doanh: Buôn bán vật liệu xây dựng, cửa nhựa uPVC,

xếp Đài Loan.

2.1.2. Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Công ty TNHH An Phú được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa

cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngày 09/09/2010. Công ty chuyên

kinh doanh vật liệu xây dựng, cung cấp cửa cuốn uPVC, xếp Đài Loan... Đây là

ngành hang có vai trò quan trọng trong q trình xây dựng đô thị, nhà cửa khu

công nghiệp nhằm thức đẩy q trình cơng nghiệp hố hiện đại hố. Cơng ty

hoạt động kinh doanh trong cơ chế thị trường tinh thần: ‘Nhà buôn phải dành lấy

khách hàng nắm vững ngành hàng, phát triển kinh doanh, đa dạng hoá mặt hàng,

thực hiện quản lý hợp lý, đảm bảo hài hồ lợi ích kinh tế, hoạt động và sử dụng

hợp lý nguồn vốn kinh doanh.GVHD:PGS/TS NGUYỄN VŨ VIỆTSV: Bùi Đức PhúcHọc viện Tài chính37Luận văn tốt nghiệpCơng ty đã chú trọng đầu tư trang máy móc, phương tiện vận tải, kho

chứa hàng,... đặc biệt, Công ty chú trọng vào bồi dưỡng cho cán bộ, công

nhân và nhân viên bán hàng để nâng cao trình độ. Vì vậy Cơng ty đã đạt được

nhiều thành cơng đáng kể và ngày càng khảng định mình trên thị trường trong

tỉnh và một số tỉnh lân cận.

Tuy thời gian hoạt động chưa lâu nhưng nhờ phương châm lấy chữ tín

làm đầu nên Cơng ty đã có những khách hàng tin cậy. Nhờ vậy Cơng ty có

mạng lưới kinh doanh rộng khắp toàn tỉnh và một số tỉnh lân cận.

Để phù hợp với cơ chế thị trường và đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của tầng

lớp nhân dân, công ty không ngừng mở rộng quy mô sản xuất với các loại mặt

hàng khác nhau. Vì thế mặt hàng của công ty ngày càng đa dạng về chủng loại

và chất lượng cũng được nâng cao.

2.1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của Công ty

*Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý của công ty :

Sơ đồ 2.1:Bộ máy quản lý của cơng ty

Hội đồng thành viênBan giám đốcPhòng tổ chức

hành chínhGVHD:PGS/TS NGUYỄN VŨ VIỆTPhòng kế hoạch –

kinh doanhPhòng kế tốnSV: Bùi Đức PhúcHọc viện Tài chính38Luận văn tốt nghiệp*Chức năng, nhiệm vụ của từng phòng ban.

- Hội đồng thành viên: Quản lý điều hành trên tầm vĩ mô, quyết định

mọi vấn đề liên quán đến mục đích quyền lợi của công ty.

- Ban giám đốc: Là cấp quản lý cao nhất trong công ty trực tiếp quản lý

kinh doanh và chịu trách nhiệm trước cơ quan Nhà nước và các tổ chức cá

nhân có liên quan về tình hình và hiệu quả hoạt động kinh doanh của cơng ty.

- Phòng tổ chức hành chính: Tham mưu và chịu trách nhiệm trước

giám đốc về tổ chức cán bộ, lao động tiền lương và các chế độ đảm bảo vệ

sinh an tồn lao động và nội quy của cơng ty, tham mưu cho Giám đốc việc

tuyển dụng, đào tạo lao động, quản lý và giải quyết các thủ tục công văn giấy

tờ hành chính trong Cơng ty. Thực hiện cơng tác thi đua khen thưởng trong

Cơng ty.

- Phòng kế hoạch - kinh doanh: Tham mưu cho giám đốc trong việc

xây dựng kế hoạch, đơn đốc,kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh

của Cơng ty...

- Phòng kế tốn: Tổ chức hạch tốn kế tốn tồn bộ q trình hoạt động

kinh doanh và xác định kết quả kinh doanh, thực hiện nhiệm vụ thu chi, quản

lý và đảm bảo vốn, ngồi ra còn tham mưu cho ban giám đốc về lĩnh vực tài

chính trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

2.1.4.Đặc điểm tổ chức cơng tác kế tốn tại cơng ty

*Cơ cấu bộ máy kế toán

Tổ chức bộ máy kế toán trước hết phải xác định số lượng nhân viên kế

toán, nhiệm vụ của từng bộ phận kế toán, mối quan hệ giữa phòng kế tốn với

các phòng ban có liên quan khác trong cơng ty.

Tổ chức hạch tốn phải đơn giản, rõ ràng, dễ hiểu , phân công trách

nhiệm hợp lý , khoa học. Áp dụng phương pháp hạch toán phù hợp, nhằm

quản lý chặt chẽ hoạt động sản xuất kinh doanh.

GVHD:PGS/TS NGUYỄN VŨ VIỆTSV: Bùi Đức PhúcTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Sơ đồ1.13: Trình tự kế toán xác định kế quả kinh doanh

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×