Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Biểu số 2.7: Trích sổ cái Tk131

Biểu số 2.7: Trích sổ cái Tk131

Tải bản đầy đủ - 0trang

Học viện Tài chínhLuận văn tốt nghiệphiện hộp thoại => kích chọn “Trong bảng”, “Tên Tk”: nhập 1561,kích chọn

“số cấp” và lựa chọn cấp , kích chọn “Tk sử dụng tiêu thức quản lý” => kích

chọn “ xác nhận” =>nhấn chọn “ Thêm mới” => xuất hiện hộp thoại, điền các

thơng tin =>Nhấn “Lưu” để hồn tất

*Sổ kế tốn sử dụng:

-Sổ chi tiết TK632

-Sổ cái TK632

*Quy trình kế tốn

Cơng ty TNHH An Phú hạch toán giá vốn hàng bán theo phương pháp

kê khai thường xuyên.

Việc xác định giá vốn được tính tốn tự động trên phần mềm kế tốn

Acsoft chi tiết cho từng mặt hàng: từ màn hình nhập liêu chọn ‘KT tổng hợp”

=> chọn ‘Tính giá vốn theo kỳ”=> xuất hiện hộp thoại, kế tốn nhập đầy đủ

thơng tin vào hộp thoại rồi nhấn chọn ‘Xác nhận”

- Ảnh minh họaGVHD:PGS/TS NGUYỄN VŨ VIỆTSV: Bùi Đức PhúcHọc viện Tài chínhLuận văn tốt nghiệpVới Ví dụ minh họa số 1: Ngày 22/12/2014 xuất bán XM Hồng Thạch

PCB30( trích Phiếu xuất kho: Biểu số 2.8)cho Cơng ty Cao Long theo hóa

đơn GTGT số 0021533, tổng giá thanh toán là 63.250.000 đồng( thuế GTGT

10%). Cơng ty Cao Long chưa thanh tốn.

-Kế tốn hạch tốn:

Nợ TK 632 :53.683.674Có TK 1561: 53.683.674

(Chi tiết : XM Hoàng Thạch PC30)GVHD:PGS/TS NGUYỄN VŨ VIỆTSV: Bùi Đức PhúcHọc viện Tài chínhLuận văn tốt nghiệpBiểu số2.8: Trích dấn phiếu xuất kho

Đơn vị: Công ty TNHH An PhúMẫu số :02VTBộ phận :Kho hàng hóaBan hành theo QĐ

Số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006

Của Bộ trưởng Bộ Tài ChínhPHIẾU XUẤT KHO

Ngày 22 tháng 12 năm 2014

Số:

Họ và tên người nhận hàng: Nguyễn Thế Tín

Lý do xuất kho: bán hàng

Xuất kho tại: Kho hàng hoá

STTTên,nhãn hiệu, quy

chất,vật tư,hàng hóaAcách,phẩmNợ:632286Có:1561Địa chị(bộ phận):Phòng kinh doanhSố lượng

Mã sốĐVTCDBu cầu

1Thực

xuất

2Đơn giá

31

XM Hoàng Thạch

Cộng

-Tổng số tiền( Viết bằng chữ)PCB30Tấn50501.073.673xx5050xGVHD:PGS/TS NGUYỄN VŨ VIỆTSV: Bùi Đức PhúcThành tiền

4

53.683.650

53.683.650Học viện Tài chínhLuận văn tốt nghiệp-Số chứng từ gốc kèm theo:

Người lập phiếu

Người nhận hàngNgày 22 tháng 12 năm 2014

Kế toán trưởng

Giám đốcThủ khoDưới đây là trích một số mẫu sổ liên quan

Biểu số2.9: Trích sổ chi tiết Tk632

SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN 6320.0Tháng 12 năm 2014

Số dư đầu kỳ: Chứng từ

NgàySố01/12

01/12

01/12

01/12Xuất kho XM Bút Sơn MC25-Cty Cao Long

Xuất kho XM Duyên Hà- Cty Hỗ Lợi

Xuất kho XM Duyên Hà PCB40-Cty Cao Long

Xuất kho Thép d6- Cty TNHH Trung Việt

Xuất kho XM Duyên Hà PCB40- Cty ĐT& XD Hồng01/1222/12

22/1231/12Nội dungThịnhXuất kho XM Hoàng Thạch PCB30- Cty Cao Long

Xuất kho XM Duyên Hà PCB40- DNTN Hồng KhiêmKết chuyển giá vốn hàng bán

Cộng phát sinh

Dư cuối kỳTK

đối ứng

1561

1561

1561

1561

15611561

1561911Số phát sinh

Nợ47.136.690

96.538.908

235.125.455

32.606.522

155.240.908

53.683.650

76.707.27212.020.800.896

12.020.800.896

-12.020.800.896

-Ngày 31,tháng 12, năm 2014

Người lập bảngKế tốn trưởngGVHD:PGS/TS NGUYỄN VŨ VIỆTGiám ĐốcSV: Bùi Đức PhúcTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Biểu số 2.7: Trích sổ cái Tk131

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×