Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Biếu số 2.11: Trích dẫn phiếu chi

Biếu số 2.11: Trích dẫn phiếu chi

Tải bản đầy đủ - 0trang

Học viện Tài chínhLuận văn tốt nghiệpC

uối tháng kế tốn lập bảng phân bổ lương và các khoản trích theo lương của

nhân viên bán hàng, các bảng tính khấu hao TSCĐ, bảng phân bổ cơng cụ

dụng cụ: Từ màn hình nhập liệu chọn KT tổng hợp=> chọn Trích khấu hao tài

sản/ Phân bổ cơng cụ dụng cụ/ Kế tốn lương và BHXH.

-Ảnh minh họa phần mềmGVHD:PGS/TS NGUYỄN VŨ VIỆTSV: Bùi Đức PhúcHọc viện Tài chínhLuận văn tốt nghiệp-Sau khi hồn tất quy trình nhập liệu phần mềm sẽ tự động vào sổ chi

tiết tài khoản TK 641(Biểu số 2.12), Sổ cái TK 641(Biểu số 2.13),nhật ký

chứng từ số 8(Biểu số 2.19).

Cuối tháng, kế tốn sẽ kết chuyển chi phí bán hàng sang TK 911 để xác

định kết quả bán hàng trong tháng .

Dưới đấy là trích dẫn một số mẫu số liên quanGVHD:PGS/TS NGUYỄN VŨ VIỆTSV: Bùi Đức PhúcHọc viện Tài chínhLuận văn tốt nghiệpBiểu số 2.12: Sổ chi tiết tài khoản 641

SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN 641

Tháng 12 năm 2014

Số dư đầu kỳ: Chứng từ

Ngày Số20/1231/12

31/12

31/12Nội dungTK

đối ứng

Mua phụ tùng ơ tơTrích KH TSCĐ tháng 12

Hạch tốn CP lương tháng

12

Kết chuyển CP Bán hàng

Cộng phát sinh

Dư cuối kỳ11112141

334

911Số phát sinh

Nợ

5.417.500110.654.874

131.000.000

398.024.786

398.024.786

-398.024.786Ngày 31,tháng 12, năm 2014

Người lập bảngKế tốn trưởngGVHD:PGS/TS NGUYỄN VŨ VIỆTGiám ĐốcSV: Bùi Đức PhúcHọc viện Tài chínhLuận văn tốt nghiệpBiểu số 2.13:Sổ cái tài khoản 641

SỔ CÁI TÀI KHOẢN 641

Từ ngày 01/01/2014Đến ngày 31/12/2014

Số dư đầu năm

Nợ-TK đối ứng

1111

11122141

334911

Cộng PS Nợ

Cộng PS Có

Dư nợ cuối tháng

Dư có cuối thángTháng 1

Tháng 2Tháng 11

Tháng 12Ngày 31,tháng 12, năm 2014

Người lập bảngKế toán trưởngGVHD:PGS/TS NGUYỄN VŨ VIỆTGiám ĐốcSV: Bùi Đức Phúc25.132.654

108.032.685135.562.300

131.000.000398.024.786

398.024.786

398.024.786

-Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Biếu số 2.11: Trích dẫn phiếu chi

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×