Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bảng 4: Quy mô đội ngũ giáo viên ngành giáo dục ở Quận Nam Từ Liêm giai đoạn 2013 – 2015

Bảng 4: Quy mô đội ngũ giáo viên ngành giáo dục ở Quận Nam Từ Liêm giai đoạn 2013 – 2015

Tải bản đầy đủ - 0trang

Học viện Tài chínhLuận văn tốt nghiệpđể phù hợp với sự phát triển của ngành giáo dục nói riêng và phát triển kinh tế

- xã hội của đất nước trong q trình hội nhập nói chung.

Trong những năm qua, cơng tác đào tạo nâng cao trình độ của đội ngũ

giáo viên trong toàn ngành giáo dục rất được coi trọng, phong trào học tập

nâng cao trình độ chun mơn, nghiệp vụ phát triển trong các nhà trường.

Tổng số các giáo viên đang theo học các lớp đào tạo nghiệp vụ là 153 đồng

chí, Tính đến tháng 12/2015, trình độ giáo viên ở các bậc học như sau:

-Bậc Mầm non: Đạt chuẩn 99,5%, trên chuẩn 52%-Bậc Tiều học: Đạt chuẩn 99,7%, trên chuẩn 54.8%-Bậc THCS: Đạt chuẩn 99,8%, trên chuẩn 61,9%

Với những nỗ lực nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên cũng như cải

tiến trang thiết bị dạy học thì đến nay đã có 4/11 trường Mầm non đạt chuẩn

quốc gia, 7/9 trường Tiểu học và 4/8 Trường THCS đã đạt chuẩn quốc gia.Vì

vậy, để tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục thì ngành giáo dục Quận Nam

Từ Liêm cần có các biện pháp tồn diện hơn để phát triển toàn diện chất

lượng học sinh, đáp ứng nhu cầu cho xã hội hiện đại.

2.1.3.Bộ máy quản lý chi thường xuyên ngân sách Nhà nước cho sự

nghiệp giáo dục ở Quận Nam Từ Liêm

Phòng Tài chính – kế hoạch, Phòng GD&ĐT và bộ máy kế toán của

các trường Mầm non, Tiểu học và THCS ở Quận Nam Từ Liêm cùng phối

hợp với nhau để thực hiện công tác quản lý chi thường xuyên NSNN cho sự

nghiệp giáo dục một cách tốt nhất.

Phòng Tài chính – Kế hoạch

Phòng tài chính – Kế hoạch huyện trực thuộc UBND quận và chịu sự

chỉ đạo về chun mơn, nghiệp vụ của Sở Tài chính thành phố Hà Nội. Trong

phòng Tài chính – Kế hoạch có bộ phận phụ trách về mảng giáo dục với

30Sinh viên: Lê Thị Hằng30

30

30Lớp: CQ50/01.02Học viện Tài chínhLuận văn tốt nghiệpnhiệm vụ hướng dẫn nghiệp vụ cho kế toán các trường, giúp lãnh đạo phòng

trong cơng tác quản lý, hướng dẫn, kiểm tra tình hình hoạt động tài chính của

các trường. Cụ thể:

Phòng tài chính có trách nhiệm tham mưu cho UBND quận khi giao số

kiểm tra, hướng dẫn các trường xây dựng dự toán ngân sách hàng năm. Sau

khi các trường lập dự tốn chi tiết gửi lên, Phòng tài chính – Kế hoạch thẩm

định, đồng thời thảo luận với các trường để tổng hợp dự tốn trình UBND

quận.

Căn cứ vào dự tốn ngân sách đã được HĐND thơng qua và quyết định

phân bổ của UBND quận, phòng Tài chính – Kế hoạch quận phối hợp với

phòng GD&ĐT phân bổ dự toán chi tiết cho các trường.

Hướng dẫn, kiểm tra tình hình chấp hành chi thường xuyên NSNN

cũng như việc quản lý tài chính tại các trường. Sau khi các trường lập báo cáo

quyết tốn gửi lên, phòng tài chính chủ trì phối hợp duyệt báo cáo quyết tốn

của các trường, tổng hợp báo cáo quyết toán gửi Sở Tài chính thành phố Hà

Nội, đồng thời UBND quận trình HĐND quận thơng qua.

Phòng giáo dục – đào tạo

Cung cấp các thông tin liên quan về lĩnh vực giáo dục cho Phòng Tài

chính – Kế hoạch như số lượng biên chế, số học sinh, trường lớp....giúp

Phòng Tài chính – Kế hoạch hướng dẫn các trường lập dự toán. Giúp UBND

quận hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách

nhiệm về nhiệm vụ (duyệt kế hoạch học phí hàng năm), tổ chức, biên chế tài

chính (tổ chức bảng lương) và phụ trách về các hoạt động chun mơn tại các

cơ sở giáo dục.

Kế tốn của các trường31Sinh viên: Lê Thị Hằng31

31

31Lớp: CQ50/01.02Học viện Tài chínhLuận văn tốt nghiệpCác trường là đơn vị dự tốn cấp cơ sở, trực tiếp sử dụng NSNN. Kế

toán của các trường có trách nhiệm lập dự tốn chi tiết, chấp hành dự toán và

hàng quý lập báo cáo tài chính gửi lên phòng Tài chính – Kế hoạch.

Kho bạc nhà nước

Giúp các trường mở tài khoản tại kho bạc, có trách nhiệm kiểm sốt các

hồ sơ, chứng từ chi và thực hiện chi trả, thanh toán kịp thời các khoản chi

NSNN đủ điều kiện thanh toán theo quy định. Tham gia kịp thời với phòng tài

chính, cơ quản quản lý nhà nước có thẩm quyền trong việc kiểm tra tình hình

sử dụng NSNN của các trường, xác nhận số thực chi NSNN qua KBNN.

Kho bạc Nhà nước có quyền tạm đình chỉ, từ chối chi trả, thanh tốn

và thơng báo cho các trường và chịu trách nhiệm về quyết định của mình

trong các trường hợp: chi khơng đúng mục đích, đối tượng theo dự tốn được

duyệt, chi khơng đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi do cơ quan Nhà nước

có thẩm quyền quy định, khơng đủ các điều kiện chi theo quy định.

2.2.Thực trạng quản lý chi thường xuyên Ngân sách Nhà nước cho sự

nghiệp giáo dục ở Quận Nam Từ Liêm

2.2.1.Lập dự toán

Lập dự toán là một trong những khâu quan trọng trong công tác

quản lý chi, bất kỳ một cơ quan nà nước nào cũng phải dùng dự tốn làm

cơng cụ quản lý. Một dự tốn khi lập thể hiện được tính khoa học, kịp thời,

chính xác, gần với thực tế thì sẽ có tính thực hiện cao.

*Phân cấp nhiệm vụ chi và định mức phân bổ chi thường xuyên

ngân sách Nhà nước cho sự nghiệp giáo dục ở quận Nam Từ Liêm

Nhiệm vụ chi thường xuyên NSNN cho các trường ở quận

Nam Từ Liêm do ngân sách cấp quận đảm bảo.

Theo Quyết định số 59/2010/QĐ-TTg ban hành quy định về định

mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2011 và ổn

32Sinh viên: Lê Thị Hằng32

32

32Lớp: CQ50/01.02Học viện Tài chínhLuận văn tốt nghiệpđịnh đến năm 2015, định mức phân bổ chi thường xuyên NSNN cho các

trường ở quận Nam Từ Liêm được quy định là 86/18 cơ cấu chi lương và chi

khác. Tuy nhiên, cơ cấu chi lương và chi khác ở các trường thuộc quận Nam

Từ Liêm hiện nay là gần 90/15, không đảm bảo được định mức phân bổ.

Nguyên nhân là do thực tế ở các trường đang trong tình trạng thừa giáo viên.

Khoản chi thường xuyên ở các trường chủ yếu là thanh

tốn lương và các khoản đóng góp theo lương cho các cán bộ, giáo viên trong

trường. Do đó, thực tế ở quận Nam Từ Liêm , UBND quận căn cứ vào tổng

dự toán được giao và kế hoạch phát triển của trường, lớp, quỹ lương hiện có,

các chế độ chính sách hiện hành để phân bổ và giao dự toán chi thường xuyên

NSNN cho các trường trong quận. Đây là căn cứ hợp lý để tính định mức

phân bổ dự toán chi thường xuyên NSNN cho các trường vì nó sát với tình

hình thực tế tại địa phương.

*Cách lập dự toán:

Hằng năm căn cứ vào:

-Phương hướng phát triển kinh tế xã hội, trên tinh thần nghị quyết của Hội

đồng nhân dân Quận.-Các nghị quyết, nghị định hoặc thông tư hướng dẫn chi theo định mức, chi

phụ cấp cho ngành giáo dục.-Tình hình thực hiện chi ngân sách nhà nước cho giáo dục các năm trước.-Sự ảnh hưởng các nhân tố thị trường đến ngành giáo dục.

Các trường (đơn vị dự toán cấp ba) là đơn vị thụ hưởng ngân sách có

trách nhiệm xây dựng dự tốn năm kế hoạch của mình gửi lên Phòng Tài

chính – kế hoạch xem xét tính hợp lý, hợp lệ của dự tốn để lập dự tốn cho

tồn ngành giáo dục và trình Ủy ban nhân dân phê duyệt sau đó trình lên Sở

tài chính thành phố.33Sinh viên: Lê Thị Hằng33

33

33Lớp: CQ50/01.02Học viện Tài chínhLuận văn tốt nghiệpSở tài chính kết hợp với Sở kế hoạch đầu tư, Sở giáo dục xem xét phê

duyệt. Khi dự toán chi ngân sách của quận được chủ tịch thành phố phê duyệt

thì UBND trình HĐND quận phê duyệt, UBND ra quyết định cho Phòng tài

chính thơng báo dự tốn kinh phí cho các trường, tài khoản của các trường tại

Kho bạc Nhà nước quận lúc này đều là số tiền theo dự toán được duyệt.

Bảng 5: Dự toán chi ngân sách Nhà nước cho sự nghiệp giáo dục ở quận

Nam Từ Liêm

Đơn vị: triệu đồng

Tên đơn vị

Mầm nomDự toán chi 2013

185.310Dự toán chi 2014

74.396Dự tốn chi 2015

143.201Tiểu học152.60068.60793.494THCS132.99363.09090.641Tổng số470.903206.093327.336Nguồn: Phòng Tài chính – kế hoạch quận Nam Từ Liêm

Đầu tháng 6 hàng năm, dựa trên cơ sở văn bản hướng dẫn lập dự toán

và giao số kiểm tra của UBND thành phố Hà Nội, Phòng Tài chính – kế hoạch

Quận Nam Từ Liêm tham mưu giúp UBND quận xây dựng công văn hướng

dẫn lập dự tốn cho các đơn vị trong đó có Phòng GD&ĐT quận Nam Từ

Liêm. Dựa trên công văn hướng dẫn lập dự toán của UBND quận, bộ phận tài

vụ thuộc phòng GD&ĐT lập dự tốn của đơn vị mình và các cơ sở giáo dục

công lập trong quận. Tại các trường, kế toán sẽ lập dự toán cho đơn vị mình,

gửi hiệu trưởng trường xem xét sau đó gửi về Phòng GD&ĐT. Phòng

GD&ĐT tổng hợp dự tốn của các trường, gửi lên Phòng Tài chính – Kế

hoạch trước ngày 10/7 hàng năm. Sau đó, Phòng Tài chính - Kế hoạch quận

34Sinh viên: Lê Thị Hằng34

34

34Lớp: CQ50/01.02Học viện Tài chínhLuận văn tốt nghiệpxem xét, điều chỉnh, lập dự tốn chính thức gửi lên UBND quận và Sở tài

chính thẩm định vào tháng 10. Hàng năm trong khoảng thời gian từ ngày 15

đến ngày 25 tháng 12 sẽ có quyết định phê duyệt và phân bổ dự toán của

HĐND, quyết định giao dự tốn của UBND Quận Nam Từ Liêm. Phòng Tài

chính – Kế hoạch phối hợp với Phòng GD&ĐT tiến hành phân bổ và giao dự

tốn chính thức cho các trường trước ngày 5 tháng 1; thực hiện cơng khai dự

tốn trước ngày 16/1.

Vào năm đầu thời kì ổn định ngân sách, việc xây dựng dự tốn được

tính tốn cẩn thận, kĩ lưỡng vì đây là cơ sở để xây dựng dự toán cho những

năm tiếp theo. Những năm tiếp theo trong thời kì ổn định ngân sách, cơng tác

lập dự tốn chủ yếu dựa vào tình hình thực hiện ngân sách của năm trước rồi

xác định khoảng dự kiến cho năm kế hoạch theo các mục.

Các trường lập dự toán căn cứ vào số lượng lớp, học sinh và số biên

chế được Sở GD&ĐT phê duyệt. Đối với các khoản chi lương dựa trên mẫu

biểu có sẵn do phòng GD&ĐT gửi và hướng dẫn, các khoản chi hoạt động

như chi phí dịch vụ cơng cộng, tiền điện nước, điện thoại, văn phòng phẩm…

dựa trên cơ sở mức chi đã được quy định trong quy chế chi tiêu nội bộ của

từng trường. Riêng lập dự toán cho khoản chi mua sắm trang thiết bị không

được tiến hành thường xuyên giữa các năm mà cơng tác lập dự tốn cho

khoản chi này được tiến hành khi trong năm kế hoạch trường phấn đấu xây

dựng đạt chuẩn Quốc gia hoặc công nhận lại trường đạt chuẩn Quốc gia.

Nhìn chung các cơ sở giáo dục trên địa bàn quận Nam Từ Liêm đều đã

nắm được dự tốn chi cho đơn vị mình song vẫn còn rải rác một số trường do

bộ phận kế tốn còn yếu kém về trình độ nghiệp vụ, chun mơn nên dẫn đến

việc lập dự tốn khơng đúng căn cứ, quy định. Vì vậy, trong thời gian tới để

nâng cao hơn nữa chất lượng của khâu lập dự toán đảm bảo là cơ sở cho khâu

chấp hành ngân sách thì quận Nam Từ Liêm cần có những biện pháp, khóa

35Sinh viên: Lê Thị Hằng35

35

35Lớp: CQ50/01.02Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bảng 4: Quy mô đội ngũ giáo viên ngành giáo dục ở Quận Nam Từ Liêm giai đoạn 2013 – 2015

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×