Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CHO SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC Ở QUẬN NAM TỪ LIÊM

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CHO SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC Ở QUẬN NAM TỪ LIÊM

Tải bản đầy đủ - 0trang

Học Viện Tài ChínhLuận văn tốt nghiệp* Phương hướng phát triển sự nghiệp giáo dục ở Quận Nam Từ

Liêm đến năm 2020.

- Tiếp tục chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, chú

trọng giáo dục đạo đức, truyền thống và kỹ năng sống cho học sinh. Lồng

ghép các chương trình dự án của trung ương, của thành phố cùng với các

nguồn vốn khác, để củng cố tăng cường cơ sở vật chất cho nhà trường nhằm

đẩy mạnh xây dựng trường chuẩn Quốc gia.

- Thực hiện mơ hình tự chủ về tài chính, thu hút các nguồn lực đầu tư

hợp pháp, nâng cao chất lượng giáo dục đặc biệt là chất lượng trường THCS

Mỹ Đình 1, đáp ứng nhu cầu của tồn dân, đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục.

- Tăng cường nguồn lực tài chính và đầu tư cơ sở vật chất theo hướng

kiên cố và từng bước chuẩn hóa, hiện đại. Thu chi học phí đúng quy định.

- Xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên đủ về số lượng, đảm

bảo chuẩn hóa về chất lượng, nâng cao năng lực chuyên môn, kỹ năng, tay

nghề đáp ứng yêu cầu đổi mới nội dung, phương pháp giáo dục, đi đôi với

từng bước xử lý giáo viên dôi dư. Tiếp tục triển khai bồi dưỡng thường

xuyên, bồi dưỡng đạt chuẩn và trên chuẩn cho giáo viên các ngành học, cấp

học, bồi dưỡng việc đổi mới chương trình và sách giáo khoa.Quan tâm đào

tạo giáo viên tiếng Anh, chú trọng chất lượng học ngoại ngữ, tin học. Giải

quyết cơ bản các chế độ chính sách cho cán bộ, giáo viên nhà trường, đảm

bảo chế độ lương và phụ cấp theo lương, chế độ học tập, bồi dưỡng nâng cao

trình độ đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục và đổi mới nội dung , phương

pháp giáo dục nhằm nâng cao chất lượng giáo dục.

- Tăng cường sự giám sát, quản lý, phối hợp giữa nhà trường và gia

đình để phát triển giáo dục qua từng năm nhằm tạo ra một xã hội học tập

trong môi trường lành mạnh bổ ích.54Sinh viên: Lê Thị HằngLớp: CQ50/01.02Học Viện Tài ChínhLuận văn tốt nghiệp3.2.Một số giải pháp tăng cường quản lí chi thường xuyên NSNN cho sự

nghiệp giáo dục ở Quận Nam Từ Liêm

Để đưa ra các giải pháp có tính hiệu quả nhằm tăng cường quản lý chi

thường xuyên NSNN cho sự nghiệp giáo dục ở quận Nam Từ Liêm thì nên

gắn với các hạn chế còn tồn tại trong công tác quản lý chi. Xuất phát từ các

hạn chế đã được nêu ở trên, các giải pháp được đề xuất như sau:

Thứ nhất: Đối với công tác xây dựng dự toán NSNN cho các nhiệm

vụ chi thường xuyên chưa chặt chẽ và đầy đủ, tình trạng lập dự tốn theo kiểu

rập khn, nặng tính hình thức vẫn còn xảy ra thì cần đẩy mạnh đào tạo và

đào tạo lại đội ngũ kế tốn của các trường.

Trình độ quản lý tài chính của đội ngũ cán bộ trong các trường có ảnh

hưởng rất lớn đến hiệu quả cơng tác lập dự toán, chấp hành, quyết toán và ảnh

hưởng đến hiệu quả của quá trình sử dụng vốn NSNN chi cho các trường.

Trên thực tế cho thấy trình độ quản lý tài chính của các trường trong những

năm qua mặt bằng chung là chưa cao, đào tạo không chuyên sâu, nghiệp vụ

chun mơn còn nhiều cán bộ ở trình độ cao đẳng, nhiều cán bộ làm trái

ngành. Do đó, bên cạnh những thành tựu đã đạt được, công tác quản lý tài

chính trong các trường vẫn tồn tại nhiều bất cập, hoạt động tài chính kém hiệu

quả, các chính sách chế độ của Nhà nước được vận dụng không linh hoạt, còn

nhiều điểm sai sót trong chấp hành và quyết tốn. Dẫn đến khó khăn trong

cơng tác tổng kết cuối năm và khơng sử dụng hiệu quả kinh phí từ NSNN.

Trong xu thế nguồn vốn đầu tư cho các trường ngày càng nhiều đòi

hỏi đội ngũ cán bộ quản lý tài chính ở các trường phải giỏi về nghiệp vụ

chuyên môn. Để đáp ứng được yêu cầu này ngành giáo dục huyện cần tạo

điều kiện đưa các cán bộ tài chính tại các trường tham gia các lớp đào tạo bồi

dưỡng về chun ngành tài chính – kế tốn. Khi có chính sách chế độ mới về

quản lý tài chính cần phải mở các lớp tập huấn để phổ biến và hướng dẫn, cập

55Sinh viên: Lê Thị HằngLớp: CQ50/01.02Học Viện Tài ChínhLuận văn tốt nghiệpnhật các vấn đề thực tế, các thông tin mới nhất để vận dụng tốt nhất, quản lý

hiệu quả nhất nguồn vốn NSNN. Đồng thời trong khâu tuyển dụng cán bộ kế

toán tại các trường cần thúc đẩy nâng dần tỷ trọng cán bộ có trình độ chuyên

môn nghiệp vụ nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý ngày càng cao, thực hiện ghi

chép, hạch toán đúng chế độ, chính sách Nhà nước ban hành.

Thứ hai: Số lượng giáo viên thừa nhiều, đời sống giáo viên chưa được

cải thiện nhiều. Các trường cần thực hiện nghiêm chỉnh trong công tác tinh

giản biên chế; số lượng giáo viên ở các ngành học,lớp học và các bộ môn phải

phù hợp, không để hiện tượng chồng chéo các môn học giữa các giáo viên với

nhau trong khi một số cán bộ giáo viên lại trống giờ dạy nhiều. Trong thời

gian tới, các trường cần nâng cao tinh thần trách nhiệm thực hiên chế độ tự

chủ về tài chính, một phần chống lãng phí NSNN một phần tăng thu nhập cho

chính bản thân mình. Hơn nữa, với sự ngày cảng phát triển của nền kinh tế đất

nước, cơ chế về tiền lương cần được cải thiện nhiều hơn nữa để tăng thu nhập

cho đội ngũ giáo viên nhằm nâng cao đời sống vật chất cho họ.

Thứ ba, Luật ngân sách thay đổi có nhiều điểm mới, cơng tác tập huấn

khơng đáp ứng kịp thời gây khó khăn cho đơn vị thực hiện.

Giải pháp đối với hạn chế trên là các đơn vị phải tổ chức kịp thời các

lớp đào tạo, tập huấn chuyên môn, những buổi triển khai về các điểm đổi mới

của các văn bản pháp luật liên quan cho các cán bộ trong từng đơn vị. Qua

các buổi như vậy để cho các cán bộ nắm rõ được chủ trương, vấn đề cốt lõi

của những đổi mới đó, từ đó tiến tới việc triển khai cũng như thực hiện được

đúng hướng và hiệu quả.

Thứ tư,đối với công tác giám sát, kiểm tra khơng mang tính chất

thường xun chỉ kiểm tra trong giai đoạn quyết tốn nên khơng đánh giá

chính xác hiệu quả của việc sử dụng kinh phí ở các đơn vị. Các cơ quan quản56Sinh viên: Lê Thị HằngLớp: CQ50/01.02Học Viện Tài ChínhLuận văn tốt nghiệplý cấp trên cần tiếp tục triển khai tốt cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối

với đơn vị sự nghiệp có thu.

Hiện nay, cơ chế tài chính của các trường đang thực hiện theo Nghị

định 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ cho phép các trường tự

chủ về nguồn tài chính và tự chịu trách nhiệm cho đơn vị mình. Nhìn chung

về cơ bản các trường đã thực hiện tốt nghị định này, bên cạnh đó vẫn còn rất

nhiều trường thực hiện chưa tốt do việc triển khai còn gặp nhiều khó khăn. Để

phát huy những kết quả đạt được và tháo gỡ những khó khăn, cơ quan tài

chính và các trường cần quan tâm giải quyết các vấn đề sau:

Cơ quan tài chính sớm tổ chức tổng kết đánh giá thực hiện Nghị định

16 của các trường để có hướng sửa đổi cho phù hợp với tình hình thực tế như

quy định mức thu học phí và các khoản thu sự nghiệp khác một cách hợp lý,

để khuyến khích tạo điều kiện cho các trường có cơ hội phát triển trong điều

kiện ngân sách nhà nước còn hạn hẹp.

Các bộ, ban, ngành sớm ban hành các văn bản hướng dẫn, các

tiêu chí đánh giá mức độ và chất lượng hồn thành nhiệm vụ của các trường

được giao tự chủ, nhằm tháo gỡ khó khăn về cơ chế, chính sách, đồng thời

cần tăng cường kiểm tra, rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các tiêu

chuẩn, định mức, mở rộng lĩnh vực giao quyền tự chủ cho các trường.

Về các trường, cần tiếp tục đổi mới một cách toàn diện, xây dựng

quy chế chi tiêu nội bộ mang tính chi tiết, đảm bảo công khai, dân chủ và

công bằng. Xây dựng hệ thống tiêu chí đánh giá kết quả hoạt động của từng

cán bộ, giáo viên chú trọng đến giải pháp chi trả thu nhập theo hiệu quả cơng

việc, khuyến khích, thu hút những người có năng lực có trình độ. Ngồi ra

phải coi trọng và tích cực tìm kiếm các nguồn lực tài chính từ cá tổ chức, cá

nhân.57Sinh viên: Lê Thị HằngLớp: CQ50/01.02Học Viện Tài ChínhLuận văn tốt nghiệp3.3.Điều kiện thực hiện các giải pháp

3.3.1.Tổ chức bộ máy quản lý Ngân sách giáo dục.

Hàng năm vốn đầu tư cho giáo dục từ ngân sách là rất lớn, bên cạnh đó

còn có cả nguồn vốn ngồi ngân sách. Việc quản lý và sử dụng nguồn vốn đó

như thế nào để đạt hiệu quả cao đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành giáo

dục trong những năm tới là điều cực kỳ quan trọng.

Trong các nhân tố ảnh hưởng tới chất lượng và hiệu quả của việc quản

lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách thì nhân tố giữ vai trò quyết định thuộc

về con người. Chính trình độ năng lực, ý thức của người quản lý sẽ có ảnh

hwuongr trực tiếp. Vì vậy hàng năm phải tiến hành kiểm tra trình độ quản lý,

trình độ kế tốn của các cán bộ phòng tài chính, cán bộ trường nhằm nâng cao

chất lượng hiệu quả quản lý vốn, sử dụng đồng vốn cấp ra đúng mục đích.

Bên cạnh đó phải tiến hành tổ chức các lớp học về ké tốn hành chính sự

nghiệp cho kế tốn các trường bởi vì hầu hết kế tốn các trường hiện nay đều

mới trình độ cao đẳng hoặc một số kế tốn khác thì đang học tại chức nên

không thể đáp ứng được các nhu cầu thực tế hiện nay khi mà các chính sách,

chế độ kế tốn mới ban hành. Việc kiểm tra trình dộ quản lý, kế toán của các

cán bộ phải tiến hành đều đặn, liên tục, một mặt giúp nắm vững được trình độ

thực tế của đội ngũ cán bộ để từ đó có hướng đào tạo lại phù hợp, mặt khác

qua những đợt kiểm tra thì mỗi cán bộ sẽ có ý thức phấn đấu để hoàn thành

tốt nhiệm vụ được giao. Trong công tác đào tạo, tuyển chọn đội ngũ các cán

bội kế cận thì cần phải lựa chọn người có đủ năng lực, trình độ nghiệp vụ

chun mơn, được đào tạo chính quy tránh tình trạng con em của các cán bộ

trong ngành mà khơng đáp ứng được trình độ chun mơn. Trong q trình

tuyển dụng cần quan tâm đến q trình độ thực tế chứ khơng chỉ là bằng cấp

vì nhiều khi trình độ thực tế lại khơng tương xứng với trình độ đạt được trên

bằng cấp. Cùng với đào tạo nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyen mơn thì cấn

58Sinh viên: Lê Thị HằngLớp: CQ50/01.02Học Viện Tài ChínhLuận văn tốt nghiệpđẩy mạnh cơng tác giáo dục về tư tưởng để làm trong sạch đội ngũ cán bộ,

xây dựng đội ngũ cán bộ liêm chính, có tinh thần trách nhiệm cao trong cơng

việc.

Nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn cùng với việc nâng cao ý

thức trách nhiệm làm việc của mỗi cán bộ sẽ làm cho cả thế hệ bộ máy quản

lý được vận hành tốt hơn là điều kiện chắc chắn đảm bảo cho việc quản lý cấp

phát kinh phí của ngành tài chính cũng như việc quản lý sử dụng các khoản

chi tại các trường ở quận Nam Từ Liêm trong thời gian tới đạt hiệu quả cao.

3.3.2.Sự quan tâm của Quận ủy, UBND Quận đối với sự nghiêp giáo dục

Sự quan tâm của Quận ủy, UBND quận đối với sự nghiệp giáo dục

được thể hiện trong đường lối, chiến lược phát triển giáo dục của quận, mức

độ đầu tư nguồn vốn đối vói sự nghiệp giáo dục nhiều hay ít. Cụ thế là:

Những Nghị định, chỉ thị phát triển giáo dục của quận phải được triển

khai đầy đủ, phổ biến đến tận các phường để tăng cường phát triển giáo dục

từ các cấp cơ sở tạo nên sự phát triển đồng bộ và toàn diện đối với ngành giáo

dục của quận.

3.3.3.Chế độ chính sách đối vơi giáo dục được ban hành kịp thời để đảm

bảo điều kiện cho phát triển sự nghiệp giáo dục

-Phải có chính sách ưu đãi hơn nữa đối với giáo viên.Phải quy định các mức chi cho hoạt động, xây dựng định mức chi phù hợp.

3.3.4.Bộ tài chính và Bộ giáo dục phải có hướng dẫn về việc quản lí thu chi

và hạch tốn tốt các nguồn vốn ngồi Ngân sách cho giáo dục để phát huy

hiệu quả đầu tư, tránh tình trạng chỉ quan tâm đến quản lí nguồn vốn

Ngân sách Nhà nước.59Sinh viên: Lê Thị HằngLớp: CQ50/01.02Học Viện Tài ChínhLuận văn tốt nghiệpKẾT LUẬNSự nghiệp giáo dục ln đóng một vai trò quan trọng trong chiến lược

phát triển của đất nước. Giáo dục được xem như là nền tảng văn hóa, là sức

mạnh tương lai của dân tộc, là nền tảng ban đầu để đưa đất nước đi lên hòa

vào sự phát triển chung của nhân loại.

Phát triển giáo dục, đi liền với nó là tăng cường quản lý chi NSNN cho

giáo dục là những vấn đề thời sự có tính xã hội ở nước ta nói chung và tại

quận Nam Từ Liêm nói riêng. Trong q trình nghiên cứu để tài “Quản lý chi

thường xuyên NSNN cho sự nghiệp giáo dục ở quận Nam Từ Liêm, thành

phố Hà Nội” nội dung của bài viết này đã đề cập đến những vấn đề sau:

Về mặt lý luận: Trình bày khái quát các vấn đề chi thường xuyên

NSNN cho sự nghiệp giáo dục, cơ cấu chi trong ngành giáo dục ở quận Nam

Từ Liêm, góp phần làm tăng hiệu quả nguồn ngân sách đầu tư cho giáo dục.

Về mặt thực tiễn: qua quá trình khảo sát thực tế, tìm hiểu công tác quản

lý chi thường xuyên NSNN cho các trường tại khu vực quận đã rút ra được

những ưu điểm, những bất cập hạn chế còn tồn tại. Tìm ra được nguyên nhân

của những hạn chế đó và từ đó đề ra một số giải pháp khắc phục.

Dù đã có cố gắng rất nhiều nhưng do khả năng của bản thân còn hạn

chế nên bài viết của tơi khơng tránh khỏi những thiếu sót.Tơi rất mong nhận

được sự góp ý từ những người quan tâm đến vấn đề của luận văn để bài viết

được hồn thiện hơn.

Tơi xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ nhiệt tình của các anh, chị trong

Phòng Tài chính – Kế hoạch quận Nam Từ Liêm, các thầy, cô giáo, đặc

biệt là sự hướng dẫn tận tình cuả thầy giáo – TS. Bùi Tiến Hanh đã giúp tơi

hồn thành bài luận văn cuối khóa này.

Tôi xin chân thành cảm ơn!60Sinh viên: Lê Thị HằngLớp: CQ50/01.02Học Viện Tài ChínhLuận văn tốt nghiệpDANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO1. TS. Phạm Văn Khoan, TS. Hoàng Thị Thúy Nguyệt (2010) “Giáo

trình lý thuyết quản lý tài chính cơng”.

2.Luật Ngân sách 2015.

3.Tổng hợp quyết toán thu, chi các năm 2013, 2014, 2015 của Phòng

Tài chính – Kế hoạch quận Nam Từ Liêm.

4.Quyết toán chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề giai đoạn 2011

– 2015.

5.NĐ 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 - Quy định về quyền tự chủ, tự

chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính

đối với đơn vị sự nghiệp cơng.61Sinh viên: Lê Thị HằngLớp: CQ50/01.02Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CHO SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC Ở QUẬN NAM TỪ LIÊM

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×