Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Hình 1. Mô hình cấp phát chi thường xuyên NSNN cho các trường ở Quận Nam Từ Liêm

Hình 1. Mô hình cấp phát chi thường xuyên NSNN cho các trường ở Quận Nam Từ Liêm

Tải bản đầy đủ - 0trang

Học viện Tài chínhLuận văn tốt nghiệpKho bạc Nhà nước

Quận Nam Từ Liêm

* Giải thích mơ hình cấp phát:

(1a) Phòng Tài chính - Kế hoạch thơng báo dự tốn kinh phí cho Phòng

GD & ĐT.

(1b) Phòng Tài chính - Kế hoạch thơng báo dự tốn kinh phí của từng

trường cho KBNN Quận Nam Từ Liêm.

(1c) Phòng Tài chính - Kế hoạch thơng báo dự tốn kinh phí cho từng

trường.

(2a) Khi có nhu cầu chi tiêu, phòng giáo dục lập giấy rút dự tốn kinh

phí sau đó gửi sang KBNN quận để rút tiền.

(2b) Khi có nhu cầu chi tiêu thì từng đơn vị đi rút tiền tại KBNN quận

Cấp phát dự tốn kinh phí thì các trường phải ghi rõ giấy rút dự tốn

kinh phí, sau đó phòng tài chính chi ngân sách cho giáo dục theo chương,

loại, khoản.

Trong năm một số kinh phí chưa giao trong dự tốn đầu năm, khi có

quyết định của cấp có thẩm quyền sẽ được bổ sung dự toán cho các trường.

bao gồm:

+ Kinh phí bù miễn giảm học phí cho các đối tượng theo Nghị định số

49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ. Nhà nước cấp bù học phí cho

các trường có đối tượng được miễn, giảm học phí theo số lượng người học

thực tế và mức thu học phí.

+ Kinh phí hỗ trợ trường đạt chuẩn Quốc gia. Kinh phí để các trường

nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị cũng như chất lượng của nhà trường để

đạt tiêu chuẩn Quốc gia.

38Sinh viên: Lê Thị Hằng38

38

38Lớp: CQ50/01.02Học viện Tài chínhLuận văn tốt nghiệpThực tế tình hình chi thường xuyên NSNN cho sự nghiệp giáo dục ở

quận Nam Từ Liêm đươc thể hiện qua bảng:39Sinh viên: Lê Thị Hằng39

39

39Lớp: CQ50/01.02Học viện Tài chínhLuận văn tốt nghiệpBảng 6. Thực trạng chi thường xuyên NSNN cho sự nghiệp giáo dục ở quận Nam Từ Liêm giai đoạn 2013 –

2015 đươc thể hiện qua bảng

Đơn vị tính: Triệu đồng

Nội dungNăm 2013Năm 2014Năm 2015Dự tốnThực hiệnTH/DT(%)Dự tốnThực hiệnTH/DT(%)Dự toánThực hiệnTH/DT(%)Tổng chi300.640323.188107,5124.439148.165119150.324178.210118,6Chi thanh toán cá nhân200.658208.884,5104,190.819100.217110,3100.574119.365118,7Chi nghiệp vụ chun

mơn22.74124.037105,712.27116.651135,76.4249.114141,9Chi mua sắm, sửa chữa32.57227.99385,9412.27815.038122,510.78615.617144,8Chi khác44.66962.273,5139,416.25913.71884,4Nguồn: Phòng Tài chính – Kế hoạch quận Nam Từ Liêm40Sinh viên: Lê Thị Hằng40

40

Lớp:

40CQ50/01.0232.54034.114104,5Học viện Tài chínhLuận văn tốt nghiệpSự chênh lệch giữa số thực hiện và dự toán của các khoản chi được thể

hiện rõ nét qua bảng trên, đặc biệt là năm 2014 con số này lên tới 119 %.

Điều này cho thấy khâu lập dự toán của các trường chưa thật sự tốt. Một phần

là do sự hạn chế về trình độ của đội ngũ kế toán các trường, một phần là do

Thực trạng chi thanh tốn cá nhân

Mặc dù số học sinh giảm qua các năm nhưng các khoản chi thanh toán

cá nhân tại các trường vẫn tăng lên đều đặn. Thực tế các trường ở quận Nam

Từ Liêm đang trong tình trạng thừa giáo viên, nguồn kinh phí chi thường

xuyên chủ yếu là thanh toán lương và các khoản phụ cấp theo lương. Mức

lương cơ bản tăng nên kéo theo khoản đóng góp theo lương và phụ cấp lương

cũng tăng lên.Trong năm, khi lập dự toán, kế toán trường chưa dự đoán được

sự thay đổi này nên trong quá trình chấp hành số thực hiện ln vượt dự tốn.

Do vậy trong giai đoạn 2013 – 2015 chênh lệch giữa số thực hiện và số dự

toán được thể hiện ở bảng:41Sinh viên: Lê Thị HằngLớp: CQ50/01.02Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Hình 1. Mô hình cấp phát chi thường xuyên NSNN cho các trường ở Quận Nam Từ Liêm

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×