Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ CHI THƯỜNG XUYÊN NSNN CHO GIÁO DỤC THCS Ở HUYỆN GIA LỘC

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ CHI THƯỜNG XUYÊN NSNN CHO GIÁO DỤC THCS Ở HUYỆN GIA LỘC

Tải bản đầy đủ - 0trang

Luận văn tốt nghiệp44Học viện Tài chính- Xây dựng cơ chế tài chính theo hướng tự chủ hoạch tốn và minh bạch

các nguồn thu, chi.

- Hoàn thiện hệ thống các nội quy, quy định về mọi hoạt động trong nhà

trường mang tính đặc thù của trường đảm bảo sự thống nhất.

- Thực hiện phân cấp quản lý theo hướng tăng quyền chủ động cho các

bộ phận các tổ chuyên môn trong trường.

- Kiện tồn cơ cấu tổ chức, phân cơng đội ngũ một cách hợp lý nhằm phát huy

mọi tiềm năng sáng tạo của từng cán bộ giáo viên, nhân viên trong nhà trường.

- Xây dựng đội ngũ cán bộ giáo viên, nhân viên đủ về số lượng, đồng bộ

về cơ cấu có phẩm chất chính trị đạo đức tốt, năng lực chun mơn vững

vàng, có trình độ ngoại ngữ, tin học cơ bản, có phong cách sư phạm mẫu mực,

đồn kết, tâm huyết, gắn bó với nhà trường, ln hợp tác giúp đỡ nhau cùng

tiến bộ.

- Bồi dưỡng đội ngũ giáo viên cốt cán, giáo viên có năng lực để xây

dựng nguồn cán bộ chủ chốt trong nhà trường.

- Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đặc biệt là giáo dục đạo đức,

kĩ năng sống cho học sinh.

- Đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá học sinh phù hợp

với mục tiêu, nội dung chương trình và đối tượng học sinh; đổi mới các hoạt

động giáo dục ngoài giờ lên lớp, giáo dục tập thể nhằm góp phần giáo dục đạo

đức, kĩ năng sống cho học sinh.

- Thực hiện tốt phong trào thi đua Xây dựng trường học thân thiện, học

sinh tích cực.Phạm Thị Thanh HuyềnLớp CQ50/01.01Luận văn tốt nghiệp45Học viện Tài chính3.2. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ CHI

THƯỜNG XUYÊN NSNN CHO GIÁO DỤC THCS Ở HUYỆN GIA

LỘC

Trong thời gian qua, chi thường xuyên NSNN cho giáo dục THCS ở

huyện Gia Lộc đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Tuy nhiên, bên cạnh

đó vẫn còn có những thiếu xót, hạn chế nhất định. Do đó, để thực hiện tốt

các mục tiêu, phương hướng phát triển giáo dục THCS của huyện trong

thời gian tới cần tăng cường hơn nữa công tác quản lý chi thường xuyên.

Các giải pháp này không chỉ đơn thuần đặt ra đối với các cơ quan tài chính

mà còn ở các cấp, các ngành có liên quan.

3.2.1. Nâng cao chất lượng lập dự toán sát với thực tế

Dự toán chi thường xuyên NSNN cho giáo dục THCS phải được xây

dựng dựa trên kế hoạch phát triển KT-XH đặc biệt là các chỉ tiêu có liên

quan trực tiếp đến hoạt động của giáo dục THCS và dựa trên những tiêu

chuẩn định mức Nhà nước quy định, tình hình cụ thể của địa phương. Dự

tốn phải được lập trên những căn cứ chính xác và chi tiết cho các đơn vị

thụ hưởng ngân sách là các trường THCS theo mục lục ngân sách Nhà

nước, có sự kết hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, các tổ chức chính quyền.

Cùng với đó, các trường THCS để có thể thực hiện tốt việc lập dự tốn

này thì các chỉ tiêu trong dự tốn khơng chỉ dựa vào tình hình thực hiện

ngân sách của năm trước rồi xác định khoảng dự kiến cho năm kế hoạch

theo các mục mà phải dựa vào các yếu tố khác, phải xây dựng căn cứ lập,

thuyết minh dự tốn có tính sát thực, đáng tin cậy.

Ngồi ra, để đảm bảo cho khâu lập dự tốn ở các trường tránh được

tình trạng việc thảo luận dự toán với các đơn vị dự toán chưa được coi

trọng đúng mức, đơi khi nó chỉ mang tính hình thức thì cần tăng thời gian

chuẩn bị ngân sách để có thể dành lượng thời gian cần thiết cho các đơn vị

Phạm Thị Thanh HuyềnLớp CQ50/01.01Luận văn tốt nghiệp46Học viện Tài chínhtrường học chuẩn bị dự tốn chi tiết theo mục lục ngân sách. Việc thảo luận

dự toán cần phải được quan tâm nhiều hơn, cần có sự thảo luận thống nhất

về nhu cầu chi giữa phòng TC-KH với các đơn vị. u cầu các trường

THCS nộp dự tốn kinh phí chi thường xuyên đúng thời gian quy định,

theo đúng trình tự và phương pháp lập dự toán NSNN, mức chi cho các hoạt

động giáo dục phải dựa trên cơ sở chính sách, chế độ tài chính hiện hành của

Nhà nước.

3.2.2. Nâng cao hiệu quả quản lý, kiểm tra giám sát mang tính thường

xuyên cao hơn

Nâng cao hiệu lực quản lý cũng như giám sát tốt hơn tại phòng TC-KH,

thường xuyên tiến hành kiểm tra, giám sát trong quá trình sử dụng NSNN cho

quá trình mua sắm, sửa chữa tài sản của nhà trường định kỳ cũng như đột

xuất. Đồng thời, cơ quan tài chính phải yêu cầu các trường nộp báo cáo từng

quý; tránh tình trạng sử dụng nguồn vốn sai mục đích, sai nội dung chi nhằm

giảm thiểu sự tham nhũng trong hoạt động này của nhà trường.

Nên chú trọng hướng dẫn chi tiết cách làm việc với hệ thống thơng tin

quản lý tài chính và kho bạc mới – TABMIS. Sử dụng tốt TABMIS, cơ quan

tài chính, KBNN và cả các trường THCS có thể khai thác, cập nhật dữ liệu

nhanh chóng và đồng bộ, nắm bắt kịp thời tình hình sử dụng ngân sách tại các

đơn vị dự toán, làm cơ sở cho việc điều hành ngân sách và tổng hợp báo cáo

của các cơ quan chức năng.

3.2.3. Đẩy mạnh đào tạo, nâng cao nghiệp vụ, trình độ quản lý tài chính

của đội ngũ cán bộ kế tốn trong từng trường THCS

Để thực hiện tốt cơng tác quyết toán, đảm bảo cân đối giữa khả năng và

nhu cầu vốn, đảm bảo thời gian quyết toán kịp thời thì đòi hỏi đội ngũ kế tốn

cần nắm vững nghiệp vụ chun mơn. Nâng cao trình độ nghiệp vụ chun

mơn cùng với việc nâng cao ý thức trách nhiệm làm việc của đội ngũ cán bộ

kế toán là điều kiện cần cho việc quản lý cấp phát kinh phí NSNN nói chungPhạm Thị Thanh HuyềnLớp CQ50/01.01Luận văn tốt nghiệp47Học viện Tài chínhcũng như việc quản lý sử dụng các khoản chi tại các trường THCS ở huyện

Gia Lộc nói riêng và đảm bảo thời gian quyết toán trong thời gian tới đạt kết

quả cao.

Huyện cần tạo điều kiện để các kế toán ở các trường THCS tham gia các

lớp đào tạo bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ liên quan đến kế tốn. Đồng

thời, khi có chính sách chế độ mới về quản lý tài chính thì cần phải mở các

lớp tập huấn để phổ biến và hướng dẫn, cập nhật các vấn đề thực tế để vận

dụng quản lý tốt nhất, quản lý có hiệu quả nhất nguồn vốn NSNN.

Bên cạnh đó,việc quản lý tài chính tại các trường THCS cần được nâng

cao hơn thông qua việc tuyển dụng cán bộ kế tốn có trình độ chun mơn

nghiệp vụ nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý ngày càng cao.

3.3. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN GIẢI PHÁP TRÊN

3.3.1. Nâng cao nhận thức về việc đầu tư cho giáo dục là đầu tư phát triển

Chi thường xuyên NSNN cho sự nghiệp giáo dục nói chung và giáo dục

THCS nói riêng khơng tạo ra của cải vật chất một cách trực tiếp mà nó sẽ

giúp nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân tài cho quốc gia, thúc đẩy nền kinh tế

phát triển. Việc đầu tư cho giáo dục là hết sức quan trọng, nó có ý nghĩa

chiến lược, là nền tảng vững chắc cho nền kinh tế quốc gia. Chính vì vậy đầu

tư cho giáo dục được coi là đầu tư phát triển. Để có thể nâng cao hiệu quả

trong cơng tác quản lý chi thường xuyên này, điều quan trọng trước tiên là

phải đánh vào nhận thức của mỗi cá nhân và các tổ chức về vai trò của chi

thường xuyên NSNN cho sự nghiệp giáo dục nói chung và giáo dục THCS

nói riêng. Bởi nhận thức chính là cơ sở, là nền tảng thúc đẩy hành động của

con người. Trên cơ sở nhận thức rõ vai trò quan trọng của giáo dục nói chung,

giáo dục THCS huyện Gia Lộc nói riêng, các cấp uỷ Đảng và chính quyền địa

phương xây dựng, hoạch định chiến lược, phương hướng phát triển giáo dục,

chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, địa phương tích cực quan tâm đến đầu tư

ngân sách, quản lý ngân sách cho giáo dục THCS, đảm bảo cho các chiến

lược phát triển giáo dục THCS được thực hiện đúng đắn và hiệu quả.

Phạm Thị Thanh HuyềnLớp CQ50/01.01Luận văn tốt nghiệp48Học viện Tài chính3.3.2. Thúc đẩy sự quan tâm chỉ đạo sát sao của các cấp Đảng ủy, chính

quyền và sự tham gia phối hợp giữa các cấp, các ngành

Đây là điều kiện cần thiết tối thiểu để đảm bảo các giải pháp trên có thể

thực hiện được. Giáo dục THCS chỉ có thể phát triển một cách đồng bộ và

đem lại hiệu quả cao nhất khi có sự quan tâm, phối hợp chặt chẽ của các cấp

Đảng ủy, chính quyền và các ban ngành. Từ đó, các cấp, các ngành và địa

phương cần có sự hợp chặt chẽ hơn nữa để phát triển kinh tế, tạo cơ sở vật

chất cho sự phát triển của giáo dục THCS.Phạm Thị Thanh HuyềnLớp CQ50/01.01Luận văn tốt nghiệp49Học viện Tài chínhKẾT LUẬN

Giáo dục hiện nay được coi là “Quốc sách hàng đầu” trong chiến lược

phát triển của mỗi quốc gia nói chung và của Việt Nam nói riêng. Giáo dục có

vai trò hết sức to lớn, nó tạo ra nguồn lực tri thức cho xã hội, nâng cao nhận

thức, là điều kiện để phát huy nguồn lực con người, là động lực phát triển

kinh tế - xã hội. Nhận thức được tầm quan trọng của sự nghiệp giáo dục đối

với quá trình phát triển kinh tế - xã hội, trong những năm qua, huyện Gia Lộc

đã có sự đầu tư thích đáng dành cho ngành giáo dục, và trong đó đầu tư cho

giáo dục bậc THCS chiếm tỷ trọng khá lớn. Để có thể thực hiện được những

vai trò đó của giáo dục thì hàng năm Nhà nước phải đầu tư một nguồn kinh

phí không hề nhỏ từ NSNN cho giáo dục. Tuy nhiên mọi nguồn lực đều có

hạn, NSNN cũng khơng phải là ngoại lệ. Ngồi nhiệm vụ chi cho giáo dục,

NSNN còn phải chi cho các hoạt động kinh tế, chính trị - xã hội khác nữa.

Chính vì vậy, để có thể phát triển sự nghiệp giáo dục nói chung cũng như giáo

dục THCS nói riêng thì việc tăng cường quản lý chi thường xuyên NSNN cho

giáo dục THCS là một trong những giải pháp được coi là hữu hiệu nhất.

Trong quá trình nghiên cứu đề tài “Quản lý chi thường xuyên NSNN

cho giáo dục THCS ở huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương” nội dung bài luận văn

đã trình bày:

Về mặt lý luận: Trình bày khái quát các vấn đề chi thường xuyên NSNN

cho giáo dục THCS, cơ cấu chi trong ngành giáo dục bậc THCS huyện Gia Lộc

nhằm tăng hiệu quả của nguồn vốn đầu tư cho giáo dục THCS.

Về mặt thực tế: Trên cơ sở khảo sát, tìm hiểu tình hình chi và quản lý

chi thường xuyên NSNN cho giáo dục THCS ở huyện Gia Lộc, rút ra ưu

điểm, nhược điểm và chỉ ra nguyên nhân của những nhược điểm đó. Từ đó

đưa ra một số giải pháp, khuyến nghị nhằm tăng cường quản lý chi NSNN

cho giáo dục THCS ở huyện Gia Lộc.

Phạm Thị Thanh HuyềnLớp CQ50/01.01Luận văn tốt nghiệp50Học viện Tài chínhMặc dù đã có nhiều cố gắng nhưng do trình độ hiểu biết còn hạn chế,

thời gian thực tập chưa dài do vậy bài luận văn không tránh khỏi những thiếu

sót, có nhiều nội dung chưa thể đề cập hết hoặc đã đề cập tới nhưng còn chưa

thật sự sâu. Vậy tơi kính mong được sự góp ý của các thầy cô, đơn vị thực tập

và bạn đọc để giúp tơi hồn thiện hơn đề tài này.Tơi xin chân thành cảm ơn!Phạm Thị Thanh HuyềnLớp CQ50/01.01Luận văn tốt nghiệpviiHọc viện Tài chínhDANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Bộ Tài Chính, Thơng tư 161/2012/TT-BTC quy định chế độ kiểm soát,

thanh toán các khoản chi ngân sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước.

2. Bộ Tài Chính, Thơng tư 71/2006/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Nghị

định số 43/2006/ NĐ-CP.

3. Chính phủ (2006) , Nghị định 43/2006/NĐ- CP – Quy định về quyền

tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế

và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp cơng lập.

4. Chính phủ (2006), Nghị định 16/2015/NĐ- CP – Quy định cơ chế tự

chủ của đơn vị sự nghiệp công lập.

5. TS. Đặng Văn Du & TS. Bùi Tiến Hanh (đồng chủ biên) (2010),

"Giáo trình quản lý chi ngân sách Nhà nước", NXB Tài chính.

6. TS. Phạm Văn Khoan & TS. Hồng Thị Thúy Nguyệt (đồng chủ biên)

(2010), "Giáo trình Lý thuyết quản lý tài chính cơng", NXB Tài chính.

7. Phòng TC-KH, Báo cáo quyết toán và dự toán NSNN huyện Gia Lộc

các năm 2013, 2014, 2015.

8. Phòng GD – ĐT huyện Gia Lộc, Báo cáo tổng kết năm học 20122013; Báo cáo tổng kết năm học 2013-2014; Báo cáo tổng kết năm học 20142015.

9. Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2002), Luật

ngân sách Nhà nước.

10. Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2005), Luật

giáo dục.Phạm Thị Thanh HuyềnLớp CQ50/01.01Luận văn tốt nghiệpviiiHọc viện Tài chínhPHỤ LỤC

Phụ lục 01: Tổng hợp ưu điểm, nhược điểm, nguyên nhân và giải pháp,

khuyến nghị.

Điểm mạnh và nguyên nhân

Điểm mạnh

Tỷ lệ chi thường xuyên NSNN

cho giáo dục THCS phần nào

tương xứng với vị trí quan

trọng của nó đối với q trình

phát triển KT-XH.

Việc lập dự tốn chi thường

xun NSNN cho giáo dục

THCS đã tuân thủ đầy đủ các

tiêu chuẩn, định mức, theo quy

định; xây dựng định mức chi

cho giáo dục THCS dựa vào

nhiệm vụ phát triển KT-XH của

huyện.

- Quy trình phân bổ dự tốn

được thực hiện và quản lý chặt

chẽ.

- Việc cấp phát kinh phí đã thực

hiện đúng, đầy đủ, kịp thời cho

các đơn vị sử dụng ngân sách.

- Quy trình lập, gửi báo cáo tài

chính được tn thủ chặt chẽ,

đúng các nguyên tắc, trình tự.Nguyên nhânGiải phápDo sự quan tâm thích đáng

của các cấp chính quyền

đối với sự nghiệp giáo dục

nói chung và giáo dục

THCS nói riêng.

- Sự cố gắng của các

trường THCS nhằm nâng

cao chất lượng trong cơng

tác quản lý chi thường

xun NSNN.

- Do có sự phối hợp chặt

chẽ giữa các ngành, các

cấp.

- Do sự phối hợp chặt chẽ

giữa phòng TC-KH và

KBNN nhằm kiểm sốt

nguồn vốn.Tiếp tục củng

cố, nỗ lực nâng

cao và phát

huy

những

thành tích đã

đạt được.- Do có sự hướng dẫn chi

tiết, cụ thể của phòng TCKH về các trình tự, thủ

tục.

Điểm yếu và nguyên nhân

Giải pháp, khuyến nghị

Điểm yếu

Nguyên nhân

Dự toán

- Các trường lập các chỉ tiêu - Bên cạnh tình hình thực hiện

Phạm Thị Thanh HuyềnLớp CQ50/01.01Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ CHI THƯỜNG XUYÊN NSNN CHO GIÁO DỤC THCS Ở HUYỆN GIA LỘC

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×