Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
- Nợ nhóm 5 luôn chiếm một lượng khá nhiều trong tổng nợ xấu mặc dù tỷ lệ đã có xu hướng giảm dần qua các năm. Việc này đòi hỏi chi nhánh phải trích lập dự phòng lớn.

- Nợ nhóm 5 luôn chiếm một lượng khá nhiều trong tổng nợ xấu mặc dù tỷ lệ đã có xu hướng giảm dần qua các năm. Việc này đòi hỏi chi nhánh phải trích lập dự phòng lớn.

Tải bản đầy đủ - 0trang

41

Khóa luận tốt nghiệpHọc viện tài chínhduyệt thường kém tính khách quan và tiềm ẩn rủi ro lớn cho ngân hàng

- Hệ thống hỗ trợ đo lường, phân tích rủi ro tín dụng còn chưa được tốt

Hiện nay ngân hàng TMCP Á Châu – Chi nhánh Quảng Ninh áp dụng hệ

thống xếp hạng tín dụng cá nhân và hệ thống xếp hạng doanh nghiệp để đánh giá

rủi ro của khách hàng. Hệ thống xếp hạng tín dụng cá nhân đối với khách hàng cá

nhân vẫn còn một số hạn chế, đó là: bộ chỉ tiêu đánh giá hiện được áp dụng chung

cho mọi đối tượng khách hàng cá nhân của ngân hàng là chưa phù hợp.

- Khả năng phân tích ngành còn chưa được tốt

Chức năng nghiên cứu, thu thập, xây dựng thông tin dự báo, đinh hướng,

thông tin ngành chưa tốt. Nguyên nhân là do cán bộ ngân hàng còn hạn chế về kinh

nghiệm nghiên cứu, dự báo thơng tin. Thêm nữa, chưa được ngân hàng đầu tư đúng

mức về thời gian, phương tiện, đào tạo.

Do khả năng phân tích ngành nghề chưa được tốt, bên cạnh đó lại chưa có

các bộ chỉ tiêu chuẩn của từng ngành, do đó khơng đưa ra được các cảnh báo và

đinh hướng cho hoạt động tín dụng, nhằm hạn chế đầu tư vào những ngành, thành

phần kinh tế làm ăn kém hiệu quả. Điều này còn ảnh hưởng đến kết quả xếp hạng

khách hàng do cán bộ tín dụng thường cho điểm khơng chính xác các chỉ tiêu đánh

giá ngành nghề theo hệ thống xếp hạng tín dụng của ngân hàng.

- Hệ thống giám sát sự tuân thủ chưa tốt và chưa có chế tài xử phạt

Cơng tác kiểm tra sau vay của chi nhánh tại các đơn vi kinh doanh không

được thực hiện một cách thường xuyên, hoặc chỉ là hình thức, từ đó mà khơng nắm

rõ mục đích sử dụng vốn, thực tế tình hình kinh doanh của khách hàng.

Việc kiểm tra TSĐB không thường xuyên, đặc biệt là hàng hóa. Tuy tỷ lệ

TSĐB tại chi nhánh được nâng cao nhưng tính thanh khoản của các tài sản còn hạn

chế nên khả năng thu hồi nợ sẽ thấp hơn.

- Thu thập thông tin, đánh giá nguồn thu của khách hàng chưa chính xác

Khi đánh giá ng̀n trả nợ của khách hàng cán bộ tín dụng thường dựa vào

Đỗ Chí ThanhLớp: CQ50/15.0842

Khóa luận tốt nghiệpHọc viện tài chínhcác hợp đờng kinh tế mà khách hàng đang thực hiên hoặc sẽ thực hiện trong thời

gian tới để xác đinh các nguồn thu có thể của khách hàng trong việc xác đinh ng̀n

trả nợ của khách hàng.

Do kế hoạch kế hoạch sản xuất kinh doanh thay đổi do đó có thể khách hàng

vay vốn khơng kip giao hàng cho đối tác và có thể là do đối tác thay đổi kế hoạch

thanh toán do đó mà ng̀n thu của khách hàng khơng đúng như kế hoạch ban đầu

dẩn đến khách hàng vay vốn bi chậm nguồn trả nợ nên dẩn đến nợ quá hạn.

b. Ngun ngân từ phía khách hàng và mơi trường kinh doanh

-Về phía khách hàng

Đối với khách hàng doanh nghiệp, một thực trạng chung hiện nay ở Việt

Nam là rất nhiều doanh nghiệp không tuân thủ nghiêm chế độ báo cáo tài chính

hoặc bản thân họ chưa nhận thấy tầm quan trọng và ý nghĩa của việc lập báo cáo tài

chính một cách bài bản. Do vậy, hầu hết các báo cáo tài chính gửi ngân hàng đều có

chất lượng kém, khơng phản ánh đúng thức trạng tài chính và hoạt động kinh doanh

của doanh nghiệp. Điều này gây khó khăn cho ngân hàng trong việc phân tích, đánh

giá thực trạng khách hàng và mất thời gian để tìm hiểu và xác đinh lại các nội dung

trong báo cáo tài chính của doanh nghiệp.

Thêm nữa, hiện nay rất ít doanh nghiệp thực hiện kiểm tốn báo cáo tài

chính. Thơng thường chỉ các doanh nghiệp Nhà Nước bi bắt buộc kiểm tốn thì mới

th kiểm tốn tài chính độc lập, còn lại phần lớn các doanh nghiệp, đặc biệt là

doanh nghiệp vừa và nhỏ khơng thực hiện kiểm tốn báo cáo tài chính. Do vậy,

ngân hàng khó phát hiện các sai sót trong việc chấp hành chế độ kế tốn của những

doanh nghiệp này, dẫn đến thông tin sử dụng phân tích khách hàng khơng chính

xác.

Đối với khách hàng cá nhân, tâm lý người Việt Nam là không muốn công

khai thông tin về cá nhân, do vậy việc thu thập thông tin cá nhân cũng rất khó khăn

cho ngân hàng.Đỗ Chí ThanhLớp: CQ50/15.0843

Khóa luận tốt nghiệpHọc viện tài chính- Mức độ công khai thông tin của các cơ quan quản lý Nhà Nước còn hạn chế

Những thơng tin về quy hoạch phát triển kinh tế ngành, vùng, quy hoạch xây

dựng hạ tầng có ảnh hưởng tực tiếp đến tài sản và hoạt động kinh doanh khách

hàng. Tuy nhiên việc những thông tin này thường không được công bố chi tiết. Do

vậy, ngân hàng khó dự đốn chính xác được ảnh hưởng của các sự kiện đó đối với

hoạt động của khách hàng.

- Các chính sách và cơ chế quản lý vĩ mơ của Nhà Nước đang trong q trình đổi

mới và hồn thiện nên thường có sự điều chỉnh

Các chính sách và cơ chế quản lý vĩ mô của Nhà Nước đang trong q trình

đổi mới và hồn thiện nên thường có sự điều chỉnh, lại khơng được thơng báo trước

một thời gian cần thiết để các cá nhân, tổ chức liên quan kip chuyển đổi, thích nghi

(như chính sách xuất nhập khẩu xe gắn máy, chính sách ngừng xuất khẩu gỗ, gạo;

sự thay đổi trong quy hoạch xây dựng hạ tầng; thay đổi cơ chế lãi xuất, tỷ giá; cơ

chế tài chính; những quy đinh về quản lý sử dụng đất đai trong thời gian qua). Điều

này dẫn đến hậu quả là cả khách hàng và bản thân ngân hàng không lường trước

được, do vậy dẫn đến lựa chọn cho vay với những dự án, phương án thua lỗ, thậm

chí khách hàng bi phá sản do khơng theo kip chính sách quản lý kinh tế.Đỗ Chí ThanhLớp: CQ50/15.0844

Khóa luận tốt nghiệpHọc viện tài chínhCHƯƠNG 3

GIẢI PHÁP PHỊNG NGỪA VÀ HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI

NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU – CHI NHÁNH QUẢNG NINH

3.1 Định hướng phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP Á

Châu – Chi nhánh Quảng Ninh

3.1.1 Định hướng chung

Trên cơ sở phân tích mơi trường kinh doanh, bám sát đinh hướng điều hành

của Chính Phủ và NHNN, với phương châm hoạt động “Ngân hàng của mọi nhà”,

Ngân hàng TMCP Á Châu ln đặt khách hàng ở vi trí trung tâm của mọi hoạt

động. Tiếp thu những quan điểm chỉ đạo của NHNN và Ngân hàng TMCP Á Châu,

nhận thức được rõ vai trò, trách nhiệm của mình trong sự nghiệp xây dựng và phát

triển hệ thống ngân hàng hàng TMCP Á Châu, chi nhánh Quảng Ninh xác đinh luôn

bám sát phương châm hoạt động, phát huy mọi lợi thế tiếp tục phát triển chiều sâu,

lấy chất lượng và hiệu quả làm trọng tâm, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững.

3.1.2 Định hướng hoạt động tín dụng

a. Đẩy mạnh cơng tác khách hàng, coi công tác phát triển khách hàng là một trong

những nhiệm vụ trọng tâm, quyết định trong năm 2016

Giữ ổn đinh và phát triển khách hàng, gia tăng thi phần tiền vay, đặc biệt đối

với khách hàng truyền thống. Với đối tượng khách hàng đã có quan hệ với ngân

hàng, thực hiện sàng lọc, phân loại cụ thể từng đối tượng, nắm bắt đặc điểm, tình

hình hoạt động của khách hàng cũng như nhu cầu tài chính khách hàng cần sử dụng,

từ đó có phương án tiếp cận, tăng cường mối quan hệ và đẩy mạnh bán chéo, gia

tăng doanh số sử dụng dich vụ của khách hàng.

Giao kế hoạch và phân công cụ thể đến từng Phòng, từng cán bộ về nhiệm vụ

phát triển khách hàng mới. Các Phòng/Tổ thường xun trao đổi, cập nhật thơng tin

khách hàng và ngành hàng để có những phương án hỗ trợ hoặc xử lý kip thời đối

với những đối tượng khách hàng cần lưu ý.Đỗ Chí ThanhLớp: CQ50/15.0845

Khóa luận tốt nghiệpHọc viện tài chínhĐối với các khách hàng lớn đang tiếp cận, các doanh nghiệp FDI có nhu cầu

tài chính đa dạng, đòi hỏi phức tập, u cầu cơng nghệ cao... Chi nhánh phối hợp

chặt chẽ với các Phòng/Ban chiu trách nhiệm trực tiếp tại Hội sở chính, đưa ra

những chính sách chào giá mang tính chất "may đo" đáp ứng tốt yêu cầu của khách

hàng.

Đẩy mạnh tìm kiếm khách hàng tiềm năng, mở rộng đối tượng khách hàng

tiếp cận kể cả cá nhân và tổ chức kinh tế, chú trọng các doanh nghiệp có tình hình

tài chính lành mạnh, có khả năng chiu rủi ro cao, đặc biệt là khách hàng tốt của các

ngân hàng khác trên đia bàn để phát triển mọi động của ngân hàng. Bên cạnh các

doanh nghiệp Việt Nam, các doanh nghiệp FDI cũng là những đối tượng cần được

đặc biệt quan tâm tiếp cận, thu hút.

b. Tăng trưởng tín dụng an tồn, chất lượng và hiệu quả; kiên quyết không hạ

chuẩn cho vay

Thúc đẩy tăng trưởng tín dụng phù hợp với mục tiêu kinh doanh của năm,

cạnh tranh lãi suất trên cơ sở linh hoạt, hiệu quả, khơng hạ chuẩn tín dụng.

Tập trung bám sát một số dự án lớn, có hiệu quả của các doanh nghiệp đang

làm việc trong năm 2013 để tạo cơ sở đẩy mạnh tín dụng trong năm tới.

Rà sốt lại danh mục tín dụng và phân loại khách hàng từ đó đưa ra chính

sách lãi suất cụ thể phù hợp theo từng ngành, từng đối tượng khách hàng. Các

Phòng có biện pháp hỗ trợ và tập trung tăng trưởng tín dụng cho khách hàng có tình

hình tài chính kinh doanh tốt, hiệu quả cao; các ngành, lĩnh vực có triển vọng tăng

trưởng tốt trong năm tới, các lĩnh vực ưu tiên và doanh nghiệp SME.

Tăng cường hơn nữa phát triển tín dụng bán lẻ với mục tiêu tăng trưởng tín

dụng bán lẻ ln cao hơn tăng trưởng tín dụng nói chung, phối hợp chặt chẽ với

Trung ương để đưa ra thêm nhiều chính sách cũng như sản phẩm liên kết với các

đối tác, tăng cường mảng tín dụng kích thích tiêu dùng của khách hàng.

Phối hợp chặt chẽ với Hội sở chính trong cơng tác quản lý khách hàng, đặcĐỗ Chí ThanhLớp: CQ50/15.08Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

- Nợ nhóm 5 luôn chiếm một lượng khá nhiều trong tổng nợ xấu mặc dù tỷ lệ đã có xu hướng giảm dần qua các năm. Việc này đòi hỏi chi nhánh phải trích lập dự phòng lớn.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×