Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
1 Định hướng phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP Á Châu – Chi nhánh Quảng Ninh

1 Định hướng phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP Á Châu – Chi nhánh Quảng Ninh

Tải bản đầy đủ - 0trang

45

Khóa luận tốt nghiệpHọc viện tài chínhĐối với các khách hàng lớn đang tiếp cận, các doanh nghiệp FDI có nhu cầu

tài chính đa dạng, đòi hỏi phức tập, u cầu công nghệ cao... Chi nhánh phối hợp

chặt chẽ với các Phòng/Ban chiu trách nhiệm trực tiếp tại Hội sở chính, đưa ra

những chính sách chào giá mang tính chất "may đo" đáp ứng tốt yêu cầu của khách

hàng.

Đẩy mạnh tìm kiếm khách hàng tiềm năng, mở rộng đối tượng khách hàng

tiếp cận kể cả cá nhân và tổ chức kinh tế, chú trọng các doanh nghiệp có tình hình

tài chính lành mạnh, có khả năng chiu rủi ro cao, đặc biệt là khách hàng tốt của các

ngân hàng khác trên đia bàn để phát triển mọi động của ngân hàng. Bên cạnh các

doanh nghiệp Việt Nam, các doanh nghiệp FDI cũng là những đối tượng cần được

đặc biệt quan tâm tiếp cận, thu hút.

b. Tăng trưởng tín dụng an tồn, chất lượng và hiệu quả; kiên quyết khơng hạ

chuẩn cho vay

Thúc đẩy tăng trưởng tín dụng phù hợp với mục tiêu kinh doanh của năm,

cạnh tranh lãi suất trên cơ sở linh hoạt, hiệu quả, khơng hạ chuẩn tín dụng.

Tập trung bám sát một số dự án lớn, có hiệu quả của các doanh nghiệp đang

làm việc trong năm 2013 để tạo cơ sở đẩy mạnh tín dụng trong năm tới.

Rà sốt lại danh mục tín dụng và phân loại khách hàng từ đó đưa ra chính

sách lãi suất cụ thể phù hợp theo từng ngành, từng đối tượng khách hàng. Các

Phòng có biện pháp hỗ trợ và tập trung tăng trưởng tín dụng cho khách hàng có tình

hình tài chính kinh doanh tốt, hiệu quả cao; các ngành, lĩnh vực có triển vọng tăng

trưởng tốt trong năm tới, các lĩnh vực ưu tiên và doanh nghiệp SME.

Tăng cường hơn nữa phát triển tín dụng bán lẻ với mục tiêu tăng trưởng tín

dụng bán lẻ ln cao hơn tăng trưởng tín dụng nói chung, phối hợp chặt chẽ với

Trung ương để đưa ra thêm nhiều chính sách cũng như sản phẩm liên kết với các

đối tác, tăng cường mảng tín dụng kích thích tiêu dùng của khách hàng.

Phối hợp chặt chẽ với Hội sở chính trong cơng tác quản lý khách hàng, đặcĐỗ Chí ThanhLớp: CQ50/15.0846

Khóa luận tốt nghiệpHọc viện tài chínhbiệt là các khách hàng mục tiêu của tồn hệ thống, xây dựng chính sách giá, sản

phẩm phù hợp nhu cầu của từng khách hàng.

Tăng cường cập nhật, trao đổi thông tin, đặc biệt là các thông tin về thi

trường, thơng tin ngành hàng để ln có những nhận đinh chính xác, phương án xử

lý kip thời, tránh rủi ro tín dụng phát sinh.

Khi cho vay, ngồi lợi ích tín dụng, cần gia tăng tối đa các lợi ích từ công tác

bán chéo sản phẩm, đánh giá lợi ích tổng thể do khách hàng mang lại từ đó có chính

sách phát triển khách hàng phù hợp.

3.1.3 Định hướng phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng

Ngay từ bước đầu, phải tăng cường thẩm đinh, rà soát chặt chẽ tình hình của

khách hàng.

Hồn thiện qui trình cấp tín dụng, chính sách tín dụng chuẩn , thống nhất

quan điểm và khẩu vi tín dụng: an tồn, hiệu quả đặt lên hàng đầu

Tập trung nguồn lực thu hồi những khoản nợ có vấn đề. Xây dựng phương án

và lộ trình thu hồi nợ cụ thể cho từng khoản nợ. Bám sát tình hình khách hàng, đánh

giá cơng tác thu hời nợ kip thời để có những phương án điều chỉnh phù hợp, thực

hiện đa dạng nhiều biện pháp nhằm kiên quyết thu hời nợ nhanh chóng.

Chủ động phối hợp với Trung ương để nhận được những hỗ trợ kip thời, từ

đó đưa ra những phương án xử lý hiệu quả, đặc biệt là những khoản nợ có tính chất

phức tạp.

Xây dựng cơ chế khen thưởng cho các có nhân, tập thể có đóng góp tích cực

trong cơng tác thu hời nợ xấu, các phòng khơng có nợ xấu phát sinh.

Chú trọng công tác đào tạo, tự đào tạo và học hỏi đồng nghiệp của cán bộ

nhân viên, thực hiện tốt Văn hóa ngân hàng TMCP Á Châu, xây dựng đội ngũ cán

bộ giỏi chuyên môn, chuyên nghiệp. Đặc biệt, ngân hàng TMCP Á Châu chú trọng

năng lực thẩm đinh của cán bộ, đinh giá độc lập, có cơ chế kiểm sốt chất lượng

thẩm đinh, đề cao tính trung thực , minh bạch của các thơng tin thẩm đinh.

Đỗ Chí ThanhLớp: CQ50/15.0847

Khóa luận tốt nghiệpHọc viện tài chínhChú trọng cơng tác quản lý khách hàng, theo dõi cập nhật thường xuyên các

biến động để ứng phó kip thời, để phát vay và rút dư nợ kip thời. Chủ động và kiên

quyết trong việc nhắc nợ, đôn đốc và xử lý nợ tại đơn vi.

3.2 Giải pháp phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Á

Châu – Chi nhánh Quảng Ninh

3.2.1 Nhóm giải pháp phòng ngừa rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP Á Châu

– Chi nhánh Quảng Ninh

3.2.1.1 Tiếp tục hoàn thiện bộ máy cấp tín dụng và quy trình cấp tín dụng

Việc xác lập bộ máy cấp tín dụng, quy trình tín dụng và khơng ngừng hồn

thiện nó đặc biệt quan trọng đối với một ngân hàng thương mại. Sự kiểm soát chặt

chẽ của bộ máy tín dụng cùng với một quy trình tín dụng hợp lí sẽ giúp cho ngân

hàng nâng cao chất lượng tín dụng và giảm thiểu rủi ro tín dụng; đồng thời, làm cơ

sở cho việc phân đinh quyền, trách nhiệm cho các bộ phận trong hoạt động tín

dụng, thiết lập các hồ sơ, thủ tục vay vốn.

Tại ngân hàng TMCP Á Châu – Chi nhánh Quảng Ninh, bộ máy tín dụng

được tổ chức một cách khá chặt chẽ nhưng vẫn còn tờn tại việc khơng tách bạch các

chức năng, nhiệm vụ của q trình cấp tín dụng; và quy trình tín dụng khá hợp lý

nhưng đơi khi còn khá cứng nhắc, chưa linh hoạt trong mốt số trường hợp, đòi hỏi

cán bộ tín dụng phải cần xử lí khéo léo cá trường hợp đó mà vẫn đảm bảo tuân thủ

đúng quy trình tín dụng của chi nhánh.

Để hạn chế tối đa rủi ro do việc không tách bạch các chức năng, nhiệm vụ

của q trình cấp tín dụng, tại chi nhánh mơ hình tổ chức tín dụng phải được xây

dựng theo hướng: Phải có sự độc lập giữa các chức năng mà một cán bộ tín dụng

hiện nay đang thực hiện, phải tiến hành tách các bộ phận: chức năng bán hàng (tiếp

xúc khách hàng, tiếp thi...), chức năng phân tích, thẩm đinh tín dụng (phân tích,

thẩm đinh, dự báo, đánh giá khách hàng....) và chức năng quản lý (xử lý hồ sơ, theo

dõi, giám sát khoản vay, thu nợ, thu lãi...). Với mơ hình này, bộ phận quan hệ khách

hàng chiu trách nhiệm tìm kiếm, phát triển và chăm sóc khách hàng. Bộ phận này sẽ

Đỗ Chí ThanhLớp: CQ50/15.0848

Khóa luận tốt nghiệpHọc viện tài chínhtìm hiểu nhu cầu của khách hàng, hướng dẫn khách hàng hồn thiện hờ sơ vay vốn, sau

đó chuyển tồn bộ hờ sơ và các thông tin liên quan đến khách hàng cho bộ phận phân

tích, thẩm đinh tín dụng. Bộ phận phân tích tín dụng kiểm tra thơng tin, thu thập các

thơng tin bổ sung qua các kênh thông tin lưu trữ ngân hàng, hỏi tin qua CIC, tìm

hiểu trên các phương tiện thông tin đại chúng hoặc yêu cầu bộ phận quan hệ khách

hàng tìm hiểu thêm thơng tin qua việc phỏng vấn trực tiếp khách hàng, kiểm tra

thực tế, đề nghi khách hàng bổ sung hồ sơ cần thiết. Trên cơ sở thơng tin đó, bộ

phận phân tích tín dụng thực hiện phân tích, đánh giá tồn bộ các nội dung từ tình

hình chung về khách hàng, tình hình tài chính, phương án/dự án vay vốn đến các

nội dung về đảm bảo tiền vay. Bộ phận phân tích tín dụng trực tiếp báo cáo kết quả,

phân tích đánh giá khách hàng lên người phê duyệt tín dụng. Kết quả phê duyệt tín

dụng sau đó sẽ được chuyển cho bộ phận phân tích tín dụng để lưu trữ thơng tin

đờng thời được chuyển cho bộ phận quan hệ khách hàng để thực hiện các khâu tiếp

theo trong quy trình tín dụng.

3.2.1.2 Xây dựng chính sách tín dụng hợp lí

Chinh sách tín dụng là hệ thống các chủ trương, đinh hướng quy đinh chi

phối hoạt động tín dụng do HĐQT của ngân hàng đưa ra nhằm sử dụng hiệu quả

nguồn vốn để tài trợ cho các doanh nghiệp, các tổ chức, các hộ gia đình và cá nhân

trong phạm vi cho phép của những quy đinh của chính phủ. Qua đó, chính sách tín

dụng sẽ giúp xác đinh những giới hạn áp dụng cho hoạt động tín dụng, thiết lập mơi

trường nhằm giảm bớt rủi ro trong hoạt động tín dụng.

Ngân hàng TMCP Á Châu – Chi nhánh Quảng Ninh đã có những chính sách

tín dụng hợp lí, khách quan, tuân thủ quy đinh của NHNN và phù hợp với những

thông lệ chung của quốc tế. Tuy nhiên, nó vẫn chưa đáp ứng được tính phù hợp với

một số ít ngành nghề. Đờng thời, chi nhánh cũng nên phát triển hơn nữa chính sách

tín dụng về hoạt động xuất nhập khẩu...

Để đảm bảo đưa hoạt động tín dụng của ngân hàng TMCP Á Châu – Chi

nhánh Quảng Ninh phát triển theo đúng đinh hướng, đạt được mục tiêu an tồn,Đỗ Chí ThanhLớp: CQ50/15.08Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

1 Định hướng phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP Á Châu – Chi nhánh Quảng Ninh

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×