Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Phụ lục 1.1: Chương trình kiểm toán mẫu khoản mục doanh thu BH&CCDV

Phụ lục 1.1: Chương trình kiểm toán mẫu khoản mục doanh thu BH&CCDV

Tải bản đầy đủ - 0trang

Luận văn12GVHD: ThS. Đinh Thị Thu HàSo sánh doanh thu bán hàng và doanh thu hàng

bán bị trả lại, tỷ lệ các khoản mục giảm trừ

doanh thu trên tổng doanh thu giữa năm nay và

năm trước, thu thập giải trình cho những biến

động bất thường.

Phân tích sự biến động của tổng doanh thu,

doanh thu theo từng loại hoạt động giữa năm nay

với năm trước, thu thập sự giải trình cho những

biến động bất thường.

III. Kiểm tra chi tiết12Lập bảng tổng hợp doanh thu theo khách hàng,

nhóm hàng hóa, dịch vụ đã cung cấp theo các

tháng trong năm, đối chiếu Sổ Cái.

Đối chiếu doanh thu theo từng khách hàng hoặc

từng tháng, hoặc từng loại hàng hóa dịch vụ với

các tài liệu độc lập khác như: Báo cáo tổng hợp

doanh thu bán hàng của phòng bán hàng, phòng

xuất khẩu,… về số lượng, giá trị và giải thích

chênh lệch lớn (nếu có).

Đối chiếu doanh thu hạch toán với doanh thu

theo tờ khai VAT trong năm.3Chọn mẫu các khoản doanh thu ghi nhận trong

năm và kiểm tra hồ sơ bán hàng liên quan. Đối

với doanh thu bằng ngoại tệ, cần kiểm tra tính

hợp lý của tỷ giá áp dụng để quy đổi.4Kiểm tra chi tiết hồ sơ đối với các khoản giảm

trừ doanh thu lớn trong năm, đảm bảo tuân thủ

các quy định bán hàng của DN cũng như luật

thuế.5

5.1Kiểm tra tính đúng kỳ của doanh thu:

Kiểm tra hóa đơn bán hàng, vận đơn, phiếu xuất

kho, hợp đồng của các lô hàng được bán trước

và sau ngày khóa sổ kế tốn để đảm bảo doanh

thu đã được ghi chép đúng kỳ.SV: Nguyễn Thị Mai Như_Lớp CQ 50/22.04126Luận vănGVHD: ThS. Đinh Thị Thu Hà5.2Kiểm tra tính hợp lý của các lơ hàng bị trả lại

hoặc giảm giá hàng bán phát sinh sau ngày khóa

sổ kế toán, đánh giá ảnh hưởng đến khoản doanh

thu đ ghi nhận trong năm.6Kiểm tra tính trình bày về doanh thu trên BCTC.

IV. Thủ tục kiểm toán khác.D.KẾT LUẬN

Theo ý kiến của tôi, trên cơ sở các bằng chứng thu thập được từ việc thựchiện các thủ tục ở trên, các mục tiêu kiểm tốn trình bày ở phần đầu của chương

trình kiểm tốn đã đạt được, ngoại trừ các vấn đề sau:

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

Chữ ký của người thực hiện:Kết luận khác của Thành viên BGĐ và/hoặc Chủ nhiệm kiểm tốn (nếu có):

.................................................................................................................................SV: Nguyễn Thị Mai Như_Lớp CQ 50/22.04127Luận vănGVHD: ThS. Đinh Thị Thu HàPhụ lục 2.1 Chỉ mục hồ sơ kiểm toán

A: Lập kế hoạch kiểm tốn:A100. Quản lý chung (Các hoạt động trước kiểm tốn)A200. Lập kế hoạch kiểm tra chi tiếtA300. Tìm hiểu khách hàng và thị trường hoạt độngA400. Tìm hiểu chu trình KDA500. Phân tích sơ bộ BCTCA600. Phân tích chung về KSNBA700. Xác định mức trọng yếuA800. Xác định phương pháp chọn mẫuA900. Tổng hợp kế hoạch kiểm tốnB: Kết luận và báo cáoB100. Sốt xét, phê duyệt và phát hành Báo cáoB200. Thư quản lý và các tư vấn khác cho khách hangB300. BCTC và BCKT• B400. Tổng hợp kết quả kiểm toán

C: Đánh giá hệ thống KSNBC100. Hệ thống KSNB (HTKSNB)D: Kiểm tra cơ bản – Tài sảnD100. Kiểm tra cơ bản - TiềnD200 Kiểm tra cơ bản - Các khoản đầu tưD300. Kiểm tra cơ bản - Các khoản phải thuD400. Kiểm tra cơ bản – HTKD500. Kiểm tra cơ bản - TS lưu động khácD600. Kiểm tra cơ bản - TSCĐ và XDCBDDD700. Kiểm tra cơ bản – TSDH khácE: Kiểm tra cơ bản – Cơng nợE100. Kiểm tra cơ bản - Các khoản phải trảE200.Kiểm tra cơ bản - Vay ngắn, dài hạnSV: Nguyễn Thị Mai Như_Lớp CQ 50/22.04128Luận vănGVHD: ThS. Đinh Thị Thu HàE300. Kiểm tra cơ bản - ThuếE400. Kiểm tra cơ bản - Tiền lươngE500. Kiểm tra cơ bản - Chi phí trích trướcF: Kiểm tra cơ bản - Nguồn vốnF100. Kiểm tra cơ bản - Nguồn vốnG: Kiểm tra cơ bản – Báo cáo kết quả kinh doanhG100. Kiểm tra cơ bản - Doanh thuG200. Kiểm tra cơ bản - Giá vốnG300. Kiểm tra cơ bản - Chi phí hoạt độngG400. Kiểm tra cơ bản - Hoạt động tài chínhG500. Kiểm tra cơ bản - Hoạt động khácH: Các tài liệu khác

Các phần hành trong giai đoạn thực hiện kiểm tốn cơ bản gồm 4 mẫu chính:XX10: Tổng hợp số liệu – LeadsheetXX30: Chương trình kiểm tốn – Model Audit ProgramXX20: Ghi chú hệ thống và tổng hợp số liệu phần hành – System NotesXX40: Các giấy tờ làm việc chi tiết – Working Papers

Hồ sơ kiểm toán là tài sản của Cơng ty, nó chỉ được cung cấp chokhách hàng hoặc bên thứ ba khi có sự đồng ý của Ban Giám đốc Công ty hoặc theo

quy định của Pháp luật và Tổ chức nghề nghiệp.

Các file được dùng để lưu trữ các thơng tin kiểm tốn. Các thơng tin

được lưu trữ bao gồm:Kế hoạch kiểm tốn.Việc thực hiện cuộc kiểm tốn.Kết quả về các thủ tục mà KTV đã sử dụng khi thực hiện kiểm tốn.• Các kết luận mà KTV đưa ra từ những bằng chứng thu thập được trong

q trình kiểm tốn.SV: Nguyễn Thị Mai Như_Lớp CQ 50/22.04129Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Phụ lục 1.1: Chương trình kiểm toán mẫu khoản mục doanh thu BH&CCDV

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×