Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Phụ lục 2.2: Hợp đồng kiểm toán

Phụ lục 2.2: Hợp đồng kiểm toán

Tải bản đầy đủ - 0trang

Luận vănGVHD: ThS. Đinh Thị Thu HàĐại diện là: Ông Nguyễn Duy TuấnChức vụ: Giám đốcĐiện thoại: 0383.848810Fax: 0383.560040Địa chỉ: Phòng 1301, Chung cư tháp đơi dầu khí, số

7 đường Quang Trung, P. Quang Trung, TP

Vinh, tỉnh Nghệ An.Hai bên thống nhất hợp đồng với các điều khoản sau:

Điều 1: Nội dung dịch vụ

Bên B đồng ý cung cấp cho Bên A dịch vụ kiểm tốn Báo cáo tài chính cho năm tài

chính kết thúc ngày 31/12/2015 của Cơng ty Cổ phần B. Báo cáo tài chính được lập phù

hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Hệ thống kế toán Việt Nam và các quy định

khác về kế tốn hiện hành tại Việt Nam cho mục đích Báo cáo theo luật định.

Điều 2: Luật định và Chuẩn mực

Dịch vụ kiểm toán được thực hiện phù hợp các quy định của Luật kiểm toán độc lập

số 67/2011/QH11 ngày 29/03/2011 của Quốc hội, các Chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam và

các Chuẩn mực Kiểm tốn Quốc tế chưa có trong Hệ thống Chuẩn mực Kiểm tốn Việt

Nam. Cơng việc kiểm toán bao gồm việc kiểm tra, trên cơ sở chọn mẫu, các bằng chứng

liên quan đến các số liệu và việc trình bày trên Báo cáo tài chính. Cuộc kiểm toán cũng bao

gồm việc xem xét các nguyên tắc kế tốn áp dụng và những ước tính quan trọng của Ban

giám đốc cũng như đánh giá về việc trình bày các thơng tin trên Báo cáo tài chính.

Bên B sẽ lập kế hoạch và thực hiện cơng việc kiểm tốn để đạt được sự đảm bảo hợp

lý rằng các Báo cáo tài chính của Cơng ty khơng có các sai sót trọng yếu do sai sót hoặc

gian lận. Tuy nhiên, do bản chất và những hạn chế vốn có của kiểm toán cũng như của hệ

thống kế toán và hệ thống kiểm sốt nội bộ, có những rủi ro khó tránh khỏi, ngồi khả

năng của kiểm tốn viên và cơng ty kiểm tốn trong việc phát hiện hết sai sót. Cuộc kiểm

tốn khơng nhằm phát hiện các sai sót và gian lận khơng mang tính trọng yếu đối với Báo

cáo tài chính cũng như khơng nhằm mục đích cung cấp một sự đảm bảo về hệ thống kiểm

soát nội bộ hoặc phát hiện các vấn đề thiếu sót trong hệ thống kiểm soát nội bộ.

Điều 3: Trách nhiệm của Bên A

Trách nhiệm của Bên ASV: Nguyễn Thị Mai Như_Lớp CQ 50/22.04131Luận vănGVHD: ThS. Đinh Thị Thu HàBan Giám đốc Bên A có trách nhiệm lập Báo cáo tài chính trung thực và hợp lý, tuân

thủ các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Hệ thống kế toán Việt Nam, các quy định khác về kế

toán hiện hành tại Việt Nam. Theo đó, bên cạnh các trách nhiệm khác, Ban Giám đốc Bên

A có trách nhiệm (1) thiết lập và duy trì hệ thống kiểm soát nội bộ hữu hiệu đối với việc

lập Báo cáo tài chính, (2) đảm bảo rằng Bên A tuân thủ theo các quy định hiện hành đối

với mọi hoạt động của mình bao gồm việc lưu giữ và quản lý các chứng từ, sổ kế toán, Báo

cáo tài chính và các tài liệu có liên quan theo đúng quy định của Nhà nước, (3) phản ánh

các nghiệp vụ phát sinh một cách đúng đắn vào sổ sách kế tốn, (4) điều chỉnh Báo cáo tài

chính trong trường hợp có sai sót trọng yếu, (5) thực hiện các ước tính kế tốn phù hợp, (6)

bảo vệ tài sản, (7) đảm bảo tính đúng đắn của Báo cáo tài chính phù hợp với Chuẩn mực kế

tốn Việt Nam, Hệ thống kế toán Việt Nam và các quy định khác về kế toán hiện hành tại

Việt Nam.

Cung cấp đầy đủ, kịp thời các thơng tin cần thiết có liên quan cho Bên B.

Cung cấp cho Bên B các Báo cáo tài chính của Cơng ty đã được ký và đóng dấu xác

nhận. Bố trí nhân sự liên quan cùng làm việc với Bên B trong q trình kiểm tốn và bố trí

nơi làm việc hợp lý.

Theo quy định của Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 580 được ban hành theo

Quyết định số 219/2000/QĐ-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ trƯởng Bộ Tài chính, Cơng ty

sẽ cung cấp Thư giải trình của Ban Giám đốc cho Bên B nêu rõ trách nhiệm của Ban Giám

đốc của Công ty trong việc lập Báo cáo tài chính và khẳng định rằng ảnh hưởng của từng

sai sót và tổng các sai sót khơng được điều chỉnh do Bên B tổng hợp trong q trình kiểm

tốn cho kỳ hiện tại và kỳ hoạt động trước là khơng trọng yếu đối với Báo cáo tài chính.

Thanh tốn đúng thời hạn và đầy đủ phí kiểm tốn theo thoả thuận tại Điều 5 Hợp đồng

này.

Trách nhiệm của Bên B

Tuân thủ luật định và chuẩn mực đã nêu tại Điều 2

Lập và thông báo cho Bên A về nội dung và kế hoạch kiểm toán, thực hiện cuộc kiểm

toán theo kế hoạch, tuân thủ nguyên tắc độc lập, khách quan và bảo mật số liệu.

Các thơng tin kiểm tốn được đảm bảo chỉ cung cấp cho Bên A chứ không cung cấp

cho các cá nhân hoặc đơn vị nào khác khi chưa được sự chấp nhận bằng văn bản của bên

A.SV: Nguyễn Thị Mai Như_Lớp CQ 50/22.04132Luận vănGVHD: ThS. Đinh Thị Thu HàCử các kiểm tốn viên có năng lực và kinh nghiệm thực hiện kiểm toán.

Báo cáo Ban Giám đốc Bên A bất cứ sự gian lận hay hoạt động không hợp pháp hoặc

những điểm yếu quan trọng của hệ thống kiểm soát nội bộ được phát hiện trong cuộc kiểm

toán;

Bên B phải đảm bảo cung cấp cho Bên A các Báo cáo kiểm toán như đã nêu tại điều

4.

Điều 4: Báo cáo kiểm toán

Sau khi kết thúc kiểm toán, Bên B sẽ cung cấp cho Bên A 05 (năm) bộ Báo cáo kiểm

tốn cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2015. Báo cáo kiểm toán được lập phù hợp với

các Chuẩn mực kiểm tốn Việt Nam.

Điều 5:Phí dịch vụ và phương thức thanh tốn

1)Tổng mức phí cho các dịch vụ nêu tại điều 1 là: VNĐMức phí nêu trên đã bao gồm thuế GTGT 10%.

2)Phương thức thanh tốn•Trả lần 1: Sau khi ký hợp đồng.

Trả lần 2: Phần còn lại:

Sau khi phát hành báo cáo chính thức và Bên A nhận được đầy đủ chứng từ gồm:

1.Hoá đơn GTGT2.Tồn bộ số lượng báo cáo như Điều 4Phí kiểm toán sẽ được thanh toán bằng chuyển khoản trực tiếp vào tài khoản ngân

hàng của Bên B bằng Đồng Việt Nam. Bên B có quyền tính lãi trả chậm theo lãi suất ngân

hàng nếu Bên A khơng thanh tốn trong vòng 15 ngày kể từ ngày Bên B phát hành chứng

từ yêu cầu thanh toán.

Điều 6: Cam kết và các giới hạn

Hai bên cam kết thực hiện tất cả các điều khoản nêu trên. Trong trường hợp có khó

khăn trong quá trình thực hiện hợp đồng, cả hai bên phải kịp thời thơng báo cho nhau để

trao đổi, tìm giải pháp thích hợp.

Bất kỳ tranh chấp hoặc khiếu kiện phát sinh trong quá trình thực hiện Hợp đồng mà

các bên không giải quyết được bằng thương thảo, sẽ được giải quyết tại toà án kinh tế tại

nơi ký kết hợp đồng.

Điều 7:Hiệu lực và thời hạn Hợp đồng

Hợp đồng này được lập thành 04 (bốn) bản, mỗi bên giữ 02 (hai) bản.SV: Nguyễn Thị Mai Như_Lớp CQ 50/22.04133Luận vănGVHD: ThS. Đinh Thị Thu HàBản Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi hai bên hồn thành hết

nghĩa vụ của mình theo hợp đồng và khi đó hợp đồng sẽ tự động hết hiệu lực.

Đại diện Bên BĐại diện Bên ACHI NHÁNH CÔNG TY TNHH KIỂM TỐN VÀCƠNG TY CỔ PHẦNTƯ VẤN UHY ACA- CHI NHÁNH MIỀN TRUNGBNGUYỄN DUY TUẤNHồ Văn ĐườngGiám đốcGiám đốcSV: Nguyễn Thị Mai Như_Lớp CQ 50/22.04134Luận vănGVHD: ThS. Đinh Thị Thu HàPhụ lục 2.3 Kế hoạch kiểm toánChi nhánh Miền Trung:Tel:(038) 3 848 810Fax: (038) 3 560 040Email: tuannd.aca@gmail.comwww.acamientrung.comVinh, ngày 24 tháng 02 năm 2016KẾ HOẠCH KIỂM TỐNKính gửi: Ban Giám Đốc

Kế tốn trưởng

Cơng ty cổ phần B

Nội dung: Kế hoạch kiểm tốn Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc

ngày 31/12/2015

Thưa Q Cơng ty,

Cơng ty TNHH Kiểm tốn và Tư vấn UHY ACA - Chi nhánh Miền Trung gửi

tới Quý Công ty lời chào trân trọng. Như đã được thống nhất, chúng tơi sẽ tiến hành

kiểm tốn Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2015 của Quý

Công ty. Chúng tôi xin gửi tới Quý Công ty kế hoạch làm việc chi tiết như sau:

1.Lịch làm việc: từ ngày 24/02/2016 đến ngày 27/02//2016 (chi tiết như sau)Ngày

Ngày 24/02/2016Nội dungNgày 24/02/201627/02/2016Họp thông báo kế hoạch kiểm tốn với Ban

Giám đốc Cơng ty, phòng Kế tốn.

Thu thập các tài liệu ban đầu để phục vụ

kiểm toán tại Văn phòng Cơng ty.

Làm tại văn phòng Cơng tySV: Nguyễn Thị Mai Như_Lớp CQ 50/22.04Thời gian, nhóm thực

hiện

Bắt đầu từ 8h15 sáng

ngày 24/02/2016Bắt đầu và kết thúc

mỗi buổi làm việc theo

thời gian hàng ngày

của Quý Công ty135Luận vănGVHD: ThS. Đinh Thị Thu HàNgày 27/02/20161 ngày sau kết thúcDự kiến từ 15-16h

Họp thống nhất số liệu kiểm toán ,kết luận

sơ bộ những vấn đề tồn tại trong hệ thống kế

toán và hệ thống kiểm sốt nội bộ của Cơng

ty được rút ra sau cuộc kiểm toán

Tổng hợp số liệu và lập dự thảo báo cáo kiểm tốn Tại

VP Cơng ty UHY ACA- CN Miền TrungGửi dự thảo BCKT năm 2015, khách hàng xem bản dự

Chậm nhất 10 ngày

thảo BCKT và cho ý kiến về bản dự thảo tại đơn vị,

sau kết thúc

Thống nhất nội dung BCKT BCTC 31/12/2015 Tại VP

Công ty UHY ACA- CN Miền Trung2.Nhóm kiểm tốn:Cơng việc kiểm tốn Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày

31/12/2015 của Quý Công ty dự kiến được thực hiện bởi:

1. Ơng Nguyễn Đức Toản- Trưởng nhóm kiểm tốn2. Ơng Phạm Tuấn Linh- Kiểm toán viên3. Bà Nguyễn Thị Mai Như - TL Kiểm tốn viên

Trong q trình kiểm tốn, tùy theo tình hình thực tế, chúng tơi có thể bổ sung

hoặc giảm bớt số lượng kiểm toán viên, trợ lý kiểm tốn viên. Chúng tơi có nghĩa

vụ thơng báo trước cho Quý Công ty về bất kỳ sự thay đổi nào.

3.Kiểm tốn chất lượng:Cuộc kiểm tốn do Ơng Nguyễn Anh Dũng– P.Giám đốc Chi nhánh trực tiếp

quản lý, chỉ đạo và kiểm soát chất lượng nghề nghiệp.

4.Lịch phát hành Báo cáo kiểm toán:Phát hành Dự thảo báo cáo kiểm tốn kèm Báo cáo tài chính đã được kiểm

tốn Chậm nhất vào 10 ngày kể từ ngày Công ty thống nhất số liệu về Báo cáo tài

chính và các bút tốn điều chỉnh (nếu có).

- Phát hành chính thức Báo cáo kiểm tốn và Báo cáo tài chính đã được kiểm

tốn Chậm nhất 07 ngày sau khi có ý kiến chính thức của Q Cơng ty về Dự thảo.

5. Các tài liệu, thông tin đề nghị Quý Công ty chuẩn bị và cung cấp

• UHY ACA sẽ gửi kèm theo danh mục Tài liệu cần chuẩn bị cung cấp. Đề

nghị Quý Công ty chuẩn bị giúp các tài liệu này.SV: Nguyễn Thị Mai Như_Lớp CQ 50/22.04136Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Phụ lục 2.2: Hợp đồng kiểm toán

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×