Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Một số vấn đề còn tồn tại tại chi nhánh.

Một số vấn đề còn tồn tại tại chi nhánh.

Tải bản đầy đủ - 0trang

Công nghệ thông tin trong ngân hàng đã được chú trọng đầu t ư

nhưng chưa đồng bộ, chưa chuẩn hóa được hết các hoạt động

nghiệp vụ.

Những tồn tại trên trong hoạt động của NHNo & PTNT chi nhánh

Bắc Kạn phát sinh là do một số nguyên nhân chủ yếu sau:

Nguyên nhân khách quan

Thứ nhất, nền kinh tế trong nước còn nhiều biến động.

Thứ hai, các chính sách của Nhà nước liên quan đến hoạt động của

ngân hàng hay thay đổi vì còn trong q trình hồn thi ện. Do đó, ho ạt

động trong ngân hàng nói chung và chi nhánh nói riêng cũng ph ải thay

đổi thường xuyên, gây khó khăn trong việc tiếp cận và làm quen, hiểu rõ

tính chất công việc.

Thứ ba, khách hàng thiếu kinh nghiệm, khả năng tài chính kém. Hơn

thế nữa, khách hàng còn khơng kê khai đúng tình hình ho ạt đ ộng cũng

như tình hình tài chính của cơng ty dẫn đến ngân hàng không th ể đánh

giá đúng thực trạng của khách hàng vay vốn. Bên c ạnh đó, khách hàng có

hiện tượng cố tình khơng trả nợ đúng hạn, kéo dài th ời gian tr ả n ợ, s ử

dụng vốn sai mục đích đã cam kết trong hợp đồng tín dụng. Điều này

gây ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động kinh doanh của ngân hàng.

Nguyên nhân chủ quan

Thứ nhất, hoạt động cho vay của chi nhánh còn tập trung vào m ột

số khách hàng lớn, có quan hệ tín dụng lâu năm với chi nhánh và ch ủ

yếu là các doanh nghiệp nhà nước. Điều này làm ngân hàng khó đa dạng

hóa danh mục đầu tư dẫn tới rủi ro có thể xảy ra tăng lên.

Thứ hai, trình độ của cán bộ tín dụng còn hạn chế. Sự thích nghi và

SV: Mạc Thị Quế TrinhLớp: CQ50/15.01nhanh nhạy với sự phát triển của thị trường chưa cao. Một phần là do

tuổi đời còn khá trẻ, khả năng giao tiếp, tiếp xúc với các đối tượng

khách hàng khác nhau chưa nhiều.

Thứ ba, cơng tác kiểm tra kiểm sốt sau cho vay còn ch ưa đ ược chú

trọng.Việc kiểm tra thực tế còn mang tính lý thuyết nên chất lượng chưa

được đánh giá chính xác.

Tóm lại. những kết quả đạt được là do có sự đóng góp cơng s ức r ất

lớn của Ban lãnh đạo cùng đội ngũ cán bộ nhân viên của chi nhánh. Tuy

nhiên, những tồn tại đang diễn ra đòi hỏi chi nhánh cần chú tr ọng h ơn

tới cơng tác quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay, cần xây d ựng danh

mục cho vay an toàn, nâng cao chất lượng tín dụng. Bên cạnh đó, Ban

lãnh đạo cần đưa ra các biện pháp xử lý khoản n ợ còn tồn đọng nh ằm

giảm thiểu tối đa tổn thất cho ngân hàng.SV: Mạc Thị Quế TrinhLớp: CQ50/15.01CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG PHÒNG NGỪA VÀ

HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NƠNG

NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NƠNG THƠN TỈNH BẮC KẠN.

3.1 Định hướng hoạt động tín dụng của Ngân Hàng Nông Nghiệp và

Phát triển Nông thôn- Chi nhánh tỉnh Bắc Kạn.

3.1.1 Định hướng chung của NHNN & PTNT – Chi nhánh tỉnh Bắc Kạn

Nhằm phát huy những kết quả đạt được trong thời gian qua, đồng thời

khắc phục và hạn chế những tồn tại còn phát sinh, NHNN & PTNT chi nhánh

Bắc Kạn đề ra những mục tiêu tổng quát dựa trên mục tiếu chung về phát

triển kinh tế - xã hội của Nhà nước.

Thứ nhất, NHNN & PTNT chi nhánh tỉnh Bắc Kạn đảm bảo tiếp tục duy

trì tỷ lệ tăng trưởng của hoạt động tín dụng. Chi nhánh cũng phải duy trì cơ

cấu cho vay hợp lý nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả trong kinh doanh.

Thứ hai bên cạnh việc duy trì mối quan hệ với những khách hàng truyền

thống, có uy tín thì chi nhánh cần chú trọng giảm dư nợ đối với những khách

hàng có nguy cơ rủi ro cao. Hơn thế nữa, chi nhánh cần tăng cường tìm kiếm

những khách hàng mới để tăng cường vốn cho vay. Tuy nhiên, đối với những

khách hàng mới cần phân tích và đánh giá một cách chi tiết và chính xác tình

hình tài chính của họ trước khi đưa ra quyết định cho vay.

Thứ ba, các sản phẩm dịch vụ ngày càng mở rộng hơn, phù hợp với

nhiều đối tượng khách hàng hơn. Bên cạnh đó, chi nhánh cần phát triển để

cạnh tranh với các ngân hàng khác trên hệ thống.SV: Mạc Thị Quế TrinhLớp: CQ50/15.01Thứ tư, chủ động chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ nhân

viên; xây dựng mối quan hệ đoàn kết và thống nhất trong tập thể, tạo môi

trường làm việc thân thiện.SV: Mạc Thị Quế TrinhLớp: CQ50/15.01Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Một số vấn đề còn tồn tại tại chi nhánh.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×