Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
1 Khái quát về Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triền Nông Thôn – Chi nhánh tỉnh Bắc Kạn.

1 Khái quát về Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triền Nông Thôn – Chi nhánh tỉnh Bắc Kạn.

Tải bản đầy đủ - 0trang

ngân hàng có vị thế, uy tín trong khu vực và trên th ế giới.

Sự thành công của Agribank Việt Nam hơm nay là s ự đóng góp ý trí,

sức mạnh của 2.250 Chi nhánh, phòng giao dịch trực thuộc trên tồn

quốc. Trong đó, có sự đóng góp khơng nhỏ của Agribank Chi nhánh T ỉnh

Bắc Kạn. Được chia tách và tái lập từ Agribank Bắc Thái và 2 Chi nhánh

huyện Ngân Sơn và Huyện Ba Bể của Agribank Cao Bằng, theo quy ết

định số 575/QĐ-NHNo-02 ngày 16 tháng 12 năm 1996 của Tổng Giám

đốc Agribank Việt Nam. Agribank Chi nhánh Tỉnh Bắc Kạn là chi nhánh

loại II trực thuộc Agribank Việt Nam, có trụ sở tại Thành ph ố Bắc K ạn

tỉnh Bắc Kạn, gồm 7 chi nhánh loại II và 9 phòng giao d ịch trực thuộc

trên địa bàn các huyện thị, thành trong tỉnh Bắc Kạn, là đơn vị hạch tốn

kinh tế phụ thuộc, có con dấu riêng, hoạt động theo đi ều l ệ của

Agribank Việt Nam và quy chế uỷ quyền của Tổng giám đốc. Để thực

hiện tốt nhiệm vụ kinh doanh trực tiếp, hoàn thành về khốn tài chính,

Ban giám đốc Agribank Chi nhánh Tỉnh Bắc Kạn đã củng cố tổ ch ức, sắp

xếp lại các phòng, chi nhánh trực thuộc, xây dựng chiến lược kinh doanh

bài bản, khoa học để tạo đà phát triển đi lên và đ ạt đ ược k ết qu ả đáng

khích lệ:

Đến nay, chi nhánh đã khẳng định được vị trí vai trò của mình trong

tồn hệ thống, đứng vững và phát triển trong cơ chế mới, chủ động mở

rộng mạng lưới giao dịch, đa dạng hoá dịch vụ ngân hàng, thường xuyên

tăng cường cơ sở vật chất kỹ thuật để từng bước đổi mới công nghệ - hiện

đại hoá ngân hàng.

Mười tám năm, tuy chưa dài nhưng nhìn lại chặng đường đã qua,

Agribank Chi nhánh Tỉnh Bắc Kạn đã lớn mạnh và tr ưởng thành. Hiện

tại chi nhánh đã và đang củng cố lại hoạt động, mở mang các dịch vụ

tiện ích để tiếp tục phát triển.

SV: Mạc Thị Quế TrinhLớp: CQ50/15.012.1.2 Cơ cấu tổ chức quản lý của AGRIBANK Chi nhánh B ắc K ạn

Bộ máy của chi nhánh được tổ chức theo cơ chế trực tuyến ch ức

năng với chế độ một thủ trưởng trực tiếp điều hành toàn bộ hoạt động

kinh doanh của Ngân hàng. Bộ máy quản lý của Agribank Chi nhánh T ỉnh

Bắc Kạn gồm:

- Ban Giám đốc: Giám đốc, các Phó giám đốc

- Các phòng nghiệp vụ tại Agribank chi nhánh Tỉnh Bắc K ạn: Phòng

Kế hoạch Kinh doanh, Phòng Kế tốn Ngân quỹ, Phòng Hành chính Nhân

sự, Phòng Kiểm tra kiểm sốt nội bộ, Phòng Điện tốn, Phòng Dịch v ụ và

Marketing

- Các Chi nhánh trực thuộc Agribank chi nhánh Tỉnh Bắc K ạn: Ngân

hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Huy ện

Chợ Đồn Bắc Kạn, Ngân Sơn, Ba Bể, Pác Nặm, Bạch Thông, Na Rì, Ch ợ

Mới,

- Các Phòng giao dịch trực thuộc Agribank Chi nhánh T ỉnh Bắc

Kạn: Phòng giao dịch Minh Khai, Phòng giao dịch Xu ất Hóa, Phòng giao

dịch Sơng Cầu, Phòng giao dịch Đức Xuân

- Các Phòng giao dịch trực thuộc Agribank Chi nhánh Huy ện: Phòng

giao dịch Đồng Lạc - Huyện Chợ Đồn Bắc Kạn; Phòng giao d ịch Nà Ph ặc Huyện Ngân Sơn Bắc Kạn; Phòng giao dịch Hảo Nghĩa - Huy ện Na Rì

Bắc Kạn; Phòng giao dịch Thị trấn Chợ Mới, Phòng giao d ịch S ố 62 Huyện Chợ Mới Bắc Kạn.

Sơ đồ cơ cấu tổ chức

Ban Giám Đốc

Agribank Chi nhánh Tỉnh Bắc KạnSơ đồ: Bộ máy tPhòng KHKDPhòng KTNQPhòng HCNSSV: Mạc Thị Quế TrinhPhòng DV&MKTPhòng ĐTốnPhòng KTKSNBLớp: CQ50/15.01PGD Đức

XnAgribank chi

nhánh Huyện Chợ

ĐồnPGD Đồng LạcAgribank chi

nhánh Huyện

Ngân SơnGD Sông CầuAgribank chi

nhánh Huyện

Ba BểPGD Nà PhặcSV: Mạc Thị Quế TrinhAgribank chi

nhánh Huyện

BThôngPGD Minh KhaiAgribank chi

nhánh Huyện

Pác nặmPGD XH HóaAgribank chi

nhánh Huyện Chợ

MớiAgribank chi

nhánh Huyện Na

RỳPGD 62PGD Hảo

NghĩaLớp: CQ50/15.012.1.3 Tình hình hoạt động kinh doanh chủ yếu

2.1.3.1 Hoạt động huy động vốn

Dưới đây là bảng số liệu huy động vốn của chi nhánhBảng 2.1 Tình hình huy động vốn của NHNN&PTNT- CN Bắc

Kạn

(ĐVT:triệu đồng)(Nguồn báo cáo kinh doanh các năm 2013, 2014, 2015)

Qua bảng số liệu trên ta thấy tình hình huy động v ốn của ngân

hàng qua các năm có sự biến động. Cụ thể năm 2014 tổng nguồn v ốn

huy động được là 1.568.196 triệu đồng tăng 433.479 triệu đồng so v ới

SV: Mạc Thị Quế TrinhLớp: CQ50/15.01năm 2013 tương ứng với 38,20%. Năm 2015 tổng nguồn v ốn huy đ ộng

được là 1.830.286 triệu đồng tăng 262.090 triệu đồng tương ứng v ới

tăng 16,71% so với năm 2014.

Năm 2013,nhờ có các chính sách cải thiện kinh tế, tổng nguồn vốn

huy động tăng do nền kinh tế vĩ mô đang từng bước ổn định. Sang năm

2014, ngành Ngân hàng vẫn còn đối mặt với nhiều thách thức trong lộ

trình tái cơ cấu, khách hàng vay vốn gặp nhiều khó khăn, hàng tồn kho cao,

bất động sản đóng băng, chi phí sản xuất tăng dẫn tới nhiều khách hàng

kinh doanh thua lỗ, khả năng tài chính, khả năng thanh tốn nợ đến hạn

khó khả thi. Đứng trước hoàn cảnh này, tổng nguồn vốn huy động trong

năm đã giảm đi so với năm 2013.

Nếu phân theo nhóm khách hàng, tiền gửi từ dân cư ln chiếm tỷ

trọng cao nhất trong suốt ba năm từ 2013-2015. Năm 2013, tiền g ửi t ừ

dân cư là 893.769 triệu đồng chiếm 78,77% so với tổng nguồn v ốn

(tổng nguồn vốn là 1.134.717 triệu đồng). Năm 2014, tiền g ửi dân c ư là

1.123.771 đồng chiếm tỷ trọng tới 71,71% tổng nguồn v ốn. Trong năm

2015, tiền gửi dân tăng lên so với năm 2014 chiếm tới 76,43% t ổng

nguồn vốn. Tiền gửi từ dân cư luôn chiếm tỷ trọng cao qua các năm.

Nguyên nhân là do chi nhánh đang phát triển mạnh hoạt động huy đ ộng

vốn từ dân cư, đặc biệt là các khoản tiền tiết kiệm. Bên cạnh đó, ngu ồn

vốn huy động từ các TCKT chiếm tỷ trọng tương đối và có xu h ướng

biến động qua các năm. Năm 2013, tiền gửi TCKT đạt 240.948 triệu

đồng.Năm 2014 tăng 95.477 triệu đồng so với năm 2013, và chiếm

28,29% tổng nguồn vốn huy động. Đến năm 2015, tiền gửi TCKT là

431.308 triệu đồng, tăng 94.883 đồng so với năm 2014 và chiếm 23,57%

tổng nguồn vốn trong năm. Nguyên nhân là do tình hình kinh tế mặc dù

SV: Mạc Thị Quế TrinhLớp: CQ50/15.01Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

1 Khái quát về Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triền Nông Thôn – Chi nhánh tỉnh Bắc Kạn.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×