Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Trong tình huống chiếc thẻ Bảo hiểm y tế của ông Lê Văn C sai sót là do cán bộ lập danh sách khi nhập số liệu có thể đánh máy nhầm từ 3/4/1956 thành 4/3/1956 mà không rà soát lại các nội dung dữ liệu với các nội dung trên các giấy tờ tuỳ thân của ông đã n

Trong tình huống chiếc thẻ Bảo hiểm y tế của ông Lê Văn C sai sót là do cán bộ lập danh sách khi nhập số liệu có thể đánh máy nhầm từ 3/4/1956 thành 4/3/1956 mà không rà soát lại các nội dung dữ liệu với các nội dung trên các giấy tờ tuỳ thân của ông đã n

Tải bản đầy đủ - 0trang

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Trong tình huống chiếc thẻ Bảo hiểm y tế của ông Lê Văn C sai sót là do cán bộ lập danh sách khi nhập số liệu có thể đánh máy nhầm từ 3/4/1956 thành 4/3/1956 mà không rà soát lại các nội dung dữ liệu với các nội dung trên các giấy tờ tuỳ thân của ông đã n

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×