Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
III. TIN TRèNH TIT DY

III. TIN TRèNH TIT DY

Tải bản đầy đủ - 0trang

Giáo án DạY Hè TOáN 8 LÊN 9Năm học 2018 - 2019x +1 x + 2 x + 3

:

:

x + 2 x + 3 x +1

2− x   1

 1k) 2 : + x − 2

x

+

x

x

+

1

x i)3

x + 3  4x 2 − 4

 x +1

Bµi 4: Cho biĨu thøc: B = 

+ 2. 5

 2x − 2 x 1 2x + 2

a) Tìm điều kiện của x để giá trị của biểu thức đ-ợc xác định?

b) CMR: khi giá trị của biểu thức đ-ợc xác định thì nó không phụ thuộc vào giá trị của biến x?

2

 5x + 2 5x − 2  x − 100

Bµi 5: Cho A =  2

+ 2

 2

 x − 10 x + 10  x + 4

a. T×m điều kiện của x để biểu thức xác định ?

b. Tính giá trị của A tại x = 20040 ?

x 2 10 x + 25

Bài 6: Cho phân thức

x2 5x

a. Tìm giá trị của x để phân thức bằng 0?

b. Tìm x để giá trị của phân thức bằng 5/2?

c. Tìm x nguyên để phân thức có giá trị nguyên?

Bài 7: Biến đổi mỗi biểu thức sau thành 1 phân thức đại số:

1

1+

1

1

1

1

x

2

):(

+

)

b) ( 2

a)

1

x+2 x2

x

+

4

x

+

4

x4

x

+

4

x

x

3x

x 1

x

3x 2

1

x3 − x 

1

1 

d

)

+

+ 1) : (1 −

)

c) (

e

). 2

+3

2

2

2

x −1 x + x +1

x +1

x −1 x + x  x − 2x + 1 1 − x2

1 xBài 8: Chứng minh đẳng thức:

1 x −3

x 

3

 9

+ 3

: 2

=

 x − 9 x x + 3   x + 3x 3x + 9  3 − x

x 2 + 2 x x − 5 50 − 5 x

Bµi9: Cho biĨu thøc: B =

+

+

2 x + 10

x

2 x( x + 5)

a) Tìm điều kiện xác định của B ?

1

b) Tìm x để B = 0; B =

.

4

c) Tìm x để B > 0; B < 0 ?TiÕt 19 + 20KiĨm tra tỉng kÕt hÌ (90 phút)Ngày dạy 02 tháng 08 năm 2013

Tuần dạy 05

GIO VIấN NGUYN TH LAN NHI H NI31Giáo án DạY Hè TOáN 8 LÊN 9Năm học 2018 - 2019I. TRC NGHIỆM (2điểm)

Câu 1. (0,25điểm). Phương trình nào sau đây khơng phải là phương trình bậc nhất một ẩn

số?

x

D. − 1 = 0

A. 3x - 1 = 0

B. x + 2y = 0

C. 2 - x = 0

3

Câu 2. (0,25điểm) . Phương trình 2x - 6 = 0 có nghiệm là

A. x = - 3

B. x = 3

C. x = 2

x+3 2

+ = 2 có tập xác định là:

x −1 x

B. x ≠ 1 và x ≠ 0

C. x ≠ 1D. x = - 2Câu 3. (0,25điểm) . Phương trình

A. x ≠ 1 hoặc x ≠ 0

Câu 4. (0,25điểm)A. x > 8D. x 0Hình vẽ bên, biểu diễn tập nghiệm của bất ph-ơng trình.

0

8

B. x 8C. x 8D. x < 8Câu 5. (0,25điểm)

A. x - 12 ≥ 0Giá trị x= -3 là một nghiệm của bất phương trình nào dưới đây .

D. x - 5 > 0

B. x + 8 ≤ 0

C. x + 2 ≤ 0Câu 6. (0,25điểm)

5

A.

2Cho MN = 50cm, PQ = 2dm. Tỉ số của 2 đoạn thẳng MN và PQ là:

50

5

50

dm

B. cm

C.

D.

2

2

2Câu 7. (0,25điểm)

tỉ lệ là:A’B’C’  ABC theo hệ số tỉ lệ là k thì ABC  A’B’C’ theo hệ sốA. - k

Câu 8. (0,25điểm)

lµ:

A. 40B.1

kC. kD.1

k2Hình hộp chữ nhật có các kích thước là 3; 4; 5. ThĨ tÝch cđa h×nh hép ®ã

B. 45GIÁO VIÊN NGUYỄN THỊ LAN NHI – HÀ NỘIC. 50D. 6032Giáo án DạY Hè TOáN 8 LÊN 9Năm học 2018 - 2019II. TỰ LUẬN (8điểm)

Câu 1. (2 điểm) . Giải các phương trình sau:

a) 7x - 3(x - 1) = x - 3b)1

3x − 2

+3=

x−2

x+2Câu 2. (2,5điểm) . Một tổ sản xuất dự định làm 50 sản phẩm mỗi ngày , nhưng thực tế mỗi ngày

đã làm được 60 sản phẩm , do đó khơng những tổ đã hồn thành trước thời hạn 2 ngày mà còn làm

vượt mức 15 sản phẩm nữa .Tính số sản phẩm mà đội đã dự định làm .

Câu 3. ( 3 điểm ) . Cho tam giác ABCvuông tại A, đường cao AH (H  BC).

a) Chứng minh ABC δ HAC suy ra AH. BC = AB. AC

b) Giả sử AB = 15 cm, AC = 20 cm. Tính độ dài đoạn BC và AH.

c) Phân giác của HAC cắt cạnh BC tại D. Tính độ dài đoạn CD

Câu 4. ( 0,5 điểm ) . Tìm giá trị nhỏ nhất của A =4x + 3

x2 +1Đáp án và biểu điểm

I. Phõn trc nghim (2điểm)

Câu

Đ/ án1

D2

B3

A4

C5

C6

A7

B8

DII.Phần tự luận (8điểm)

Câu

1Đáp án

a) 7x - 3(x - 1) = x - 3  7x - 3x + 3 = x - 3

 4x - x = - 3 - 3

 3x = - 6  x = - 2

Vậy tập nghiệm của pt là S = −2Điểm

11

3x − 2

+3=

x−2

x+2

ĐKXĐ : x ≠ 2 và x ≠ - 2

Quy đồng và khử mẫu hai vế pt ta được :1 x + 2 + 3x 2 − 12 = 3x 2 − 8 x + 4  9 x = 14  x =214

5

= 1 (tmđkxđ)

9

9 5

Vậy tập nghiệm của pt là : S = 1 

 9

Gọi số sản phẩm mà tổ dự định làm là x , đk: x nguyên dương0,5

GIÁO VIÊN NGUYỄN THỊ LAN NHI – H NI33Giáo án DạY Hè TOáN 8 LÊN 9Năm học 2018 - 2019

Đáp ánCâux

( ngày)

50

Thực tế tổ làm được x+ 15 sản phẩm, với thời gian hoàn thành là

x + 15

(ngày)

60

Vì tổ đã hồn thành cơng việc trước thời hạn 2 ngày nên ta có phương

trình:

x x + 15=2

50

60

 6 x − 5( x + 15) = 2.300  6 x − 5 x − 75 = 600  x = 675 (tmđkcủa ẩn)

Vậy số sản phẩm mà tổ dư định làm là 675 sản phẩmĐiểmKhi đó thời gian tổ dự định hồn thành cơng việc là3Hình vẽ đúng cho câu a1

10,5B

H

D

ACa) Chứng minh ABC  HAC suy ra AH. BC = AB. AC

Xét ABC và HAC có:
 ABC  HAC (g.g)

0,5AB BC

=

 AH .BC = AB. AC (đpcm)

HA ACb) Giả sử AB = 15 cm, AC = 20 cm. Tính độ dài đoạn BC và AH.

- Áp dụng Pytago cho ABC vng tại A, ta có:

BC2 = AB2 + AC2  BC2 = 152 + 202 = 625 BC =625 = 25 (cm) . Vậy BC = 25 cm0,5- Theo câu a) ta có

AH .BC = AB. AC  AH =AB. AC 15.20

=

= 12(cm)

BC

250,5

0,25c) Phân giác của góc HAC cắt cạnh BC tại D. Tính độ dài đoạn CD.

- Áp dụng Pytago cho AHC vng tại H, tính được HC = 16 cmGIÁO VIÊN NGUYỄN THỊ LAN NHI – HÀ NỘI34Gi¸o án DạY Hè TOáN 8 LÊN 9

CõuNăm học 2018 - 2019Đáp án

- Xét AHC có AD là phân giác góc HAC (gt)

AH DH

AH + AC DH + DC==

AC DC

AC

DC

12 + 20 CH

32 16

20.16

==

 DC =

= 10(cm) .

20

DC

20 DC

32

Vậy DC = 10cm.Điểm0,250,544x + 3 x 2 + 4x + 4 − x 2 − 1 ( x + 2 )

A= 2

=

= 2

− 1  −1

x +1

x2 +1

x +1

20,5GTNN cđa A lµ - 1 khi x = - 2GIÁO VIÊN NGUYỄN THỊ LAN NHI – HÀ NỘI35Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

III. TIN TRèNH TIT DY

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×