Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
MỤC 2: ĐẤU GIÁ HÀNG HOÁ

MỤC 2: ĐẤU GIÁ HÀNG HOÁ

Tải bản đầy đủ - 0trang

đấu giá. theo dó người đầu tiên chấp nhận ngay mức

giá khỏi diêm hoặc mức giá được hạ thấp hơn mức giá

khới điếm là người có quyển mua hàng.

Điểu 186. Người tố chức dâu giá, người bán hàng

1. Người tồ chức đấu giá là thương nhân có đăng

ký kinh doanh dịch vụ dấu giá hoặc là người bán

hàng của mình trong trường hợp người bán hàng tự

tổ chức đấu giá.

2. Người bán hàng là chủ sở hữu hàng hoá, người

được chủ sở hữu hàng hoá uỷ quyền bán hoặc người có

quyền bán hàng hố của ngưòi khác theo quy định của

pháp luật.

Điều 187. Người tham gia đấu giá, người điểu

hành đấu giá

]. Người tham gia đấu giá hàng hoá là tô chức, cá

nhân đăng ký tham gia cuộc đấu giá.

2. Người điều hành đấu giá là người tổ chức đấu giá

hoặc người được người tổ chức đâu giá uỷ quyển điều

hành bán đâu giá.

Điểu 188. N guyên tắc đâu giá

Việc đấu giá hàng hoá trong thương mại phải được

thực hiện theo nguyên tắc công khai, trung thực, bảo

đảm quyển, lợi ích hdp pháp của các bên tham gia.

108lệch thu được trong trường hợp quy định tại khoản 3 Điểu

204 của Luật này hoặc nhận lại hàng hoá trong trường

hợp đấu giá không thành;

2. Giám sát việc tổ chức bán đấu giá hàng hoá.

Điều 192. Nghĩa vụ của người bán hàng khơng

phải là người tố chức đấu giá

VTrừ trường hợp có thoả thuận khác, người bán hàng

có các nghĩa vụ sau đây:

1. Giao hàng hoá cho người tổ chức đấu giá, tạo

điều kiện để người tố chức đấu giá, người tham gia đâ’u

giá xem xét hàng hoá và cung câp đầy đủ, chính xác,

kịp thời các thơng tin cần thiết liên quan đến hàng hoá

đấu giá;

2. Trả thù lao dịch vụ tổ chức đấu giá theo quy định tại

Điểu 211 của Luật này.

Đ iểu 193. Hợp đồng dịch vụ tổ chức đấu giá

hàng hoá

1. Hợp đồng dịch vụ tổ chức đâu giá hàng hoá phải

được lập thành văn bản hoặc bằng hình thức khác có

giá trị pháp lý tương đương.

2. Trường hợp hàng hoá được đấu giá là đối tượngcầm cố, thê chấp thì hợp đồng dịch vụ tổ chức đấu giá

phải được sự đồng ý của bên nhận cầm cô, thê chấp và

bên bán phải thông báo cho các bên tham gia dâu giá vể

hàng hóa đang bị cầm cố, thê chấp.

1063.

Trường hợp trong họp đồng cam cô. thê chấp có

thoa thuận về việc bán dấu giá mà ngưòi cầm cỏ. thế chấp

váng mật khơng có lý do chính đáng hoặc từ chối giao kết

hợp đồng dịch vụ tô chức đấu giá hàng hoố thì hợp đồng

dịch vụ tơ chức đấu giá được giao kết giữa người nhận

cầm cổ. thế chấp với người tố chức đâu giá.

Đ iều 194. Xác định giá khởi điểm

1. Người bán hàng phải xác định giá khởi điểm.

Trong trường hợp người tố chức đấu giá được uỷ quyển

xác định giá khởi điểm thì phải thơng báo cho người

bán hàng trước khi niêm yết việc bán đấu giá.

2. Trường hợp hàng hoá đấu giá là đối tượng cầm

cố, thê chấp thì người nhận cầm cố, thế chấp phải

thoả thuận với người cầm cố. thê chấp xác định giá

khởi diêm.

3. Trường hợp trong hợp đồng cầm cố, thê chấp có

thoả thuận về việc bán đấu giá mà người cầm cơ, thê

châp vắng mặt khơng có lý do chính đáng hoặc từ chối

giao kết hợp đồng dịch vụ tổ chức đấu giá hàng hố thì

giá khởi điểm do người nhận cầm cố, thế chấp xác định.

Điểu 195. Thông báo cho người có quyển lợi

và nghĩa vụ liên quan đến hàng hóa là đơi tượng

cầm cố, th ế chấp

Trường hợp hàng hố là đơì tượng cầm cố. thế chấp,

thì đồng thời với việc niém vêt đấu giá hàng hoá, người to

107lệch thu được trong trường hợp quy định tại khoán 3 Điểu

204 của Luật này hoặc nhận lại hàng hố trong trường

hợp đấu giá khơng thành:

2. Giám sát việc tơ chức bán đâu giá hàng hố.

Đ iểu 192. Nghĩa vụ của người bán hàng không

phải là người tố chức đấu giá

Trừ trường hợp có thoả thuận khác, người bán hàng

có các nghĩa vụ sau đây:

1. Giao hàng hố cho người tô chức đấu giá. tạo

điểu kiện để người tổ chức đấu giá, người tham gia đấu

giá xem xét hàng hố và cung cấp đầy đủ, chính xác,

kịp thời các thơng tin cần thiết liên quan đến hàng hố

đấu giá;

2. Trả thù lao dịch vụ tổ chức đấu giá theo quy định tại

Điều 211 của Luật này.Điểu 193. Hợp đồng dịch vụ tổ chức đấu giá

hàng hoá

1. Hợp đồng dịch vụ tổ chức đấu giá hàng hoá phải

được lập thành văn bản hoặc bằng hình thức khác có

giá trị pháp lý tương đương.

2. Trường hợp hàng hoá được đấu giá là đối tượng

cầm cố. thê chấp thì hợp đồng dịch vụ tổ chức đấu giá

phải được sự đồng ý của bên nhận cầm cố, thê chấp và

bên bán phải thòng báo cho các bẽn tham gia dấu giá về

hàng hóa đang bị cầm cố, thê chấp.

1063.

Trường lụip trong hợp dồng cầm cơ. thê chấp có

thoa thuận về việc bán đâu giá mà người cầm cơ. thê chấp

vang mật khơng có lý do chính (láng hoặc từ chối giao kết

hợp dồng dịch vụ tố chức dâu giá hàng hố thì hợp đồng

dịch vụ tô chức đâu giá đượe giao kết giữa người nhận

(‘ầm cố. thếchấp với ngưòi tố chức đấu giá.

Điều 194. Xác định giá khởi điểm

1. Người bán hàng phải xác định giá khỏi điểm.

Trong trường hợp người tố chức đấu giá được uỷ q u y ề n

xác định giá khởi điểm thì phải thơng báo cho người

bán hàng trước khi niêm yết việc bán đấu giá.

2. Trường hợp hàng hoá đấu giá là đối tượng cầm

cố, thế chấp thì người nhận cầm cố. th ế chấp phải

thoả thuận với người cầm cố. th ế chấp xác định giá

khởi diêm.

3. Trường hợp trong hợp đồng cầm cô", thê chấp có

thoả thuận vể việc bán đấu giá mà người cầm cố, thế

chấp vắng mặt khơng có lý do chính đáng hoặc từ chối

giao kết hợp đồng dịch vụ tố chức đâu giá hàng hố thì

giá khởi điểm do người nhận cầm cố, thế chấp xác định.

Điểu 195. Thông báo cho người có quyển lợi

và nghĩa vụ liên quan đến hàng hóa là đối tượng

cầm cố, th ế châp

Trường hựp hàng hố là đối tượng cầm cố. thê chấp,

thì dồng thời với việc niêm yết dâu giá hàng hoá, người tổ

107chức đâu priá phái t hỏng báo cho những người có quyến lợi

và nghĩa vụ liên quan trong thời hạn chậm nhát là hay

ngàv làm việc trước khi tiên hành hán đấu giá hàng hỏa

dó theo quy định tại Điểu 197 của Luật này.

Điều 196. Thời hạn thông báo và niêm y ết đâu

giá hàng hoá

1. Chậm nhất là bảy ngày làm việc trước khi tiên

hành bán đấu giá hàng hoá. người tổ chức dấu giá phái

niêm yết việc bán đấu giá tại nơi tố chức đấu giá. nổi

trưng bày hàng hoá và nơi đặt trụ sỏ của người t,ố chức

đấu giá theo quy định tại Điều 197 của Luật nàv.

2. Trường hợp người tố chức đấu giá hàng hóa là

người bán hàng thì thòi hạn niêm yết đííu giá hàng hóa

do người bán hàng tự quyết định.

Điều 197. Nội dung thơng báo và niêm yết đâu

giá hàng hóa

Thơng báo và niêm yết đấu giá hàng hóa phải có dầy

đủ các nội dung sau đây:

1. Thời gian, địa điểm đâu giá;

2. Tên. địa chỉ của người tố chức đấu giá;

3. Tên, địa chỉ của người bán hàng;

4. Danh mục hàng hoá, số lượng, chất lượng hàng hóa:

5. Giá khởi diêm;

6. Thơng tin cần thiêt liên quan đên hàng hoá;

7. Địa điểm, thời gian trưng bày hàng hoá;

108s. Dịii (liêm. thoi gian tham kháo hồ S(j hàng hoá:

9. Địa (liốni. thời tỊĨan clàiiíỉ ký mua hàng hố.

D iều 198. Nhửng người khơng được tham gia

đ â u giá

1. Người khơng có năng lực hành vi dân sự, người mất

năng lực hành vi dán sự. người bị hạn chê năng lực hành

VI dân sự theo quy định của Bộ luật (lân sự hoặc người tại

thời điểm dấu giá không nhận thức, làm chủ được hành vi

của mình.

2. Những người làm việc trong tổ chức bán đấu giá

hàng hoá: cha. mẹ. vợ. chồng, con của những người đó.

3. Người đã trực tiếp thực hiện việc giám định hàng

hoá bán đấu giá: cha. mẹ. vợ. chồng, con của người đó.

4. Những người khơng có quyển mua hàng hoá đấu

giá theo quy định của pháp luật.

Đ iều 199. Đăng ký tham gia đấu giá

1. Người tố chức đấu giá có thể u cầu người mn

tham gia dấu giá phải đăng ký tham gia trước khi bán

đấu giá.

2. Người tổ chức đấu giá cỏ thê yêu cầu người tham

gia dấu giá nộp một khoản tiền đặt trước, nhúng khơng

q 2% giá khởi điểm của hàng hố đượe đấu giá.

3. Trường hợp người tham gia đấu giá mua được

hàng hố bán đáu giá thì khốn tiền dặt trước được trừ

vào giá mua. nếu khơng mua được thì khoản tiền đặt

109trước được trả lại cho người dã nộp khoán tiền dặt trước

đó ngay sau khi cuộc dâu giá kết thúc.

4.

Trường hợp người đãng ký tham gia đấu giá dã

nộp một khoản tiền dặt trước nhưng sau dó khơng dụ

cuộc đấu giá thì người tơ chức đấu giá có quyền thu

khoản tiền đặt trước dó.

Điểu 200. Trứng bày hàng hố đâu giá

Hàng hoá, mẫu hàng hoá, tài liệu giới thiệu về

hàng hố và các thơng tin cần thiết khác về hàng hố

đó phải được trưng bàv tại địa điểm được thông báo từ

khi niêm yết.

Điều 201. Tiến hành cuộc đấu giá

Cuộc đấu giá được tiến hành theo trình tự sau đây:

1. Người điểu hành đâ’u giá điểm danh người đã

đăng ký tham gia đấu giá hàng hoá;

2. Người điểu hành đấu giá giới thiệu từng hàng

hoá bán đâu giá, nhắc lại giá khỏi điểm, trả lời các câu

hỏi của người tham gia đấu giá và yêu cầu ngưòi tham

gia đâu giá trả giá;

3. Đối với phương thức trả giá lên, người điểu hành

đấu giá phải nhắc lại một cách rõ ràng, chính xác giá

đã trả sau cùng cao hơn giá người trước đã trả ít nhất

là ba lần, mỗi lần cách nhau ít nhất ba mươi giây.

Người điểu hành đấu giá chỉ được cơng bơ người mua

hàng hố bán đấu giá. nếu sau ba lần nhắc lại giá

người đó đã trả mà khơng có người nào trả giá cao hơn;

1104. Đối với phương thức dặt giá xuống. người điêu

hành dấu giá phải nhắc lại một cách rõ ràng, chính xác

từng mức giá được hạ xuống thấp hơn giá khỏi diêm ít

nhát là ba lần. mỗi lẩn cách nhau ít nhất ba mươi giây.

Người điểu hành đấu giá phải công bố ngay người đầu

tiên chấp nhận mức giá khởi điểm hoặc mức giá hạ

thấp hơn mức giá khởi điểm là người có quyền mua

hàng hóa đấu giá;

5. Trường hợp có nhiều người đồng thời trả mức giá

cuối cùng đối với phương thức trả giá lên hoặc mức giá

đầu tiên đôi vối phương thức đặt giá xuông, người điểu

hành đấu giá phải tổ chức rút thăm giữa những người

đó và cơng bơ" người rút trúng thăm được mua là người

mua hàng hoá bán đấu giá;

6. Người điều hành đâu giá phải lập văn bản bán

đấu giá hàng hoá ngay tại cuộc đấu giá, kê cả trong

Irường hợp đấu giá không thành. V ăa bản bán đấu giá

phải ghi rõ kết quả đấu giá, có chữ ký của người điều

hành đấu giá, ngưòi mua hàng và hai người chứng kiến

trong số những người tham gia đấu giá; đối với hàng

hoá bán đấu giá phải cổ công chứng nhà nước theo quy

định của pháp luật thì văn bản bán đấu giá cũng phải

được cơng chứng.

Điểu 202. Đấu giá không thành

Cuộc đấu giá được COI là khơng thành trong các

trường hợp sau đây:

1111. Khơng có người tham gií) đấu giĩ'ì. trá ííiíi:

2. (ỉiá cao nhát đã trá thấp hổn mức giá khỏi <1 ) 0 1 1 1

dối vói phương thức trả giá lên.

Điều 203. Văn bản bán đấu giá hàng hoá

1. Văn bản bán đâu giá hàng hoá. là văn bán xác

nhận việc mua bán. Văn bản bán đấu giá hàng hố

phải có các nội dung sau đây:

a) Tên. địa chỉ của người tổ chức đấu giá:

b) Tên. địa chỉ của người điều hành đấu giá:

c) Tên. địa chỉ của người bán hàng:

d) Tên. địa chỉ của người mua hàng:

đ) Thời gian, địa điểm đấu giá;

e) Hàng hoá bán đâu giá:

g) Giá đã bán;

h) Tên, địa chỉ của hai người chứng kiến.

2. Văn bản bán đấu giá hàng hoá phải được gửi

đến người bán hàng, người mua hàng và các bên có

liên quan.

3. Trường hợp đấu giá không thành, trong vãn bản

bán đấu giá hàng hố phải nêu rõ kết quả là đấu giá

khơng thành và phải có các nội dung quy định tại các

điểm a. b, c. đ. e và h khoản 1 Điều này.

Điều 204. Rút lại giá đã trả

]. Trường hựp dâu giá theo phường thức tra giá lên.

nếu người trả giá cao nhát rút ngay lại giá dã trà thì

112cuộc (lấu giá vần dược t lép tục từ giá của người trả giá

liền kể trước dó. Trường hụp bán đấu giá theo phương

thức dặt giá xuống, nếu ngưòi đầu tiên chấp nhận mức

giá rút ngay lại giá đã chấp nhận thì cuộc đâu giá vẫn

được tiơp tục từ giá đã đật liền kê trước đó.

2. Người rút lại giá đã trả hoặc người rút lại việc

chấp nhận giá không đượe tiếp tục tham gia đâu giá.

3. Trường hợp giá bán hàng hoá thấp hơn giá mà

người rút lại giá đã trả đối vối phương thức trả giá lên

hoặc giá mà người rút lại việc chấp nhận đôi với

phương thức đặt giá xuống thì người đó phải trả khoản

tiền chênh lệch cho người tố chức đấu giá, nếu hàng

hoá bán được giá cao hơn thì người rút lại khơng được

hưởng khoản tiền chênh lệch đó.

4. Trường hợp cuộc đâu giá khơng thành thì ngưòi

rút lại giá đã trả phải chịu chi phí cho việc bán đấu giá

và khơng được hồn trả khoản tiền đặt trước.

Điểu 205. Từ chối mua

1. Trừ trường hợp có thoả thuận khác, sau khi

tun bơ kết thúc cuộc đấu giá, người mua hàng bị ràng

buộc trách nhiệm; nêu sau đó người mua hàng từ chối

mua hàng thì phái dược người bán hàng chấp thuận,

nhưng phải chịu mọi chi phí liên quan đến việc tơ chức

bán đâu giá.

2. Trong trường hợp người mua được hàng hoá đấu

113Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

MỤC 2: ĐẤU GIÁ HÀNG HOÁ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×