1. Trang chủ >
  2. Tài Chính - Ngân Hàng >
  3. Ngân hàng - Tín dụng >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
TÀI LIỆU THAM KHẢO

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tải bản đầy đủ - 0trang

14. Cơng ty FPT Telecom (2017), Văn hóa và mơi trường làm việc tại FPT

Telecom, Web:http://fpttelecom.net.vn/van-hoa-va-moi-truong-tai-fpt-telecom/, truy

cập ngày 12/12/2017.

15. David, H. Maister (2005), Bản sắc văn hóa doanh nghiệp, NXB Thống kê, Hà

Nội.

Tiếng Anh

16. Hair, J.F, Blalck, W.C., Babin, B.J, and Anderson, R.E. (2009), Multivariate

Data Analysis, Pearson Prentice Hall, 7 ed., Upper Saddle River: New Jersey.

17. Linnenluecke và Griffiths (2010), Corporate sustainability and organizational

culture. Journal of World Business, Vol 45, Issue 4, 11/2010, Pages 357-366.

18. Kroeber, A. L., Kluckhohn, C. (1953), Culture: a critical review of concepts

anddefinitions,http://www.pseudology.org/Psyhology/CultureCriticalReview1952a.pdfweb:

(online12/12/2017).

19. Mohammad Saeed & Arif Hassan (2000), Organizational culture and work

outcomes: Evidence from some Malaysian organizations. Malaysian Management

Review, Malaysian.

20. John P. Kotter, James L. Heskett (1992), Corporate Culture and Performance,

The Free Press, USA.

21. Williams, A., Dobson, P. & Walters, M. (1994), Changing Culture: New

Organisational Approaches, (2nd ed). Cromwell Press, Wiltshire, USA.

22. Clifford Geerzt (1973), The interpretation of cultures, Basic Books, Inc.,

Puhlishers, New York, USA.23. Hofstede G., J., Minkov M. (2010), Cultures and Organizations - Software of

the Mind, McGraw-Hill.

24. Trice, H.M. and Beyer, J.M. (1984), Studying organizational culture through

rites and ceremonials, Academy of Management Review, Vol. 9, pp. 653-69.

25. O’Reilly, Chatman, and Caldwell (2009), Organizational Culture Profile,

Katty Marmenout - McGill University, Canada.

26. Stephen P. Robbins & Mary Coulter (2010), Management, 11th edition.27. Kenneth Desson & Joseph Clouthier (2010), Organizational Culture – Why

Does It Matter.

28. Ricardo & Jolly (1997), Organizational culture and teams.

29. Kim S. Cameron & Robert E. Quinn (2011), Organizational Culture

Assessment Instrument.

30. Wolfgang Messner (2013), Effect of organizational culture on employee

commitment in the Indian IT services sourcing industry, Journal of Indian Business

Research, Vol. 5 Issue: 2.

31. Salman Habib *, Saira Aslam, Amjad Hussain, Sana Yasmeen, Muhammad

Ibrahim (2014), The Impact of Organizational Culture on Job Satisfaction, Employess

Commitment and Turn over Intention, Advances in Economics and Business, Vol 2.

32. Violeta Raimonda Kulvinskiene and Eleonora Seminogova Seimiene (2009),

Factors of organizational culture change, ISSN 1392-1258. EKONOMIKA 2009 87.

33. Katarzyna SZCZEPANSKA and Dariusz KOSIOREK (2017), Factors

influencing organizational culture, Seria: ORGANIZACJA I ZARZADZANIE z. 100.PHỤ LỤC

Phụ lục 1: DÀN BÀI CÂU HỎI NGHIÊN CỨU ĐỊNH TÍNH

Giới thiệu

Xin chào các Anh/Chị!

Tơi tên Trịnh Minh Quang, là học viên lớp Cao học QTKD của trường Đại học

Ngoại Ngữ - Tin Học TP. Hồ Chí Minh. Hiện tại tơi đang thực hiện đề tài “Các yếu tố

ảnh hưởng đến văn hóa doanh nghiệp tại công ty FPT Telecom”. Tôi rất hân hạnh

được thảo luận với Anh/Chị về vấn đề này.

Trước tiên, xin cám ơn các Anh/Chị đã dành thời gian để tham gia cuộc thảo

luận hôm nay và mong muốn nhận được những đóng góp tích cực của các Anh/Chị.

Tơi cũng xin lưu ý mọi ý kiến trung thực của các Anh/Chị không đánh giá đúng hay

sai và tất cả đều có ý nghĩa thiết thực cho nghiên cứu của tôi.

Sau đây tôi xin phép được giới thiệu chủ đề và nội dung của buổi thảo luận hôm

nay.

Nội dung thảo luận

1. Phần nội dung khái quát xoay quanh các vấn đề như sau:

Theo Anh/Chị yếu tố nào ảnh hưởng đến văn hóa doanh nghiệp tại công ty FPT

Telecom?

Theo Anh/Chị Các giá trị hữu hình (bố trí văn phòng, ý nghĩa nhãn hiệu, nghi lễ

truyền thống,…) có ảnh hưởng đến văn hóa doanh nghiệp tại công ty FPT Telecom

hay không? Tại sao?

Theo Anh/Chị Các giá trị được tán đồng (tầm nhìn sứ mệnh, triết lý kinh doanh,

giai thoại,…) có tác động đến văn hóa doanh nghiệp tại công ty FPT Telcom hay

không? Tại sao?

Theo Anh/Chị Sự tham gia (tham gia vào việc ra quyết định, hồn thành cơng

việc trên tinh thần làm việc nhóm, phối hợp làm việc hiệu quả,…) có tác động đến văn

hóa doanh nghiệp tại cơng ty FPT Telecom hay khơng? Tại sao?

Theo Anh/Chị Các giá trị hành động (các hoạt động tạo sự chia sẻ, chuẩn mực

về giao tiếp, các hoạt động mang tính xây dựng cộng đồng,…) có ảnh hưởng đến văn

hóa doanh nghiệp tại cơng ty FPT Telecom hay không? Tại sao?Theo Anh/Chị Các giá trị nhận thức (doanh nghiệp là một gia đình, tin tưởng

vào tương lai, tự hào về doanh nghiệp,…) có tác động đến văn hóa doanh nghiệp tại

cơng ty FPT Telecom? Tại sao?

Theo Anh/Chị yếu tố nào có tác động mạnh nhất đến văn hóa doanh nghiệp tại

cơng ty FPT Telecom? Tại sao?

Theo Anh/Chị yếu tố nào có tác động yếu nhất đến văn hóa doanh nghiệp tại

cơng ty FPT Telecom? Tại sao?

2. Phần nội dung về thang đo

Sử dụng các câu hỏi cùng với các phát biểu nhằm tìm hiểu ý kiến của người

được phỏng vấn.

I. Các giá trị hữu hình

1. Cách thiết kế và bố trí văn phòng làm việc tại cơng ty.

2. Ý nghĩa nhãn hiệu thương mại của công ty

3. Chuẩn mực về các nghi lễ truyền thống trong năm

4. Chính sách khen thưởng bằng vật chất hoặc tinh thần cho nhân viên có thành tích

cao, có ý tưởng sáng kiến tốt.

Với các câu hỏi này, xin Anh/Chị cho biết:

i. Anh/Chị hiểu được nội dung của từng câu hỏi? Nếu khơng hiểu, vui lòng cho

biết lý do? Nếu hiểu thì câu hỏi đó nói lên điều gì?

ii. Theo Anh/Chị các câu hỏi này đã tốt chưa? Nếu chưa nên thay đổi như thế

nào cho phù hợp?

iii. Đối với từng hạng mục, có cần bổ sung hoặc loại bỏ câu hỏi nào khơng?

Các giá trị được tán đồng

5. Tầm nhìn của cơng ty thể hiện rõ tiêu chí và hướng phát triển lâu dài

6. Nắm rõ sứ mệnh của doanh nghiệp

7. Hoàn thành mục tiêu kế hoạch đề ra

8. Triết lý kinh doanh của công ty

9. Các giai thoại được lưu truyền

Với các câu hỏi này, xin Anh/Chị cho biết:

i. Anh/Chị hiểu được nội dung của từng câu hỏi? Nếu không hiểu, vui lòng cho

biết lý do? Nếu hiểu thì câu hỏi đó nói lên điều gì?Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×