Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
V. Tài liệu tham khảo

V. Tài liệu tham khảo

Tải bản đầy đủ - 0trang

26

Lê Quốc Hội (2010), Đánh giá hiệu quả của hệ thống xử lý nước sông đạt chuẩn nước uống

tại xã Mỹ An, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long, Luận văn cao học, Chuyên ngành

Quản lý môi trường, Khoa Môi trường và TNTN. Trường Đại học Cần Thơ, 120 trang.

Lê Văn Cát, Đỗ Thị Hồng Nhung và Ngô Ngọc Cát (2006), Nước thải nuôi thủy sản chất

lượng và giải pháp cải thiện chất lượng, NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội.

Lương Đức Phẩm, Lê Xuân Cảnh, Hồ Thanh Hải và Đỗ Hữu Thư (2009), Cơ sở khoa học

trong công nghệ bảo vệ môi trường (Sinh thái học và môi trường), NXB Giáo dục, 464

trang.

Nguyễn Đạt Phương (2010), So sánh hiệu quả xử lý nước thải sinh hoạt sau bể tự hoại bằng

đất ngập nước kiến tạo trồng cây Bồ Bồ (Acorus Calamus) trên than bùn và cát, Luận

văn cao học, Chuyên ngành Khoa học môi trường, Đại học Cần Thơ.

Nguyễn Hữu Lộc (2009), Sự biến đổi chất lượng trong hệ thống nuôi cá Tra

(Pangasianodon hypophthalmus) thâm canh ở các quy mô khác nhau, Luận văn cao

học, Chuyên ngành Nuôi trồng thuỷ sản, Đại Học Cần Thơ.

Nguyễn Phan Nhân (2011), Đánh giá tải lượng ô nhiễm COD, Tổng đạm, Tổng lân của ao

nuôi thâm canh cá tra tại phường Thới An - quận Ơ Mơn - Thành phố Cần Thơ, Luận

văn thạc sĩ Khoa học môi trường, Trường Đại học Cần Thơ.

Nguyễn Phước Dân (2007), “Vấn đề ô nhiễm môi trường từ các ao nuôi cá da trơn và

phương án xử lý”. Báo cáo khoa học trong hội thảo “Quản lý và xử lý nước thải ao

nuôi thuỷ sản tỉnh An Giang”, trang 18 – 27.

Nguyễn Thị Thu Thủy (2003), Xử lý nước cấp sinh hoạt và công nghiệp, NXB Khoa học và

Kỹ Thuật, 256 trang.

Nguyễn Văn Bảo (2002), Hoá nước, NXB Xây Dựng, Hà Nội, 152 trang.

Tổng cục thuỷ sản (2011), “Tổng kết công tác sản xuất và tiêu thụ cá tra vùng Đồng Bằng

sông Cửu Long năm 2010 và triển khai nhiệm vụ năm 2011”. Tại Thành phố Cần Thơ,

tháng 01/2011.

Trương Quốc Phú (2007), “Chất lượng nước và bùn đáy ao nuôi cá tra thâm canh”, Báo cáo

hội thảo: Bảo vệ môi trường trong nuôi trồng và chế biến thủy sản thời kỳ hội nhập,

Bộ Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngày 27 – 28/12/2007.

Trương Thị Nga (2008), Giáo trình Sinh thái thuỷ vực và sử dụng đất ngập nước trong kiểm

sốt ơ nhiễm mơi trường, Khoa Mơi trường và Tài nguyên thiên nhiên, Đại học Cần

Thơ, 184 trang.

Tiếng Anh

Andrew, L. (2007), Pond and Water Quality Management, JIPSAN Good Aquaculture

Practices Program, University Of Maryland.

Boyd, C.E. (1990), Water Quality for Pond Aquaculture, Birmingham Publishing Company,

Birmingham, Alabama, 269pp.27

Chapman, D. (1997), Water quality Assessments, Aguide to the use of biota sediments and

water in environmental moritoring.

Emerson, K., R.C. Russo, R.E. Lund, and R.V. Thurston (1975), “Aqueous Amoniac

Equilibrium Calculations: Effects of pH and Temperature”, Journal of the Fisheries

Research Board of Canada Vol. 32. p. 2379-2383, 1975.

Giang, H.T., V.N. Ut and N.T. Phuong (2008), “Study on water quality of intensive catfish

culture (Pangasianodon hypophthalmus) ponds in An Giang provice”, Scientific

Journal of Can tho University (Special Issue on Aquaculture and Fisheries) 1, pp. 1 –

9.

Kadlec, R.H and R.L. Knight (1996), Treatment Wetland, CRC Press LCC: Boca Raton,

Florida.

Phan, L.T., T.M. Bui, T.T.T. Nguyen, G.L. Gooley, B.A. Ingram, H.V. Nguyen, P.T. Nguyen

and S.S. De Silva (2009), Current status of farming practices of striped catfish,

Pangasianodon hypophthalmus in the Mekong Delta, Viet Nam, Aquaculture 296. 227

– 236.

Schmittou, H. R. (1993), “High density fish culture in low volume cages”, M.I.T.A (P) No.

158/12/1992, Vol AQ 41 1993/7, 78p.

Sean X.L. (2007), Food and Agricultural Wastewater Utilization and Treatment, Department

of Food Science, Rutgers University.

Shirota, A and T.T. Luu (1966), The Planton of south Vietnam – Fresh water and marine

plankton.

Sink T.D (2010), Influence of pH, Salinity, Calcium, and Ammonia Source on Acute

Ammonia Toxicity to Golden Shiners, Notemigonus crysoleucas, Department of A

quaculture and Fisheries, University of Arkansas at Pine Bluff, Pine Bluff, Arkansas

71601, USA.

Vymazal, J. (2005), Horizontal sub-surface flow and hydric constructed wetlands systems for

wastewater treatment, Ecological Engineering 25. 478 – 490.28Phụ lục

Phụ lục 1: Mật độ các ngành tảo theo thời gian thu mẫu

Ngày thu mẫuMật độ ngành tảo (cá thể/cm2)

Tảo mắtTảo lamTảo khuêTảo lục19012.57440.378116.4702370823.49535.88858.442271.2543.83735.78821.620319301.44648.76054.132351.8893.89634.59313.813391.7716.02177.21429.634432.8932.16939.56614.360473.8963.42458.56015.7025117.1198.02846.98922.5505527.74514.40412.63360.6856329.8701.8899.09111.0986773.2001.4177.20210.50871115.8211.2994.25017.0017574.6163544.60418.18279123.3773.0706.49414.99483101.2991.1811.6535.31387138.4301.3288.85520.6619152.3911.91914.1686.78929Phụ lục 2: Thành phần loài tảo theo thời gian thu mẫuSTT

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13Mắt

Euglena minima

Euglena deses

Euglena acutissimaLam

Synechocystis aquatilis

Aphanocapsa pulchra

Oscillatoria irriguaNgành

Khuê

Navicula gracilis

Navicula gastrum

Navicula

placentulaEuglena rubra

Euglena velata

Euglena oblonga

StrombomonasPhormidium moile

Anabena sp.

Chroococcus limneticus

Microcystis aeruginosajenisseyensis

Tabellaria fenestrata

Surirella elegans

Surirella robusta var. splendita

Navicula radiosaPandirona minodi

Palnella miniata var. aequalis

Scenedesmus ecornis

Scenedesmus falcatusNavicula cuspidata

Nitzschia filiformis

Synedra ulna

Tabellaria fenestrata var. intermedia

Gomphonema longiceps

Surirella robustaCosmarium phaseolus var. omphalum

Akistrodesmus falcatus var. spirilliformis

Scenedesmus bijuga

Selenastrum gracile

Closterium acutum

Eudorina elegansfluviabilis

Euglena ehrenbergii

Euglena acus

Euglena oxyuris

Euglena proxima

Euglena caudata

Euglena pisciformisChroococcus giganteus

Oscillatoria limosaLục

Crucigenia rectangularis

Chlorococcum humicola

form Sphearocystis schroeteri3014

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36Euglena splendens

Euglena geniculataNavicula placentula fo. rostrata

Navicula placentula fo. lanceolata

Cymbella ventricosaProtococcus viridis

Pleodorina californica

Eudorina unicocca

Asterococcus limeticus

Desmidium Aptogonum

Hyalotheca dissiliens

Staurastrum orbiculare var. depressum

Zygnemopsis americana

Scenedesmus quaricauda

Scenedesmus falcatus

Scenedesmus obliquus

Pediastrum simplex var. duodenarium

Planktosphaeria gelatimosa smith

Closterium Navicula

Cosmarium phaseolus var. omphalum

Crucigenia fenestrata

Scenedesmus dimorphus

Mougeotia scalaris

Pachycladon umbrinus

Akistrodesmus falcatus

Pandorina morum

Pascheriella tetras

Scenedesmus denticulatus var. linearis24

Phụ lục 3: Thông số các chỉ tiêu nước

Thời gian (ngày)

15

19

23

31

35

39

43

47

51

59

63

67

71

75

79

83

87

91Đầu vào

1,02

0,18

0,17

0,17

0,22

0,50

0,56

0,85

0,74

1,10

0,35

0,99

1,08

1,35

1,51

1,89

1,90

1,68DO (mg/L)

Sau kỵ khí

0,80

0,32

0,25

0,24

0,24

0,27

0,30

0,29

0,33

0,30

0,29

0,23

0,30

0,24

0,23

0,22

0,23

0,21Sau hiếu khí

5,20

5,86

4,85

5,33

5,76

5,49

5,91

5,45

5,45

6,25

5,00

4,48

4,90

4,85

4,84

4,96

4,47

5,06Sau bể tảo

4,54

3,92

3,95

4,03

4,24

3,36

3,05

3,25

2,92

3,17

2,70

1,95

3,05

4,19

4,77

2,75

2,37

2,2025Thời gian (ngày)

15

19

23

31

35

39

43

47

51

59

63

67

71

75

79

83

87

91Đầu vào

28,3

27,1

26,6

27,7

26,2

26,9

27,0

26,4

26,8

26,0

25,9

26,7

26,7

26,8

25,8

26,3

26,9

26,9Nhiệt độ (oC)

Sau kỵ khí

27,9

27,4

26,8

27,4

25,9

26,7

26,8

26,2

26,5

26,1

25,4

26,4

26,5

26,5

25,4

26,1

26,6

26,5Sau hiếu khí

27,7

27,0

26,4

27,3

25,6

26,7

26,4

26,1

26,3

25,9

25,3

26,3

26,4

26,4

25,0

25,6

26,3

26,2Sau bể tảo

27,6

26,5

26,1

27,3

25,6

26,4

26,4

26,2

26,3

25,5

25,2

26,3

26,4

26,8

24,6

25,5

26,3

25,926Thời gian (ngày)

15

19

23

31

35

39

43

47

51

59

63

67

71

75

79

83

87

91Thời gian (ngày)

15

19

23

31

35

39

43

47

51

59

63

67

71

75

79

83

87

91Đầu vào

6,93

6,08

6,12

6,63

6,60

6,76

6,57

6,64

6,32

6,59

6,24

6,38

6,57

6,63

6,67

6,47

6,47

6,33Đầu vào

3,11

12,43

8,39

9,66

11,47

9,64

14,79

9,73

11,81

19,01

12,23

11,28

10,13

9,91

8,39

9,56

8,73

8,59pH

Sau kỵ khí

7,05

7,02

7,20

7,01

7,08

7,22

7,11

7,01

7,03

7,07

6,82

6,95

7,03

6,69

6,92

6,94

6,92

6,93N-NH4+ (mg/L)

Sau kỵ khí

2,07

4,82

8,04

11,59

10,21

10,83

13,20

7,36

10,67

12,38

7,94

11,10

9,90

7,94

6,14

8,48

7,47

8,34Sau hiếu khí

7,46

7,70

7,45

7,49

7,50

7,51

7,59

7,38

7,45

7,86

7,23

7,17

7,26

7,18

7,18

7,10

7,08

7,07Sau bể tảo

7,42

7,50

7,38

7,36

5,37

7,36

7,34

7,26

7,25

7,40

6,95

6,97

7,02

7,03

7,09

6,86

6,79

6,83Sau hiếu khí

1,64

1,41

7,42

7,62

9,87

9,97

11,74

8,07

9,37

8,76

3,60

3,09

4,92

4,56

3,63

4,87

4,52

4,86Sau bể tảo

1,56

1,97

6,35

6,92

8,50

8,97

10,77

6,81

8,12

7,79

3,66

2,99

2,85

2,90

2,87

4,52

4,50

4,5727Thời gian (ngày)

15

19

23

31

35

39

43

47

51

59

63

67

71

75

79

83

87

91Thời gian (ngày)

15

19

23

31

35

39

43

47

51

59

63

67

71

75

79

83

87

91Đầu vào

0,03

0,22

0,16

0,15

0,06

0,03

0,02

0,03

0,05

0,03

0,03

0,06

0,05

0,07

0,08

0,08

0,07

0,17Đầu vào

0,47

0,28

0,05

0,11

0,14

0,21

0,11

0,11

0,24

0,17

0,20

0,21

0,08

0,47

0,32

0,08

0,33

0,42NO2-(mg/L)

Sau kỵ khí

0,04

0,18

0,05

0,06

0,01

0,02

0,01

0,04

0,02

0,02

0,02

0,02

0,03

0,03

0,05

0,03

0,04

0,03Sau hiếu khí

0,07

1,07

0,45

0,19

0,14

0,11

0,12

0,06

0,07

0,15

0,94

0,51

0,25

0,14

0,18

0,13

0,17

0,07Sau bể tảo

0,09

1,27

0,75

0,23

0,30

0,16

0,14

0,19

0,13

0,10

0,46

0,16

0,14

0,14

0,12

0,09

0,11

0,07NO3- (mg/L)

Sau kỵ khí

0,39

0,70

0,05

0,16

0,08

0,07

0,06

0,05

0,10

0,12

0,13

0,12

0,04

0,04

0,07

0,04

0,07

0,22Sau hiếu khí

0,48

1,91

0,22

0,64

0,57

0,41

0,36

0,31

0,36

1,44

2,56

2,01

3,78

2,89

3,46

3,55

3,41

5,26Sau bể tảo

0,50

0,86

0,39

0,29

0,44

0,31

0,18

0,35

0,36

0,18

2,88

2,55

3,05

3,07

3,90

4,01

3,81

5,0028Thời gian (ngày)

15

19

23

31

35

39

43

47

51

59

63

67

71

75

79

83

87

91Thời gian (ngày)

15

19

23

31

35

39

43

47

51

59

63

67

71

75

79

83

87

91Đầu vào

0,84

10,22

12,46

4,19

4,69

4,55

7,97

4,42

10,75

12,90

13,33

6,66

4,56

2,17

3,38

3,25

3,26

4,36Đầu vào

0,006

1,259

0,568

0,211

0,050

0,049

0,042

0,007

0,036

0,020

0,070

0,254

0,048

0,038

0,034

0,031

0,042

0,038PO43-(mg/L)

Sau kỵ khí

0,83

2,82

3,50

4,72

3,68

5,29

6,08

3,39

4,82

6,56

4,49

4,86

4,25

2,15

4,75

2,57

4,65

2,45Sau hiếu khí

0,96

2,53

3,79

4,95

3,99

5,41

5,42

3,42

4,54

5,93

4,59

4,85

4,39

2,47

5,25

2,73

5,09

2,02Sau bể tảo

0,91

2,61

3,69

4,84

3,74

5,26

5,49

3,39

4,32

7,41

4,70

2,38

4,30

2,60

2,70

2,71

2,62

1,88H2S (mg/L)

Sau kỵ khí

0,000

0,001

0,024

0,198

0,013

0,026

0,022

0,004

0,000

0,010

0,021

0,028

0,029

0,019

0,011

0,016

0,012

0,009Sau hiếu khí

0,000

0,003

0,013

0,014

0,004

0,018

0,012

0,003

0,000

0,003

0,014

0,020

0,020

0,007

0,006

0,010

0,008

0,006Sau bể tảo

0,000

0,008

0,027

0,022

0,045

0,021

0,016

0,001

0,001

0,006

0,018

0,026

0,027

0,009

0,008

0,012

0,011

0,00829

CO2 (mg/L)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

V. Tài liệu tham khảo

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×