Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Phụ lục 10: KIỂM ĐỊNH SỰ KHÁC BIỆT THEO CÁC ĐẶC ĐIỂM CÁ NHÂN

Phụ lục 10: KIỂM ĐỊNH SỰ KHÁC BIỆT THEO CÁC ĐẶC ĐIỂM CÁ NHÂN

Tải bản đầy đủ - 0trang

Tuổi

Test of Homogeneity of Variances

VH

Levene

Statistic

1.325df1df2

3Sig.234.267ANOVA

VH

Sum ofMeanSquares

Between

Groups

Within

Groups

TotaldfSquareF88.479329.4932534.76823410.8322623.248237Sig.2.723.045Multiple Comparisons

Dependent Variable: VH

LSD

95% Confidence

IntervalMean

DifferencStd.

ErrorUpperBoundBound(I) Tuổi(J) Tuổie (I-J)Nhỏ hơn hoặcTừ 26 đến 35 tuổi-.62007 .64014.334-1.8812.6411bằng 25 tuổiTừ 36 đến 45 tuổi.40125 .74509.591-1.06671.8692.034-7.1576-.2799.334-.64111.8812Từ 46 đến 55 tuổi

Từ 26 đến 35 tuổi Nhỏ hơn hoặc

bằng 25 tuổi-3.71875*1.7454

5.62007 .64014Sig.LowerTừ 36 đến 45 tuổi1.02132 .53657Từ 46 đến 55 tuổi.058-.03582.0785.064-6.3832.1858-.40125 .74509.591-1.86921.0667-1.02132 .53657.058-2.0785.0358.017-7.4893-.7507.034.27997.1576.064-.18586.3832.017.75077.4893-3.09868Từ 36 đến 45 tuổi Nhỏ hơn hoặc

bằng 25 tuổi

Từ 26 đến 35 tuổi

Từ 46 đến 55 tuổi-4.12000*Từ 46 đến 55 tuổi Nhỏ hơn hoặc3.71875*bằng 25 tuổi

Từ 26 đến 35 tuổi3.09868Từ 36 đến 45 tuổi4.12000*1.6671

41.7101

9

1.7454

5

1.6671

4

1.7101*. The mean difference is significant at the 0.05 level.

Cấp bậc

Test of Homogeneity of Variances

VH

Levene

Statistic

1.251adf1df2

1235Sig.

.264a. Groups with only one case are ignored

in computing the test of homogeneity of

variance for VH.9ANOVA

VH

Sum ofMeanSquares

BetweenGroups

TotalSquare2.56021.2802620.68823511.1522623.248237Groups

WithindfF

.115Sig.

.892Thâm niên

Test of Homogeneity of Variances

VH

Levene

Statistic

.619df1df2

4Sig.233.650ANOVA

VH

Sum of

Squares

Between

Groups

Within

Groups

TotalMean

dfSquare15.43243.8582607.81623311.1922623.248237F

.345Sig.

.848Phụ lục 11: KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ VĂN HÓA DOANH NGHIỆP THEO BỘ

CÔNG CỤ OCAI

Điểm đánh giá của 10 đáp viên về đặc điểm nổi bật của công ty

ABCD1251535252271528303301725284253025205253020256211730327302020308251525359252025301030202030Tổng263199253285Điểm đánh giá của 10 đáp viên về lãnh đạo

ABCD1352815222203030203202028324352020255352520206222828227202030308302820229252525251022202830Tổng264244244248Điểm đánh giá của 10 đáp viên về quản lý nhân lực

ABCD1141635352301030303352020254203025255202030306271927277352222218152030359302025251035202025Tổng261197264278Điểm đánh giá của 10 đáp viên về chất kết dính trong tổ chức

ABCD1253515252222228283272727194252530205253520206202030307272725218253020259252525251025302520Tổng246276245233Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Phụ lục 10: KIỂM ĐỊNH SỰ KHÁC BIỆT THEO CÁC ĐẶC ĐIỂM CÁ NHÂN

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×