Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
TÀI LIỆU THAM KHẢO

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tải bản đầy đủ - 0trang

77



k. Phòng Tài ngun và Mơi trường quận Hồng Mai, Báo cáo tổng kết hàng năm.

l.



Phòng Tài ngun và Mơi trường quận Hồng Mai, Chương trình cơng tác hàng

năm.



m. Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam (1987), Luật Đất đai, Tổng cục Quản lý

ruộng đất, Hà Nội.

n. Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam (2013), Hiến pháp, NXB Chính trị Quốc Gia,

Hà Nội.

o. Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam (1993), Luật Đất đai, NXB Chính trị Quốc

Gia, Hà Nội.

p. Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam (1998), Luật sửa đổi, bổ sung một số điều

của Luật Đất đai, NXB Bản Đồ, Hà Nội.

q. Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam (2001), Luật sửa đổi, bổ sung một số điều

của Luật Đất đai, NXB Bản Đồ, Hà Nội.

r.



Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam (2003), Luật Đất đai, NXB Chính trị Quốc

Gia, Hà Nội.



s.



Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam (2015), Bộ Luật dân sự, NXB Chính trị Quốc

Gia, Hà Nội.



t.



Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam (2013), Luật Đất đai, NXB Chính trị Quốc

Gia, Hà Nội.



u. Đinh Dũng S (2003), Bảo vệ quyền sở hữu toàn dân về đất đai và quyền sử dụng

đất của người sử dụng đất: thực trang và kiến nghị”, Tạp chí Nhà nước và Pháp

luật, tr. 55-64.

v. Lưu Quốc Thái (2006), Pháp luật Đất đai và vấn đề đầu tư nước ngoài vào thị

trường bất động sản ở Trung Quốc”, Tạp chí Tài nguyên và Môi trường, (8 2006),

tr. 43 - 44.

w. Nguyễn Thanh Trà, Nguyễn Đình Bồng (2005), Giáo trình thị trường bất độngsản,

NXB Nông nghiệp, Hà Nội, tr.26-27; tr.33-34.

x. UBND quận Hoàng Mai, Báo cáo kết quả thống kê, kiểm kê đất đai năm 2014 và

các số liệu khác liên quan đến quản lý và sử dụng đất các năm.

y. Văn phòng đăng ký QSDĐ quận Hồng Mai, Báo cáo tổng kết hàng năm.

z. Hoàng Việt – Hoàng Văn Cường (2008), Bình ổn giá quyền sử dụng đất đơ thị ở



78



Việt Nam, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội.

aa. UBND quận Hoàng Mai, Báo cáo tổng hợp quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020,

kế hoạch sử dụng đất 5 năm k cuối 2016-2020 quận Hoàng Mai”.

bb. UBND quận Hoàng Mai, Báo cáo tổng kết tình hình thực hiện cơng tác năm

2017, phường hướng nhiệm vụ năm 2018”.

cc. FAO and Agriculture Organization (1976), Land evaluation for developtment,

Rome.

dd. Lê S Hải: Vai trò và ý nghĩa của sử dụng đất đai và khái niệm quy hoạch sử dụng

đất đai”, Thư viện học liệu mở Việt Nam.



PHỤ LỤC

Phụ lục số 01: PHIẾU ĐIỀU TRA

VỀ TÌNH HÌNH GIAO DỊCH CÁC QUYỀN SỬ

DỤNG ĐẤT GIAI ĐOẠN 2015-2017

(Dành cho hộ gia đình cá nhân)

Thành phố: Hà Nội

Quận: Hồng Mai

Phường:………………

I. THƠNG TIN CHUNG VỀ HỘ:

1. Họ tên chủ hộ:............................................................Nam



Nữ



2. Địa chỉ: ............................................................................................................

3. Ngành sản xuất chính củahộ:

Thuầnnơng........................



Kinh doanh dịch vụ...........



Tiểu thủ cơngnghiệp.........



Ngành nghềkhác...............



4. Hộ thuộcloại

Giàu...................................



Khá....................................



Trungbình.........................



Nghèo................................



5. Từ năm 2015-2017, gia đình có tham gia những việc sau đây khơng?

Thừa kế



Chuyển nhượng

Tặng, cho



Thế chấp



6. TÌNH HÌNH SỬ DỤNG ĐẤT CỦA HỘ GIA ĐÌNH, CÁNHÂN

1. Thực hiện quyền chuyển nhượng: (Đánh dấu “X” vào ơ lựa chọn)

Tình hình thực hiện quyền chuyển nhượng

Loại

Giai đoạn đất

20152017



Số

lần



Hồn

tất tất

cả các

hạng

mục





khai

báo tại

UBND





Giấy tờ

Giấy

viết tay

tờ

có người

viết

làm

tay

chứng



Khơng



giấy

tờ cam

kết



Thực trạng giấy tờ tại thời

điểm chuyển nhượng

GCN; QĐ Giấy

giao , cấp

tờ

đất tạm

hợp lệ

thời

khác



Khơng



giấy

tờ



2. Thực hiện quyền thừa kế: (Đánh dấu “X” vào ô lựa chọn)

Thực trạng giấy tờ tại thời

Tình hình thực hiện quyền thừa kế

điểm thừa kế

Hồn

tất



Giai đoạn



Loại



Số



đất



lần



cả



tất

các





khai

báo tại



hạng



UBND



mục







Giấy



tờ



Khơng



GCN; QĐ



Giấy



Khơng



giấy



giao , cấp



tờ







tờ cam



đất tạm



hợp lệ



giấy



thời



khác



tờ



Giấy

viết



tay



có người

làm



tờ

viết







tay



chứng



kết



20152017



3. Thực hiện quyền tặng, cho: (Đánh dấu “X” vào ô lựa chọn)

Thực trạng giấy tờ tại thời



Tình hình thực hiện quyền tặng, cho



Hồn



Giai đoạn



20152017



Loại



Số



đất



lần



tất



tất



cả



các







Giấy



tờ



khai



viết tay



báo tại



có người



hạng



UBND



làm



mục







chứng



điểm tặng, cho



Khơng

Giấy

tờ

viết



GCN; QĐ



Giấy



Khơng



giấy



giao , cấp



tờ







tờ cam



đất tạm



hợp lệ



giấy



thời



khác



tờ







tay

kết



Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×