Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bảng 3.2: Tình hình thực hiện quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Bảng 3.2: Tình hình thực hiện quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Tải bản đầy đủ - 0trang

54nhượng quyền sử dụng đất. Các văn bản quy định việc thực hiện quyền sử dụng đất

ngày càng chặt chẽ hơn; yêu cầu người dân phải đăng ký thì mới được đảm bảo tính

pháp lý và quyền lợi hợp pháp đối với thửa đất chuyển nhượng. Bên cạnh đó, lượng

đăng ký chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở cao còn chứng tỏ người dân đã nhận

thức được quyền và nghĩa vụ của mình khi thực hiện các giao dịch chuyển nhượng

quyền sử dụng đất.

3.3.2: Tình hình thực hiện quyền thừa kế quyền sử dụng đất

Theo số liệu thu thập từ năm 2015 đến năm 2017 có 872 vụ đăng ký biến động

đối với trường hợp nhận thừa kế quyền sử dụng đất được thực hiện tại Chi nhánh Văn

phòng đăng ký đất đai Hà Nội quận Hoàng Mai. Được thể hiện chi tiết trong Bảng 3.4

dưới đây.

Bảng 3.3. Tình hình thực hiện quyền thừa kế quyền sử dụng đất trên

địa bàn quận Hoàng Mai từ năm 2015 – 2017TTNăm 2015

Tổng số

Tổng số

hồ sơ

hồ sơ

đã giải Hồ sơ Hồ sơ đã

Tên phường

nộp vào

nộp

giải

quyết

vào

quyếtNăm 2016

Hồ sơ

nộpNăm 2017Hồ sơ Hồ sơ Hồ sơ

đã giải nộp đã giảivàoquyếtvàoquyết1Hồng Văn Thụ1651624343595763622Trần Phú61601010181833323Định Cơng49491212161621214Tương Mai70682423212125245Thanh Trì64621818212025246Thịnh Liệt621919201923237Vĩnh Hưng56561212181826268Giáp Bát555599212125259Lĩnh Nam898529273230282810Đại Kim595918181818232311Yên Sở29294416169912Tân Mai555512121818252513Mai Động4242141499191914Hoàng Liệt292955881616Tổng cộng8858722292262952893613576155(Nguồn:Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội quận Hoàng Mai)

Quyền thừa kế là quyền thiêng liêng của người đã khuất để lại di sản cho người

còn sống. Thừa kế quyền sử dụng đất cũng được phân làm nhiều dạng như thừa kế

theo di chúc (dạng thừa kế này người có tài sản lập văn bản lúc còn sống và chỉ có

hiệu lực khi người có tài sản đã mất), thừa kế theo pháp luật, thừa kế theo pháp luật

lại được phân ra các hàng thừa kế như hàng thừa kế thứ nhất, hàng thừa kế thứ 2..

(được quy định chi tiết tại Chương XXII Bộ Luật Dân sự 2005 – Phần 4 Bộ Luật

Dân sự 2015).400361357350

295289300

229

250226Hs nộp vào200Hs đẫ giải quyết1501.

100

50

0Năm 2015Năm 2016Năm 2017Biểu 3.2. Tình hình thừa kế quyền sử dụng đất từ năm 2015-2017

Kêt quả tổng hợp số liệu tại Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cho thấy,

lượng hồ sơ đăng ký thừa kế QSDĐ ở qua các năm biến động không nhiều. Lượng kê

khai lớn nhất là vào năm 2017 với 357 trường hợp hoàn thành thủ tục thừa kế quyền sử

dụng đất và 4 trường hợp phải bổ sung hoàn thiện lại hồ sơ. Lượng kê khai thấp nhất

là năm 2015 với 229 trường hợp; có 226 trường hợp đăng ký thành cơng. Từ năm

2015 đến năm 2017, có tổng cộng 13 trường hợp phải bổ sung hoàn thiện hồ sơ.

Trong 13 trường hợp này, việc bổ sung chủ yếu do hồ sơ chưa đủ giấy tờ theo quy

định, trong đó có 3 trường hợp có tranh chấp nên Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng56đất trả hồ sơ yêu cầu thực hiện theo quy định.

3.3.3: Tình hình thực hiện quyền tặng cho quyền sử dụng đất

Theo số liệu tổng hợp từ năm 2015 đến năm 2017 có 2808 vụ đăng ký biến động

đối với trường hợp tặng cho quyền sử dụng đất được thực hiện tại Văn phòng đăng ký

quyền sử dụng đất quận Hoàng Mai. Được thể hiện chi tiết trong Bảng 3.6 dưới đây:

Bảng 3.4. Tình hình thực hiện quyền tặng cho quyền sử dụng đất trên

địa bàn quận Hoàng Mai từ năm 2015 – 2017TTTổng số

Tổng số

hồ sơ đã

hồ sơ

giải

Tên phường

nộp vào

quyếtNăm 2015

Hồ sơ

nộpNăm 2016Năm 2017Hồ sơ Hồ sơ Hồ sơ Hồ sơ Hồ sơ

đã giải nộp đã giải nộp đã giảivàoquyếtvàoquyếtvàoquyết1Hồng Văn Thụ2392355352878799962Trần Phú2162157372656578783Định Cơng2012007979636259591561563737535366664Tương Mai5Thanh Trì1921915251727168686Thịnh Liệt1951947574525268687Vĩnh Hưng2552558080838392928Giáp Bát87873131303026269Lĩnh Nam47347014414317016815915910 Đại Kim18318064645754626211 Yên Sở10410442423333292912 Tân Mai717125252727191913 Mai Động777724242424292914 Hồng Liệt448346220119107107121120Tổng cộng2791

899

893

922

917

987

981

2897

(Nguồn: Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội quận Hoàng Mai)Quyền tặng cho đất có 2 trường hợp là: Tặng cho tồn bộ thửa đất hoặc tặng cho

một phần thửa đất.

+ Đối với trường hợp tặng cho toàn bộ thửa đất: Bên tặng cho và bên nhận tặng

cho chỉ cần lập Hợp đồng tặng cho tại cơ quan công chứng. Sau khi lập Hợp đồng tặng

cho người dân nộp một bộ hồ sơ tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội nơi

có đất.

+ Đối với trường hợp tặng cho một phần thửa đất: Bên tặng cho và bên nhận tặng57cho trước khi lập Hợp đồng tặng cho tại cơ quan cơng chứng thì cần phải th đơn vị

đo đạc đo thửa đất của mình để biết vị trí, kích thước phần diện tích tặng cho (diện

tích, kích thước tặng cho phải đảm bảo theo Quyết định của UBND thành phố quy

định như diện tích tối thiểu phải đảm bảo 30,0 m2, mặt tiền phải đảm bảo 3m). Sau khi

lập Hợp đồng tặng cho một phần thửa đất, người dân nộp một bộ hồ sơ tại Chi nhánh

Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội nơi có đất.

Theo điều 4 Luật thuế thu nhập cá nhân có hiệu lực từ ngày 01/01/2009:

+ Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản giữa vợ với chồng; cha đẻ, mẹ đẻ với

con đẻ; cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi; cha chồng, mẹ chồng với con dâu; cha vợ, mẹ

vợ với con rể; ông nội, bà nội với cháu nội; ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại; anh,

chị, em ruột với nhau.

+ Thu nhập từ nhận thừa kế, quà tặng là bất động sản giữa vợ với chồng; cha đẻ,

mẹ đẻ với con đẻ; cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi; cha chồng, mẹ chồng với con dâu;

cha vợ, mẹ vợ với con rể; ông nội, bà nội với cháu nội; ông ngoại, bà ngoại với cháu

ngoại; anh, chị, em ruột với nhau.

1000987981980

960

940922917Hs nộp vào920899 893Hs đã giải quyết9002.

880

860

840Năm 2015Năm 2016Năm 2017Biểu 3.3. Tình hình cho tặng quyền sử dụng đất từ năm 2015-2017

Thì được miễn thuế thu nhập cá nhân. Luật này ảnh hưởng to lớn đối với người

dân. Luật này, quy định chi tiết các trường hợp được miễn, thuế và các văn bản hướng

dẫn Luật này quy định thành phần hồ sơ để được miễn thuế. Điều này, giúp người dân

không còn e ngại việc tặng cho có được miễn thuế hay không, thành phần hồ sơ như58thế nào mới được miễn thuế.

3.3.4: Tình hình thực hiện quyền thế chấp quyền sử dụng đất

Theo số liệu tổng hợp tại bộ phận Giao dịch bảo đảm có 5688 vụ đăng ký biến

động đối với trường hợp thế chấp quyền sử dụng đất được thực hiện tại Chi nhánh Văn

phòng Đăng ký đất đai Hà Nội quận Hoàng Mai từ năm 2015 đến năm 2017.

Bảng 3.5 Tình hình thực hiện quyền thế chấp quyền sử dụng đất trên địa

bàn quận Hoàng Mai từ năm 2015 – 2017TT

1Năm 2015

Năm 2016

Năm 2017

Tổng số

Tổng số hồ sơ đã

Hồ sơ Hồ sơ Hồ sơ Hồ sơ Hồ sơ Hồ sơ

hồ sơ

giải

nộp đã giải nộp đã giải nộp đã giải

Tên phường nộp vào

quyết

vào

quyết

vào

quyết

vào

quyết

Hồng Văn Thụ

495

160

158

162

162

176

175

4982Trần Phú2062047372727261603Định Cơng6246211951942162142132134Tương Mai30830792921041031121125Thanh Trì3753751281281311311161166Thịnh Liệt32031793921191181081077Vĩnh Hưng3783761121121281281381368Giáp Bát2372377777858575759Lĩnh Nam57457319419418218219819710Đại Kim56456120220217917818318111n Sở2862859695818110910912Tân Mai24824786868585777613Mai Động2892879897100100919014Hồng Liệt803

241

241

273

273

290

289

804

5711

5688

1847 1840 1917

1912 1947

1936

Tổng cộng

(Nguồn: Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội quận Hoàng Mai)Trong bảng 3.5 cho chúng ta thấy: số lượng vụ đăng ký thế chấp lên xuống cùng

với sự phát triển của nền kinh tế, thị trường bất động sản và thị trường tín dụng. Năm

2014 khi mà Chính phủ cùng các cơ quan đưa ra nhiều chính sách, biện pháp để thúc

đẩy thị trường bất động sản nói riêng, nền kinh tế nói chung thì năm 2015 số vụ đăng

ký là 1840 vụ, năm 2016 là 1912 vụ và năm 2017 là 1936 vụ.5919471960193619401917

19121920

1900

1880

1860Hồ sơ nộp vào

1847Hồ sơ đã giải quyết18401840

1820

1800

1780Năm 2015Năm 2016Năm 2017Biểu 3.4. Tình hình thế chấp quyền sử dụng đất năm 2015-2017

Qua biểu đồ số liệu trên, ta có thể khẳng định với số trường hợp thế chấp cao như

vậy cho thấy người SDĐ ở được thực hiện quyền thế chấp QSDĐ một cách thuận tiện,

nhanh chóng đảm bảo về mặt pháp lý để vay vốn ngân hàng phục vụ cho sản xuất

kinh doanh; và giờ đây, đất đai không chỉ là nơi cư trú mà còn trở thành nguồn vốn để

đầu tư sản xuất trong một xã hội có nền kinh tế ngày càng phát triển.

Ngoài ra, chúng ta cần đánh giá công sức không nhỏ của bộ máy hành chính nhà

nước và nhất là phòng Tài ngun và Mơi trường đã tham mưu cho UBND quận

Hoàng Mai trong việc hồn thiện thủ tục hành chính nói riêng và thủ tục đăng ký thế

chấp, bảo lãnh bằng QSDĐ nói riêng ngày càng thuận tiện, đơn giản, thời gian giải

quyết nhanh hơnTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bảng 3.2: Tình hình thực hiện quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×