Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bảng 3.12 Tổng hợp ý kiến của các hộ gia đình, cá nhân về thực hiện các QSDĐ từ năm 2015 đến năm 2017

Bảng 3.12 Tổng hợp ý kiến của các hộ gia đình, cá nhân về thực hiện các QSDĐ từ năm 2015 đến năm 2017

Tải bản đầy đủ - 0trang

681. Về thủ tục thực hiện các QSDĐ: 57,5% số hộ gia đình, cá nhân cho là đơngiản, 40% cho là bình thường và 2,5% cho là phức tạp.

2. Ý kiến về văn bản hướng dẫn thực hiện QSDĐ: có 87,5% cho rằng văn bảnhướng dẫn dễ hiểu, 9,16% có thể hiểu được và khó hiểu là 3,3%.

3. Về Thời gian để hoàn thành thủ tục đăng ký thực hiện QSDĐ: 96,6% cho rằngnhận kết quả đúng hạn và 3,3% cho là nhận kết quả quá hạn.

4. Về phí và lệ phí thực hiện QSDĐ: có 39,1% ý kiến cho rằng phí và lệ phí cao,56,67% cho là vừa phải và 4,16 cho là thấp.

5. Về thái độ của cán bộ chuyên môn: 76,67% số ý kiến cho là nhiệt tình, 21,6%cho là đúng mực; 0 % cho là thiếu nhiệt tình và 0 % có ý kiến khác.

6. Về tìm kiếm thơng tin tình trạng hồ sơ thực hiện quyền sử dụng đất thì100,00% ý kiến cho là khơng tìm được.

7. Về sự phù hợp của văn bản pháp luật quy định về QSDĐ 56,67% cho rằng phùhợp, có 34,1% ý kiến cho là cần sửa đổi và 9,16% cho là cần bổ sung.

Qua số liệu trên ta thấy, các quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân trên địa

bàn quận Hoàng Mai khi kê khai tại Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất được

thực hiện tương đối dễ ràng và không mất quá nhiều thời gian. Tiền nộp phí và lệ phí

vừa phải. Thái độ của cán bộ chuyên môn khi thực hiện tiếp công dân tương đối nhiệt

tình, khơng có thơng tin tra cứu hồ sơ. Còn về việc bồi thường khi nhà nước thu hồi,

có rất nhiều ý kiến cho rằng giá bồi thường là rất thấp so với giá thực tế, điều này

khiến người dân vô cùng bức xúc và lo lắng sẽ bị giảm quyền lợi khi chính sách bồi

thường thay đổi. Vì vậy, một số ý kiến của người dân cho rằng cần phải sửa đổi và bổ

sung một số quy định tại các văn bản pháp luật của nhà nước nói chung và thành phố

Hà Nội nói riêng.

3.3.7. Đánh giá chung về tình hình thực hiện các quyền sử dụng đất

* Những kết quả đạt được

- Thủ tục hành chính được cải cách với mục tiêu đơn giản hóa thủ tục hành chính

đặc biệt là trong lĩnh vực đất đai.

- Người dân có thế tiếp cận với các quy định khi thực hiện thủ tục đăng ký biến

động về đất đai được niêm yết công khai tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ

tục hành chính quận Hồng Mai một cách dễ dàng, các quy định, thành phần hồ sơ,69giấy tờ kèm theo, mẫu kê khai được hướng dẫn dễ hiểu do đó số vụ đăng ký biến động

về đất đai với cơ quan Nhà nước ngày càng tăng.

- Công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn quận Hoàng Mai đã dần dần

đi vào nề nếp, tiềm năng đất đai đã được khai thác theo hướng phát triển đơ thị góp

phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, của quận.

- Công tác tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính được công khai, minh

bạch, giảm thiểu hồ sơ Giấy tờ, thời gian thực hiện và đã đạt được những hiệu quả cao.

Tỷ lệ người thực hiện các quyền sử dụng đất đăng ký với cơ quan Nhà nước ngày càng

cao.

- Công tác tuyên truyền pháp luật về đất đai đã đạt hiệu quả, nhận thức của người

dân ngày càng cao khi thực hiện các quyền của mình.

* Những mặt tồn tại :

Tình hình thực hiện các QSDĐ diễn ra tại mỗi phường trên địa bàn quận Hồng

Mai có sự khác nhau. Tùy vào điều kiện tự nhiên - kinh tế - xã hội, trình độ dân trí và

nhận thức pháp luật mà một số phường có số lượng chuyển nhượng cao hơn hay lượng

thế chấp thấp hơn các phường khác. Các phường như Định Cơng, Đại Kim và Hồng

Liệt có số trường hợp chuyển nhượng QSDĐ lớn hơn do các phường này hình thành

nhiều khu đơ thị mới với nhiều nhà ở, căn hộ chung cư mới được mua bán, chuyển

nhượng. Điều này phán ánh sự chênh lệch không đồng đều trong chuyển dịch cơ cấu

sử dụng đất trên địa bàn.

* Nguyên nhân của những tồn tại

Theo khảo sát về tình hình những vấn đề còn tồn tại trên địa bàn quận Hồng

Mai có thể do một số ngun nhân sau:

- Thuế chồng thuế, phí chồng phí. Trong các quyền của người sử dụng đất thì

quyền mà người sử dụng đất thực hiện nhiều nhất trên địa bàn quận là quyền chuyển

nhượng tại thời điểm nghiên cứu tác giả nhận thấy, khi người dân thực hiện thủ tục

chuyển nhượng đến khi hồn tất và cấp Giấy chứng nhận thì người dân phải chịu tất cả

6-7 loại thuế và phí gồm: phí đo đạc, trích đo thửa đất (nếu tách thửa hoặc thửa đất

chưa có kích thước), phí cơng chứng hợp đồng chuyển nhượng, thuế thu nhập cá nhân,

thuế trước bạ, lệ phí thẩm định hồ sơ, phí dịch vụ cơng, phí đăng ký biến động.

- Người dân chưa tra cứu được hoặc tra cứu rất khó khăn về tình trạng pháp lý70của thửa đất như nguồn gốc, quy hoạch, tình trạng tranh chấp…

- Ý thức chấp hành của một bộ phận cán bộ, nhân dân về pháp Luật Đất đai còn

hạn chế.

- Việc tun truyền, phổ biến các chính sách pháp luật về đất đai chưa được quan

tâm đúng mức do vậy đai đa số người dân vẫn chưa nắm rõ được quyền và nghĩa vụ

của mình khi thực hiện các quyền của người sử dụng đất.

3.4 Đề xuất một số giải pháp góp phần nâng cao quyền của người sử dụng đất tại

quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.

* Giải pháp về cơ chế chính sách:

Theo quy định của pháp luật, một trong các điều kiện để người sử dụng đất thực

hiện quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho

quyền sử dụng đất; thế chấp, bảo lãnh, góp vốn bằng quyền sử dụng đất là phải có

GCNQSDĐ. Vì vậy, cần đẩy nhanh và sớm hồn thành cơng tác GCNQSDĐ để người

sử dụng đất dễ dàng thực hiện các QSDĐ.

Để bảo đảm quyền lợi của người sử dụng đất, yêu cầu pháp luật về đất đai phải

ngày càng chặt chẽ, rõ ràng hơn đối với người sử dụng đất và bắt buộc ngườisửdụng đất phải thực hiện đăng ký với cơ quan nhà nước khi thực hiện các quyền của

người SDĐ. Trên thực tế tại quận Hồng Mai, đối với các trường hợp khơng thực hiện

kê khai, nhất là về cho thuê QSDĐ, UBND quận và cơ quan thuế cần có các chế tài

quy định xử phạt hành chính theo các mức độ khác nhau để tăng cường việc quản lý

đất đai và nhằm hạn chế thất thu thuế cho nhà nước.

Cũng giống như các địa phương khác, các văn bản quy định pháp luật liên quan

đến việc thực hiện các quyền của người sử dụng đất vẫn là yếu tố ảnh hưởng nhiều

nhất đến việc thực hiện QSDĐ. Hiện nay, cùng với sự phát triển chung của đất nước,

các quan hệ xã hội ngày càng phức tạp theo; nhiều chủ thể sử dụng đất mới xuất hiện;

nhiều mục đích, nhu cầu SDĐ mới được hình thành. Mặc dù các văn bản pháp luật liên

tục được sửa đổi bổ sung để phù hợp với tình hình SDĐ hiện tại song chính việc liên

tục ban hành các văn bản mới đã kéo theo nhiều hạn chế về sự quá tải và chồng chéo,

gây nhiều phiền hà cho người dân và khó khăn cho cơ quan nhà nước trong việc thực

hiện. Vì vậy, việc kiểm tra rà soát lại hệ thống văn bản, thống nhất nội dung và hủy bỏ

những nội dung chồng chéo là rất cần thiết.71* Giải pháp về cải cách thủ tục hành chính thực hiện quyền sử dụng đất

Quận Hồng Mai và thành phố Hà Nội cần tiếp tục thực hiện cải cách thủ tục

hành chính về đất đai để người dân khi thực hiện các QSD đất được thuận tiện, nhanh

chóng. Khi người sử dụng đất thực hiện các quyền của mình thường chủ yếu liên quan

đến 3 cơ quan chính: Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội – quận Hoàng

Mai, Chi cục thuế quận Hoàng Mai và Kho bạc nhà nước quận Hoàng Mai do vậy cần

phải cải cách các thủ tục liên quan đến việc trao đổi thông tin giữa 3 cơ quan này. Cần

cải cách việc trao đổi thông tin giữa 3 cơ quan này theo hướng sau:

- Phối hợp giữa Chi cục thuế Hoàng Mai và Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất

đai Hà Nội – quận Hoàng Mai từ văn bản giấy chuyển sang hệ thống điện tử, số; Giảm

thời gian giải quyết thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người dân; Giảm thời gian

chi phí thực hiện thủ tục hành chính.

- Trao đổi thơng tin nghĩa vụ tài chính bằng phương pháp điện tử Chi cục thuế

Hoàng Mai và Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội – quận Hoàng Mai kết

nối bằng phần mềm quản lý đất hai ngành đã trang bị; Xác nhận hoàn thành nghĩa vụ

tài chính; Cơ quan Thuế thực hiện nhận Scan chứng từ hồn thành nghĩa vụ tài chính

hoặc từ ngân hàng và xác nhận việc hồn thành nghĩa vụ tài chính của người sử dụng

đất. Cơng khai thơng tin về tình hình thực hiện nghĩa vụ tài chính lên trang thơng tin

ngành thuế.

- Giảm thời gian nhận Thông báo Thuế của công dân: Người dân nhận thông báo thuế

trực tiếp tại Bộ phận nhận và trả kết quả của Chi cục Thuế. Sau khi có Thơng báo Thuế Văn

phòng đăng ký đất đai và Cơ quan Thuế phối hợp với Văn phòng UBND quận đăng tải

trang Website của UBND quận. Website được thiết kế để người dân biết tiến trình về giải

quyết hồ sơ và người dân có thể downloads Thơng báo Thuế từ trang Website.

Thành phố Hà Nội và quận cần tiếp tục chỉ đạo các phòng ban chun mơn, rà

sốt lại tồn bộ quy trình cấp Giấy chứng nhận theo hướng giảm thời gian giải quyết

hồ sơ, giảm các Giấy tờ phải nộp khi công dân thực hiện các quyền của mình. Để thực

hiện được việc này, quận Hồng Mai và thành phố Hà Nội cần phối hợp với các ban

ngành, Quy định rõ trách nhiệm của các cơ quan khi cơng dân thực hiện các quyền của

mình như:

- Việc phối hợp giữa các cơ quan khi cần xác minh như Quy hoạch, thông báo thuTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bảng 3.12 Tổng hợp ý kiến của các hộ gia đình, cá nhân về thực hiện các QSDĐ từ năm 2015 đến năm 2017

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×