Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Dấu hiệu không đặc hiệu: Huyết học: bạch cầu tăng, bạch cầu giảm, tăng Lymphô, tăng Eosinophile. Máu: VS tăng, Globulin tăng, hiện diện CRP tăng cao hoặc không (protein C phản ứng), thay đổi vài thông số sinh học...

Dấu hiệu không đặc hiệu: Huyết học: bạch cầu tăng, bạch cầu giảm, tăng Lymphô, tăng Eosinophile. Máu: VS tăng, Globulin tăng, hiện diện CRP tăng cao hoặc không (protein C phản ứng), thay đổi vài thông số sinh học...

Tải bản đầy đủ - 0trang

Thu thập và xây dựng cơ sở dữ liệu các loại bệnh nhiệt đới37nó thừa nhận và có quan hệ với các thành phần khác. Phương pháp tách vấn đề đang

giải quyết để hiểu chúng ở đây không chỉ dựa trên cơ sở cái hệ thống làm mà còn dựa

trên việc tích hợp hệ thống là cái gì với hệ thống làm gì . Theo theo cách tiếp cận này

thì các chức năng hệ thống được biểu diễn thông qua cộng tác của các đối tượng ;

việc thay đổi các chức năng sẽ không ảnh hưởng đến cấu trúc tĩnh của phần mềm.

Sức mạnh của hướng đối tượng là việc tách (chia) và nhập (thống nhất) được thực

hiện nhờ tập phong phú các cơ chế tích hợp của chúng , khả năng thống nhất cao

những cái đó đã được tách ra để xây dựng các thực thể phức tạp từ các thực thể đơn

giản.

Tiếp cận hướng đối tượng đả tỏ lợi thế khi lập trình các hệ thống phức tạp

.Những người phát triển phần mềm nhận thấy rằng những phát triển phần mềm hướng

đối tượng sẽ cho lại phần mềm thương mại chất lượng cao: Tin cậy dễ mở rộng và dễ

sử dụng lại, phù hợp với yêu cầu người dùng đang mong đợi. Chúng còn cho khả

năng hồn thành phần mềm đúng kỳ hạn và không vượt quá kinh phí ban đầu.

Đó là lý do tơi chọn phương pháp hướng đối tượng bằng UML (Unifired

Modeling Langguage) để xây dựng hệ thống “Thu thập và xây dựng cơ sở dữ liệu các

loại bệnh nhiệt đới” và công nghệ Edraw UML Diagram là giải pháp đặc tả hệ thống..IPhân tích hệ thống thông tin

Trong những năm gần đây, với sự phát triển của cơng nghệ lập trình, việclập trình đả được hỗ trợ rất nhiều với các ngơn ngữ lập trình khác nhau. Việc lập trình

để giải quyết những bài tốn cụ thể khơng còn là vấn đề quan trọng. Vấn đề mà các

nhà tin học bữa nay quan tâm đó làm thế nào để có triển khai những dự án tin học hóa

một cách rỏ ràng và logic, khoa học và đầy tính mở. như vậy phải được mơ hình hóa

được tồn bộ hệ thống một cách đầy đủ và chính xác để trên cơ sở đó có thể phát

triển được phần mềm có tính tương thích cao, đáp ứng được mọi nhu cầu của người

dùng, có thể sữa đổi, nâng cấp khi cần thiết mà không ảnh hưởng đến hệ thống.

Để đảm bảo được những đặc điểm như vậy cho một sản phẩm phần mềm

chúng ta cần quan tâm và đầu tư đúng mức cho việc khảo sát, phân tích , thiết kế một

dự án tin học trước khi bắt tay vào lập trình và cài đặt. Việc phân tích thiết kế hệ

SVTH:Lê Tuấn Dũng−Lớp 06T137Thu thập và xây dựng cơ sở dữ liệu các loại bệnh nhiệt đới38thống là rất quan trọng, có thể nói đây là yếu tố quyết định việc thành công hay thất

bại của một sản phẩm phần mềm. Từ đó cho thấy rằng, phương pháp phân tích và

thiết kế hệ thống là vấn đề mấu chốt, là nền tảng không thể thiếu được trong cơng tác

sản xuất phần mềm.

Chương trình lưu trữ các thơng tin :

Thông tin về các loại bệnh.

Thông tin các tập luật.

Thơng tin người dùng.

Thơng tin các loại nhóm bệnh.

Thơng tin về loại thuốc chữa trị liên quan.SVTH:Lê Tuấn Dũng−Lớp 06T138Thu thập và xây dựng cơ sở dữ liệu các loại bệnh nhiệt đới.I.1.

.I.1.1.39Mơ hình User - Case

Mơ hình Use – CaseHình II – 1:Mơ hình User-Case quản lý và hoạt động hệ thống cơ sở dữ liệu bệnhSVTH:Lê Tuấn Dũng−Lớp 06T139Thu thập và xây dựng cơ sở dữ liệu các loại bệnh nhiệt đới.I.1.2.40Mơ hình phân rã cập nhậtHình II – 2: Sơ đồ phân rã cập nhật bệnh.I.1.3.Mơ hình phân rã cập nhật sắp xếpHình II – 3: Sơ đồ phân rã sắp xếp bệnh,thuốcSVTH:Lê Tuấn Dũng−Lớp 06T140Thu thập và xây dựng cơ sở dữ liệu các loại bệnh nhiệt đới.I.2.

.I.2.1.41Xây dựng sơ đồ trình tự

Sơ đồ trình tự quy trình xây dựng cơ sở dữ liệu các loại bệnh

nhiệt đớiHình II – 4:Sơ đồ trình tự quy trình xây dựng cơ sở dữ liệu các loại bệnh.I.2.2.Sơ đồ trình tự quy trình sử dụng hệ thống của người dùngHình II – 5:Sơ đồ trình tự quy trình sữ dụng hệ thống của người dùngSVTH:Lê Tuấn Dũng−Lớp 06T141Thu thập và xây dựng cơ sở dữ liệu các loại bệnh nhiệt đới.I.3.42Sơ đồ hoạt động hệ thốngHình II – 6:Sơ đồ hoạt động quy trình quản lý thơng tin bệnhSVTH:Lê Tuấn Dũng−Lớp 06T142Thu thập và xây dựng cơ sở dữ liệu các loại bệnh nhiệt đới.I.4.43Xây dựng sơ đồ lớpHình II – 7:Sơ đồ lớpSVTH:Lê Tuấn Dũng−Lớp 06T143Thu thập và xây dựng cơ sở dữ liệu các loại bệnh nhiệt đới44.II Xây dựng bảng cơ sở dữ liệu

.II.1.Bảng BệnhBảng II – 1:Bảng bệnh.II.2.Bảng Bệnh_thuốcBảng II – 2:Bảng bệnh_thuốcSVTH:Lê Tuấn Dũng−Lớp 06T144Thu thập và xây dựng cơ sở dữ liệu các loại bệnh nhiệt đới.II.3.45Bảng Các tập luậtBảng II – 3:Bảng các tập luật.II.4.Bảng Các luật triệu chứngBảng II – 4:Bảng luật triệu chứngSVTH:Lê Tuấn Dũng−Lớp 06T145Thu thập và xây dựng cơ sở dữ liệu các loại bệnh nhiệt đới.II.5.46Bảng Người dùngBảng II – 5:Bảng người dùng.II.6.Bảng Nhóm bệnhBảng II – 6:Bảng nhóm bệnhSVTH:Lê Tuấn Dũng−Lớp 06T146Thu thập và xây dựng cơ sở dữ liệu các loại bệnh nhiệt đới.II.7.47Bảng ThuốcBảng II – 7:Bảng thuốc.II.8.Bảng Triệu chứngBảng II – 8:Bảng triệu chứngSVTH:Lê Tuấn Dũng−Lớp 06T147Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Dấu hiệu không đặc hiệu: Huyết học: bạch cầu tăng, bạch cầu giảm, tăng Lymphô, tăng Eosinophile. Máu: VS tăng, Globulin tăng, hiện diện CRP tăng cao hoặc không (protein C phản ứng), thay đổi vài thông số sinh học...

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×