Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
c. Kết quả tính toán nhu cầu nước cho cây trồng

c. Kết quả tính toán nhu cầu nước cho cây trồng

Tải bản đầy đủ - 0trang

99Bảng 3.5. Chỉ tiêu cấp nước cho chăn nuôi

TT

1Vật nuôil/con/ngày TT

80 – 100Trâu, bò sữa9Vật nil/con/ngàyLợn sữa, lợn nái đã25lớn

260 – 70Trâu bò thịt10Lợn nái đang ni5con

3Trâu bò cày kéo70 – 8011Lợn thịt đang vỗ béo154Bê, nghé con đến 6 tháng20 – 2512Lợn con đã cách ly5tuổimẹ5Ngựa lớn50 – 701316Ngựa dưới 1,5 tuổi30 – 4014Vịt, ngan, ngỗng27Dê lớn1015Thỏ28Dê con6b. Nhu cầu nước cho chăn nuôi

Căn cứ vào chỉ tiêu cấp nước cho chăn nuôi và số lượng đàn gia súc, tính tốn được

nhu cầu cấp nước cho chăn ni theo các tháng vùng nghiên cứu như bảng 3.6.

Bảng 3.6. Nhu cầu nước cho chăn nuôi

Đơn vị: 106m3

Tháng123456789101112Nhu cầu 0.40 0.36 0.40 0.39 0.40 0.39 0.40 0.40 0.39 0.40 0.39 0.40Tổng

4.711003.1.1.3 Nhu cầu nước cho thủy sản

a. Tiêu chuẩn tính tốn

Nhu cầu nước cho nuôi trồng thuỷ sản chủ yếu là cho vùng nước lợ (cung cấp nước

ngọt để pha loãng tạo môi trường). Thời vụ nuôi trồng thủy sản: hai vụtừ tháng 3

đến tháng 7 và thời gian nuôi từ 105-110 ngày. Nhu cầu nước ngọt cho thủy sản

khoảng 10.000 m3/ha-vụ.Định mức cấp nước cho thủy sản như bảng 3.7.

Bảng 3.7. Mức cấp nước cho nuôi trồng thủy sản lưu vực sông Cả

Tháng12345678910 11 12TổngMức cấp

(m3/ha)1500 1500 1500 1500 1000 1500 1500 1500 1000 00012500b. Kết quả tính tốn nhu cầu nước cho thủy sản

Căn cứ diện tích ni trồng thủy sản vùng nghiên cứu là 4.282 ha, trong đó: Thủy

sản nước ngọt là 3.942 ha và nước lợ là 340 ha và tiêu chuẩn cấp nước, kết quả tính

tốn nhu cầu cấp nước cho thủy sản như bảng 3.8.

Bảng 3.8. Nhu cầu nước cho nuôi trồng thủy sản

Đơn vị: 106m3

Tháng

Nhu

cầu123456789101112Tổng0.001 0.001 0.001 0.001 0.000 0.001 0.001 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 4.250Từ kết quả tính tốn nhu cầu nước, tổng hợp nhu cầu nước cả năm cho toàn vùng

với tần suất 75% là: 525,46 triệu m3 và với tần suất 85% là 547,62m3.

3.1.1.4 Nhu cầu nước cho sinh hoạt

a. Tiêu chuẩn cấp nước cho sinh hoạt

Theo quyết định số 1590/QĐ-TTg ngày 09 tháng 10 năm 2009 của Thủ tướng chính

phủ phê duyệt Chiến lược phát triển thủy lợi Việt Nam. Chỉ tiêu cấp nước sinh hoạt

như bảng 3.9.101Bảng 3.9. Chỉ tiêu cấp nước cho sinh hoạt

NămĐơn vịNăm 2010Năm 2020Cấp nước đô thị loại IV trở lênl/người/ngày80120Cấp nước đô thị loại Vl/người/ngày6080Cấp nước nơng thơnl/người/ngày6080Chỉ tiêub. kết quả tính nhu cầu nước cho sinh hoạt

Căn cứ vào chỉ tiêu cấp nước cho sinh hoạt, tính tốn được nhu cầu sử dụng nước

trong khu vực nghiên cứu như bảng 3.10.

Bảng 3.10. Nhu cầu nước cho sinh hoạt

Đơn vị: 106m3

Tháng

Nhu cầu123.202.89343.20 3.10563.20 3.107

3.20893.20 3.1010113.20 3.1012Tổng3.20 37.67Như vậy, tổng nhu cầu nước cho sinh hoạt toàn vùng là vào khoảng 37,67 triệu m3

3.1.2 Kết quả tính tốn lượng nước thiếu hụt/cân bằng nước

Để tính tốn cân bằng nước, xác định lượng nước thiếu hụt làm cơ sở cho việc đề

xuất giải pháp thu trữ nước, luận án sử dụng mơ hình MIKE BASIN được giới thiệu

trong chương 2 để tính tốn. Do u cầu về các số liệu đầu vào của mơ hình như

thủy văn, hệ thống hồ chứa, các khu sử dụng nước cần đồng bộ nên mơ hình được

tính tốn cho tồn lưu vực sau đó kết quả được chiết tính cho khu vực nghiên cứu.

3.1.2.1 Sơ đồ tính tốn

Sơ đồ tính tốn như hình 3.1a, 3.1b và 3.2102Hình 3.1a. Sơ đồ tính tốn cân bằng nước lưu vực sơng Cả103Hình 3.1b. Sơ đồ tính tốn cân bằng nước lưu vực sơng Cả (tiếp)104Hình 3.2. Sơ đồ tính tốn mơ hình Mike Basin lưu vực sông Cả105a. Dữ liệu đầu vào

Dữ liệu đầu vào phục vụ tính tốn bao gồm các số liệu: Số liệu thủy văn, nhu cầu

sử dụng nước, số liệu về hồ chứa.

- Số liệu mưa, nhiệt độ, độ ẩm, gió, bốc hơi, số giờ nắng được lấy với chuỗi số liệu

50 năm: Từ năm 1960 đến năm 2010. Các số liệu này được thu thập từ Trạm khí

tượng Vinh, Nghệ An, vị trí địa lý: 105040’ Kinh độ Đông, 18040’ Vĩ độ Bắc, ở độ

cao 6m. (Phụ lục 1)

- Số liệu về nhu cầu nước cho các vùng nghiên cứu ứng với các tần suất 75% và

85% (Phụ lục 4)

- Số liệu về hồ chứa bảo gồm 6 hồ lớn trên thượng nguồn là hồ Bản Vẽ, Khe Bố,

Nhạn Hạc, Bản Cộc, Bản Mồng, Ngàn Trươi, gồm các thơng số cơ bản về: Dung

tích làm việc, dung tích chết, dung tích tổng cộng; Quan hệ dung tích - mực nước hồ

W - Z; Khả năng xả của đập tràn; Lưu lượng thiết kế xả xuống hạ du và quan hệ

Q~h; Biểu đồ điều phối. (Phụ lục 6)

b. Hiệu chỉnh và kiểm định mơ hình

Tác giả đã tiến hành kiểm định mơ hình MIKEBASIN với năm 2010. Kết quả kiểm

định mơ hình thể hiện qua đường q trình lưu lượng tính tốn và lưu lượng thực đo

tại một số nút kiểm tra có trạm đo đạc sau đây:

+ Trạm Cửa Rào, Dừa và Yên Thượng trên sông Cả.

+ Trạm Quỳ Châu trên sơng Hiếu.

+ Trạm Hồ Duyệt trên sông Ngàn Sâu.

+ Trạm Sơn Diệm trên sông Ngàn Phố.

Qua kết quả tính tốn ta thấy q trình kiểm định mơ hình tương đối tốt. Hệ số kiểm

định mơ hình RRStat là 7.5. Liệt dòng chảy mơ phỏng và liệt dòng chảy thực đo tại

các nút kiểm tra tương đối trùng khớp nhất là ở các khu vực miền núi và các tháng

mùa kiệt, sự sai lệch nằm trong giới hạn cho phép.106Kết quả kiểm định cho các trạm xem phụ lục 5

3.1.2.2 Kết quả tính tốn lượng nước thiếu hụt

Tính tốn cân bằng nước trên cơ sở:

- Nhu cầu nước hiện trạng tần suất P=75% và P=85%.

- Dòng chảy mơi trường đã được tính tốn trong nhu cầu nước.

- Cơng trình tưới hiện trạng và dự kiến.

- Liệt số liệu tính tốn: 1960 -2010.

Kết quả tính tốn cân bằng nước cho thấy, lưu vực sông Cả thiếu nước nghiêm

trọng. Tổng lượng nước thiếu hụt năm 2010 với tần suất P=75% là 579x10 6m3,

P=85% là 785x106m3. Trong đó vùng thiếu nước tập trung phần lớn ở khu vực hạ

du nơi nguồn nước nội tại kém, nguồn cấp phụ thuộc rất nhiều vào lưu lượng từ

thượng nguồn.Kết quả tính tốn cân bằng nước cho các tiểu vùng như phụ lục 8.

Riêng khu vực Nam Hưng Nghi, kết quả tính tốn lượng nước thiếu hụt như sau,

dựa trên các cơ sở tính tốn, tính tốn được lượng nước thiếu hụt của khu vực

nghiên cứu, ứng với từng tần suất P = 75% và P = 85%. Chi tiết kết quả tính tốn

như bảng 3.11 và 3.12:

Bảng 3.11. Tổng lượng nước thiếu hụt vùng Nam Hưng Nghi - P=75%

Vùng/Tháng123456789101112Lượng nước

đến(m3/s)24,2424,1924,2624,0625,0925,7724,8927,0527,4425,5824,4724,20Lượng nước

cần (m3/s)17,1413,9320,3431,7524,1726,0228,9810,124,202,242,5021,34Lượng nước

thiếu hụt

(m3/s)0,000,000,00-7,700,00-0,25-4,090,000,000,000,000,00Tổng lượng

nước thiếu

hụt(106m3)0,000,000,00-19,950,00-0,65-10,610,000,000,000,000,00Tổng-31,21Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

c. Kết quả tính toán nhu cầu nước cho cây trồng

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×