1. Trang chủ >
  2. Cao đẳng - Đại học >
  3. Y - Dược >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Kết quả nghiên cứu của chúng tôi cho thấy: Giữa trước và sau điều trị không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về hình ảnh trên phim X- quang cột sống cổ với p > 0,05.

Kết quả nghiên cứu của chúng tôi cho thấy: Giữa trước và sau điều trị không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về hình ảnh trên phim X- quang cột sống cổ với p > 0,05.

Tải bản đầy đủ - 0trang

78

Qua 30 ngày điều trị bằng TK1 các chỉ số lượng hồng cầu, hàm lượng

Hb, hematocit, số lượng bạch cầu biến đổi khơng có ý nghĩa thống kê

(p>0,05). Qua 30 ngày điều trị bằng thuốc TK1 các chỉ số sinh hóa máu biến

đổi khơng có ý nghĩa thống kê và trong giới hạn sinh lý bình thường.



79

KẾT LUẬN

Qua nghiên cứu 60 bệnh nhân thối hóa cột sống cổ bao gồm 30 bệnh

nhân điều trị bằng bài thuốc TK1 kết hợp xoa bóp bấm huyệt, 30 bệnh nhân

điều trị bằng xoa bóp bấm huyệt, chúng tơi rút ra các kết luận sau.

1. Bài thuốc TK1 kết hợp xoa bóp bấm huyệt có tác dụng điều trị

thối hóa cột sống cổ.

- Hiệu quả giảm đau (tính theo thang điểm VAS): Sau 30 ngày điều trị

điểm VAS trung bình của nhóm nghiên cứu giảm từ 5,41 ± 2,01 điểm xuống

1,63 ± 0,94 điểm (p<0,05) cao hơn nhóm chứng giảm từ 5,40 ± 1,53 xuống

2,27 ± 0,70 (p<0,05).

- Tầm vận động cột sống cổ của nhóm nghiên cứu cao hơn so với nhóm

chứng. Ở nhóm nghiên cứu: tầm vận động cúi tăng từ 25,13 ± 2,71° lên

40,20 ± 3,67°. Tầm vận động ngửa cổ tăng từ 27,63 ± 1,54° lên 44,27 ± 2,49°.

Tầm vận động nghiêng phải và nghiêng trái lần lượt tăng từ 31,76 ± 4,22° và

32,11 ± 6,05° tăng lên 40,43 ± 2,11° và 41,26 ± 5,1°. Tầm vận động

xoay phải và nghiêng trái lần lượt tăng từ 41,81 ± 6,3° và 40,8 ± 2,91° lên

51,9 ± 2,09° và 53,11 ± 6,08° (p<0,05).

- Hiệu quả giảm hạn chế vận động hàng ngày: điểm trung bình của

nhóm nghiên cứu giảm từ 17,42 ± 6,9 điểm xuống 3,42 ± 2,03 điểm (p <

0,05)

- Hiệu quả điều trị chung: sau 30 ngày điều trị kết quả tốt đạt 80,00%

và khá đạt 20,00%.

- Bài thuốc TK1 điều trị thể phong thấp tý và hàn thấp tý đem lại kết

quả rất cao và hai thể tương đương nhau.

2. Bài thuốc TK1 kết hợp xoa bóp bấm huyệt khơng có tác dụng

khơng mong muốn trên lâm sàng và cận lâm sàng



80

KIẾN NGHỊ

Bài thuốc TK1 có hiệu quả tốt với bệnh nhân thối hóa cột sống cổ, an

tồn với bệnh nhân. Phương pháp có thể áp dụng để điều trị rộng rãi trong

điều trị và chăm sóc sức khỏe nhân dân.



TÀI LIỆU THAM KHẢO

1.



Anthony Fauci, Dennis Kasper, Stephen Hauser, J. Larry Jameson and

Joseph Loscalzo (2012), Harrison 18th, McGraw-Hill Education, New

York city,



2.



Tr 62 - 63.



Trần Ngọc Ân, Nguyễn Thị Ngọc Lan (2005), Phác đồ chẩn đoán và

điều trị bệnh cơ xương khớp thường gặp, Nhà xuất bản giáo dục Việt

Nam, Hà Nội, Tr 145-149.



3.



Các Bộ môn Nội, Trường Đại học Y Hà Nội (2004), Bài giảng Bệnh học

Nội khoa tập II, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội, Tr 327 - 341.



4.



Nguyễn Thị Ngọc Lan (2010), Bệnh học cơ xương khớp nội khoa, Nhà

xuất bản Y học, Hà Nội, Tr 140-153.



5.



John Imboden, David B. Hellmann, John H. Stone (2004), Current

Rheumatology Diagnosis & Treatment, The McGraw-Hill Companies

Inc. New York city.



6.



Hồ Hữu Lương (2006), Thối hóa cột sống cổ và Thốt vị đĩa đệm, Nhà

xuất bản Y học, Hà Nội, Tr 7 - 96.



7.



Nguyễn Văn Thơng (2009), Bệnh Thối hóa cột sống cổ, Nhà xuất bản Y

học, Hà Nội, Tr 8 -100.



8.



Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y Hà Nội (2005), Bài giảng Y

học cổ truyền tập II, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội, Tr 157 - 163.



9.



Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y Hà Nội (2006), Nội khoa Y học

cổ truyền, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội, Tr 249 - 440.



10. Nguyễn Nhược Kim, Trần Quang Đạt (2008), Châm cứu và các phương

pháp chữa bệnh không dùng thuốc, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội, Tr 15 - 225.

11. Nguyễn Nhược Kim (2012), Bài giảng nội khoa Y học cổ truyền. Nhà

xuất bản đại học Y học, Hà Nội, Tr 35 -232.

12. 谢谢谢谢谢谢谢 (2014谢谢谢谢谢谢谢谢谢 谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢 谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢: 35-36.



Tạ Chiêm Thanh, Vương Ngọc Song (2014). Tổng quan nguồn gốc, lý

luận, nghiên cứu lâm sang về liệu pháp kinh cân. Tạp chí Trung y duợc

hồn cầu, 1 (7): 35-36.

13. Frank H. Netter (2009), Atlas giải phẫu người (Vietnamese edition), Nhà

xuất bản Y học, Hà Nội, Tr 3.

14. Nguyễn Thị Bay (2010), Bệnh học và điều trị nội khoa (kết hợp Đông –

Tây y), Nhà xuất bản đại học Y dược TP Hồ Chí Minh, TP Hồ Chí Minh,

Tr 520 - 537 .

15. Hội đồng dược điển Việt Nam (2010), Dược điển Việt Nam IV, Nhà xuất

bản Y học, Hà Nội, Tr 681 - 938.

16. 谢谢,谢谢(2010).谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢.谢谢谢谢谢谢谢谢 9: 20-21.

Lý Hồng, Lý Tiệp (2010),Thảo luận liệu pháp kinh cân dân tộc Chuang

của Hồng Kính Vĩ. Tạp chí Y dược dân tộc Trung quốc, 9: 20-21.

17. Mc Cormack BM, Weinstein PR. (1996). Cervical spondylosis. An

update. West J Med,165(1-2): 43-51.

18. Jeffrey Mullin, Daniel Shedid, Edward Benzel. (2011). Overview of

cervical spondylosis pathophysiology and biomechanics. World Spinal

Column Journal, 2: 89-97.

19. Lê Quang Cường (2008), Triệu chứng học thần kinh, Nhà xuất bản Y học,

Hà Nội, Tr 9 -21.

20. Đỗ Thị Lệ Thuý (2003), Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng

của hội chứng tuỷ cổ do thoái hoá cột sống cổ, Trường Đại học Y Hà

Nội, Hà Nội.

21. Sahni BS (2001), Cervical spondylosis, ONGC Hospital Panvel,

Mumbai, India.

22. 谢谢谢谢谢谢 (2002). 谢谢谢谢. 谢谢谢谢谢谢谢谢, 3: 56 – 58.



Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Kết quả nghiên cứu của chúng tôi cho thấy: Giữa trước và sau điều trị không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về hình ảnh trên phim X- quang cột sống cổ với p > 0,05.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×