Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG 4: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ THU BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

CHƯƠNG 4: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ THU BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

Tải bản đầy đủ - 0trang

23Kết hợp hoặc thông qua cơ quan thuế thực hiện quản lý theo cơ chế hướng

đến khách hàng. Hệ thống thu được tích hợp cung cấp một truy cập duy nhất cho cả

thuế và các vấn đề liên quan đến ASXH. Trung tâm dịch vụ cung cấp thông tin kịp

thời và chính xác; tăng cường sử dụng các dịch vụ điện tử (e-mail, chat,...)

4.2.2.2. Xây dựng bộ máy quản lý thu bảo hiểm xã hội với mơ hình trung

tâm xử lý dữ liệu tập trung

Tồn bộ thơng tin về NLĐ và q trình tham gia, đóng góp bao gồm: họ tên,

ngày sinh, mã số sổ BHXH, tình hình tham gia, số năm tích lũy và số tiền đóng chi

tiết; thơng tin về thụ hưởng chính sách của NLĐ và thân nhân bao gồm: các chế độ

được hưởng, số tiền hưởng, điều kiện, giới hạn về thời gian hưởng của NLĐ và thân

nhân; thơng tin về tình hình kê khai, khấu trừ, nộp BHXH của đơn vị SDLĐ… được

lưu giữ tập trung tại trung tâm dữ liệu tập trung của BHXH Việt Nam.

4.2.3. Nhóm giải pháp về tổ chức quản lý thu thu bảo hiểm xã hội đối với

doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi

Đây là nhóm giải pháp được chính cán bộ cơ quan BHXH lựa chọn là nhóm

giải pháp cần thiết nhất trong việc tăng cường tuân thủ đóng BHXH [Phụ lục 10]

4.2.3.1. Tun truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về thu Bảo hiểm xã hội

đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi.

Tun truyền BHXH theo một chiến dịch truyền thông bài bản hướng tới các

đối tượng khác nhau: DN có vốn ĐTNN, NLĐ, các cơ quan liên quan

4.2.3.2. Cải cách quy trình, thủ tục thu bảo hiểm xã hội đối với doanh

nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Một là, Tiếp tục cải cách hành chính, ứng dụng cơng nghệ thơng tin trong tổ

chức thực hiện.

Các phần mềm phù hợp cần tăng cường hiệu quả tổng thể để thu BHXH, bằng

cách hỗ trợ quản lý dữ liệu và chun nghiệp hố q trình thanh tốn. Hồ sơ điện tử

cho phép kiểm tra chéo và do đó sẽ nâng cao hiệu quả quản lý điều hành. Để đẩy

nhanh tiến độ của việc ứng dụng CNTT trong quản lý thu BHXH: thực hiện bắt

buộc đối với tất cả các thông tin liên lạc, trao đổi, lưu trữ hồ sơ, nộp lệ phí, giữa

chính quyền và người chịu trách nhiệm

Hai là, thu BHXH trực tiếp từ NLĐ thay vì thu thơng qua DN có vốn

ĐTNN như hiện nay.24Sơ đồ 4.1: Quy trình thu BHXH đề xuất

Ba là, cơ quan BHXH thiết lập hệ thống tiêu chí đánh giá NLĐ, DN tham

gia BHXH theo mức độ tuân thủ

4.2.3.3. Quản lý nợ đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội.

Bước 1: Xác định, phân loại và ưu tiên các khoản nợ

Bước 2: Cung cấp biện pháp trả nợ

Bước 3: Quản lý nợ

4.2.3.4. Tăng cường hiệu quả phối hợp các cơ quan, tổ chức liên quan tới

hoạt động thu BHXH.

Tăng cường hiệu quả phối hợp các cơ quan, tổ chức liên quan bao gồm:

Tổng cục thống kê; Bộ, Sở kế hoạch đầu tư; tòa án; tổ chức cơng đồn; ngân hàng

cơ quan QLNN về lao động địa phương

4.2.4. Nhóm giải pháp về thanh tra, kiểm tra việc thực hiện bảo hiểm xã

hội tại các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi

Một là, cần thay đổi nhận thức về hoạt động thanh tra, kiểm tra.

Hai là, thực hiện tốt chức năng thanh tra chuyên ngành về đóng BHXH của

BHXH Việt Nam.

Ba là, kiểm sốt các DN có vốn ĐTNN bỏ trốn:

Bốn là, Tăng cường vai trò và quyền lực của thanh tra BHXH

Năm là, Tăng cường hoạt động giám sát về thu BHXH đối với DN có vốn

ĐTNN.

4.2.5. Một số giải pháp khác25- Hệ thống chính sách việc làm, lao động, tiền lương phải được cải cách

đồng bộ

- Thay đổi cách thức giao chỉ tiêu kế hoạch thu.

- Thực hiện giao chỉ tiêu phát triển BHXH cho chính quyền địa phương và

các khu công nghiệp, khu kinh tế

- Nghiên cứu thay đổi cách tiếp cận mơ hình BHXH theo hướng sàn ASXH,

thiết kế hệ thống đa tầng

- Tăng cường hiệu quả đầu tư quỹ BHXH để gia tăng nguồn thu cho quỹ,

giảm áp lực đóng góp lên NLĐ và người SDLĐ

- Minh bạch thông tin quản lý.

- Tăng cường năng lực đại diện đích thực của NLĐ26KẾT LUẬN

Bảo hiểm xã hội với vai trò là trụ cột của hệ thống ASXH là một trong những

chính sách góp phần quan trọng trong thúc đẩy sự phát triển kinh tế, xã hội của đất

nước. BHXH được thực hiện theo nguyên tắc đóng- hưởng, quỹ BHXH hình thành

chủ yếu từ sự đóng góp của người lao động và người sử dụng lao động. Quản lý nhà

nước về thu BHXH đối với DN có vốn ĐTNN tác động tới hoạt động thu BHXH,

giúp cho công tác thu BHXH của DN có vốn ĐTNN diễn ra đúng, đủ, kịp thời, đảm

bảo việc duy trì và tăng trưởng quỹ. Luận án đã hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ

bản về thu BHXH và QLNN về thu BHXH. Trên cơ sở đó phân tích, đánh giá thực

trạng; chỉ ra những thành tựu và hạn chế còn tồn tại trong thu BHXH và QLNN về

thu BHXH đối với DN có vốn ĐTNN. Những đánh giá theo hệ thống tiêu chí và theo

nội dung QLNN là cơ sở để tác giả đưa ra một số nhóm giải pháp chủ yếu nhằm tăng

cường QLNN về thu BHXH đối với DN có vốn ĐTNN trong thời gian tới. Luận án

cũng đưa ra một số kiến nghị với Nhà nước, với các Bộ, ngành liên quan và cơ quan

BHXH nhằm tạo ra các cơ chế, chính sách và điều kiện thuận lợi để nâng cao hiệu

quả QLNN về thu BHXH ở Việt Nam.

Tuy nhiên trong giới hạn nhất định, luận án mới chỉ tập trung vào những vấn

đề cơ bản nhất về quản lý Nhà nước đối với thu BHXH. Do vậy, cần một số nghiên

cứu khác:

- Nghiên cứu tiếp cận với những nội dung còn lại của QLNN về thu BHXH

như hợp tác quốc tế về thu BHXH,…

- Pháp luật hiện hành khơng khống chế số vốn góp của nhà ĐTNN vào một

doanh nghiệp đã được đăng ký kinh doanh và tiến hành hoạt động; trong khi đó cơ

quan BHXH tiến hành thu BHXH trên cơ sở lao động, tiền lương. Thêm vào đó

cách thức phân loại khối DN của cơ quan BHXH không thống nhất, dẫn đến số

liệu thu BHXH của khối doanh nghiệp có vốn ĐTNN chưa thực sự đầy đủ và chính

xác. Hướng nghiên cứu tiếp theo được thực hiện khi hệ thống dữ liệu của BHXH

đầy đủ hơn, phân loại khối DN chính xác hơn; nghiên cứu thực tiễn trên quy mô

lớn hơnTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG 4: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ THU BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×