Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Hình 3.7: Mô hình MVC

Hình 3.7: Mô hình MVC

Tải bản đầy đủ - 0trang

Laravel sử dụng một field token ẩn để chống lại tấn công kiểu CSRF.Các biến được đưa ra view mặc định đều được Laravel escape để

tránh tấn công XSSBlade template

Ở phần view, Laravel cung cấp sẵn cho người dùng một template

enigine có tên là blade, giúp người dùng có thể sử dụng code php bên

trong file giao diện của mình một cách thuật lợi và không bị rối mắt như

sử dụng cặp thẻ thơng thường.CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH THIẾT KẾ, XÂY DỰNG PHẦN

MỀM

4.1. Xây dựng biểu đồ Use Case

4.1.1. Xác định các Actor

Đồ án bắt đầu bằng việc trả lời cho câu hỏi “Ai sử dụng hệ thống này?”

Xem xét hệ thống, đô án nhận thấy:

-Nhân viên quản lý nhiên liệu: Nhận phiếu tiếp nhiên liệu từ tài xế và nhập

liệu.-Nhân viên quản lý xe: Khi các tài xế đăng kí mới, nhập thơng tin tài xế, thơng

tin về xe, vùng hoạt động của tài xế.-Nhân viên trực ban: Xác định địa điểm khu vực, thông tin về khách hàng yêu

cầu xe, điều xe đi đón khách và nhập thơng tin vào hệ thống.Ở đây, hệ thống còn có thêm một Actor nữa là “Admin” với vai trò quản lý tồn

bộ 3 Actor còn lại.

Như vậy, đơ án đã có các Actor của hệ thống gồm: Nhân viên quản lý nhiên

liệu, Nhân viên quản lý xe, Nhân viên trực ban, Admin.4.1.2. Mô tả ca sử dụng

Quản lý nhập nhiên liệu-Mục đích: Quản lý thơng tin về việc nhập liệu của xe taxi.-Tác nhân kích hoạt: Nhân viên quản lý nhiên liệu.-Các bước tiến hành :

 Nhân viên đăng nhập vào hệ thống và chọn chức năng “Quản lý nhập nhiên

liệu”: hệ thống sẽ hiển thị các chức năng con.

 Tìm kiếm và xem thơng tin về cả tài xế và xe.

 Xem lịch sử nhập liệu của xe.

 Thông kế nhập nhiên liệu theo tài xế.

 Nhập thông tin mới về việc nhận nhiên liệu của xe taxi hoặc sửa chữa những

thông tin cũ.

 Chuyển sang ca sử dụng mới.Quản lý xe và tài xế :-Mục đích: Quản lý thông tin về tài xế và xe taxi.-Tác nhân kích hoạt: Nhân viên quản lý xe.-Các bước tiến hành : Nhân viên đăng nhập vào hệ thống và chọn chức năng “Quản lý xe”: hệ

thống sẽ hiển thị các chức năng con. Tìm kiếm và xem thơng tin về xe.

 Nhập thơng tin mới về xe hoặc sửa xóa những thông tin cũ.

 Thống kế số lượng xe đã được phân và còn trống.

 Tìm kiếm và xem thơng tin về tài xế.

 Nhập thông tin tài xế mới hoặc sửa xóa thơng tin đã có.

 Phân xe và phân khu vực cho tài xế.

 Chuyển sang ca sử dụng mới.

Quản lý lộ trình :-Mục đích: nhập thơng tin về khách hàng và lộ trình mà khách hàng yêu cầu.-Tác nhân kích hoạt: Nhân viên trực ban.-Các bước tiến hành : Nhân viên đăng nhập vào hệ thống và chọn chức năng “Quản lý lộ trình”: hệ

thống sẽ hiển thị ra các chức năng con. Tìm kiếm địa điểm khu vực và xe phù hợp với yêu cầu của khách hàng.

 Nhập thơng tin về lộ trình mới và thông tin về khách hàng vào hệ thống.

 Thống kê lộ trình theo tài xế.

 Chuyển sang ca sử dụng mới.

Quản lý người dùng:-Mục đích: Tạo tài khoản, phân quyền và quản lý người dùng.-Tác nhân kích hoạt : Admin-Các bước tiến hành : Admin chọn chức năng “Quản lý người dùng”: hệ thống sẽ hiển thị ra các

chức năng con. Hiển thị ra danh sách người dùng.

 Thêm mới hoặc sửa chữa thông tin người dùng.

 Chuyển sang ca sử dụng mới.

4.1.3. Xác định Use Case

Đô án cần trả lời câu hỏi “Actor sử dụng chức năng gì trên hệ thống?”Trước tiên, xem xét với Actor “Nhân viên quản lý nhiên liệu” để xem họ sử

dụng chức năng nào?

-Đăng nhập.-Xem thông tin gồm thông tin về cả xe và tài xế.-Xem lịch sử nhập liệu của xe.-Thống kê nhập liệu theo tài xế.-Quản lý thông tin nhập liệu.

 Nhập thơng tin.

 Sửa thơng tin.

 Xóa thơng tin.Tiếp theo, xem xét Actor “Nhân viên quản lý xe” và nhận thấy họ sử dụng chức

năng:

-Đăng nhập.-Quản lý Xe.

 Xem thông tin của xe.

 Nhập thơng tin xe mới.

 Sửa, xóa thơng tin của xe.

 Thống kê số lượng xe đã được phân và còn trống.-Quản lý Tài xế.

 Nhập thơng tin Tài xế mới.

 Sửa, xóa thơng tin Tài xế.

 Xem thông tin bao gồm thông tin về Tài xế và xe.

 Phân xe cho Tài xế.

 Phân khu vực cho Tài xế.

Tiếp theo với actor “Nhân viên trực ban” và họ có thể sử dụng các chức năng:-Đăng nhập.-Xác định địa điểm khu vực.-Xác định số lượng xe hiện có trong khu vực.-Xem thông tin bao gồm thông tin về Tài xế và xe.-Thống kê lộ trình theo tài xế.-Quản lý thơng tin lộ trình.

 Nhập thơng tin khách hàng. Nhập thơng tin lộ trình.

Với actor “Admin” và họ có sử dụng các chức năng:

 Đăng nhập.

 Xem thông tin nhân viên.

 Quản lý tài khoản.

 Tạo tài khoản mới.

 Sửa tài khoản.

 Xóa tài khoản.4.1.4. Bản vẽ Use Case hệ thống

Đơ án có bản vẽ tổng qt Use Case của hệ thống.Hình 4.1: Bản vẽ Use case tổng quát của hệ thốngTrước hết đô án xem xét và phân tích các chức năng của “Nhân viên quản lý

nhiên liệu”, đô án nhận thấy.

Chức năng “quản lý thông tin nhập liệu” gồm 3 chức năng con là “Nhập thông

tin”, “Sửa thơng tin” và “Xóa thơng tin”. Nhân viên đầu tiên muốn sử dụng hệ thống

sẽ phải đăng nhập vào hệ thống. Tìm kiếm, xem thơng tin về tài xế muốn tiếp nhiênliệu và xe taxi mà tài xế đó sở hữu. Nhân viên cũng có thể truy cập để xem chi tiết hơn

về lịch sử nhập liệu của xe taxi. Sau đó tùy vào từng tính huống nhân viên sẽ đưa ra

quyết định quản lý thơng tin nhập liệu.Hình 4.2: Use Case của Actor “Nhân viên quản lý nhiên liệu”Tiếp theo, đô án xem xét với chức năng cho actor “Nhân viên quản lý xe” và

nhận thấy.

Để sử dụng được các chức năng của mình thì nhân viên cũng phải đăng nhập vào

được hệ thống, lúc này 2 chức năng chính mà nhân viên sẽ sử dụng là “Quản lý xe” và

“Quản lý tài xế”.

Với “Quản lý xe”, nhân viên có thể tìm kiếm và xem thơng tin của xe, chức năng

này được gọi là “Xem thông tin của xe”. Sau đó tùy vào từng trường hợp cụ thể nhân

viên có thể “Nhập thơng tin xe mới” hay “Sửa xóa thông tin của xe” hay “Thống kê số

lượng xe được phân và còn trống”.

Với “Quản lý tài xế”, nhân viên cũng có thể tìm kiếm, xem thơng tin về tài xế và

cả thơng tin về xe mà tài xế đó sở hữu. Khi có một tài xế mới gia nhập công ty, nhân

viên quản lý sẽ nhập thông tin về tài xế này vào hệ thống, phân xe và phân khu vựcTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Hình 3.7: Mô hình MVC

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×