Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Hình 3.12: Mức độ gia tăng số thu BHXH

Hình 3.12: Mức độ gia tăng số thu BHXH

Tải bản đầy đủ - 0trang

19(1) Mức độ bền vững tài chính và ổn định của chính sách thu BHXH đối với

DN có vốn ĐTNN.

(2) Tham gia BHXH góp phần đảm bảo lợi ích cho NLĐ.

(3) Tham gia BHXH góp phần san sẻ gánh nặng tài chính cho DN có vốn

ĐTNN khi NLĐ gặp rủi ro.

(4) Năng lực tổ chức thực hiện ngày càng nâng cao.

3.3. Nhận xét thành công, hạn chế trong quản lý thu bảo hiểm xã hội đối

với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi và ngun nhân.

3.3.1. Thành cơng.

Một là, Về hoạch định chính sách, pháp luật thu BHXH đối với DN có vốn

ĐTNN

- Chiến lược phát triển kinh tế- xã hội, chiến lược của ngành được xây dựng

đầy đủ

- Chính sách, pháp luật về BHXH được ban hành dựa trên những căn cứ

khoa học, dữ liệu thống kê dự báo về biến động nhân khẩu học, khả năng cân đối

của quỹ.

- Văn bản quy phạm pháp luật về thu BHXH đối với DN có vốn ĐTNN đã

bảo đảm sự thống nhất giữa các quy định về thu BHXH đối với DN có vốn ĐTNN

với các loại hình DN khác

- Q trình thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH được BHXH Việt Nam

theo dõi, đánh giá

Hai là, tổ chức thực hiện thu BHXH đối với DN có vốn ĐTNN:

- Tổ chức bộ máy ngành BHXH theo hệ thống dọc, tập trung, thống nhất từ

Trung ương đến địa phương là phù hợp với tính chất cơng việc

- Vấn đề đơn giản hóa các thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của BHXH

Việt Nam được thực hiện quyết liệt và đạt kết quả tốt

- Tồn bộ quy trình thu được ứng dụng CNTT hướng tới hệ thống tích hợp,

tập trung, hiện đại.

Ba là, về thanh tra, kiểm tra

- BHXH Việt Nam được giao chức năng thanh tra đã phát huy hiệu quả trong

việc quản lý, điều chỉnh kết quả thu BHXH.

-“BHXH các địa phương đề cao công tác tiếp dân, đối thoại với công dân để

tháo gỡ kịp thời những vướng mắc.

3.3.2. Hạn chế còn tồn tại.20Một là, về chính sách, pháp luật thu BHXH đối với DN có vốn ĐTNN

- Một số quy định chưa đầy đủ, rõ ràng, chưa thống nhất, một số vấn đề thực

tế của DN có vốn ĐTNN như tình trạng chủ SDLĐ là người nước ngồi bỏ trốn

còn chưa có hướng dẫn

- Văn bản hướng dẫn thi hành Luật chưa kịp thời, gây khó khăn trong tổ

chức thực hiện cho DN.

Hai là, tổ chức thực hiện thu BHXH đối với DN có vốn ĐTNN:

- Thiếu sự quản lý, điều phối thống nhất chung ở tầm vĩ mơ

- Quy trình, cách thức tổ chức thực hiện chưa thống nhất.

- Quy trình thu BHXH thơng qua người SDLĐ gây ra những vấn đề phát

sinh ảnh hưởng đến quyền lợi của NLĐ.

- Trách nhiệm giải trình về tình hình thu, chi quỹ BHXH và thơng tin về q

trình đóng góp của NLĐ chưa được thực hiện đầy đủ.

Ba là, về thanh tra, kiểm tra

-“Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát còn bị chi phối nhiều vào việc giải

quyết các sự vụ, khơng có cơ chế giải quyết các vấn đề có tính hệ thống.”

- Tỷ lệ thu hồi nợ qua cơng tác thanh tra, kiểm tra còn thấp

3.3.3. Nguyên nhân.

Một là, nguyên nhân từ phía cơ quan BHXH

- Năng lực của cán bộ thu BHXH

- Thiếu sự phối hợp với các cơ quan liên quan: “Với cơ quan quản lý lao

động cấp địa phương, Với UBND, Hội đồng nhân dân các cấp, Với tổ chức cơng

đồn

- Đầu tư quỹ BHXH có hiệu quả chưa cao

- BHXH Việt Nam chưa có cơ sở dữ liệu thống nhất, có thể kết nối, chia sẻ,21Nguyên nhân khác1.4

10.9NLĐ quan tâm đến lợi ích lâu dài khi đóng BHXH22.3Tỷ lệ đóng BHXH của DN cao hơn NLĐ39.5Việc tổ chức thực hiện BHXH chưa nghiêm( do vẫn có DN lách luật BHXH)

25.9Hoạt động kinh doanh của DN không tốt0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0. 5 . 10. 15 . 2 0. 2 5 . 3 0. 3 5 . 40. 45 .PercentHai là, ngun nhân từ phía DN có vốn ĐTNN

“Hình 3.12: Ngun nhân trốn đóng Bảo hiểm xã hội

Kết quả khảo sát cho thấy 80,9 % DN cho rằng mình sẽ tuân thủ nếu hầu hết

các DN khác cũng tuân thủ. Khi các DN khác trốn đóng và không bị xử lý, hoặc bị

xử lý vi phạm với mức chế tài thấp; DN có xu hướng làm theo. Thêm vào đó, có

10,9% NLĐ cũng đồng tình với quan điểm của DN, thậm chí thỏa thuận với DN

khơng đóng hoặc đóng với mức thấp hơn để nhận lợi ích trước mắt thay vì khả

năng được bảo vệ lâu dài. Bên cạnh những DN có đủ khả năng đóng góp nhưng cố

tình trốn đóng, có 25,9% DN do ảnh hưởng của điều kiện kinh tế nói chung, hoạt

động của DN gặp nhiều khó khăn, một số DN giải thể, ngừng hoạt động, đặc biệt là

DN mà chủ là người nước ngoài bỏ trốn khỏi Việt Nam.

Ba là, Nguyên nhân từ phía NLĐ

Ngun nhân khác

Việc tham gia BHXH khó khăn

Chính sách BHXH chưa hấp dẫn

DN không tham gia BHXH cho người lao động3.9

6.1

17.9

23.1

27.9NLĐ muốn nhận trợ cấp trong hiện tại cao hơn, thay vì lợi ích BHXH trong tương lai

Tiền lương của NLĐ thấp21.00.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.022Hình 3.13: Nguyên nhân NLĐ không tuân thủ tham gia BHXH

Nguyên nhân quan trọng nhất tác động đến ý định tham gia BHXH của NLĐ

là NLĐ muốn nhận trợ cấp trong hiện tại cao hơn, thay vì lợi ích BHXH trong

tương lai (được 27,9% NLĐ lựa chọn) thực chất là kết quả của tổng hòa các

nguyên nhân về hiểu biết, tiền lương, chính sách chưa hấp dẫn…

Bốn là, Nguyên nhân khác.CHƯƠNG 4: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ THU BẢO HIỂM

XÃ HỘI ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP CĨ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC

NGỒI TẠI VIỆT NAM

4.1. Quan điểm, định hướng hoàn thiện quản lý nhà nước về thu bảo

hiểm xã hội đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi đến năm 2020,

tầm nhìn đến năm 2025

4.1.1. Quan điểm quản lý nhà nước về thu bảo hiểm xã hội đối với doanh

nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

4.1.2. Định hướng hoàn thiện quản lý nhà nước về thu bảo hiểm xã hội

đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi

4.2. Đề xuất hoàn thiện quản lý thu bảo hiểm xã hội đối với doanh

nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi

4.2.1. Nhóm giải pháp về hệ thống chính sách, pháp luật về thu bảo hiểm

xã hội đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi

4.2.1.1. Ban hành pháp luật có kế hoạch, mục tiêu.

4.2.1.2. Điều chỉnh, bổ sung một số nội dung pháp luật về thu BHXH đối với

DN có vốn ĐTNN

Một là, với nhóm văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ QLNN về thu BHXH

Hai là, Nhóm văn bản điều chỉnh hoạt động thu BHXH

Ba là, Điều chỉnh một số quy định cho phù hợp với yêu cầu thực tiễn

4.2.2. Nhóm giải pháp về tổ chức bộ máy

4.2.2.1. Tích hợp hệ thống thu bảo hiểm xã hội và thu thuếTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Hình 3.12: Mức độ gia tăng số thu BHXH

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×