Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
TÀI LIỆU THAM KHẢO

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tải bản đầy đủ - 0trang

38

[8]. Hoàng Phương Hoa, Nguyễn Thanh Lập. 2011. “Nghiên cứu bê tông tự

đầm sử dụng vật liệu địa phương”. Tạp chí Khoa học và Cơng nghệ, Đại học Đà

Nẵng, số 2, tr.20-27.

[9]. Kim Huy Hoàng, Bùi Đức Vinh, Trần Văn Mạnh, Hà Sơn Trí. 2010. “Tối

ưu thành phần hỗn hợp bê tơng tự đầm cường độ siêu cao”. Tạp chí phát triển Khoa

học và công nghệ, tập 13, số K2, tr.5-15.

[10]. Lê Trọng Sỹ, Hồng Phó Un. 2013. “Đánh gıá hıệu quả kınh tế kỹ

thuật của bê tông tự lèn (SCC) khı ứng dụng cho đập xà lan dı động”. Tạp chí Khoa

học và cơng nghệ Thủy lợi, số 14, tr.85-90.

[11]. Nguyễn Quang Phú. 2014. “Một số kết quả nghiên cứu nâng cao khả

năng chống thấm cho bê tông tự lèn dùng trong các cơng trình thủy lợi”. Tạp chí

Khoa học kỹ thuật Thủy lợi và môi trường, số 47, tr.81-88.

[12]. Phạm Duy Hữu. 2005. Công nghệ bê tông và bê tông đặc biệt. Hà Nội:

Nhà xuất bản Xây dựng.

[13]. Phạm Duy Hữu, Đào Văn Đông. 2010. Vật liệu xây dựng mới. Hà Nội:

Nhà xuất bản Giao thông vận tải.

[14]. Trương Đình Qn. 2012. Nghıên cứu cơng nghệ thı cơng bê tông

cường độ cao theo phương pháp tự chèn cho các cơng trình thủy lợı thủy đıện. Đà

nẵng: Luận văn Thạc sĩ kỹ thuật.1MỤC LỤC

DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI THAM GIA THỰC HIỆN ĐỀ TÀI..................i

DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT.............................................................ii

DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ.................................................................................ii

DANH MỤC CÁC BẢNG.....................................................................................iii

DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ.................................................................................iv

THÔNG TIN CHUNG VỀ ĐỀ TÀI........................................................................v

1. Các căn cứ thực hiện đề tài................................................................................v

2. Tên đề tài..........................................................................................................vi

3. Đơn vị, cá nhân thực hiện đề tài.......................................................................vi

4. Địa điểm, thời gian thực hiện..........................................................................vii

MỞ ĐẦU..................................................................................................................4

1.1. Tính cấp thiết của đề tài..................................................................................4

1.2. Nội dung nghiên cứu......................................................................................5

1.3. Phương pháp nghiên cứu................................................................................5

1.4. Tính ứng dụng của đề tài................................................................................6

1.5. Tính sáng tạo của đề tài..................................................................................7

1.6. Hiệu quả xã hội của đề tài..............................................................................7

CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU....................................9

1.1. Tình hình nghiên cứu, ứng dụng trong và ngồi nước....................................9

1.2. Giới thiệu về hỗn hợp bê tơng tự đầm..........................................................10

1.2.1. Khái niệm..............................................................................................10

1.2.2. Đặc điểm của hỗn hợp bê tông tự đầm..................................................11

1.2.3. Phân loại hỗn hợp bê tông tự đầm.........................................................12

1.2.4. Phân cấp hỗn hợp bê tông tự đầm.........................................................12

1.2.5. Ưu nhược điểm của hỗn hợp bê tơng tự đầm........................................13

1.3. Các thí nghiệm xác định tính kỹ thuật hỗn hợp bê tơng tự đầm....................14

1.3.1. Thí nghiệm độ chảy xòe bằng cơn Abram (Slump flow by Abram cone)

và xác định thời gian chảy qua đường kính 50cm (T50 – seconds).................15

1.3.2. Thí nghiệm chảy vượt qua vòng rào chặn (J-Ring test).........................152

1.3.3. Thí nghiệm chảy qua phễu V và thời gian chảy qua phễu V sau 5 phút

(V funnel test và V funnel test at 5 minutes)...................................................16

1.3.4. Thí nghiệm xác định khả năng chảy qua rào chặn cốt thép trong hộp L

(L-box)............................................................................................................18

1.3.5. Thí nghiệm xác định khả năng tự lấp đầy khi có rào chặn cốt thép trong

hộp chữ U (U-box)..........................................................................................19

1.4. Nhận xét.......................................................................................................19

CHƯƠNG 2 THIẾT KẾ CẤP PHỐI BÊ TÔNG TỰ ĐẦM 25 MPA.................21

2.1. Vật liệu chế tạo hỗn hợp bêtông tự đầm.......................................................21

2.1.1. Xi măng.................................................................................................21

2.1.2. Cốt liệu nhỏ (cát)...................................................................................21

2.1.3. Cốt liệu lớn (đá dăm)............................................................................22

2.1.4. Bột đá vơi..............................................................................................22

2.1.5. Phụ gia siêu dẻo....................................................................................24

2.2. Thí nghiệm các chỉ tiêu cơ lý vật liệu chế tạo hỗn hợp bêtông tự đầm.........25

2.2.1. Cốt liệu nhỏ (cát)...................................................................................25

2.2.2. Cốt liệu thô - đá dăm cấp phối (0,5x1) cm và (1x1,5) cm.....................26

2.2.3. Thí nghiệm các chỉ tiêu cơ lý của xi măng............................................28

2.3. Thiết kế thành phần bêtơng tự đầm (SCC)...................................................28

2.4. Kết quả thí nghiệm các cấp phối hỗn hợp bê tông tự đầm............................31

2.4.1. Thí nghiệm kiểm chứng khả năng tự đầm.............................................31

2.4.2. Cường độ nén trên mẫu thử...................................................................32

2.4.3. Mác chống thấm nước...........................................................................33

2.5. Nhận xét kết quả thí nghiệm.........................................................................34

2.6. Hiệu quả kinh tế - kỹ thuật của bê tông tự đầm............................................34

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ...............................................................................36

Kết luận...............................................................................................................363

Kiến nghị.............................................................................................................36

TÀI LIỆU THAM KHẢO.....................................................................................37

MỤC LỤC................................................................................................................ 1Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×