Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
1 . Lý do chọn đề tài

1 . Lý do chọn đề tài

Tải bản đầy đủ - 0trang

quốc sách hàng đầu, là sự nghiệp của Đảng, Nhà nước và của toàn dân. Đầu tư

cho giáo dục là đầu tư phát triển, được ưu tiên đi trước trong các chương trình,

kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội”. Thể hiện tinh thần nhất quán của Đảng ta là

xác định GD&ĐT khơng chỉ là quốc sách hàng đầu, mà còn là một trong những

kế sách được ưu tiên đi trước tạo tiền đề, động lực thúc đẩy các lĩnh vực khác

phát triển.

Cùng với việc đẩy mạnh phân cấp quản lý nhà nước về giáo dục đào tạo,

Nhà nước chủ trương trao quyền tự chủ ngày càng nhiều, nhà nước cũng đòi hỏi

cơ sở giáo dục phải tăng cường hoạt động tự kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố

cáo trong lĩnh vực giáo dục để đảm bảo quyền tự chủ được thực hiện đúng quy

định. Trong việc thực hiện công tác giảng dạy thì ngồi học chính khố ở nhà

trường việc học thêm còn là một nhu cầu của một bộ phận học sinh và gia đình

nhằm mở rộng và nâng cao kiến thức, chúng ta phải thừa nhận mặt tích cực của

việc dạy thêm, học thêm trong quá trình nâng cao chất lượng học tập, đặc biệt là

đối với học sinh.

Tuy nhiên, cũng còn những biểu hiện lệch lạc, tiêu cực trong việc dạy

thêm ở một số giáo viên ở các trường gây ảnh hưởng khơng tốt đến uy tín của

nhà giáo, gây nhiều bất bình trong xã hội. Việc dạy thêm, học thêm xét về một

khía cạnh nào đó là nhu cầu của người học. Nhưng vẫn còn ở đâu đó đã bị biến

tướng dưới nhiều hình thức, mà mục đích chủ yếu của người dạy là vì kinh tế.

Một số ít thầy cơ giáo đã gây khó khăn cho những học sinh không học thêm

bằng nhiều cách, gây thiệt thòi cho những cháu khơng đi học thêm, như cho học

sinh học thêm biết trước chương trình kiểm tra, dạy sơ sài ở lớp khiến học sinh

không đi học thêm không hiểu bài...

Nhằm chấn chỉnh và quản lý tốt việc dạy thêm, học thêm, Bộ Giáo dục và

Đào tạo đã ban hành Thông tư 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16/5/2012 của Bộ

GD&ĐT; Quyết định 61/2012/QĐ-UBND ngày 27/12/2012 của chủ tịch UBND

tỉnh Lào Cai về việc ban hành quy định dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh

Lào Cai.

2Để thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của các cấp, trong những

năm qua, qua kiểm tra việc dạy thêm, học thêm ở các trong tồn tỉnh, nhìn

chung có các hình thức học thêm như sau :

- Hình thức thứ nhất: Học thêm trong trường do nhà trường tổ chức quản

lý có 2 dạng: các lớp học thêm do học sinh đăng ký, nhà trường xếp thời khố

biểu ngồi giờ học chính khố.

- Hình thức thứ hai: Giáo viên tổ chức dạy thêm ngồi nhà trường.

Do đó, u cầu ngành giáo dục phải có những biện pháp tích cực để kịp

thời ngăn chặn những hiện tượng dạy thêm, học thêm không đúng quy định và

cần tăng cường quản lý việc dạy thêm, học thêm như thế nào cho có hiệu quả?

Đó là lý do tôi chọn đề tài này.

2. Giới hạn của đề tài

Bản thân là cộng tác viên thanh tra của Sở giáo dục, là phó hiệu trưởng

của trường THPT. Tơi xin được trình bày một trong những tình huống có liên

quan đến việc dạy thêm, học thêm ở trường THPT có thể xảy ra ở trường mà

mình phải giải quyết.

Cụ thể phải việc giải quyết đơn phản ánh của một công dân về việc dạy

thêm, học thêm.

Bài viết này là mang tính chất minh họa, với khn khổ bài viết về tình

huống, cho phép tơi được sử dụng nhằm phục vụ cho mục đích nghiên cứu.

Những kiến nghị giải quyết còn mang tính chủ quan của cá nhân, mặt

khác do khả năng nhận thức vấn đề còn hạn chế cho nên chắc chắn khơng tránh

khỏi những thiếu sót nhất định. Rất mong được sự thơng cảm, giúp đỡ, đóng góp

của q lãnh đạo, thầy cô và đồng nghiệp để đề tài nghiên cứu đạt được hiệu quả

cao hơn.3PHẦN II: NỘI DUNG

1. Mơ tả tình huống

Trường THPT A nhận được phản ánh của công dân về việc bà X(là giáo

viên của trường) tổ chức dạy thêm trái phép ngồi trường và có biểu hiện trù dập

cháu nào không tham gia lớp học thêm do bà tổ chức bằng cách chấm cho điểm

thấp hơn so với kết quả các cháu làm được. Anh(chị) hãy nghiên cứu, đề xuất

hướng sử lý phản ánh nêu trên?

2. Mục tiêu xử lí tình huống

Qua phân tích đơn phản ánh của cơng dân, có 2 nội dung lớn cần phải

kiểm tra, xác minh để làm rõ:

a) Cô giáo X dạy thêm tại ngồi trường có đúng khơng? có hợp pháp

không?

b) Việc chấm bài kiểm tra của học sinh có chính xác, cơng bằng khơng?

có thiên vị khơng? có đảm bảo theo quy chế chun mơn khơng?

3. Phân tích tình huống

Đây là tình huống tố cáo của cơng dân về việc vi phạm của giáo viên.

4. Đề xuất các giải pháp giải quyết tình huống

- Hiệu trưởng tiếp nhận đơn của cơng dân(u cầu cung cấp thơng tin nói

rõ dạy ở đâu, thời gian nào?)

- Mời giáo viên X đến văn phòng nhà trường làm việc, yêu cầu giáo viên

giải trình và làm báo cáo sự việc nêu trong đơn của công dân để xác minh và đối

chiếu các nội dung có liên quan. Đồng thời tổ chức kiểm tra hồ sơ, bài kiểm tra

của học sinh.

Như vậy sẽ xảy ra 2 phương án4- Phương án 1:Nếu giáo viên X thừa nhận đúng sự việc mà công dânphản ánh (có nghĩa là phản ánh của cơng dân là đúng) thì Hiệu trưởng có biện

pháp xử lý theo Luật định.

- Phương án 2: Nếu giáo viên X không thừa nhận sự việc mà cơng dân

phản ánh thì Hiệu trưởng tổ chức cử Thanh tra viên đi xác minh nơi dạy thêm

của giáo viên X. và tổ chức thanh tra công tác chấm chữa bài cho học sinh. Có

thể xảy ra 2 trường hợp.

+ Trường hợp 1: Phản ánh của công dân là khơng đúng thì mời người

phản ánh đến và giải thích việc phản ánh đó là khơng đúng. u cầu người phản

ánh chấm dứt.

Nếu người phản ánh cố tình gửi lên cấp trên thì người phản ánh thuộc cố

tình phản ánh, tố cáo sai sự thật thì xử lý theo luật Tố cáo tội vu khống người

khác.

+ Trường hợp 2: Phản ánh của công dân là đúng sự thật thì hiệu trưởng

yêu cầu giáo viên phải chấm dứt ngay với lý do vì có hành vi ép học sinh phải

học thêm để thu tiền chứ không phải là thỏa thuận với học sinh và giải quyết

theo luật định.

5. Tổ chức thực hiện các giải pháp để đạt mục tiêu đề ra

- Căn cứ Luật tiếp công dân 2013;

- Căn cứ Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tiếp công dân;

- Căn cứ vào Nghị định số 75/NĐ-CP ngày 03/10/2012 và Nghị định

76/NĐ-CP ngày 03/10/2012 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của

Luật Khiếu nại, tố cáo.

- Hiệu trưởng yêu cầu giáo viên X đến văn phòng nhà trường để giải

trình và u cầu làm bản tường trình các nội dung có liên quan đến đơn phản

ánh của công dân.

5Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

1 . Lý do chọn đề tài

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×