Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
PHẦN II: NỘI DUNG

PHẦN II: NỘI DUNG

Tải bản đầy đủ - 0trang

- Phương án 1:Nếu giáo viên X thừa nhận đúng sự việc mà cơng dânphản ánh (có nghĩa là phản ánh của cơng dân là đúng) thì Hiệu trưởng có biện

pháp xử lý theo Luật định.

- Phương án 2: Nếu giáo viên X không thừa nhận sự việc mà công dân

phản ánh thì Hiệu trưởng tổ chức cử Thanh tra viên đi xác minh nơi dạy thêm

của giáo viên X. và tổ chức thanh tra công tác chấm chữa bài cho học sinh. Có

thể xảy ra 2 trường hợp.

+ Trường hợp 1: Phản ánh của công dân là không đúng thì mời người

phản ánh đến và giải thích việc phản ánh đó là khơng đúng. u cầu người phản

ánh chấm dứt.

Nếu người phản ánh cố tình gửi lên cấp trên thì người phản ánh thuộc cố

tình phản ánh, tố cáo sai sự thật thì xử lý theo luật Tố cáo tội vu khống người

khác.

+ Trường hợp 2: Phản ánh của cơng dân là đúng sự thật thì hiệu trưởng

u cầu giáo viên phải chấm dứt ngay với lý do vì có hành vi ép học sinh phải

học thêm để thu tiền chứ không phải là thỏa thuận với học sinh và giải quyết

theo luật định.

5. Tổ chức thực hiện các giải pháp để đạt mục tiêu đề ra

- Căn cứ Luật tiếp công dân 2013;

- Căn cứ Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tiếp công dân;

- Căn cứ vào Nghị định số 75/NĐ-CP ngày 03/10/2012 và Nghị định

76/NĐ-CP ngày 03/10/2012 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của

Luật Khiếu nại, tố cáo.

- Hiệu trưởng yêu cầu giáo viên X đến văn phòng nhà trường để giải

trình và yêu cầu làm bản tường trình các nội dung có liên quan đến đơn phản

ánh của cơng dân.

5- Hiệu trưởng yêu cầu tổ chuyên môn cung cấp bài kiểm tra và sổ điểm do

giáo viên X giảng dạy.

- Hiệu trưởng yêu cầu giáo viên X cung cấp danh sách học sinh đi học

thêm tại nhà riêng.

- Sau đó yêu cầu thanh tra viên tiến hành chấm lại bài kiểm tra của học

sinh, đồng thời kiểm tra đối chiếu điểm bài kiểm tra với sổ ghi điểm của lớp, đối

với những học sinh đi học thêm và học sinh không đi học thêm để so sánh, đối

chiếu .

Nhằm giải quyết đúng , chính xác những nội dung trên, cần phải xác định

những vấn đề cơ bản sau:

1. Việc bà X mở lớp dạy thêm tại nhà riêng có đăng ký đúng với qui định

theo quyết định số 61/2012/QĐ –UBND ngày 27/12/2012 của UBND tỉnh Là

Cai khơng? có hợp pháp không?

2. Về việc ghi điểm, chấm bài kiểm tra cho học sinh của bà X có đúng

qui định khơng?

3. Bà X chấm điểm học sinh có cơng bằng khơng ? có nâng điểm cho học

sinh đi học thêm khơng?

4. Nếu bà X sai phạm thì sẽ bị xử lý như thế nào theo Nghị định số

27/2012/NĐ-CP ngày 06/4/2012 của Chính Phủ về xử lý kỷ luật và trách nhiệm

bồi thường hoàn trả của viên chức và Nghị định 138/2013/NĐ-CP về xử phạt vi

phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục.

-Một số nội dung làm căn cứ xử lý nếu vi phạm:

* Căn cứ vào Luật Giáo dục năm 2005 đã quy định: “ Nhà giáo và người

học không được có hành vi gian lận trong kiểm tra, thi cử, tuyển sinh, giảng dạy

và học tập”. Do đó, đây là việc điển hình trong việc vi phạm qui chế chun

mơn, quy định về dạy thêm, học thêm ;6* Căn cứ Nghị định 138/2013/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính

trong lĩnh vực giáo dục. Hiệu trưởng lập Tờ trình về việc đề xuất xử lý vi phạm

hành chính trong lĩnh vực Giáo dục gửi sở Giáo dục và Đào tạo đơí với bà X đã

vi phạm những khoản như sau:

1. Vi phạm điểm d khoản 1 điều 7 mục 1 (chương 2) Nghị định

138/2013/NĐ-CP ngày 22/10/2013 của Chính phủ “ tổ chức hoạt động dạy thêm

khi chưa được cấp phép”, mức phạt từ 6.000.000 đồng đến 12.000.000 đồng.

2. Vi phạm điểm a khoản 1 điều 14 mục 4 (chương 2) Nghị định

138/2013/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục. Phạt

cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng đối với hành vi tổ

chức kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của người học khơng đúng quy chế.

3. Hình thức xử phạt bổ sung:

Tại điểm b khoản 2 điều 7 mục 1 ( chương 2) Nghị định 138/2013/NĐ-CP

về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục quy định đình chỉ hoạt

động dạy thêm từ 12 tháng đến 24 tháng;

Tại điểm b khoản 3 (chương 2) quy định buộc trả lại tiền cho người học

các khoản tiền đã thu và chịu mọi chi phí trả lại.

Tại khoản 2 điều 14 mục 4 ( chương 2) quy định biện pháp khắc phục hậu

quả: Buộc tổ chức kiểm tra, đánh giá lại kết quả người học.

Như vậy, trước tình hình thực tế xã hội ngày nay, nền kinh tế thị trường

tuy có nhiều ưu điểm nhưng cũng còn nhiều hạn chế cần có nhiều biện pháp để

khắc phục, đời sống của giáo viên tuy có cải thiện nhưng vẫn còn nhiều khó

khăn, để đối phó với thực tế ấy một số giáo viên phải xoay sở bằng nhiều cách vì

thế khơng tránh khỏi những sai phạm hoặc tiêu cực, trường hợp giáo viên X

cũng nằm trong thực tế đó.7Tuy nhiên cũng phải nghiêm túc phê bình những trường hợp vi phạm và có

hình thức xử lý tuỳ theo mức độ vi phạm để kịp thời ngăn chặn việc dạy thêm,

học thêm “tràn lan”, gây mất niềm tin đối với xã hội và phụ huynh học sinh.

6. Phân tích nguyên nhân và hậu quả của việc giáo viên dạy thêm

không đúng quy định

6.1. Phân tích nguyên nhân

a) Nguyên nhân khách quan

- Các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về dạy thêm, học thêm có triển khai

nhưng chưa sâu rộng đến toàn xã hội, chưa cụ thể hoá nên tác dụng chưa cao .

- Việc nhận thức pháp luật về dạy thêm học thêm của một vài giáo viên

chưa cao.

- Một phần do đời sống kinh tế gia đình của một số giáo viên còn nhiều

khó khăn nhất định, khơng có thu nhập nào khác ngồi lương chính nên việc dạy

thêm để cải thiện đời sống hàng ngày là điều tất yếu .

b) Nguyên nhân chủ quan

- Giáo viên X chưa hiểu rõ về quy định dạy thêm, học thêm, cố tình dạy

thêm tại nhà để tăng thêm thu nhập cho gia đình, khơng đăng ký, xin phép với

nhà trường, sở GD&ĐT .

- Việc thiếu kiểm tra, quản lý của Hiệu trưởng nhà trường về dạy thêm,

học thêm, khơng nắm rõ giáo viên X có dạy thêm ở nhà hay khơng.

6.2. Phân tích hậu quả của việc dạy thêm, học thêm

- Việc quản lý dạy thêm, học thêm ngồi nhà trường còn đang gặp nhiều

bất cập. Do địa bàn khá rộng, tính chất của các lớp học rất đa dạng. Một số thầy

cô giáo đã dạy trước bài cho học sinh để đối phó bài kiểm tra định kỳ.

- Một số giáo viên dùng áp lực điểm số để thu hút học sinh học thêm,

hoặc chấm điểm không công bằng đối với học sinh, nhất là những trường hợp

8học sinh không đi học thêm, hiện tượng này khơng nhiều nhưng nó là ngun

nhân tạo ra sự bất bình của xã hội, làm ảnh hưởng khơng ít đến uy tín của thầy

cô giáo.

- Việc dạy thêm, học thêm không phép nếu không kip thời ngăn chặn,

chấn chỉnh sẽ dẫn đến hậu quả rất lớn, làm mất niềm tin đối với xã hội và Phụ

huynh học sinh.

Nhằm hạn chế việc dạy thêm, học thêm không phép dẫn đến việc vi phạm

hành chính như trên cần thực hiện tốt một số nội dung sau:

a) Tạo điều kiện để thu hút tối đa học sinh vào các lớp học tăng tiết, lớp

2 buổi, lớp bán trú tại trường để có thêm thời gian củng cố kiến thức cho học

sinh, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh.Việc phụ đạo học sinh

yếu kém và bồi dưỡng học sinh giỏi là trách nhiêm của giáo viên bộ môn.

Nhưng nhà trường phải theo dõi, khảo sát chất lượng học sinh, từ đó có biện

pháp kịp thời uốn nắn giúp đỡ giáo viên và học sinh.

b) Đối với các lớp dạy thêm ở nhà, giáo viên chỉ được phép hoạt động sau

khi đã được cấp phép của cấp có thẩm quyền. Đồng thời giáo viên phải làm cam

kết với nhà trường là chỉ dạy thêm học sinh khi có yêu cầu của Phụ huynh học

sinh nhằm mục đích củng cố kiến thức cho các em, hướng dẫn học sinh làm

thành thạo các bài tập, không được phép dạy trước chương trình, khơng được đe

doạ, trù dập học sinh hoặc dùng điểm số để làm áp lực với các em. Nói chung là

phải đảm bảo thực hiện tốt các hướng dẫn, chỉ đạo về dạy thêm, học thêm của

Lãnh đạo các cấp.

Nếu giáo viên cố tình vi phạm những quy định trên thì phải bị xử lý kỷ luật

theo quy định của Ngành và Pháp luật .

c) Đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng dạy và học, giúp

học sinh nắm chắc bài, xây dựng, hướng dẫn học sinh phương pháp tự học, tự

nghiên cứu là một trong những giải pháp quan trọng để hạn chế việc dạy thêm,

học thêm không phép.

9Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

PHẦN II: NỘI DUNG

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×