Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
PHẦN III: KẾT LUẬN

PHẦN III: KẾT LUẬN

Tải bản đầy đủ - 0trang

điểm quản lý việc dạy thêm, học thêm theo hướng tích cực, tạo cơ hội để giáo

viên được góp cơng sức, trí tuệ nâng cao chất lượng học tập cho học sinh, giúp

các thầy cơ sống bằng chính nghề của mình một cách chính đáng. Dạy thêm, học

thêm là nhu cầu của toàn xã hội và cũng là nhu cầu chính đáng của các bậc phụ

huynh học sinh muốn con em mình học giỏi.

Ngày nay, với sự phát triển của kinh tế xã hội, kinh tế cuộc sống của mỗi

gia đình có khá hơn, đa số phụ huynh học sinh có điều kiện đầu tư học vấn cho

con em mình, trong số đó có khơng ít các bậc cha mẹ khơng nắm vững chương

trình học, khơng đủ trình độ để hướng dẫn con mình học, cũng khơng ít các bậc

cha mẹ chưa hiểu hết năng lực của con em mình trong học tập nhưng lại muốn

con mình học giỏi. Do đó, bằng mọi cách cho con em mình đi học thêm ở nhiều

thầy, nhiều môn. Đối với thầy cô giáo, còn một số cho rằng việc dạy thêm là

nguồn thu nhập để cải thiện đời sống, cho nên việc dạy thêm phần nào đã mất đi

ý nghĩa lành mạnh và cao quý của người thầy, trong đó có một bộ phận không

nhỏ đã làm mất đi “ thiên chức của thầy giáo” đã bắt ép học sinh học thêm hoặc

dùng điểm số để thu hút học sinh học thêm.Tuy nhiên bên cạnh những mặt tiêu

cực đó cũng còn rất nhiều thầy cơ giáo có tâm huyết với nghề nghiệp coi việc

dạy thêm là trách nhiệm của mình. Để đáp ứng nhu cầu dạy thêm, học thêm

hiện nay, cần phải quán triệt sâu rộng trong mọi tầng lớp xã hội, phụ huynh học

sinh và nhất là đội ngũ cán bộ, giáo viên ngành giáo dục hiểu rõ về dạy thêm,

học thêm, tăng cường trong công tác quản lý chỉ đạo, chống dạy thêm, học thêm

tràn lan ,góp phần đưa ngành giáo dục ngày càng phát triển, đồng thời thực hiện

tốt theo Kế hoạch của Bộ giáo dục và đào tạo: “ Dạy thêm, học thêm và dạy để

biết tự học”.

2. Bài học kinh nghiệm

Việc dạy thêm, học thêm phải đáp ứng nhu cầu thật chính đáng của học

sinh và phụ huynh học sinh. Nghiêm cấm mọi hành vi lợi dụng nhu cầu học

thêm của hoc sinh để trở thành nguồn thu lợi bất chính. Do đó cần thực hiện tốt

các nội dung sau:

112.1. Tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên trong ngành giáo dục và toàn xã

hội cần nắm vững những quy định về dạy thêm, học thêm của lãnh đạo các cấp

đã ban hành để tránh những vi phạm đáng tiếc có thể xảy ra.

2.2. Để giải quyết những trường hợp vi phạm cần phải kiên quyết theo

quy định của pháp luật nhưng cần phải tế nhị bằng những giải pháp cụ thể nhằm

mục đích giáo dục là chính, vừa nhắc nhở, vừa răn đe.

2.3. Căn cứ Nghị định 138/2013/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính

trong lĩnh vực giáo dục để xử phạt nghiêm minh những trường hợp cố tình vi

phạm trong lĩnh vực dạy thêm, học thêm.

3. Đề xuất và kiến nghị

3.1. Đối với Bộ Giáo dục - Sở Giáo dục và Đào tạo

- Tiếp tục ban hành những văn bản để cụ thể hoá việc dạy thêm, học thêm,

chỉ đạo tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra quản lý dạy thêm, học thêm,

đồng thời có biện pháp xử lý nghiêm những hiện tượng vi phạm việc dạy thêm,

học thêm.

3.2. Đối với chính quyền địa phương

- Phối hợp với các trường học, Hội cha mẹ học sinh tăng cường kiểm tra,

giám sát việc thực hiện dạy thêm, học thêm của giáo viên và học sinh trên địa

bàn theo đúng quy định.

3.3. Đối với các trường học

- Quán triệt tốt các hướng dẫn, chỉ đạo của Bộ Giáo dục, Sở Giáo dục, về

những quy định dạy thêm, học thêm; vai trò và nhiệm vụ của giáo viên, phát huy

cao vai trò quản lí của Hiệu trưởng trong mọi hoạt động của nhà trường, nhất là

công tác quản lí dạy thêm, học thêm của đơn vị mình để có biện pháp kịp thời

ngăn chặn những biểu hiện tiêu cực của giáo viên, nhằm phát huy tốt tinh thần: “

Dân chủ- Kỷ cương- Tình thương- Trách nhiệm ”, “Tất cả vì học sinh thân u”.

12- Cần có sự chỉ đạo sâu sát của lãnh đạo các cấp từ Trung ương đến cơ sở

các trường học, 100 % cán bộ, giáo viên phải quán triệt sâu sắc các nội dung và

chấp hành tốt việc dạy thêm, học thêm theo chỉ đạo. Thường xuyên tổ chức

Thanh, kiểm tra việc dạy thêm, học thêm của giáo viên các cấp, tổ chức ký cam

kết không dạy thêm không đúng quy định, xử lý nghiêm minh những trường

hợp cố tình vi phạm việc dạy thêm, học thêm theo đúng quy định của pháp

luật./.TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Thông tư 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16/5/2012 của Bộ GD&ĐT ban

hành quy định dạy thêm, học thêm.

2. Quyết định 61/2012/QĐ-UBND ngày 27/12/2012 của UBND tỉnh Lào

Cai về ban hành quy định về quản lý DTHT trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

3. Luật số: 42/2013/QH13 Luật Tiếp công dân.134. Thông tư 06/2014/TT-TTCP ngày 31/10/2014 của Chính phủ Quy định

quy trình tiếp công dân.

5. Luật số: 02/2011/QH13 Luật Khiếu nại.

6. Nghị định 75/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 của Chính phủ Quy định chi

tiết một số điều của Luật Khiếu nại.

7. Thông tư 07/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Chính phủ Quy định

quy trình giải quyết khiếu nại hành chính.

8. Luật số 03/2011/QH13 Luật Tố cáo.

9. Nghị định 76/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 của Chính phủ Quy định chi

tiết thi hành một số điều của Luật Tố cáo.

10. Thông tw/2013/TT-TTCP ngày 30/9/2013 của Chính phủ Quy định quy

trình giải quyết Tố cáo.

11. Thông tư 07/2014/TT-TTCP ngày 31/10/2014 của Thủ tướng chính phủ

Quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh.

12. Nghị định 27/2012/NĐ-CP ngày 06/4/2012 của Chính phủ về xử lý kỷ

luật và trách nhiệm bồi thường hoàn trả của viên chức.

13. Nghị định số 138/2013/NĐ-CP ngày 22/10/2013 của Chính phủ về xử

phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục.14Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

PHẦN III: KẾT LUẬN

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×