Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Tổ chức thực hiện các giải pháp để đạt mục tiêu đề ra

Tổ chức thực hiện các giải pháp để đạt mục tiêu đề ra

Tải bản đầy đủ - 0trang

- Hiệu trưởng yêu cầu tổ chuyên môn cung cấp bài kiểm tra và sổ điểm do

giáo viên X giảng dạy.

- Hiệu trưởng yêu cầu giáo viên X cung cấp danh sách học sinh đi học

thêm tại nhà riêng.

- Sau đó yêu cầu thanh tra viên tiến hành chấm lại bài kiểm tra của học

sinh, đồng thời kiểm tra đối chiếu điểm bài kiểm tra với sổ ghi điểm của lớp, đối

với những học sinh đi học thêm và học sinh không đi học thêm để so sánh, đối

chiếu .

Nhằm giải quyết đúng , chính xác những nội dung trên, cần phải xác định

những vấn đề cơ bản sau:

1. Việc bà X mở lớp dạy thêm tại nhà riêng có đăng ký đúng với qui định

theo quyết định số 61/2012/QĐ –UBND ngày 27/12/2012 của UBND tỉnh Là

Cai khơng? có hợp pháp không?

2. Về việc ghi điểm, chấm bài kiểm tra cho học sinh của bà X có đúng

qui định khơng?

3. Bà X chấm điểm học sinh có cơng bằng khơng ? có nâng điểm cho học

sinh đi học thêm khơng?

4. Nếu bà X sai phạm thì sẽ bị xử lý như thế nào theo Nghị định số

27/2012/NĐ-CP ngày 06/4/2012 của Chính Phủ về xử lý kỷ luật và trách nhiệm

bồi thường hoàn trả của viên chức và Nghị định 138/2013/NĐ-CP về xử phạt vi

phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục.

-Một số nội dung làm căn cứ xử lý nếu vi phạm:

* Căn cứ vào Luật Giáo dục năm 2005 đã quy định: “ Nhà giáo và người

học không được có hành vi gian lận trong kiểm tra, thi cử, tuyển sinh, giảng dạy

và học tập”. Do đó, đây là việc điển hình trong việc vi phạm qui chế chun

mơn, quy định về dạy thêm, học thêm ;6* Căn cứ Nghị định 138/2013/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính

trong lĩnh vực giáo dục. Hiệu trưởng lập Tờ trình về việc đề xuất xử lý vi phạm

hành chính trong lĩnh vực Giáo dục gửi sở Giáo dục và Đào tạo đơí với bà X đã

vi phạm những khoản như sau:

1. Vi phạm điểm d khoản 1 điều 7 mục 1 (chương 2) Nghị định

138/2013/NĐ-CP ngày 22/10/2013 của Chính phủ “ tổ chức hoạt động dạy thêm

khi chưa được cấp phép”, mức phạt từ 6.000.000 đồng đến 12.000.000 đồng.

2. Vi phạm điểm a khoản 1 điều 14 mục 4 (chương 2) Nghị định

138/2013/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục. Phạt

cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng đối với hành vi tổ

chức kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của người học khơng đúng quy chế.

3. Hình thức xử phạt bổ sung:

Tại điểm b khoản 2 điều 7 mục 1 ( chương 2) Nghị định 138/2013/NĐ-CP

về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục quy định đình chỉ hoạt

động dạy thêm từ 12 tháng đến 24 tháng;

Tại điểm b khoản 3 (chương 2) quy định buộc trả lại tiền cho người học

các khoản tiền đã thu và chịu mọi chi phí trả lại.

Tại khoản 2 điều 14 mục 4 ( chương 2) quy định biện pháp khắc phục hậu

quả: Buộc tổ chức kiểm tra, đánh giá lại kết quả người học.

Như vậy, trước tình hình thực tế xã hội ngày nay, nền kinh tế thị trường

tuy có nhiều ưu điểm nhưng cũng còn nhiều hạn chế cần có nhiều biện pháp để

khắc phục, đời sống của giáo viên tuy có cải thiện nhưng vẫn còn nhiều khó

khăn, để đối phó với thực tế ấy một số giáo viên phải xoay sở bằng nhiều cách vì

thế khơng tránh khỏi những sai phạm hoặc tiêu cực, trường hợp giáo viên X

cũng nằm trong thực tế đó.7Tuy nhiên cũng phải nghiêm túc phê bình những trường hợp vi phạm và có

hình thức xử lý tuỳ theo mức độ vi phạm để kịp thời ngăn chặn việc dạy thêm,

học thêm “tràn lan”, gây mất niềm tin đối với xã hội và phụ huynh học sinh.

6. Phân tích nguyên nhân và hậu quả của việc giáo viên dạy thêm

không đúng quy định

6.1. Phân tích nguyên nhân

a) Nguyên nhân khách quan

- Các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về dạy thêm, học thêm có triển khai

nhưng chưa sâu rộng đến toàn xã hội, chưa cụ thể hoá nên tác dụng chưa cao .

- Việc nhận thức pháp luật về dạy thêm học thêm của một vài giáo viên

chưa cao.

- Một phần do đời sống kinh tế gia đình của một số giáo viên còn nhiều

khó khăn nhất định, khơng có thu nhập nào khác ngồi lương chính nên việc dạy

thêm để cải thiện đời sống hàng ngày là điều tất yếu .

b) Nguyên nhân chủ quan

- Giáo viên X chưa hiểu rõ về quy định dạy thêm, học thêm, cố tình dạy

thêm tại nhà để tăng thêm thu nhập cho gia đình, khơng đăng ký, xin phép với

nhà trường, sở GD&ĐT .

- Việc thiếu kiểm tra, quản lý của Hiệu trưởng nhà trường về dạy thêm,

học thêm, khơng nắm rõ giáo viên X có dạy thêm ở nhà hay khơng.

6.2. Phân tích hậu quả của việc dạy thêm, học thêm

- Việc quản lý dạy thêm, học thêm ngồi nhà trường còn đang gặp nhiều

bất cập. Do địa bàn khá rộng, tính chất của các lớp học rất đa dạng. Một số thầy

cô giáo đã dạy trước bài cho học sinh để đối phó bài kiểm tra định kỳ.

- Một số giáo viên dùng áp lực điểm số để thu hút học sinh học thêm,

hoặc chấm điểm không công bằng đối với học sinh, nhất là những trường hợp

8học sinh không đi học thêm, hiện tượng này khơng nhiều nhưng nó là ngun

nhân tạo ra sự bất bình của xã hội, làm ảnh hưởng khơng ít đến uy tín của thầy

cô giáo.

- Việc dạy thêm, học thêm không phép nếu không kip thời ngăn chặn,

chấn chỉnh sẽ dẫn đến hậu quả rất lớn, làm mất niềm tin đối với xã hội và Phụ

huynh học sinh.

Nhằm hạn chế việc dạy thêm, học thêm không phép dẫn đến việc vi phạm

hành chính như trên cần thực hiện tốt một số nội dung sau:

a) Tạo điều kiện để thu hút tối đa học sinh vào các lớp học tăng tiết, lớp

2 buổi, lớp bán trú tại trường để có thêm thời gian củng cố kiến thức cho học

sinh, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh.Việc phụ đạo học sinh

yếu kém và bồi dưỡng học sinh giỏi là trách nhiêm của giáo viên bộ môn.

Nhưng nhà trường phải theo dõi, khảo sát chất lượng học sinh, từ đó có biện

pháp kịp thời uốn nắn giúp đỡ giáo viên và học sinh.

b) Đối với các lớp dạy thêm ở nhà, giáo viên chỉ được phép hoạt động sau

khi đã được cấp phép của cấp có thẩm quyền. Đồng thời giáo viên phải làm cam

kết với nhà trường là chỉ dạy thêm học sinh khi có yêu cầu của Phụ huynh học

sinh nhằm mục đích củng cố kiến thức cho các em, hướng dẫn học sinh làm

thành thạo các bài tập, không được phép dạy trước chương trình, khơng được đe

doạ, trù dập học sinh hoặc dùng điểm số để làm áp lực với các em. Nói chung là

phải đảm bảo thực hiện tốt các hướng dẫn, chỉ đạo về dạy thêm, học thêm của

Lãnh đạo các cấp.

Nếu giáo viên cố tình vi phạm những quy định trên thì phải bị xử lý kỷ luật

theo quy định của Ngành và Pháp luật .

c) Đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng dạy và học, giúp

học sinh nắm chắc bài, xây dựng, hướng dẫn học sinh phương pháp tự học, tự

nghiên cứu là một trong những giải pháp quan trọng để hạn chế việc dạy thêm,

học thêm không phép.

9PHẦN III: KẾT LUẬN

1. Đánh giá chung:

Dạy thêm, học thêm thực chất là việc giáo viên bổ trợ kiến thức cho học

sinh, giúp các em học khá hơn, bởi thế bản chất của dạy thêm, học thêm không

phải là xấu. Tuy nhiên, ở đâu đó, những biểu hiện không lành mạnh của dạy

thêm, học thêm đã làm bức xúc cho học sinh và phụ huynh học sinh, thậm chí có

cái nhìn khơng mấy thiện cảm với thầy, cơ giáo. Qua quá trình thực hiện quy

định về dạy thêm, học thêm của Bộ Giáo dục và Đào tạo, cùng những văn bản

hướng dẫn cụ thể của địa phương, việc triển khai dạy thêm, học thêm ở Vĩnh

Phúc được đánh giá là cơ bản đi vào nền nếp. Sự xuất hiện ngày càng nhiều

những nhóm, lớp phụ đạo học sinh yếu kém đã giúp cho mặt bằng chất lượng

học tập ở các lớp đồng đều và tiến bộ hơn. Những bài giảng ngồi giờ, thậm chí

ở ngay tại nhà học sinh khó khăn, có hồn cảnh đặc biệt của các thầy, cơ giáo đã

giúp cho khơng ít học sinh bớt đi nguy cơ phải nghỉ học vì khơng theo kịp bạn

bè, thêm phần vững tâm khi tới lớp. Đặc biệt kết quả học sinh giỏi cấp tỉnh đã

tăng cả về số lượng và chất lượng.

Mặt khác, phải thừa nhận rằng, những biểu hiện tiêu cực của dạy thêm,

học thêm vẫn còn tồn tại, dù khơng phổ biến, song lại gây nhiều bức xúc. Việc

chấm dứt dạy thêm, học thêm không thể giải quyết trong một sớm một chiều mà

cần phải có sự hợp tác từ phía phụ huynh và sự quản lý của các cấp. Tuy nhiên

trên thực tế do nhu cầu của HS và PHHS mục đích học thêm chủ yếu là để thi và

đỗ vào các trường theo nguyện vọng. Vì vậy đương nhiên phải đi học thêm mới

có đủ kiến thức phù hợp thi đầu vào các bậc học.

Để quản lý chặt chẽ việc dạy thêm, học thêm hiện nay thì vấn đề cốt lõi

là phải tạo ra sự bình đẳng về cơ hội học tập cho mọi người. Với thực tế học tập

như hiện nay, học sinh buộc phải học thêm ngoài giờ rất nhiều (kể cả làm bài tập

ở nhà và học thêm có trả học phí), như vậy thì con em các gia đình nghèo làm

sao có được cơ hội học tập bình đẳng với con em các gia đình khá giả. Với quan

10điểm quản lý việc dạy thêm, học thêm theo hướng tích cực, tạo cơ hội để giáo

viên được góp cơng sức, trí tuệ nâng cao chất lượng học tập cho học sinh, giúp

các thầy cơ sống bằng chính nghề của mình một cách chính đáng. Dạy thêm, học

thêm là nhu cầu của tồn xã hội và cũng là nhu cầu chính đáng của các bậc phụ

huynh học sinh muốn con em mình học giỏi.

Ngày nay, với sự phát triển của kinh tế xã hội, kinh tế cuộc sống của mỗi

gia đình có khá hơn, đa số phụ huynh học sinh có điều kiện đầu tư học vấn cho

con em mình, trong số đó có khơng ít các bậc cha mẹ khơng nắm vững chương

trình học, khơng đủ trình độ để hướng dẫn con mình học, cũng khơng ít các bậc

cha mẹ chưa hiểu hết năng lực của con em mình trong học tập nhưng lại muốn

con mình học giỏi. Do đó, bằng mọi cách cho con em mình đi học thêm ở nhiều

thầy, nhiều mơn. Đối với thầy cơ giáo, còn một số cho rằng việc dạy thêm là

nguồn thu nhập để cải thiện đời sống, cho nên việc dạy thêm phần nào đã mất đi

ý nghĩa lành mạnh và cao quý của người thầy, trong đó có một bộ phận không

nhỏ đã làm mất đi “ thiên chức của thầy giáo” đã bắt ép học sinh học thêm hoặc

dùng điểm số để thu hút học sinh học thêm.Tuy nhiên bên cạnh những mặt tiêu

cực đó cũng còn rất nhiều thầy cơ giáo có tâm huyết với nghề nghiệp coi việc

dạy thêm là trách nhiệm của mình. Để đáp ứng nhu cầu dạy thêm, học thêm

hiện nay, cần phải quán triệt sâu rộng trong mọi tầng lớp xã hội, phụ huynh học

sinh và nhất là đội ngũ cán bộ, giáo viên ngành giáo dục hiểu rõ về dạy thêm,

học thêm, tăng cường trong công tác quản lý chỉ đạo, chống dạy thêm, học thêm

tràn lan ,góp phần đưa ngành giáo dục ngày càng phát triển, đồng thời thực hiện

tốt theo Kế hoạch của Bộ giáo dục và đào tạo: “ Dạy thêm, học thêm và dạy để

biết tự học”.

2. Bài học kinh nghiệm

Việc dạy thêm, học thêm phải đáp ứng nhu cầu thật chính đáng của học

sinh và phụ huynh học sinh. Nghiêm cấm mọi hành vi lợi dụng nhu cầu học

thêm của hoc sinh để trở thành nguồn thu lợi bất chính. Do đó cần thực hiện tốt

các nội dung sau:

112.1. Tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên trong ngành giáo dục và toàn xã

hội cần nắm vững những quy định về dạy thêm, học thêm của lãnh đạo các cấp

đã ban hành để tránh những vi phạm đáng tiếc có thể xảy ra.

2.2. Để giải quyết những trường hợp vi phạm cần phải kiên quyết theo

quy định của pháp luật nhưng cần phải tế nhị bằng những giải pháp cụ thể nhằm

mục đích giáo dục là chính, vừa nhắc nhở, vừa răn đe.

2.3. Căn cứ Nghị định 138/2013/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính

trong lĩnh vực giáo dục để xử phạt nghiêm minh những trường hợp cố tình vi

phạm trong lĩnh vực dạy thêm, học thêm.

3. Đề xuất và kiến nghị

3.1. Đối với Bộ Giáo dục - Sở Giáo dục và Đào tạo

- Tiếp tục ban hành những văn bản để cụ thể hoá việc dạy thêm, học thêm,

chỉ đạo tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra quản lý dạy thêm, học thêm,

đồng thời có biện pháp xử lý nghiêm những hiện tượng vi phạm việc dạy thêm,

học thêm.

3.2. Đối với chính quyền địa phương

- Phối hợp với các trường học, Hội cha mẹ học sinh tăng cường kiểm tra,

giám sát việc thực hiện dạy thêm, học thêm của giáo viên và học sinh trên địa

bàn theo đúng quy định.

3.3. Đối với các trường học

- Quán triệt tốt các hướng dẫn, chỉ đạo của Bộ Giáo dục, Sở Giáo dục, về

những quy định dạy thêm, học thêm; vai trò và nhiệm vụ của giáo viên, phát huy

cao vai trò quản lí của Hiệu trưởng trong mọi hoạt động của nhà trường, nhất là

cơng tác quản lí dạy thêm, học thêm của đơn vị mình để có biện pháp kịp thời

ngăn chặn những biểu hiện tiêu cực của giáo viên, nhằm phát huy tốt tinh thần: “

Dân chủ- Kỷ cương- Tình thương- Trách nhiệm ”, “Tất cả vì học sinh thân u”.

12- Cần có sự chỉ đạo sâu sát của lãnh đạo các cấp từ Trung ương đến cơ sở

các trường học, 100 % cán bộ, giáo viên phải quán triệt sâu sắc các nội dung và

chấp hành tốt việc dạy thêm, học thêm theo chỉ đạo. Thường xuyên tổ chức

Thanh, kiểm tra việc dạy thêm, học thêm của giáo viên các cấp, tổ chức ký cam

kết không dạy thêm không đúng quy định, xử lý nghiêm minh những trường

hợp cố tình vi phạm việc dạy thêm, học thêm theo đúng quy định của pháp

luật./.TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Thông tư 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16/5/2012 của Bộ GD&ĐT ban

hành quy định dạy thêm, học thêm.

2. Quyết định 61/2012/QĐ-UBND ngày 27/12/2012 của UBND tỉnh Lào

Cai về ban hành quy định về quản lý DTHT trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

3. Luật số: 42/2013/QH13 Luật Tiếp công dân.13Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tổ chức thực hiện các giải pháp để đạt mục tiêu đề ra

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×