Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Chương 2 PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ VÀ NHỮNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI

Chương 2 PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ VÀ NHỮNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI

Tải bản đầy đủ - 0trang

Do đó để cơng tác giải quyết TCĐĐ đạt hiệu quả cao cần phải đẩy nhanh tiến độ

cấp GCNQSDĐ, phấn đấu đến năm 2020 cơ bản hoàn thành việc cấp GCNQSDĐ

trên địa bàn huyện

Trên địa bàn huyện Krông Nô hiện nay tổng diện tích đất đã được đo đạc

thành lập bản đồ từ năm 1984 đến nay là 25.067 ha, đã cấp GCNQSDĐ được

22.345 ha, đạt 89%. Tuy nhiên hiện nay diện tích đã đo đạc từ những năm 1984

đến 2004 phần lớn có biến động, do đa số là bản đồ giấy, từ năm 2004 đến nay các

bản đồ được thành lập phần lớn đã được số hóa. Phấn đấu đến năm 2020 cơ bản

hoàn thành chỉ tiêu số hóa bản đồ, thành lập cơ sở dữ liệu về đất đai.

2.2. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CỦA

VIỆC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI

Thực tế trong những năm qua, tình hình khiếu kiện về đất đai kéo dài

thậm chí ở một số xã đã nảy sinh các điểm nóng về tranh chấp đất. Một nguyên nhân

sâu xa của thực trạng này là chính sách pháp luật về đất đai, về đền bù, giải tỏa, thu

hồi đất còn chưa đồng bộ, và khơng phù hợp với thực tế cuộc sống. Để khắc phục và

hạn chế những yếu kém trên cần phải có giải pháp mang tính tổng thể và tồn diện từ

chính sách pháp luật, thiết chế về tổ chức bộ máy, cán bộ... nhanh chóng lập lại kỷ

cương trong công tác quản lý và sử dụng đất đai. Cần có quy định cụ thể từ Trung

ương, về tỉnh, huyện để áp dụng được hoàn thiện hơn, trong thời gian tới UBND

huyện Krông Nô cần thực hiện các biện pháp sau để nâng cao hiệu quả giải quyết

TCĐĐ:

- Thường xuyên có chế độ thanh tra, kiểm tra việc quản lý sử dụng đất,

xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm pháp luật đất đai. Tránh tình trạng lấn

chiếm đất lâu ngày, không một cơ quan chức năng nào xử lý, kéo dài thời gian dẫn

đến có tranh chấp của người dân.

- UBND huyện thường xuyên kiểm tra đôn đốc, chấn chỉnh lại công tác

tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại về TCĐĐ. Đảm bảo thực hiện nghiêm túc

thời hạn giải quyết khiếu nại tố cáo được quy định ở trong Luật khiếu nại tố cáo.21- Đẩy nhanh việc thiết lập hệ thống thông tin, hồ sơ địa chính đến từng

thửa đất, đẩy nhanh việc cấp GCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà gắn liền với quyền sử

dụng đất tạo cơ sở pháp lý vững chắc cho việc giải quyết khiếu nại về đất đai.

- Phân công những cán bộ có trình độ chun mơn, có kinh nghiệm, dám

đấu tranh, không ngại va chạm v.v... đảm nhận công tác giải quyết TCĐĐ. Tăng

cường tập huấn nghiệp vụ kịp thời bổ sung những kiến thức về pháp luật đất đai

cho cán bộ trực tiếp giải quyết TCĐĐ.

- Tăng cường tập huấn nghiệp vụ hòa giải cho cán bộ làm cơng tác hòa

giải ở cơ sở (từ thơn, bn); tổ chức các cuộc thi “hòa giải viên giỏi” đến tận thơn,

bn để cán bộ hòa giải được trao đổi, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau; quan tâm hỗ

trợ kinh phí cho hoạt động hòa giải ở cơ sở nhằm giúp cho các tổ hòa giải hồn

thành tốt nhiệm vụ hòa giải các TCĐĐ trong nội bộ nhân dân.

- Huy động sự tham gia tích cực của Mặt trận Tổ quốc, các đồn thể quần

chúng ở cơ sở vào việc hòa giải các TCĐĐ, bên cạnh đó, kịp thời biểu dương,

động viên khen thưởng các tổ chức, cá nhân thực hiện tốt việc hòa giải TCĐĐ.

- Đẩy nhanh tiến độ cấp GCNQSDĐ phấn đấu đến năm 2020 cấp xong

GCNQSDĐ cho mọi đối tượng sử dụng đất trên địa bàn huyện và hồn thành số

hóa bản đồ.

- UBND huyện tăng cường cơng tác lãnh đạo, chỉ đạo việc giải quyết

TCĐĐ hàng tuần thực hiện chế độ giao ban định kỳ báo cáo tình hình giải quyết

TCĐĐ và những khó khăn, vướng mắc cũng như hướng tháo gỡ các khó khăn,

vướng mắc đó.22KẾT LUẬN

1. TCĐĐ là một hiện tượng xã hội xảy ra ở bất kỳ một hình thái kinh tế xã hội nào. TCĐĐ sẽ để lại những hậu quả xấu về mặt chính trị, kinh tế - xã hội,

nếu khơng được giải quyết kịp thời, nhanh chóng và dứt điểm. Với nhận thức sâu

sắc rằng, TCĐĐ sẽ tác động, ảnh hưởng khơng tốt đến sự ổn định chính trị - xã hội,

thì việc nghiên cứu tìm ra các nguyên nhân nảy sinh TCĐĐ để trên cơ sở đó đề ra các

giải pháp nhằm ngăn ngừa hoặc hạn chế các nguyên nhân này có ý nghĩa rất quan

trọng nhằm bảo vệ tính ổn định của các quan hệ đất đai và duy trì sự trật tự, bền

vững của các quan hệ xã hội.

2. Pháp luật về giải quyết TCĐĐ là một bộ phận quan trọng của pháp luật

đất đai nói riêng và hệ thống pháp luật Việt Nam nói chung. Hệ thống pháp luật về

giải quyết TCĐĐ quy định trình tự, thủ tục, thẩm quyền giải quyết TCĐĐ, các

nguyên tắc và căn cứ giải quyết TCĐĐ... Hệ thống pháp luật này được xây dựng

và phát triển dựa trên nền tảng là cơ sở kinh tế của xã hội. Trong điều kiện kinh tế

thị trường, các quan hệ kinh tế vận động và phát triển khơng ngừng đòi hỏi pháp luật

về giải quyết TCĐĐ cũng phải thường xuyên được sửa đổi, bổ sung, nhằm phúc

đáp các yêu cầu của quản lý và sử dụng đất đai của xã hội. Do vậy, việc nghiên cứu

nhằm chỉ ra những mặt tồn tại, hạn chế, bất cập của hệ thống pháp luật về giải

quyết TCĐĐ, để trên cơ sở đề xuất các giải pháp nhằm không ngừng hồn thiện

chế định này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

3. Hiệu quả, chất lượng của công tác giải quyết TCĐĐ không chỉ phụ

thuộc vào cơ cấu, tổ chức của các cơ quan có thẩm quyền giải quyết tranh chấp mà

còn phụ thuộc rất nhiều vào các yếu tố khác như: năng lực, trình độ chun mơn,

phẩm chất, đạo đức của đội ngũ công chức làm công tác giải quyết TCĐĐ; sự quản lý

có hiệu quả của các cơ quan công quyền; các giấy tờ, tài liệu chứng minh hợp pháp

của việc sử dụng đất; GCNQSDĐ; các giấy tờ khác về sử dụng đất... Hiện nay các

yếu tố này đều chưa hoàn thiện, nên đã làm ảnh hưởng đến chất lượng của công

tác giải quyết TCĐĐ.234. Xây dựng và hoàn thiện chế định giải quyết TCĐĐ trên địa bàn huyện

Krông Nô phù hợp với điều kiện và đặc điểm phát triển kinh tế - xã hội của huyện

là một q trình đòi hỏi phải được dựa trên các định hướng sau:

- Căn cứ vào các quan điểm phát triển kinh tế trong lĩnh vực đất đai của

Đảng và chế độ sở hữu đất đai đặc thù của nước ta. Đất đai thuộc sở hữu toàn dân

do Nhà nước đại diện chủ sở hữu, thống nhất quản lý; đồng thời chú trọng đến các

yếu tố xã hội của việc sử dụng đất đai như truyền thống, phong tục, tập quán....

của mỗi dân tộc.

Theo hướng trên, luận văn đưa ra một số giải pháp cơ bản nhằm xây dựng

và hoàn thiện pháp luật về giải quyết TCĐĐ trong thời gian tới, bao gồm:

- Đẩy nhanh tiến độ cấp GCNQSDĐ, phấn đấu đến năm 2020 cấp xong

toàn bộ GCNQSDĐ cho mọi đối tượng sử dụng đất trên địa bàn huyện.

- Kiện toàn bộ phận chuyên môn của cơ quan giải quyết TCĐĐ, thường

xuyên bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ, trình độ hiểu biết pháp

luật đất đai... cho đội ngũ các cán bộ làm công tác giải quyết TCĐĐ.

- Hồn thiện cơng tác quy hoạch đất đai: hồ sơ địa chính, tài liệu về địa

chính, đăng ký đất đai... nhằm tạo điều kiện cần thiết để nâng cao hiệu quả công

tác giải quyết TCĐĐ.24KIẾN NGHỊ

1. Đối với Trung ương:

- Cần hồn thiện hơn nữa chính sách pháp Luật về đất đai;

- Có cơ chế quản lý chặc chẽ đối với các doanh nghiệp được nhà nước

giao đất, giao rừng, quy trách nhiệm cụ thể đối với các tổ chức để đất bị lấn chiếm

trái quy định.

2. Đối với UBND tỉnh:

- Rà soát và ban hành các văn bản thuộc thẩm quyền của cấp tỉnh đảm

bảo đúng quy định, tránh chồng chéo…đặc biệc là các quy định về điều kiện tách,

hợp thửa, quy định về thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng…

- Bố trí nguồn kinh phí nhất định đầu tư trong lĩnh vực đất đai: như số

hóa các dữ liệu địa chính.

3. Đối với Sở Tài nguyên và Môi trường:

Thường xuyên quan tâm tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về đất đai cho

cán bộ địa chính xã; Đề xuất cấp có thẩm quyền xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính

chính qui; Có biện pháp đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác

quản lý Nhà nước về đất đai tại cấp xã.

Đẩy nhanh tiến độ đo đạc chỉnh lý các tờ bản đồ sai lệch hiện trạng đã

được xác định để thu hồi cấp đổi, cấp mới giấy CNQSĐ đất theo quy định, từng

bước số hóa các dữ liệu địa chính để nâng cáo hiệu quả trong công tác quản lý nhà

nước về đất đai.

Đẩy mạnh công tác ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý dữ liệu

đất đai. Hàng năm bố trí kinh phí, nguồn lực để đo đạc, lập bản đồ, chỉnh lý các tờ

bản đồ có sai sót, hồ sơ địa chính, xây dựng cơ sở dữ liệu, cải cách thủ tục hành

chính, đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu

nhà ở và tài sản gắn liền với đất đáp ứng nhu cầu của người sử dụng đất.

4. Đối với UBND huyện

- Thường xuyên có văn bản chỉ đạo các cơ quan chuyên mơn nhất là

phòng Tài ngun và Mơi trường có chế độ thanh tra, kiểm tra việc quản lý sử

dụng đất, xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm pháp luật đất đai. Tránh tình trạng

25lấn chiếm đất lâu ngày, không bị xử lý kịp thời, kéo dài thời gian dẫn đến có tranh

chấp của người dân.

- UBND huyện thường xuyên kiểm tra đôn đốc, chấn chỉnh lại công tác

tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại về TCĐĐ, có biện pháp nhắc nhắc nhở và

xử lý đối với cơ quan chuyên môn trong việc xử lý TCĐĐ. Đảm bảo thực hiện

nghiêm túc thời hạn giải quyết khiếu nại tố cáo được quy định ở trong Luật khiếu

nại tố cáo.

- Chỉ đạo UBND các xã, thị trấn, đẩy nhanh việc cập nhật, chỉnh lý hồ sơ

địa chính đến từng thửa đất, đồng thời đẩy nhanh việc cấp GCNQSDĐ, quyền sở

hữu nhà gắn liền với quyền sử dụng đất tạo cơ sở pháp lý vững chắc cho việc giải

quyết TCĐĐ.

- Chỉ đạo UBND các xã, thị trấn Đăk Mâm cần có quy chế phối hợp mật

thiết của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể quần chúng ở cơ sở vào việc hòa giải các

TCĐĐ, bên cạnh đó, kịp thời biểu dương, động viên khen thưởng các tổ chức, cá

nhân thực hiện tốt việc hòa giải TCĐĐ.

- Bố trí kinh phí đo đạc chỉnh lý bản đồ giải thửa, lộ trình đến năm 2020

hoàn thành trên 80% số tờ bản đồ sai lệch cần chỉnh lý trên toàn huyện, để cập

nhật số hóa bản đồ trên tồn huyện, đồng thời cập nhật dữ liệu thơng tin đất đai

trên tồn tỉnh và cả nước, tiến đến việc cấp GCNQSDĐ trên hệ thống thông tin đất

đai trên môi trường mạng internet.

- Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc giải quyết TCĐĐ hàng tuần

thực hiện chế độ giao ban định kỳ báo cáo tình hình giải quyết TCĐĐ và những

khó khăn, vướng mắc cũng như hướng tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc đó.26TÀI LIỆU SỬ DỤNG VÀ THAM KHẢO

1. Tài liệu sử dụng

- Giáo trình Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính, phần Những vấn đề

cơ bản về hệ thống Chính trị, NN-PL XHCN, Nhà xuất bản Lý luận Chính trị, Hà

Nội – 2014.

- Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

- Luật đất đai năm 2013, Nghị định 43/2014/NĐ-CP, ngày 15/5/2014, thi

hành một số điều của Luật đất đai.

- Báo cáo kết quả giải quyết TCĐĐ năm 2015, 06 tháng đầu năm 2016

trên địa bàn huyện Krông Nô.

- Báo cáo kết quả kiểm kê đất năm 2015 và kế hoạch sử dụng đất năm

2016 trên địa bàn huyện Krông Nô

2. Tài liệu tham khảo

- Báo nhân dân số 22176, thứ bảy ngày 18 tháng 6 năm 2016

- Tạp chí Cộng sản số 884, tháng 6 năm 201627XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ NƠI TÁC GIẢ, KHẢO SÁT, NGHIÊN CỨU

PHỤC VỤ VIÊT TIỂU LUẬN CUỐI KHĨA

Đồng chí: Nguyễn Cao Trí

Chức vụ: Phó trưởng phòng

Đơn vị cơng tác: Phòng Tài ngun và Mơi trường huyện Krông Nô

Đã khảo sát, nghiên cứu và lấy tài liệu tại phòng Tài ngun và Mơi

trường huyện Krơng Nơ, phục vụ viết tiểu luận cuối khóa là đúng sự thật.

Krơng Nơ, ngày 29 tháng 7 năm 2016

TRƯỞNG PHỊNGHuỳnh Long Quốc28Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Chương 2 PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ VÀ NHỮNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×