Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Kết luận, kiến nghị

Kết luận, kiến nghị

Tải bản đầy đủ - 0trang

Sáng kiến kinh nghiệmBộ môn Tin họcVới thực trạng học Tin học trong nhà trường và yêu cầu đổi mới phương

pháp hạy học Tin học, có thể coi đây là một quan điểm của tơi đóng góp ý kiến

vào việc nâng cao chất lượng Tin học.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊThanh Hóa, ngày.... tháng ... năm...

Tôi xin cam đoan đây là SKKN của

mình viết, không sao chép nội dung của

người khác.Trương Văn Phát15Sáng kiến kinh nghiệmBộ môn Tin họcTÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Bộ Giáo dục & Đào tạo - Sách giáo khoa tinh học 10- NXB Giáo dục

2. Bộ Giáo dục & Đào tạo - Sách giáo viên tin học 10 - NXB Giáo dục

3. Lí luận và phương pháp dạy học tin học - NXB Đai học Sư phạm

4. Phương pháp dạy học đại cương môn tin học – NXB Đai học Sư phạm

5. Website của Bộ GD&ĐT: http://www.moet.gov.vn/?page=9.616Sáng kiến kinh nghiệmBộ môn Tin học

MỤC LỤC1. Mở đầu...................................................................................................................1

1.1. Lý do chọn đề tài...............................................................................................1

1.2. Phạm vi và đối tượng nghiên cứu........................................................................2

1.3. Mục đích nghiên cứu.........................................................................................2

1.4. Điểm mới của sáng kiến.....................................................................................2

2. Nội dung sáng kiến kinh nghiệm...........................................................................2

2.1. Cơ sở lý luận của sáng kiến kinh nghiệm.............................................................2

2.2. Thực trạng chất lượng giảng dạy môn tin học lớp 10 tại trường THPT Dân tộc nội

trú Tỉnh Thanh Hóa..................................................................................................3

3. Một sớ giải pháp đã tiến hành để nâng cao chất lượng giảng dạy tin học 10 ở

trường THPT Dân tộc nội trú Tỉnh Thanh Hóa.........................................................5

3.1. Vân dụng các thiết bị phần cứng máy tính để mô tả trực quan:..............................5

3.2. Thiết kế bài giảng điện tử để mô phỏng các quá trình, kiến thức bài học:...............7

3.3. Chia đối tượng học sinh.....................................................................................8

3.4. Kết hợp đánh giá của thầy với tự đánh giá của trò.................................................9

4. Hiệu quả của sáng kiến........................................................................................10

5. Ứng dụng vào thực tiễn.......................................................................................11

5.1. Bài học kinh ngiệm...........................................................................................11

5.2. Ý nghĩa...........................................................................................................12

5.3. Tính khả thi và khả năng ứng dụng triển khai.....................................................12

6. Kết luận, kiến nghị...............................................................................................13

TÀI LIỆU THAM KHẢO.....................................................................................1517Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Kết luận, kiến nghị

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×