Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Kỹ năng tư vấn sinh viên

Kỹ năng tư vấn sinh viên

Tải bản đầy đủ - 0trang

Kỹ năng tư vấn cho sinh viên giữ một vai trò hết sức quan trọng trong

bối cảnh xã hội hiện nay khi cơng nghệ thơng tin phát triển, sự hòa nhập cuả

nhiều nền văn hóa khác nhau đã ảnh hưởng mạnh mẽ đến sinh viên đặc biệt

là những sinh viên gặp vấn đề về khó khăn tâm lý. Mơi trường kinh tế văn

hóa, chính trị xã hội có ảnh hưởng trực tiếp tới sinh viên làm cho các em

năng động hơn, hiện đại hơn, cởi mở hơn nhưng cũng khiến cho các em dễ bị

những ảnh hưởng xấu từ những mặt trái của sự phát triển này. Khi gặp vấn đề

sinh viên sẽ có nhu cầu được tư vấn, trợ giúp trong khi đó việc mở các phòng

tư vấn học đường trợ giúp sinh viên còn nhiều hạn chế.

Kỹ năng tư vấn giúp sinh viên khắc phục những khó khăn trong học tập

để hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập được giao, nâng cao chất lượng đào tạo

đáp ứng yêu cầu thị trường lao động. Nhờ có kỹ năng tư vấn học tập, giảng

viên giúp sinh viên học theo năng lực, học theo nhu cầu, giảm thiểu tình trạng

cảnh báo, buộc thôi học. Ngay cả những sinh viên năm thứ 2 và thứ 3 ở

trường đại học vẫn gặp phải những khó khăn trong học tập.

Khi sinh viên gặp khó khăn trong việc học, dẫn đến kết quả học tập

thấp và rất dễ nảy sinh tâm lý thất vọng/lo ngại việc học tập làm cho quá trình

học tiếp theo cũng có thể bị trở ngại. Bởi vậy cần phát hiện những khó khăn

học tập của sinh viên và giúp họ vượt qua những khó khăn đó bằng những

hướng dẫn, tư vấn mang tính hệ thống.

Giảng viên là những người có trách nhiệm và có khả năng giúp sinh

viên vượt qua các khó khăn/ rào cản trong học tập.

Những khó khăn trong/về học tập của sinh viên không thuần túy chỉ

liên quan đến những yếu tố của quá trình dạy học mà còn bao hàm tồn cảnh

bức tranh về cuộc sống sinh viên trong trường CĐSP. Một số khó khăn có

thể có tác động tiêu cực đến q trình dạy học, đặc biệt là quá trình hình

thành và phát triển hoạt động học tập của sinh viên.

Với vai trò là người hướng dẫn, tư vấn, giảng viên cần xác định rõ đâu

là những khó khăn của học sinh viên rồi sau đó tiếp cận nó một cách hệ thống.

Các khó khăn này rất đa dạng. Nếu xét theo q trình, có thể xác định được:

11• Những khó khăn nảy sinh trong quá trình lĩnh hội kiến thức và hình

thành kỹ năng của bài học: những khó khăn này có thể liên quan đến nội

dung, đến giáo viên hoặc phương pháp giảng bài.

• Những khó khăn trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giảng viên

giao sau bài giảng: những khó khăn này có thể liên quan đến các hoạt động xã

hội của học sinh hoặc đến chính các phương tiện học tập.

Muốn thực hiện được các hoạt động hướng dẫn tư vấn người học rèn

luyện kỹ năng nghề, trải nghiệm thực tế nghề nghiệp, giang viên ngồi việc có

kỹ năng tư vấn hướng dẫn còn là cầu nối giữa nhà trường với doanh

nghiệp, thị trường lao động, thông qua thực hiện chức năng cầu nối, giảng

viên phối hợp với nhà tuyển dụng, nhà sản xuất để tổ chức hoạt động trải

nghiệm, rèn luyện phẩm chất, kỹ năng nghề nghiệp cho sinh viên.

Thông qua thực hiện chức năng tư vấn trải nghiệm nghề nghiệp, giảng

viên là cầu nối, phát triển môi trường trải nghiệm thực tiễn nghề nghiệp,

hình thành và phát triển các ý tưởng nghiên cứu khoa học và chuyển giao

công nghệ, qua đó hồn thiện năng lực và phẩm chất nghề nghiệp, phát triển

bản thân.

Những yêu cầu đối với giảng viên trong rèn luyện phát triển kỹ năng

tư vấn sinh viên

Để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ đào tạo, giảng dạy theo học chế

tín chỉ, giảng viên và cơ sở đào tạo cần quan tâm phát triển kỹ năng tư vấn

sinh viên cho giảng viên.

Phát triển kỹ năng tư vấn sinh viên cho giảng viên được dựa trên quan

điểm về phát triển là sự vận động theo chiều hướng đi lên và ngày càng hoàn

thiện hơn. Đế phát triển được kỹ năng tư vấn thì đòi hỏi giảng viên phải có

những nền tảng cơ bản về các kỹ năng tư vấn hay cụ thể các kỹ năng đó đã

được hình thành ở một mức độ nhất định. Hình thành kỹ năng tư vấn cho

giảng viên là đưa giảng viên vào những tình huống giả định hay có thật, giảng

viên có những tri thức hiểu biết về tư vấn, trên cơ sở đó có khả năng đưa ra

những chỉ dẫn, góp ý và chỉ ra phương hướng giải quyết vấn đề đặt ra, thực

12chất là cung cấp thông tin cho đối tượng và giúp đối tượng giải quyết

những vướng mắc của cuộc sống, học tập và sinh hoạt của sinh viên. Từ

những kỹ năng đã hình thành giảng viên sẽ tiếp tục được đưa vào các hoạt

động giảng dạy, trải nghiệm thực tế nghề nghiệp để tư vấn hướng dẫn sinh

viên học tập, nghiên cứu, rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp để nâng cao các kỹ

năng đến một mức độ thuần thục đó là q trình phát triển kỹ năng tư vấn của

giảng viên.

Mỗi kỹ năng có được đều phải trải qua các giai đoạn phát triển cụ thể,

từ giai đoạn hình thành, củng cố đến giai đoạn thuần thục. Ở giai đoạn hình

thành, kỹ năng được xác định trong những tình huống mẫu và thực hiện ở

các trường đại học khi giảng viên còn là sinh viên. Điều đó có nghĩa phải từ

những tình huống mẫu bằng sự tập luyện của mình, cá nhân giảng viên sẽ

hình thành kỹ năng xác định. Sang giai đoạn củng cố, cá nhân có thể thực

hiện được kỹ năng ở tình huống đã có nhưng có sự thay đổi ít nhiều so với

tình huống mẫu, đây chính là giai đoạn giảng viên trải nghiệm thực tế nghề

nghiệp. Trong những tình huống biến đổi hoặc những tình huống hồn tồn

khác biệt với tình huống mẫu cá nhân vẫn có thể đạt được mục tiêu hoạt

động. Đây là giai đoạn giảng viên cần rèn luyện để có kỹ năng ở mức độ phát

triển cao.

Phát triển kỹ năng tư vấn cho giảng viên cũng không nằm ngồi

những qui luật chung của sự hình thành và phát triển kỹ năng. Muốn phát

triển kỹ năng tư vấn cho giảng viên cũng cần phải trải qua một quá trình từ

việc trang bị kiến thức về các lĩnh vực tư vấn cho đến việc xử lý các tình

huống cần tư vấn hướng dẫn của sinh viên trong các hoạt động học tập,

sinh hoạt thường xuyên liên tục từ đó các kỹ năng đã được hình thành sẽ

được củng cố và ngày càng hoàn thiện hơn.

Như vậy hiểu một cách ngắn gọn: Phát triển kỹ năng tư vấn cho giảng

viên viên là quá trình dựa trên cơ sở hiểu biết và kỹ năng ban đầu của giảng

viên về các kỹ năng tư vấn hướng dẫn sinh viên ở cơ sở đào tạo, nhà quản lý,

13chuyên gia giảng viên tập luyện, rèn luyện kỹ năng tư vấn cần thiết cho hoạt

động đào tạo, dạy học của giảng viên và học tập, nghiên cứu của sinh viên.

Để đạt được các mục tiêu đó đòi hỏi mỗi giảng viên phải tự nhận thức

về chức năng tư vấn hướng người học của giảng viên trong quá trình giảng

dạy, rèn luyện nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên từ đó tăng cường hỗ trợ tư

vấn cho sinh viên trong các hoạt động của nhà trường..

3. Kỹ năng phát triển chương trình đào tạo

Chương trình đào tạo được hiểu là một văn bản thể hiện tổng thể các

thành phần của một quá trình đào tạo, cách thức, điều kiện, quy trình tổ chức

và đánh giá để đảm bảo thực hiện được mục tiêu của đào tạo.

Theo Terengini và Pascarela (1994), chương trình đào tạo là:

- Là sản phẩm của thời đại;

- Là công cụ để đào tạo nguồn nhân lực;

- Là thước đo trình độ phát triển kinh tế xã hội;

- Là thước đo trình độ phát triển của khoa học giáo dục.

Phát triển chương trình đào tạo là quá trình điều chỉnh, bổ sung, cập

nhật, làm mới toàn bộ hoặc một số thành tố của chương trình đào tạo, bảo

đảm khả năng phát triển và ổn định tương đối của chương trình đào tạo đã

có, nhằm làm cho việc triển khai chương trình theo mục tiêu đào tạo đặt ra

đạt được hiệu quả tốt nhất, phù hợp với đặc điểm và nhu cầu phát triển của xã

hội và phát triển của cá nhân người học. Phát triển chương trình bao gồm xây

dựng chương trình, đánh giá, chỉnh sửa và hồn thiện chương trình.

Khái niệm phát triển chương trình là một q trình liên tục hồn thiện

chương trình ở mọi cấp độ khác nhau: Chương trình cấp quốc gia, chương

trình nhà trường, chương trình mơn học, chương trình cấp độ bài học.

Kỹ năng phát triển chương trình đào tạo là các thao tác, kỹ thuật của

giảng viên dựa trên nhận thức đúng về chương trình đào tạo để tiến hành

điều chỉnh, bổ sung, cập nhật, làm mới tồn bộ hoặc một số thành tố của

chương trình đào tạo, bảo đảm khả năng phát triển và ổn định tương đối của

14chương trình đã có nhằm đảm bảo thực hiện được mục tiêu của chương trình

đào tạo và đáp ứng chuẩn đầu ra của chương trình.

Kỹ năng phát phát triển chương trình của giảng viên được dựa trên cơ

sở nhận thức của giảng viên về phát triển chương trình đào tạo cùng với đó là

hành động thực hiện xác định mục tiêu đào tạo, chuẩn đầu ra của chương

trình, xây dựng chương trình khung đào tạo và đề cương mơn học, tổ chức

thực hiện và đánh giá chương trình và hồn thiện chương trình dựa trên kết

quả đánh giá.

Đây là một khái niệm còn khá mới mẻ đối với Việt Nam bởi quan niệm

“ăn sâu bén rễ” trong giảng viên là chương trình phải có sự ổn định, lâu dài,

được đóng gói cho mọi đối tượng, nên giảng viên khơng cần có kỹ năng phát

triển chương trình mà phát triển chương trình là cơng việc của một nhóm

chun gia.

Vai trò của kỹ năng phát triển chương trình đào tạo

Kỹ năng phát triển chương trình đào tạo giúp giảng viên thực hiện tốt

vai trò, trách nhiệm của giảng viên đại học trong thực hiện nhiệm vụ của

người giảng viên, giúp nhà trường đổi mới quá trình đào tạo đáp ứng nhu cầu

xã hội về năng lực người được đào tạo.

Kỹ năng phát triển chương trình của giảng viên giúp cho quá trình đào

tạo của nhà trường là quá trình mang tính mở, mềm dẻo, linh hoạt, tạo điều

kiện để người học có cơ hội đạt được nền tảng học vấn rộng, thích ứng cao

sau khi tốt nghiệp, từ đó có cơ hội tìm kiếm việc làm và luân chuyển nghề

nghiệp.

Giảng viên có kỹ năng phát triển chương trình đào tạo, giúp nhà

trường và giảng viên chủ động trong phát triển chương trình đào tạo một cách

thường xuyên.

Phát triển chương trình đào tạo được tiến hành thường xuyên, giúp nhà

trường đảm bảo chất lượng, thực hiện đào tạo theo nhu cầu xã hội và giải

quyết việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp.

15Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Kỹ năng tư vấn sinh viên

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×